Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

حق السکوت ایران؛ تحفه است ویا غارت آب هیرمند!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 07:05

محمدعلی مهرزادسرانجام فعالیت وسیاست بازیهای فریب ونیرنگ ایران درقبال اوضاع افغانستان از لا بلای شبکه های استخباراتی دروجود ستون پنجم درافغانستان سربرون کرد؛جریانات نه چندان دوروحتی امروزکه دروطن ما ودرسطح منطقه وجهان می گذرد، دامنه آن به شکل آنچه درگذشته بود، چهره بدل نموده ازمون زمان منافع طمعکاران بدکنش وبد اندیش ایران را هویدا وتشت روسوایی شان نه تنها درافغانستان بلکه درمنطقه وپهنه بین ا لمللی روشن گردید، که ایران دردوچهره سیاست ماکیاولی جدید خودرا پنهان نمود ه، با مداخله خود درافغانستان و با همسایگا ن وکشورهای خاورمیا نه وحتی درافریقا، مشکلات داخلی خودرا درلابلای این مداخلات پنهان ومردم خودرا اغفال می نماید.                                 
این فعالیت های تخریبی توام با سازشهای پشت پرده با دولت مردان دیروزوامروزما مبنی برادعای ناحق روی استفاده غیرقانونی بشکل تجاوزکارانه از آب های داخلی ما یعنی دریای هلمند (هیرمند) صورت گرفته وفعلاً به شدت جریان دارد.ولی آنچه تا اکنون دولت مردان ما بنا به سا زشها ودرظاهربنام حسن همجواری کمتر به آن توجه  داشته اند آب دریای هلمند است .تجربه سالهای گذشته برای مردم ، واندیشمندان ملی این کشورثا بت ساخت که حل این موضوع نسبت عدم کارایی وعدم توجه به مسایل ملی از صلاحیت حکومت وحدت ملی فراتراست. درین اواخرمردم افغانستان ناگذیر شدند تا توسط ایجاد تشکل های ملی- مدنی همه اختلافات سیاسی وسلیقوی را کنار بگذارند وبا براه انداختن مظاهرات وراهپیمای ودر راس آن جنبش مشا رکت ملی نقش پیش تاز را دراگاهی مردم نسبت به این موضوع ملی وحیاتی یعنی تجاوزبه حریم مقدس وطن ما که درطول حیات ننگین حکومات غیرمرد می گذشته وامروز،ازطرف ایران؛ خصوصاً غا رت واستفاده ازآب هلمند ازسیا ست وسازشهای پشت پرده اگاه بسیج کنند. دفاع از سرما یه ملی نیازمند ی امروزوفردا ی مردم افغانستان حکم می کند که آب چون ما یه حیات است، نمی توان ازآن گذشت ؛ ولو که این گذشتن زندگی دیگران را ما یه بخشد.                                                                                                        
دریای هلمند فرزند اسما ن این سرزمین است ، این دریا درکهساران افغانستان بدنیا آمده ودرخاک آن چشم از جهان می پوشد ،نسل امروزافغا نستان باید خودرا به تا ریخ وجغرافیای طبعی ،سیاسی ،منافع وسرما یه ملی آشنا واز آن دفاع نماید. جوانا ن که سرما یه ملی کشوراند؛ باید بدانند که از کجا آمده وبه کجا می روند، وجایگاه کشورشان درمنطقه وجهان درکجا قراردارد؛ ودارای کدام حدود وثغورقرارداشته ودارد. تحولات سیاسی، اجتماعی وفرهنگی که درین یک قرن اخیردرکشورما رونما شده درمتن مسایل بصورت همه جانیه بدون تعلقات قومی ومذهبی خودرا درمتن حوادث سیاست قراربدهند، بخصوص تحولات که درین مدت بخصوص درین چهاردهه اخیر درسرحدات جنوبی وغربی رونما شده ودرحال شکل گیری است اگاه سازند ؛ تا بصورت اگاهانه ازتمامیت ارضی ومنافع ملی خود دفاع کنند.چه فعلاً نه تنها درمنطقه بلکه درسراسر جهان ملت ها به لحظه ای از بحران غیر قابل کنترول وتحمل رسیده اند.بصیرت ، اخلاق وروابط بین الدول وحسن هم جواری به انحطاط گراییده است.جای دارد تا دیر نه شده مردم افغانستان دررواط خود با همسایگان غربی وجنوبی با نهایت درایت وهشیا ری درسیاست خارجی خود بصورت همه جانبه تجدیدنظر وازحالت انفعالی درمیدان دیپلماسی فعا لانه حضورداشته باشند. این یک واقعیت محض است که سیا ست مداران ایران با خدعه ونیرگ نه با زیرکی وکاردانی ؛ برعکس د ر طول همسا یه داری زیر عنوان شهنشاهی ایران ازاد رس (( پان ایرانیستی)) وفعلاًازادرس تعصبات مذهبی درتلاش است تا نبض جریانات سیا سی را درمنطقه به ارتباط مسایل افغانستان به بهانه حضورقوای امریکا وناتوبه مداخله خود ادامه بدهد ؛ وازین طریق موضوع استفاده از آب هیرمندرا درگروی ایجاد بحران درافغانستان پنهان نگهداشته تا مردم ما نتوانند به سرمایه ملی خود ازجمله آب هلمند حتی فکری ویا تصمیمی داشته باشند. ولی ما یقین وباورداریم که عمربارکج به منزل به پایان رسیده وزود است که این همه عدم صداقت وتجا وزبه منافع ما از طریق ایران دامن گیر خودشان شود.ایران زمانی برای به جریان انداختن ادعای ناحق وغیر مشروع روی آبهای داخلی ما اقدام نمود که حکومت آن وقت روبزوال وشورای که مدت کارشان آخرین نفسهای را می کشید ، وکابینه ای که خود حضورفزیکی درمسایل نداشت ، چگونه می توان برای شان حق فیصله وبحث روی مسایل را قایل شد.؟خصوصاً موضوع چون آب هیرمند با ایران ، این بازی شیطانی را شیطانهای بزرگ ایجاد وشیطان های کوچک تداوم بخشیدند. معامله گری های پشت پرده همیشه روی دریای هلمند درفضای پوشیده وابهام آمیز از دید مردم ما دورنگهداشته شده است،یک موضوعی که اصلاً وجود نداشته برای نسل های بعدی بحیث یک معضل ملی بوجود آوردند؛ درحالیکه یک موضوع داخلی وسرمایه ملی ما را که هیچ کشوری با ما درباره آن حق اعتراض نداشته وندارد ،از کیسه خلیفه بنام حسن نیت ؛آخرآب هلمند مگرشامپوی فرانسوی ویا روغن نباتی ایرانی ویا برنج دیره دونی است که انرا به این سا دگی به همسا یه که درطول تاریخ به اشکال مختلف مداخلات بی مورد نموده است قایل شد.؟سیاست مداران ما در معا دلات روابط خود نه تنها با کشورهای همسا یه ، بلکه با قدرت های مطرح جهان نتوانستند یک سیاست شفاف ومشخص را بکاربرند تا از منافع ملی نما یندگی کند درعمل نا موفق بوده اند. وابستگان که به همسایگان غربی وجنوبی درداخل کشوربدون درنظرداشت منافع ملی وتعلقات هم میهنی داشته باشند، در باطلاق کثیف ومتعفن منافع بیگا نگان غطه ورشدند؛ وازین طریق مصیبت های جبران ناپذیررا مرتکب، وبرای نسل امروز وحتی فردا به میراث گذاشتند.                                                                                                         
از مجموع راپوروگذارشها چندین ساله به شکل موثق وغیر قابل انکاراز اعمال غیرقانونی وتخطی صریح  ایران که نسبت به اب دریای داخلی ما استفاده سوء نموده می توان یک بخشی انرا یاد آورشد،  تا خواننده گان محترم اگاه شوند که چگونه از مشکلات داخلی وجنگهای تحمیلی که حتی خود ایران به حیث هیزم کش درشعله ورساختن اختلافات دربین ملیت های باهم برادر ما درافغانستان ،گوی سبقت را ازپاکستان ربودند وهمواره از پشت برما خنجرزدند.توجه بفرمایید به تخطی های ایران که بنام اشتراک فرهنگی وتاریخی چگونه سوء استفاد ازمفهوم حسن هم جواری به تاسیسات جدید وچگونه از آب دریای داخلی ما با امکانات واحداث نهرهای جدید وذخیره گاهای مصنوعی آبی با ظرفیت بی نها یت وسیع استفاده غیرقانونی نموده، ومسیر دریا ی هلمند را بسوی خاک خود منحرف ساخته است ذیلاً یاد آور می شوم.:
1-احداث نهربنام گلمیردرموقعیت غرب نادعلی ودرجنوب نهرگلمیرسابق درمقابل تهانه ( پوسته های سرحدی) بنام تهانه منشی.                                                                                                                                     2-احداث نهرجدید درنزد یک بند کهک وانشعاب رود سیستان از هلمند ، مضاعف براحداث چا ه های نیمه ها ( ذخیره گاهای مصنوعی) استفاده می کند.                                                                                                      3- حفرنهرجدید دیگردرکنار شمالی رود پریان.                                                                                      4- حفرچهار کانال درساحه واقع درمیان بند کمال خان وبند( لخشک).                                                           5- وسعت دادن دهنه نهرگلمیروپیوست گردانیدن آن به رود هلمند.                                                           
6- استفاده از رود متروکه پریان که از چندین سال به این طرف مسدود وبلا استفاده بوده وپیوست گردانیدن ان به رود مشترک.                                                                                                                                 
7- تصرف قسمت های از خاک افغانستان چون سا حه نهرسا بقه سیخسر( لخشک) ، ریگ پریان وبرخی از ساحات دیگر واقع درجناح چپ دریای هلمند.                                                                                                 
8- ریزش مقدارزیاد آب بطرف ایران از طریق حفر( چا های نیمه) یعنی ذخیره گاهای مصنوعی موجب گردیده که یک بند کهک ( که دررود سیستان موقعیت دارد) به شکل سد آب گردان نهرمذکوردر آمده است .به این ترتیب موقع سیلابی دروازه های این بند را مسدود کرده ، موجب ویرانی چندین ولسوالی ولایت نیمروز می شود.                                
9- علاوتاً استفاده از کانال واقع در روستای ( شیردل )، کانال ( زهک) ، کانال گلمیر( واقع درشمال تهانه ای منشی) وکانال گلمیر جدید وبند کهک ، وهم چنان از دها کانال د یگر که جدیداً حفرکرده اند استفاده می نمایند.                     
10- برعلاوه برانچه که درفوق یاد آورشد یم ، ایرانی ها درسالها ی اخیر با لای دریای هلمند به پیمانه ای هنگفتی واترپمپ ها با ظرفیت 13 تا 24 انچ نصب نموده وبه این وسیله نیزاز اب هیر مند استفاده می نماید.                      
لازم به تذکراست که این مناطق در اثر لغزش دریای هلمند بطرف راست درآنسوی رود جا نب ایران رفته، وایران به زارعین ومالکین این زمین ها ما اجازه استفاده از ان را نمی دهد، وعملاً این زمین ها را به خاک خود ضمیمه ساخته است.از انجاییکه بنا به شرایط فزیکی ود یگرعوامل طبعی وعدم توجه نظامهای گذ شته وحتی امروز افغانستان ، احتمال تغیرمسیربستررود هلمند بطرف افغانستان چون دریای آمو متصوراست وامکان دارد آراضی بیشترافغانستان ازین طریق به جانب ایران قرارگرفته وبه تصرف ایران چون د یگرساحات غصب کند.انسانهای که سالها ازین زمینهای خود که قواله شرعی بدست دارند کشت وبهره می بردند ؛ درین آواخرکاملاً مانع زراعت دهقانان ما شده درتحت تصرف خودگرفته است. در رابطه به مشکلات ومعضلات که ایرانی ها درسرحدات غربی برای ما درساحات مختلف بوجود آورده است ؛ جانب افغانی مذاکرات متعدد وتشریفاتی بدون ضمانت اجرایی با  ایران انجام داده ؛ ولی برعکس ایران با بی اعتنایی نماینده گان افغان را تطمیع ویا درمیزمذاکرات انهارا اغفال نموده ؛ با استفاده از پراکندگی وعدم انسجام ونبود تصمیم واحد درحکومت وحدت ملی نسبت به ایران؛ موضوع جلوگیری از آب هلمندبه ایران  وبد رازا کشیدن سد کمال خان روی دریای هلمند بهترین شاهد ونمونه مداخله ایران وتخریب دراعمار سد کمال خان می تواند دلیلی غیر قا بل انکارباشد؛ که تقریباً از شروع کار این سد بیش از پنجاه سال می گذرد ؛ بعد از نیم قرن اکنون به فازسوم روی کاغذ اعلان می شود؛ شما خود تصورکنید که به چه پیما نه ایران مهره های وابسته وشنا خته شده دارد؛ازین طریق ایران در افغا نستان بازهم به حق السکوت خود ادامه می دهد ؛ وبا تا سف که صاحب حق سکوت بر لب دارد. تعجب است که    کا رشناسان سیاسی و با درد وملی افغا نستان بخصوص سران جریان مشا رکت با اسناد مداخله ایران را درولایا ت غربی یعنی فراه ونیمروز که قراراست درین ولایات سد روی دریا اعمارشود افشا نموده ؛ ولی عدم توجه دولت ها ی گذشته و سکوت حکومت وحدت ملی به یک معما می خواهد تبدیل شود. لازم است تا قبل از اینک مهرضد منافع ملی برپیکرلرزان حکومت وحدت ملی وارد شود ، کار اعمار سد کمال خان روی دریای هلمند این نیل افغانستان در ولایت نیمروزرا تشدید بخشند. درصورت اکمال این سد به جراات گفته می توانیم که ثلث نفوس بی زمین افغا نستان را می تواند هم صا حب کا رو بی زمین ها را صا حب زمین کند، وکارسد بخش آباد در ولایت فراه را ، که مراحل سروی وقرار داد ودرپروسه تدارکات گیرمانده است نفسی تازه بخشند؛ والانه این سد به سرنوشت سد کمال خان که نزد یک بود شامل مرورزمان شود، گرفتارنشود. درین شرایط که جهان در خشکسالی و کمبود مواد غذایی درسطح منطقه وجهان روبرو شده و کارشناسان د رین زمینه  خطرجنگهای آینده را روی اب ها پیش بینی می کنند ؛ نباید ما با این مصوبا ت که   ضما نت اجرایی ندارد خودرا مصروف وزمان را از دست بدهیم. امید واریم این معما ی سیاسی تحمیل شده ومزمن که موجب رنج ومصیبت های گونه گون مردم ولایت نیمروز وبه هدررفتن سرما یه ملی ما که به مثا به آب حیات است خاتمه داده شود . ایران باید بداند همان طوریکه د رسطح بین ا لمللی حوصله ای کشورها نسبت به مداخله که موجب نارضایتی را درروابط  کشورهای همسا یه وخاورمیا نه وعراق بوجود آورده است ؛ ولی نارضا یتی افغانستان غیر از آنچه که ایران درخاورمیانه انجام می دهد ؛ کاملاً جنبه ملی وحیاتی دارد ، هرگزبوی سیا سی نداشته ؛ اسناد موثق نسبت به مداخلات ایران درگذشته ودر اخیر به بهانه  حضورنیروهای ناتو تهیه دیده وبه موقع مناسب به مجامع بین المللی ارایه خواهد شد. آنچه گفته آمدیم ، واقعیت امر این است که بحران اجتماعی ناشی از معاصره اقتصادی غرب وتضادهای غیرقابل جلوگیری واعدام های دسته جمعی مخالفین دولت ایران وافغانهای مقیم ایران ، در درون حاکمیت درحال شکل گیری است. درجامعه ایران نا رضایتی ها هرروزعمق وابعاد بیشتروگسترده تری دربخش اقتصادی ، سیاسی از چنان تلاطمی برخورداراست که نمی تواند به تغیرات گسترده منجرنگردد؛ ازجمله بی هدفی ، بی برنامه گی ، دارای ساختارچند وجهی وسرتا پا گرفتارهیولای فساد سرمایه داری دلالی است، نظام سیاسی دچارازهم گسیختگی تشتت ونا امیدی بدون چشم انداز روشن درتعین اهداف کوتا وبلند مدت ویک پارچگی لازم درجهت  اعمال قدرت دولتی درعرصه ای سیاست داخلی وخارجی است،این عوامل موجب شده تا مشکلات وافکارجامعه را خارج از مرزهای خود توسط مداخلات واتهامات به کشورهای همسا یه صا درکند.این تشتت ومراکزتصمیم گیری درنظام باعث شده تا همه اصول ونورمهای بین المللی را نا دیده گرفتن فن واداب دیپلما سی را سفیران ایران مقیم کشورهای خارج ازایران ، با تکبر وتفرعن درسطح جهان برخورد متعصبا نه داشته باشند؛ بدون شک پارا از گلیم خود دراز کرده است. البته سفیران ایران چون نوآ موزان راه سیاست با ما تمرین سیاسی می کنند؛ بلکه درسطح بین ا لمللی دشمن تراشی برای مردم شریف ایران می کنند. البته نسل امروزایران کمتربتاریخ افغانستان آشنایی دارند، که این سرزمین محمود غزنوی، احمدشاه درانی ومرویس خان هوتکی وفرزندان قهرمان چون شاه اشرف هوتکی وعیاران چون یعقوب لیث صفاروامثال ان را در آغوش خود پرورانده است؛ نباید دولت مردان امروزدولت با شیران چون روباه صفتان با ما بازی دوگانه نمایند.                                                                                                                                   

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 117 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.