Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

خواب وطن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
جمعه ، 29 بهمن 1395 ، 10:02

احمد سعیدیچند روز محدود با در نظرداشت مشکلات و ضرورت های شخصی دور از وطن بودم حین رفتن جملات کوتاهی در فیسبوک نیز نوشته بودم بعضی ها با پر رویی گفته بودند که سعیدی  فرار کرده حتی عده ای نوشته بودند وطن را بخاطر منافع شخصی خود ترک نموده پناهنده این کشور و آن کشور شد. و ده ها تهمت نا روای دیگر درست است که وطن را دوست دارم و بخاطر زخم های خونین وطن باید در وطن یکجا با مردم خود بود با غم و درد شان هم صدا و هم نوا بهتر است، بعضی ها باید بدانند من درخت بیدی نیستم که از هر باد بلرزم  اما بخاطر درد و رنج های که دامنگیر سرزمین من است بار بار فریاد زده ام گریه کرده و گریه میکنم، عیبی ندارد میدانم کسانیکه دور از وطن اند یا در داخل وطن این سرزمین دوست داشتنی را دوست دارند تنها من دوست دار این وطن نیستم، هزار ها فرزند عاشق این سرزمین اند.
ای بی وطن بیـاد وطن گریه میکنم
مرغ اسیر پشت چمن گریه می کنم
رفتی از این دیار نگفتی که مــی روم
بر نقش پا و دشت و دمن گریه مــی کنم

درست است های وطن شب تا سحر ضجه وفریادت بگوشم رخنه کرده بود وپیکر زخمی ودود آلودت پیش چشمانم تجشم میکرد مگر میدانی من هم در شرایط موجود در مقابل بی عدالتی ها  فریاد گری بیش نیستم  من معالج درد تو نیستم تنها با تو یکجا ناله میکنم و من هم میدانستم تو بحال من گریه میکنی مثل اینکه من شبها و روز ها بحال زارت خون گریستم ، گلو پاره کردم وصد ها عقده را در قفس سینه جا دادم تا روزی ترا آسوده وراحت ببینم اما هیهات که چنین آرزوی تعبیر نداشت. و تا کنون ندارد من از سایه حصار پر مهرت فرار نکرده بودم مدتی محدودی از کنارت بدور بودم  تا اقلا فریاد وشیون بی نتیجه ام روح ترا آزار ندهد، اما باز هم در شب اول دوری از تو بخوابم آمدی در کنارت بودم ودر آغوشت بودم با صد دلهره وتشویش غم هایم را با تو شریک میساختم اما با چهچه پرندگان صبحگاهی چشم گشودم که در دنیائی سرد وبیگانه دور تر از تو قرار دارم ،چه قراری؟ بد تر از روز های بی قراری آنجا با هموطنم یکجا دردت را فریادمیزدم اینجا با کی؟ فریاد بزنم مگر من به تنهای طاقت وتوان حس درد های چند ساله ات را دارم ؟ مگر من میتوانم به تنهائی حال زارت را در خاطر بیاورم وبا نگاه سرد وخاموش قامت نیم شکسته ات را تماشاه کنم نه خیر من ترا تنها نمیگذارم وتو هم من را تنها نگذار! های وطن های مادر پرورش دهندۀ روح وروانم من ترا تنها نمیگذارم ! امروز یکبار دیگر به دامانت برگشتم
عاشقتر از گذشته بر گشتم : ای مادر پهناور، ای آغوش پر مهر وگرم وای بال های زخمی بر گشتم  اینبار عاشقتر از گذشته چون در گذشته زخم هایت را دیده ام رنج هایت را نجوا کردم اینبار دوری ات را توام بادرد وغم حس کردم لذا بتو هرگز پشت نکرده و نمیکنم آمده ام در سینه ام را در برابر ظالمان وستمگران شرحه شرحه کنم وبعد در چاک سینه خونینت بخوابم.من سعیدی ام اما سعادت بدون مهر تو شقاوت است من سعادت را زمانی خواهم یافت که تو راضی باشی ومن حقت را ادا کرده باشم یقینا با فرار نمیتوانم حقت را ادا کنم آنانیکه رفتند مجبوریت ها و دیدگاه های مشخص خود را داشتند. ولی من با یک شب دوری از تو تا صبح زخم هایت را میدیدم وچشمانم بسوی تو خیره شده بود لذا برای هم  میهنانم جرعت مندانه میگویم که من برگشتم بعد از این نسبت به گذشته  زیادتر از سوز دل فریاد میکشم وبیداد گران را نفرین میفرستم ونهال سبز بر بلندائی تپه های خشک غرس میکنم تا  حین مردن سایه باشد بر قبرم.
منم شقایق سنگی، ظریف و سخت و صبور
بروی کــوه حوادث کـــه زادگاه من است
نه باکی از خس و خاکم نه ترسم از طوفان
که سنگ بودن مــن بهترین پناه مـن است
...........................................................................Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

TOLO TV LIVE

SHAFI AYAR - 326

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 159 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.