Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

حکــومت وحــدت مــلی آخــرین بــازی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
پنجشنبه ، 8 مهر 1395 ، 19:10

حکــومت وحــدت مــلی آخــرین بــازیتاريخ، آميزه اى از افكار، عقايد و آداب و رسوم در گستره زمان است و بيان واقعيات آن به واقع نگرى و روشن بينى نياز دارد. پرداختن به مقطعى از تاريخ بدون درك و شناخت واقعيات حاكم بر آن، كارى به دوراحمد سعیدی از شيوه تحقيق بوده و پرداختن به تحلیل واقعيت ها و تحليل آن همراه با دخالت حبّ و بغض ها هم شيوه  كم اثر است.

تحليل تاريخ چند دهۀ کشور از اين روش ها به دور نمانده، و اين خط در منابع واقعه نگارى افغانستان معاصر قابل مشاهده است.

در اين فضاى مشوّش و مه آلود نگارش حقایق، شناخت و تفكيك واقعيت ها از بافته ها و گره ها امرىیست نهایت دشوار و در عين حال ضروری..که ما هم در زمرۀ سائرین درین زمینه زبان خامه را بحکم واقعیت نگری بکار می بریم.

تــرکیب نــامتجــانس حکــومت وحــدت مــلی:
أحزاب سیاسی افغانستان که در تحولات چندین دهۀ کشور بنوع اثر گذار بوده اند تقریباً دو سال و عمدی بعد از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بین تیم تحول و تداوم و بین تیم اصلاحات و همگرایی به هدایت وزیر خارجه امریکا آقای جان کری  به مانور جدید دست زدندکه بزعم خود شان مرز های دوئی ودشمنی را درهم شکستند , وخشت نخستین بنائی صلح وآشتی را در خانه برادری ودوستی کشور یعنی ایجاد حکومت وحدت ملی گذاشتند؟

راست گراهای مذهبی که در هر دو تیم در جریان کمپاین  حضور فعال داشتند از چسپاندن کلیمۀ اسلامی در آخر نام حزب شان وچپ گراهای سکولار هم از اضافه نمودن  قشر ، گروه واندیشۀ خاص صرف نظر نموده همه و همه به کلیمه حکومت وحدت ملی پناه بردند، در رقابت های انتخاباتی بین این دو تیم رقیب حزب یا نهادی نبود که در جوشانده این دیگ کله و پاچه شراکت نداشته باشد با این ایجاد حکومت وحدت ملی همه یک شبه بخاطر وزیر شدن حزب و باور های خود را با پسوند کلیمۀ ملی آزین بخشیدند، به گمان وخیال اینکه همه ملت با آنهاست مثل که در گذشته أحزاب جهادی با چسپاندن کلیمۀ اسلامی در آخر حزب شان گمان میکردند اسلام را انحصار کرده اند. بازی های سیاسی ای را که زیر نام اسلام انجام دادند حال در حکومت وحدت ملیمیخواهند در سایۀ کلیمۀ ملی انجام دهند. تا اگر بتوانند استفادۀ راکه از نام اسلام کرده بودند بعد ازین از کلیمۀ حکومت وحدت ملی بدست آورند..
باید تذکر داد هر دو تیم که در حال حاضر زیر نام حکومت وحدت ملی یا 50/50 در اریکه قدرت تکیه زدند و به این باورند که تا هنوز روی ملاحظات ودلائل از مؤثریت در کشور بر خوردار اند اما ملت به هیچصورت ازین ساخت وساز های وتشکلات شان انتظار نو آوری وابتکار را ندارند.همه معاملات شان را مردم بدیدۀ شک وتردید مینگرند وبه انتظار آزمایش دیگر نیستند.

 


باور مردم به حکومت وحدت ملی:
گرچه افغانها از دیر زمانیست که حرکتهای افراطی ای چپی وراستی بشمول حکومت وحدت ملی را به تجربه گرفته اند ، حرکتهایی که نه بر اساس استراتیژی دوامدار ومشخص واندیشه وتفکر خاص بلکه بر اساس حب و بغض ها  مؤقتی وریاست طلبی ها همواره با یک شکل وقیافه خاص تبارز نموده ودر هر مقطعی از تاریخ رنگ و مسیر عوض کرده اند،چه بسا که در تضاد با مسیر قبلی قدم بر داشته اند. پدید آمدن چنین جریانها و مجموعه ها در زمان جهاد و تا کنون از آن از مثالهای بارز تاریخی کشور است وبه خصوص بعد از به وجود آمدن حکومت وحدت ملیکه خود را انتخابی نیز میگویند  در افغانستان بازار بیشتر پیداکرده است.
تعداد شخصیتهایی که در زمان انتخابات از شعار های دهن پر کن خدمت برای مردم گلون پاره میکردند و داد از عدالت و انصاف  می زدند . و تسبیح های دراز می انداختند واز هر سبحان الله در زبان، کسب هزاران رای در صندوق خود را آرزو داشتند  امروز نه در شعار ونه در عمل دران مسیر قرار دارند. من در روز های اول به اکثر شعار ها باور داشتم مخصوصاً که هر دو تیم طرح های برای رفع مشکلات ارایه نموده بودند
اما متاسفانه بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی و بر مقام و منزلت رسیدن  به یکباره دیده شد که این طیف از شخصیتها رنگ و شعار عوض کردند وبه طور ساده وآسان از آنچه که وعده کرده بودند بریدند ودر کنار دیموکراسی لجام گسیخته غرب قرار گرفتند، سر سفره هفت رنگ غربی نشستند ، با جنس مخالف خود آمیزش و اختلاط پیدا نمودند ، با تغییر شکل  یا ریش را تراشیده اند ویا اینکه نمونه کوچک ازان در سیمائی شان مشهود است که گاهی انسان در شناخت ایشان به اشتباه می افتد . کلیمات وشعار هارا هم عوض کرده اند طوریکه به جای کلیمات ملی و مردمی دیگر اصطلاحات وواژه های لاتینی وانگلیسی را بکار می برند وکوشش میکنند از گذشته خود فاصله بگیرند. برخی حلقات ومجموعه ها هم نه تنها از اهداف وشعارهای قبلی بریدند که موضع متضاد ومخالف سیر قبلی خویش اتخاذ کردند . که این همه نشیب وفراز ها جز نا باوری چیزی دیگری را تحویل ملت نمیدهد.
ملت هم در بحر حیرت وتعجب فرورفته و همواره این سؤال در اذهان عمومی خطور می کند که آیا رفتار قبلی این آقایون در جریان کمپاین انتخابات درست بوده یا مشی وسیاست فعلی شان ؟. اگر قبلا درست در جریان انتخابات  عمل کرده اند پس حالا چرا از راه راست رو گردان شده ومسیر غلطی را می پیمایند واگر امروز راه اصلی و وحقیقت را بر گزیده اند ، دیروزچرا مردم را با شعار های پر رنگ و لعاب خدمت گزاری صادقانه وگذاشتن کلاه به سر مردم  فریب دادند وبزرگترین مصیبت هارا بر مردم خود روا داشتند.؟
.چنانچه گفته آمدیم  ظهور وبروز حکومت بنام وحدت ملی در عرصه سیاسی افغانستان چیز تازه ای نمی تواند باشد بلکه در گذشته ها هم روند همآهنگی وهمکاری مقطعی افکار متضاد به خاطر مصالح شخصی وجود داشته که در نهایت امربه تازه گی وبرای اولین بار به طور رسمی اعلام موجودیت نموده است.
انگیزه وخواستگاه  حکومت وحدت ملی:
ارکان وأعضائی حکومت وحدت ملی بخاطر مصالح شخصی حاضر به چرخش یکصد وهشتاد درجه ای اند ،اما از إجرائی یک اقدام کوچک وچرخش ساده که تبلور از شهامت سیاسی، جرأت إخلاق إجتماعی ونشانه میهن دوستی وخدا پرستی است طرفه میروند !؟ وآن اینکه از طریق رسانه واطلاعات جمعی به پیشگاه ملت حاضر شوند واز گذشته که ایشان را از یکدیگر دور وآلۀ دست بیگانگان ساخته اظهار ندامت وپشیمانی نمایند واز آتشیکه بر سر ملت ریختند وایشان را بر خاکستر سیه روزی ها وبد بختی ها نشانند معذرت بخواهند، تا ملت باری دیگر به ایشان إعتماد کند و وحق استفاده از نام ملت  رااز خود ملت بگیرند نه اینکه باز هم خود سرانه به غصب نام ملت بپردازند.واگر چنین نکنند به این معنی است که ملت را به گروگان گرفته اند ومانند گذشته ها به توهین وتحقیر آن می پردازند.
سوال اساسی این است که انگیزه وخواستگاه تشکیل حکومت وحدت ملی به مثابۀ معجون مرکب چه هست ؟.وکدام یکی از نواقص, کمبودات ونار سائیها را تا کنون در کشور جبران کرده است؟ چه پیام تازۀ تا سه سال دیگر به ملت دارد؟ آیا واقعا تشکیل این حکومت انگیزۀ ملی دارد ؟ آیا اینها از آدرس ملت وارد این مرحله شده اند ؟
الف مشکل امنیتی؟
وحدت ملی.؟
طرح نظام سیاسی .بر مبنی عدالت اجتماعی؟
کاهش فساد اداری در کشور؟
جلو گیری از تولید وقا چاق ومواد مخدر؟
اصلاح قانون اساسی وگشودن راه مشارکت ملی در تصمیم گیری در انتخابات
متوجه ساختن دنیائی غرب به مسئولیت های شان در افغانستان.؟
ایجاد سنگر در برابر فشار های دید بان حقوق بشر در افغانستان .؟
یا رساندن عدۀ از أعضائی هر دو تیم انتخاباتی به چوکی وتمثیل اقتدار سیاسی؟
واقعیت این است که اگر از کلی گوئی ومعادلات مجهول ومبهم بگذریم آهداف تشکیل حکومت وحدت ملی  در گذشته هم روشن  نبود بدون از فشار های جان کری وزیر خارجه امریکا و جا طلبی های هر دو رهبر تا کنون هیچکس نمیتواند وجه مشترک بین عناصر منسوب به حکومت وحدت ملی را مشخص سازد.واینکه این پارچه های کهنه و نا متجانس روی چه دلیل وانگیزۀ به هم پیوند خورده است غیر از فشار های خارجی دیگر دلیل را تا کنون پیدا کرده نتوانستند؟
* اگر درد ومصیبت نبود وحدت ملی است در حالیکه میدانم أعضای حکومت قادر به حل این معضل نیستند چون عدۀ زیاد لز مدعیان ملت داری در پهلوی شان قرار ندارد.حتی هم پیمانان دیروزی تیم انتخاباتی شان  با آنها نیستند
* اگر هدف از ایجاد حکومت وحدت ملی همکاری بخاطر تامین امنیت بوده امنیت نسبت به گذشته خراب تر شده است
* اگر منظور ایجاد این حکومت طرح شالوده های نظام سیاسی بر بنیاد عدالت اجتماعی ومشارکت ملی بوده باشد, ایشان طرح مشخص در جهت نظام سازی تا کنون ارائه نکرده اند. واز طرف دیگر با گذشت تقریباً دو سال  ملت تجارب نهایت تلخ از نظام سازی ونظامداری او شان دارند که به ندرت میتوان به این وریانت باور داشت.
* اگرایشان بخاطر اصلاح نظام در جهت کاهش فساد اداری ومنع تولید وترانسپورت مواد مخدر دست به تشکیل حکومت فراگیر وملی زده باشند بازهم این تلاش مرهون إعادۀ ثبات وتأمین امنیت در کشور است که قبلا به آن اشاره شد.
* اگر ایشان با تشکیل حکومت وحدت ملی در صدد تغییر در مواد قانون اساسی کشور بوده باشند باید بدانند که در کشور چون افغانستان هر اقدام در جهت مخالف خواست رئیس جمهور آقای غنی ودستگاه حاکمه به شکست مواجه است .چون سیاستمداران افغان با نظام های سیاسی تا سر حد کسب امتیاز مخالفت می ورزند وبا گرفتن امتیاز دست به معامله میزنند وهمراهان خودرا در نیمۀ راه تنها ونا کام میگذارند. سنت جلب ،تشویق وتطمیع نمایندگان در افغانستان سابقۀ مؤفق و تاریخی دارد.

* اگر منظور از تشکیل این حکومت آغاز انقطاب جهانی باشد که طرح آن در افغانستان ریخته شده است واز طرف روسها ومتحدین شان حمایت میگردد تا نشان دهند حکومت ضد غربی هم در افغانستان وجود دارد ؟ بازهم ضمانت به ادامه راه وجود ندارد, چون غربی ها با دادن امتیاز اندک میتوانند در صف این حکومت صد ها اختلاف ایجاد کنند. شناخت کامل که من از بعضی از اعضای حکومت وحدت ملی  دارم که بخاطر گرفتن امتیاز به هر معاملۀ حاضر اند؛ وبا هیچ مسلک مخالفت بنیادی واستراتیژیک ندارند میتوانند یک روز غربی ویک روز شرقی ویک روز جنوبی ویک روز هم شمالی شوند. شمال پول وامتیاز ایشان را به هرطرف مائل میسازد.ومیتوان این بازی ایشان را آخرین بازی در میدان سیاست کشور دانست.بازی سرد وبی ثمر
هر حزب وحرکت سیاسی دلائل موجودیت ومسیر حرکت خودرا مشخص وویژه گی های ممیزۀ خودرا از دیگران بر جسته میسازد،اما طوریکه ملاحظه میگردد حکومت وحدت ملی جدید نه خواستگاه استثنائی دارد ونه شاخص های که ملت را به آینده امیدوار بسازد.آنجه ازین حکومت انتظار میرود این است تا عدۀ از وزن این حکومت استفادۀ شخصی نموده بر چوکی مورد نظرش دست یابد.
ولی به هر حال افراد وعناصر بی مایه واساس  همیشه در.تاریخ پیدا میشوند که برای رسیدن به قدرت چند روزه دنیا همه شعار ها ، احساسات ملی ومبانی انسانی و اسلامی را به بازی میگیرند وبه ریش همه می خندد چنانچه طیفهای شامل در حکومت وحدت  ملی نیز از همین قماش مردمانند وبا کنارآمدن با افرادی اقدام به تشکیل و نهاد ملی نموده اند که  بنیاد بدبختی ها ومصایب افغانستان به آنها بر می گردد.بازهم اگر بتوانند کاستی های گذشته را جبران وآینده بهتر را به ارمغان بیاورند چشم بد بین کور..اما - زمین شوره سنبل بر نیارد * دراو تخم عمل ضایع مگردان.


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 23 مهر 1395 ، 12:30
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 189 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.