Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

داستان تشکیل دولت شام وعراق بنام (داعش)!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
جمعه ، 29 بهمن 1395 ، 09:12

محمد علی مهرزادباید پذیرفت که داعش وامثال آن پدیده ای اسراییل وحامیان ان درخاورمیانه وانتقال به سرحدات جنوبی افغانستان یعنی کشورپاکستان است تا فعالیت های بعدی خودرا به حمایه آن کشور بحیث پشت جبهه تقویت کنند؛ داعش تقریباْ دوازده سال قبل درحال تشکل وهسته گذاری شد- بازهم انتظارکشیدتا گروهای دیگری غرض تضعیف اسلام از نام اسلام استفاده کنند.! این را نباید نادیده گرفت که پیش از اشغال عراق توسط امریکا القاعده درعراق صدام حسین حضورنداشت ؛ اما این جورج بوش بود که دولت سکولارصدام را به بهانه ای داشتن اسلحه اتومی  توسط  گزارش غیر واقعی سازمان سیا به مشوره سازمان جهنمی اسراییل بنام موساد از بین برداشت- وبه تعقیب آن دست یاران بوش چون ((پاول وبرمر)) با سوء مدیریتی  این دو مهره ؛ یکی اردوی سنی هارا بوجود آورد که اکنون بنام خلافت اسلامی نا میده می شوند؛ ودیگری همزمان شیعیان را برقدرت برکشید وحزب بعث صدام رااز مشارکت محروم نمود- وبه تعقیب آن اردوی تقریباْ هفصد هزارنفری که اکثریت انها سنی بودند از پست های دولتی واداری اخراج نمود. این کار (برمر) حدود یک ملیون عراقی را از مراتب دولتی – املاک ثروت وقدرت محروم نمود که اکثریت شان ازتحصیلات لازم بهره مند بودند؛ این گروه آموزش دیده وبه شدت عصبانی و مسلح سنی را درشرایط قراردادکه دیگرچیزی برای از دست دادن نداشتند ؛ دست به شورش زدند – ودرعراق خودرا القاعده نامید ندو رهبری نا راضیان سنی را به عهده گرفتند- وسپس به کمک امریکا واسراییل برای سرنگونی بشاراسد عازم سوریه شدند ونام خودرا از القاعده به داعش تغیر دادند- مدیریت این گروهای داعشی را شورای از جنرال های قبلی عراق بدست گرفتند که اکثریت شان به حزب بعث صدام حسین تعلق داشتند اما درزندانهای امریکا درعراق به اسلام رادیکال گروید ند. پنصد هزارملیون دالرکمکی که اوباما به شکل کمک نظامی به سوریه فرستاد بطوریقین در اختیاراین ملیشه های جهادگرقرارگرفت.به قول یکی ازماموران (اف-بی- آی) امریکا که درمورد اردوی عراق وسوریه ابرازداشته است – وی گفته بود که اکثریت ا ردوی هردوکشور تمایل دارند تا به عوض اینکه بوطن خود بمانند وبجنگند - ترجیح می دهند که به اروپابروند ومیدان جنگ را ترک کنند؛ چرا انها این جنگ را از خود نمی دانند ویا به عباره دیگرآنان از گیرافتادن بین سندان ونیروهای اسد – تحت حمایه روسیه – وپتک ( چکش) وجهاد گران سنی که ازطرف امریکا حمایه می شوند نهایت به ستوح آمده اند؛ازین روست که هرگونه طرحی که از طرف روسیه وامریکا برای سوریه وعراق داده می شود هرگزمورد استقبال این دوکشورقرارنمی گیرد. ابرقدرتها راهی برای اینده ای که دران امیدی به صلح وارامش برای میانه روهای هردوکشور وجود داشته باشد نگذاشته اند که بخاطرآن بجنگند؛ درواقعیت مردم هردوکشوربه این نتیجه رسیده وخواهندرسید که چرا برای منافع بیگا نگان آن هم به منظورلوله های نفتی بمیرند. واما درمقابل یک تعدادی از کارشناسان سیاسی بی طرف  ومردم امریکا بالاخره می خواهند بدانند که هدف از درگیری خونین جدید درخاورمیانه وبخصوص درعراق وسوریه وایجاد گروه داعش چیست ؟ اگرهدف بلند مدت ما صلح درخاورمیانه ویا خود مدیریتی عربها ویا امنیت ملی درامریکا است ؛ بایدهرنوع دخالتی درمنطقه را با نیم نگاهی به تاریخ مداخلات درگذشته به اندازیم ؛ تنها زمانی که ما امریکاییها زمینه تاریخی وسیاسی این نوع نزاع را درک نماییم باید دقت کافی وشرکت درتصمیمات دولت داشته باشیم ؛ اما متاسفانه با استفاده ازهمان تصورات وادبیاتی که جنگ سال ۲۰۰۳ ما علیه صدام را آذین بست – رهبران سیاسی ما امریکا ییها را درپذیرفتن دخالت درسوریه بعنوان جنگی ایده آلیستی علیه ستم تروریسم وتعصب گمراه نمودند.ما همه نظریات اعراب رادراین مورد که جنگ ادامه طرحهای قدیمی خط لوله های نفت وژیوپولیتیک است بعنوان بدبینی صرف نادیده می گیریم . اما اگرما بدنبال سیاست خارجی موثری هستیم – باید تشخیص دهیم که نزاع سوریه جنگی برسرکنترل منابع است که ازجنگ های بیشماری سری واعلان ناشده نفت درخاورمیانه که در۶۵ سال گذشته درگیران بوده ایم جدا نیست. اگرهنگامی که این نزاع را جنگی نیابتی برسرخط لوله ای بدانیم وقایع قابل درک خواهدشد.سوالی که به جواب آن تا اکنون مردم به ان دست نیافته اند اینست ؛ چرا حزب جمهوریخواه درکنگره وکابینه اوباما قادربه یافتن میانه روها سوری نیست تا درین جنگ عملاْ شرکت کند؟ چراداعش یک طیاره روسی را منفجرساخت ؟ چرا سعودیها اخیراْ روحانی پرنفوذ شیعی مذهب را اعدام نمودند تا عده ای تحریک به سوزاندن سفارتشان درتهران شوند؟ وبالاخره چراروسیه جنگجویان غیرداعشی را بمباران نموده ؟ وسرانجام ترکیه با ساقط نمودن طیاره روسی چرا مجبورشد؟ونتیجه این همه سیاست های جنایت کارانه منجربه آواره شدن یک ملیون آواره به اروپاشد وصدها هزارکشته وویرانی سوریه وعراق گردید؛ اینها همه را به اشتباه سازمان سیا امریکا بحساب آورد ویا به پلانهای اگاهانه پنتاگون که قبلاْ طرح وقدم به قدم درحال تطبیق است.؟یکی ازکارشناسان امورامریکای لاتین وخاورمیانه بنام (( کلیمنت)) داعش را با چریکهای فارک درکلمبیا مقایسه نموده- می گوید یک کارتل مواد مخدربا ایدیولوژی ا نقلابی برای انگیزاندن سربازانشان بقول او(( داعش را باید چون یک کارتل نفتی دید.)) البته درنهایت حرف اخررا پول می زند. درین میان ایدیولوژی مذهبی وسیله ای است که توسط آن – نیروهای داعش جان خودرا برای یک کارتل نفتی فدا می نمایند. شما خود تصورکنید که امریکا ازیک طرف درین ماجرا وفاجعه ای قرن ۲۱ عقیده واظهار می کنند که : درصورتیکه سوریها ی که درحال فراربه اروپا هستند ؛ هیچ امریکایی حاضرنخواهدشد فرزندش را را برای خط لوله های نفتی فدا کند؟! ازطرف دیگرادعا دارد درعوض اولویت نخستین ما باید ان چیزی باشد که کسی از آن دم نمی زند- باید ارتباط نفتی خوددرخاورمیا نه را دگرگون نماییم – هدفی که هرروز ممکن ترمی گردد. چون وابستگی ما به انرژی دیگران مدام کاهش می یابد ؛ بهتراست حضورنظامی امریکارا درخاورمیانه کاهش داد ـ واجازه دهیم اعراب برسرزمینهای خود حکومت کنند- غیرازکمک های بشردوستانه وامنیت مرزهای اسراییل امریکا نقشی مشروع دیگری دراین نزاع ندارد.!؟ شما خواننده گان محترم خود تصورکنید که انقدرتناقض گویی وتحریف مسایل گمراه گننده – می تواند درحل قضایایی خاورمیانه وافغانستان راه حل نهایی وصادقانه باشد ؛ درحالیکه حقایق ثابت می نماید که در افزایش بحران درافغانستان وخاورمیانه نقش انکارناپذیر داشته است- تاریخ گواه است که از قدرت بسیارمحدود برای حل مسایل وآوردن صلح درافغانستان وخاورمیانه استفاده کرده است.!اگرتاریخ مداخلات امریکارا بعدازجنگ جهانی دوم مرورنماییم به شکلی نفس گیر می بینیم که هردخالت خشن ازجمله درافغانستان وخاورمیانه به ناکامی فلاکت بارمنجرگردیده است . به گزارشی که ازطرف رسانهای معتبربه نشررسیده نشان می دهد که ارتباطی قوی بین دخالت های خارجی امریکا وحملات فزاینده تروریستی علیه امریکا وجود دارد. اکنون خودمردم امریکا باوردارندکه درواقع جنگ علیه تروریزم درحقیقت جنگ دیگری برای نفت است. شاید برای زیادی این سوال پیش آید که علت بوجود آوردن این همه گروها ی تروریستی چیست؟باید اذعان داشت که تنوع گروهای تروریستی که به همکاری پاکستان ایجاد شده و درافغانستان علیه اسلام می جنگند؛ وگروهی که تازه بنام داعش درخاورمیانه ازطرف اسراییل وحامیان شان به تخریب وکشتار ساخته شده بازهم برای اهداف کوتا مدت از انها کارمی گیرند چرا تجربه نشان داده است که هم امریکا وهم کشورهای مزدورچون اسراییل وپاکستان به هیچ گروه ومتحد خود بعد ازرسیدن به هدف رحم نمیکند – ازین روست که کشانیدن پای شوروی درخاورمیانه روزبروزپلانهای قبلاْ تهیه شده هویدا شده ؛ وازطرف دیگربیداری ونفرت مردم امکان وحضورداعش را درعراق وسوریه اندک می دانند.اسراییل وحامیان مفکوره صهونیزم خوب می دانند اسلام درحال گسترش است ؛ واین گسترش بدون شک ناشی ازضدیت مفکوره یهودیت – وعیسویت توسط افراطیون هردوطرف است. لذا با استفاده از همین اسلام برای نابودی اسلام می کوشند- برای همین منظوربوکوهرام وداعش را خلق نمودند- تا کشورهای که مواجه به این مصیبت ها شده اند به بهای سنگین می توانند صاحب کشوری شوند که ثبات دران حکمفرما باشد. البته خطرفروپاشی بعضی کشورهارا درخاورمیانه توسط پلانهای که اسراییل ومتحدان ان در نظر دارند ؛ اگرموفق شوند.؟ اکنون نه تنها امریکا واسراییل میخواهد به هرنوع شرایط متغیرکه خودشان بوجود آورنده آن هستند آماده سازند ؛ بلکه شوروی نیزخودرا درین ماجرا های که درغیاب روسیه درخاورمیانه واسیای میانه وافغانستان  بعد فروپاشی صورت گرفته دخیل ساخته به شکل عقده مند وتلافی جویانه وتهاجمی عمل می کند.عمل کرد امریکا طوریست که اگربتواند برکل یک کشوری دسترسی پیدا کند ؛ دیگرضرورت ندارد بدنبال تجزیه آن کشوربگردد؛ واگربرعکس نتواند به این کار یعنی به اشغال کلی ان کشورموفق شود بدون شک اقدام به تجزیه ان کشور بکمک گروهای که خود دران کشوربه حیث ستون پنجم ساخته است اقدام می کند. هدف دیگرامریکا و اسراییل در خاورمیانه ودگرکشورهای که مخالف سیاست تبعیض آمیز اسراییل اند ومخالف توسعه طلبی امریکا انداینست - که کشورهارا از نظرقومی ومذهبی تجزیه کند ؛ اسراییل ازین کا رمی خواهد به جهان ثابت کند که من هم جزء همین نظام ها هستم !واگرنتواند حتماْ سعی می کند تا نوارامنیتی برای خود ایجاد کند.  کارشناسان سیاسی  به این عقیده اند که هدف امریکا واسراییل بشکل پنهانی وگاهی اشکار درساختن وتولید گروهای شورشی همانا – موضوع استعمار واستثمارکشورها ست – البته این امرتازه گی ندارد ؛ اما نکته ای قابل توجه درین امر اینست که هرکشوری که درمقابل تصمیم شان مقاومت کند به سرنوشت غیر قابل پیشبینی ومشکلات روبرو می شوند. شباهت های عملکرد صهونیزم اسراییل وحامیان اسراییل با گروهای شورشی بخصوص با داعش درعمل دیده شده وفعلاْ جریان دارد درمسایل ذیل بمشاهده میرسد:اولاْ- کشتار بی رحمانه اطفال – پیروجوان-زنان در هردو گروه دیده می شود.دوم- پاکسازی قومی ومهاجرت اجباری.سوم- برتری طلبی صهونیزم وداعش که غیر از گروه خوددیگران را قبول ندارند وغیراز خودرا کافر می دانند.چهارم- داعش هیچ نوع مخالفتی نسبت به اسراییل ابرازنکرده است. پنجم – عقاید داعش گرفته شده از عقاید یهودی صرف بخاطر ضدیت با اسلام . ششم – هدف بعدی وجدی داعش از بین بردن عقیده شیعی ومبارزه علیه شیعیان .برای کسی قابل باورنیست که امریکا ی ها با این توانمندی تکنولوژی نمی تواند کاروان های تانک – توپ وزرهی وتانکرهای تیل داعش را که درجاده ها ودشت ها حرکت می کند -را نبیندونابود نکنند؟. موفقیت های داعش درخدمت - پروژه گبعدازرسیدن به اهداف به نظر می رسد که چون دیگرگروهای ساخته شده درپاکستان ستاره ی بخت داعش با ایفای نقشی که برایش داده شده بسربرسد وبدیل ان درحال تشکل خواهد بود.                                                                                                                      
واما داعش در افغانستان: داعش در افغانستان دررقابت با طالبان قراردارد ورهبران طالبان با داعش گفته اند که بدنبال نفوذ در افغانستان نباشند !استقرارداعش درافغانستان با توجه به امکان استفاده از ملیونها دالر قاجاق مواد مخدر یعنی تریاک برای تامین منابع مالی اهمیت دارد- درخزان ۲۰۱۵ داعش درافغانستان بین ۱۴۰۰-۲۰۰۰نفرنیرو درننگرهارداشت – که این رقم درسه ماه اول سال  نظربه تلفات که ازطرف نیروهای پرتوان امنیتی افغانستان در سال۲۰۱۶ دیده اند به کمتراز ۱۰۰۰ نفر رسیده است . پایگاه رادیوی داعش تحت عنوان (( صدای خلافت)) هم از فیبروی ۲۰۱۶ قطع گردیده است – وانها از سیستم پایه موبال برای پخش برنامه استفاده می کنند.داعش درفن آوری ارتباطی استفاده از فضایی مجازی برای تبلیغ وعضو گیری استفاده زیادی می کنند وبرهمین اساس شرکت های بزرگ انترنیتی دنیا بر اساس تعهدات بین المللی اقدامات موثری را برای محدود کردن فضا های انترنیتی شروع کرده اند- ودرین راستا صدها سایت انترنیتی مرتبط با گروهای شورشی وتروریستی داعش را در ماهای اخیر بسته اند. استراتیژی داعش را تلاشهای برای جلب حد اکثرتوجه جهانیان از طریق نمایش دادن عمیق ترین گونه ای خشونت اعمال شده بر قربانیان خشونت های داعش پیامدها ی د یگری هم دارد ؛داعش شرایطی ایجاد می کند که واکنش خشن را اجتناب نا پذیر می سازد – هدف داعش از بکارگیری خشونت خلق آینده ای تاریک ونا امیدی درنسل های بعدی است. گروهای افراطی ودرراس انها داعش درمرزهای تاجکستان وافغانستان به شدت درحال رشد هستند واز حمایت طالبان در افغانستان وپاکستان نیز بهره می برند تا بتوانند با نظام های سکولارباقی مانده از دوران شوروی سابق به چالش برخیزند همانطوریکه روزگاری از شبه نظامیان افراطی برای مقایسه با شوروی در افغانستان استفاده می شد – اکنون دولت های غربی نیزمی کوشند از همین وسیله برای مقابله باروسیه وچین – دوکشورهای که از انها برای هدف قراردادن ثبات داخلی این کشورها استفاده می شود از همین جاست که گروهی داوطلب به جان عراق وسوریه به کشورهای اسیای میانه یا روسیه فرستاده می شوند. درواقع هردو کشورچین وروسیه درک می کنند که هدف تروریسم بوده وپیمان ناتو وقتی از گسترش هرج ومرج درمناطق خاورمیانه آسوده خاطرشود -گروهی افراطی نظیر داعش را به سمت انها سوق خواهد داد. شاید به همین دلیل است که چین وروسیه با دخالت خود در سوریه وافغانستان  قصد دارند این طرح را درنطفه خاموش کنند.                                                                


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 216 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.