Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

درســـهائی از تقلبـــات ســـازمــــانده شــــده ریـــاست جمــــهوری ۲۰۰۹ بـــرای ۲۰۱۴ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط پروفیسور رسول رهین سابق استاد دانشگاه کابل   
شنبه ، 16 فروردين 1393 ، 05:49

درســـهائی از تقلبـــات ســـازمــــانده شــــده ریـــاست جمــــهوری ۲۰۰۹ بـــرای ۲۰۱۴برگرفته شده از ا سناد کنفراس دو روزه کانون مطالعات و پژوهشهای خراسان مورخ ۱۲-۱۳ سپتمبر ۲۰۰۹

انواع و اشکال تقلبات ثبت شده و مستند بقلم پروفیسور رسول رهین سابق استاد دانشگاه کابل
نخست: اشکال تقلبات اولین انتخابات ریاست جمهوری
- در تمام حوزه ها و مراکز رأی دهی رنگ قلمها پروفیسور رسول رهین سابق استاد دانشگاه کابل بی کیفیت بود و بعد از نشانی شدن پاک میگردید. قلمهاییکه بکار گرفته شده بود از قلمهای اهدایی هند فرق داشت.
- کارت ثبت نام غیر قانونی تا روز رأی دهی هم توزیع میگردیده است.
- از کارتهای بدون عکس، چاپ پاکستان وسایر کارتهای تقلبی بکثرت استفاده میشده است.

- کارتهای جعلی ساخت پاکستان بکثرت وجود داشته است.
- فوتوکاپی کارتهای اصلی بکثرت در حوزه ها استعمال میشده است.
- پاکستانیها گروپ گروپ در شهرهای مختلف افغانستان رأی داده اند. یک تعداد شان دستگیر هم شدند ولی توسط دفتر مشترک دوباره آزاد گردیدند.

- با کارت اناث بدون حضور خود شان رأی داده میشد. حتی کارت اناث قریه هاجمع و بدون حضور خود شان به نفع یک کاندید در صندوقها انداخته میشده است.
- اطفال زیر سن بکثرت در حوزه های رأی دهی رأی داده اند.
- در همه حوزه ها یکنفر چندین بار رأی میداد و کسی مانع نمیشد. حتی باوجودیکه انگشت شان رنگ میداشت، دوباره رنگ زده نمیشدو رای میدادند.
- هرکس میتوانست با یک کارت چند بار رأی بدهد. اگرکارت سوراخ میبود یا نمیبود فرق نداشت.
- تمام مسؤلین دولتی اعم از ملکی، نظامی و پولیس به نفع یک کاندید مردم را در حوزه ها تشویق, ترغیب مادی و حتی تهدید میکردند.
- مسؤلین یونیما و دفتر مشترک تنظیم انتخابات علنی به نفع یک کاندید فعالیت داشتند.
- در ترکیب تشکیلاتی حوزه ها, کارمندان محلی دفتر مشترک و یونیما بدون حضور داشت ناظرین ملی و بین المللی فعالیت میکردند.
- در حوزه ها صندوق کافی برای رأی دهی وجود نداشت و صندوقها بعد از بسته شدن حوزه ها از طرف دفتر مشترک بنام همان سایت پر میگردید.
- در اکثر سایت ها از حضور ناظرین ملی جلوگیری میشده است.
- نمایندگان اکثر احزاب سیاسی هم پیمان یک کاندید درسایتها ازهمان کاندید حمایت علنی میکرند.
- در اکثر حوزه ها با استفاده از سلاح، به کاندید مشخص رأی گرفته میشده است.
- در چندین مورد ناظرین و نمایندگان کاندیدان مخالف یک کاندید لت و کوب گردیدند.
- در بیشتر حوزه ها برگه های رأیدهی را در پاکت ها بیرون از صندوقها گذاشته بودند.
- در تمام مناطق طوفانی و بارانی و برفی وقت رأی دهی را تمدید نکردند.
- در وقت انتقال صندوقها نمایندگان و ناظرین کاندیدان دیگر حضور نداشته اند، اکثر صندوقها زیر نظر نمایندگان یک کاندید، دفتر مشترک و یونیما انتقال داده میشده است.
- ناظرین و نمایندگان کاندیدان در شب بر صندوقها کنترول نداشتند.
- در بسا موارد فارمهای شکایات به نمایندگان کاندیدان و ناظرین داده نمیشد.
- مسؤلین دفتر مشترک با استفاده از عدم سواد اشخاص، برگه ها را به نفع یک کاندید خانه پوری میکردند.
- در اکثر حوزه ها ژورنالهای رسمی ناقص خانه پوری شده وبا تعداد برگه های رأیدهی سر نمی خورند.
- در اکثر حوزه ها تثبیت هویت رای دهندگان صورت نگرفته و هر کس میتوانسته است با هر نوع کارتیکه داشت رأی بدهد.
- اکثر رأی دهندگان بدون توجه به رنگ ناخن ویا سوراخ کارتها چندین بار به نفع یک کاندید معیین رأی داده اند.
- اکثر کارمندان دفتر مشترک تنظیم انتخابات بدون داشتن کارت شناسایی وداشتن وظیفه معیین در حوزه ها گشت و گذار میکردند و رأی دهندگان را به نفع یک کاندید ترغیب و تشویق و تخویف مینمودند.
- در اکثر حوزه هائیکه راِی دهندگان به یک کاندید معین رأی نمیدادند، مسؤلین دفتر مشترک، حوزه را قبل از وقت معینه بسته میکردند.
- در اکثر برگه ها چندین برگه دیگرپنهانی قاط شده و در صندوقها ریخته میشده است.
- در بسیاری سایت ها صندوقها شکستانده شده و بعد از تبدیل برگه های راِی به مرکز رأی شماری انتقال داده شده است.
- تعداد کثیر صندوقها باز و بدون قفل از سایت ها به مرکز رأی شماری آورده شده است.
- اکثر برگه های رأی صندوقها با ژورنال آن صندوقها مطابقت نداشتند.
- تطبیق ها نشان داده است که اکثر نمبر های مهر ها با صندوقها مطابقت نداشته اند.
- در مقر غزنی لیدر گروپ پنج صندوق را بنام کوچیها برده و چند ساعت بعد صنـدوقها را پر ازبرگه های رأی دهی با خود بمرکز آورده است.
- در اکثر حوزه ها مسؤلین دفتر مشترک رأی دهندگان را بدون آنکه رهنمایی نمایند, خودشان برگه ها را خانه پوری کرده در صندوقها انداخته اند.
- در بعض آستانهای دور دست مسؤلین دفتر مشترک برگه های رای دهی را در خریطه های پلاستیکی جمع آوری کرده بمرکز ارسال داشته اند. (مالستان)
- در بسیاری آستانهای دور دست دفتر مشترک بعد از ختم رأی گیری صندوقها را بخانه های خــود برده اند. (مالستان)
- در آستانهای دور دست گروپ تفنگداران به فشار و زور با کارتهای جعلی به نفع کاندید معین رأی داده اند. (بغلان)
- در بسیاری آستانها دفتر مشترک در بعض قریه ها بدون آنکه محل رأی دهی از قبل تعیین بوده باشد صندوقها را برده و برگه های رأی را درآن قریه خانه پوری کرده و در صندوقها ریخته اند. (نیمروز)
- در بعض آستانها دفتر مشترک تنظیم انتخابات توسط موتر صندوقها را بخانه های طرفداران یک کاندید معین برده و رأی گرفته اند. (نیمروز)
- در بعض شهرک ها و قریه ها به بهانه اینکه ترانسپورت وجود ندارد یک نفر کارت های راجسترشده تمام افراد قریه را آورده و در صندوق بنام یک کاندید معین ریخته است. (زابل)
- اکثر کارمندان دفتر مشترک تنظیم انتخابات عکس یک کاندید معین را به سینه خود داشته و رای دهندگان را دعوت میکردند بوی رأی دهند. میگفتند همان عکــــــس دوم دارای کلاه قره قل.
- در اکثر حوزه های آستان قند هار مردم از رأی دادن به دیگر کاندیدان منع میشدند.
- در بعض حوزه ها تعداد برگه های رأیدهی در صندوقها سه چند تعداد افراد راجستر شده ریخته بودند.
- در بعض آستانها صندوقها بدون حضور ناظرین و نمایندگان کاندیدان در خانه های والیان نگهداری میگردیده است.
- در هرات افراد اردوی ملی مردم را مجبور به رأی دادن به یک کاندید معیین میکرده اند.
- در بسیار حوزه ها به اقارب نابینایان اجازه داده نشده با ایشان کمک نمایند. خــود اعضای دفتر مشترک برگه ها را بنام یک کاندید معیین خانه پوری کرده و در صندوقها ریخته اند. (هرات)
- در بعض آستانها برگه ها توسط اعضای دفتر مشترک از یک صندوق کشیده شده و در صندوق دیگر گذاشته شده است. (پروان)
- در اکثر حوزه های آستانهای کابل در حالیکه برگه های رای دهی وجود نداشته مسؤلین دفتر مشترک نمرات کارتهای رأی دهندگان را در کاغذ سفید یادداشت کرده و بعد خود شان بنام یک کاندید معیین برگه هارا خانه پوری کرده اند.
- در پشاور اعضای دفتر(آی او ام) خودشان برگه های رأی دهندگان را به نفع یک کاندید معیین خانه پوری میکرده اند.
- در پاکستان اعضای (آی او ام) عکس سایر کاندیدان را پنهان کرده صرف عکس یک کاندید معیین را نشان میداده اند. (پاکستان)
- اعضای (آی او ام) به رأی دهندگان میگفته اند که رئیس جمهورتان کرزی از قبل انتخاب شده است. بوی رأی دهید.
- سوراخ صندوقها بحدی کلان ساخته شده بود که اعضای دفتر مشترک بآسانی میتوانستند که برگه هارا از آن بیرون کشند.
- در پاکستان برای اقوام تاجیک , هزاره, بلوچ, اوزبیک و غیره کارت انتخابات توزیع نشده بود.
- تعداد کثیر پشاوریها با استفاده از کارتهای تقلبی به حامد کرزی رأی داده اند.

تخلفات در شمارش آراء
- صندوقها بدون حضورداشت ناظرین باز گردیده و برگه ها روی میز ها کشیده شده بودند.
- برعلاوه صندوقها یک تعداد خریطه ها و بورجیهای برگه های رأی نیز به مرکز شمار ش آراء آورده شده بود. درین مورد دفتر مشترک میگفتند که صندوق نبود مجبوراً برگه های رأی را در خریطه ها و بورجیها انداخته اند.
- یک تعداد صندوقهائیکه در لست حوزه ها نبود نیز در مراکز رأی شماری آورده شده وبرگه های آنها بالای میز ها ریخته شدند.
- اکثر صندوقهای آورده شده بدون قفل و شماره بودند.
- در آستانهای تخار و ننگرهار صندوقها شکستانده شده و برگه های رأی دهی آنها تبدیل شده بود.
- ازاکثر صندوقهای شهر گردیز قفل ها ی اصلی باز گردیده وقفل های دیگر انداخته شده بود.
- در اکثر حوزه های رأی شماری به ناظرین اجازه داده نشد که ژورنال را با نمبر صندوقها و برگه های داخل صندوقها تطبیق نمایند.
- یک تعداد اشخاص در داخل مراکز رأی شماری نشسته , ژورنال های جدید تقلبی تهیه میکردند.
- مسؤلین یونیما و حقوق بشر به اعتراضات ناظرین بی اعتنایی نشان داده توجه نمیکردند.

چنانچه دیدیم، نتیجه انتخاباب قلابی دور اول آن شد که یک شخص بر یک ملت مظلوم و بیچاره از طرف جامعه ملل تحمیل گردید، قانون اساسی ساخته و بافته خودشان بازهم از طرف خودشان پایمال گردید، قوتهای خارجی بنام دفع و طرد تروریزم و سد ترافیک کوکنار در منطقه و جهان داخل خاک افغانستان گردیدند، مداخله کشورهای همسایه در داخل حریم جغرافیایی کشور مان جاری گردید. و از همه مضحکتر اینکه مافیهای اقتصادی داخلی و خارجی در تلاش شدند، تا زیر نام اقتصاد بازارآزاد، دارایی های ملی مارا از دل کوهها و معدنیات زیرزمینی مارا از عمق زمین بیرون کشیده با کوکنار یکجا به بازارها و ذخیره گاههای مواد انرژی زای امریکایی و اروپایی گدام نمایند.

بخش دوم: تقلبات دومین انتخابات ریاست جمهوری

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، باز هم پر از صحنه های داغ هیجانهای تقلب و جعلکاری بود. نامزد حاکم باستفاده از تجارب گذشته و تکیه بر اینکه، باید قدرت را تصاحب کند، دست بکار شد. چنانکه شندیدیم در یک گردهمآیی در دانشگاه کابل گفته بود " حالا که قدرت را گرفته ام رهایش نمیکنم." با تکیه باین مفکوره کاذب مشاهده کردیم که نامزد حاکم در جریان سالهای قدرت خود و اکنون هم تلاش میکند راههایی را جستجو نماید که قدرت در خانواده او موروثی گردد. او برای پیاده نمودن این آیدیای پوچ و بی منطق خود میـــکوشد زمینه های قویتر و سازمان یافته تر تقلب و جعلکاری را در انتخابات کشور در یافت نماید. (محمود کرزی از همین حالا اظهارداشته است که در دور دیگر انتخابات رئیس جمهور کشور میباشم.)
از روی همین طرح ها و پلانهای آگاهانه و سازمان یافته نامزد حاکم است که گروه افغان ملتی های حاکم براداره کشور، با استفاده از سابقه دیرینه خود در تقلب وساخته کاریها، چنانچه یک نمونه آنرا قبلاً در جریان "مجلس بزرگ ملی" تصویب قانون اساسی کشور مشاهده کردیم و دیدیم که چگونه در قانون اساسی دستبرد زدند و چطور ماده شازدهم و بساماده های دیگر قانون اساسی را به نفع خود تغییر دادند. حالا این گروه تقلبکار حرفه یی در همآهنگی با یکتعداد وکلای معاش بخور اطراف ریاست جمهوری و فعالین گروههای مافیایی دیگر که تمام امتیازات خود را از اداره منحط رئیس جمهوری حاصل میدارند و نبود کرزی را سقوط منافع مافیایی و باندیستی خود میدانند، دست بهم داده سرمایه هنگفتی بمصرف رسـانیدند، تا باز با جعلکاری و تقلب های گسترده و سازمان یافته، همان آش و همان کاسه را زنده نگهداری نمایند. چنانچه دیدیم، گروه متقلب اطراف نامزد حاکم، همراه با افغان ملتیهای حاکم بر اداره کشور در زد وبند با نیروهای خلیلی و وطنفروشان بی هویت درونی خودمان طرحهای تقلب و جعلکاریهایی ریختند که تاریخ تا بحال در سینه خود نداشت وشاید در آینده هم در هیچگوشه جهان بوجود نیاید.
اینهم گفتنی است که درتقلبهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشور نقش خارجیها و سازمان ملل متحد چندان فعال و قابل لمس نبود و نماینده های ایشان در کشور بارها تأکید بر انتخابات شفاف و آزاد داشته اند. ولی حالا اطرافیان نامزد حاکم باستفاده از تکتیکهای گذشته دیگر به تقلبکاران و جعلکارانی مبدل گردیده بودند که احتیاج به مشوره دیگران نداشتند. ایشان داره ماران و کاذبانی دردستگاه حاکم جابجا کرده بودند که در شیادی و شیطنت و قلابیت بالاتر از خارجیها عمل میکردند. ایشان بااستفاده از امکانات دولتی طـــــــــــرحهای ناجوانمردانه و نابخردانه ای ریختند که جهانیان را بحیرت انداخت. نه تنها به حیرت بلکه بحیث دسایس و شیادیهای تاریخی ثبت ریکارهای جهانی گردید. بهتر می نماید چند تای این تقلبهای سازمان یافته و زورگویانه شیادان تاریخ را که ناظرین و سیاستمداران کهنه کار و پیر جهان را بحیرت انداخته است بطور نمونه مشت از خروار برجسته سازیم تا مردم شریف و نجیب افغانستان نیز در پهلوی مردم جهان به حقانیت "تغییر و امید" و تزویر و خطاکاریها و خیانتهای ملی و میهنی یک رئیس جمهور قلابی که زورگویانه بر اریکه قدرت تکیه زده است آشنا گردند:

1)    خریداری کارتهای رایدهی:
یکی از جعلکاریها و تقلبهای سازمان یافته دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، خریداری وسیع کارتهای رایدهی هموطنان عزیز ما بود. درین پروسه نامزد حاکم گماشته های بسیاری را در آستانهای مختلف، دور و نزدیک کشور مؤظف کرده بود تا کارتهای رایدهی هموطنان مجبور و گرسنه مارا به قیمت (30) دالر امریکایی خریداری نمایند. احصائیه تخمینی نشان میدهد که گماشته های نامزد حاکم در آستانهای مختلف کشور بیش ازدو ملیون کارت رایدهی را خریداری کرده بودند. تنها در آستان کاپیسا گماشته نامزد حاکم حدود یک لک کارت رایدهی هموطنان مارا خریداری کرده بود که به تناسب جمعیت واجد شرایط رایدهی کاپیسا آمار بالایی میباشد. در یک تصادف دیگر یکی از دلالان کارت رایدهی که در شهرک زیبای خیر خانه زندگی میکرد، یک لک و نود هزار کارت رایدهی را از آستانهای قندوز و پروان آورده بود تا به نماینده ستاد کرزی برساند. این دلال کارت در حالیکه میخواست نماینده کرزی را جستجو و کارتها را بوی بفروشد، از روی تصادف با یکی از دوستان ما هم صحبت شده و طلب کمک کرده بود. این دوست موضوع را باما درمیان گذاشت و ما ستاد عبدالله عبدالله را در جریان گذاشتیم. هرچند ستاد عبدالله عبدالله نمیتوانست و نمیخواست کارتهارا خریداری نماید. ولی بایست معامله کجدار و مریز باین شخص انجام میدادیم تا مانع رسیدن او و کارتها به ستاد کرزی گردیم. پلان ما تا جایی مؤفقانه پیش رفت. دلال کارتهارا تا یک روز پیش از انتخابات در قبضه خود و انتظار نگهداشتیم. لاکن در روز آخردلال کارتهادانست که ما خریدار کاتهای او نیستیم، صرف وقت را ضایع میکنیم.
در خریداری کارتهای رایدهی، نامزدحاکم طرحهای گوناگون داشت. درابتدا گماشته های نامزد حاکم پلان کرده بودند، تانمرات کارتهای خریداری شده را از قبل در کمپیوترهای مراکز رایدهی برسانند و بعد کارتها را به صاحبان اصلی اش مسترد و ایشان را مکلف سازند، تا به نامزد حاکم رای دهند. فکر ایشان این بود که اگر احیانا این اشخاص با و جود گرفتن پول بازهم به نامزد حاکم رای ندهند، رای شان سیستمتیک بنام نامزد حاکم ثبت گردد. این طرح ستاد نامزد حاکم افشا گردید و موانع و سد بندیهای محکمی از طرف نامزدان پیشتاز انتخابات در مقابل این طرح نامزد حاکم وضع گردید. نامزد حاکم که پیش بین هرگونه پیشآمد بود، به عجله شیوه استفاده از کارتها را تغییر داد. گماشته های نامزد حاکم اینبار طوری برنامه ریزی کردند که نمرات کارتها را با شهرت صاحبان کارتها از قبل در برگه های رایدهی داخل کرده در صندوقهای رایدهی جابجا و به حوزه های انتخاباتی انتقال دادند. این تقلبکاری گماشته های نامزد حاکم در بسیاری حوزه های رای گیری بمشاهده رسیده بود ولی کارمندان کمیسیون نا مستقل انتخابات به این عمل بی اعتنایی نشان داده بودند. بخش دیگر نمرات کارتها را در کتابچه های برگه های رای ثبت کرده و بصورت دسته جمعی و حتی کتابچه وار بداخل صندوقها انداختند، چنانچه اکثر این کتابچه ها را از طریق مدیا های دیداری داخل کشور مشاهده کردیم. شاید نامزد حاکم این تصمیم را بخاطری گرفته بود که دانسته بود مردم شریف و نجیب افغانستان با آنکه از پول و ضیافتهای پیهم و پر مصرف او استفاده میکنند، ولی شاید حینیکه نزدیک صندوقهای انتخابات میشوند وجدان شان اجازه ندهد تا رای خودرا در صندوق شخصی که هفت سال تمام دستان او و اطرافیانش در فساد و قاچاق غرق و دستیار مافیای ملی و بین المللی است، رای بدهند. زیرا مردم نجیب افغانستان هویت نامزد حاکم و برادرانش را که در رأس مافیای تریاک و اقتصاد زمین و مافیای قتل غارت در کشور قراردارند، میدانستند و میدانند.

2) برهم زدن فضای انتخابات:
نوع دیگر تقلب و جعلکاری سازمان یافته نامزد حاکم، برهم زدن فضای انتخابات بود. گماشته های نامزد حاکم با امکانات سرشاری که در سر تاسر افغانستان در اختیار داشتند زمینه سازی کردند تا امنیت شهرک ها و مناطق اطراف حوزه های انتخاباتی را پر آشوب سازند تا هیچ کس نتواند برای رای دهی جانب حوزه های انتخاباتی بیاید. مثالهای زیادی ازین نوع آشوبهای قصدی نامزد حاکم را در شهرکهای مختلف کشور شاهد هستیم که با فیر را کت و مرمی مردم آن شهرک ها را از حوزه های رایدهی راندند. بعد گماشته های نامزد حاکم با خیال راحت صندوقها را پر از برگه های رایدهی کردند. نادانها در اکثر حوزه ها بحدی برگه رایدهی انداختند که تعداد برگه ها چند برابر تعداد نفوس ثبت شده و قابل رادهی آن حوزه ها شد. چندین حادثه این تقلب و جعلکاریهای آگاهانه و سازمان یافته نامزد حاکم را توسط مدیاهای دیداری مشاهده کردیم. جهانیان با تعجب و حیرت به مهارتهای تقلبکاران نامزد حاکم مینگریستند. چنانچه تبصره های گوناگونی در باره این تقلبها و مهارتهای نامزد حاکم در رسانه های خارجی نشرگردید و افغانسانیهای آنکشورها ازدیدن و شنیدن این داغها و لکه های بدنامی تاریخی سیاستگران کشور عزیز مان افغانستان رنجها بردند وتا هنوزهم میبرند.

3)    استفاده از کارتهای چاپی تقلبی:
ژورنالیستان و طرفداران نامزدهای پیشتار ریاست جمهوری در جریان رایدهی در یافتند که یک تعداد اشخاص مشکوک و دارای هویت پاکستانی و مخصوصاً پشاوریها، رای میدهند. این اشخاص از طرف نامزد حاکم خریداری گردیده بود تا در مقابل پول به نامزد حاکم رای بدهند. طرفداران ستادهای کاندیدان پیشتاز این اشخاص را شناسایی کرده و کارتهای رایدهی ایشان را بدقت مشاهد و با کارتهای رایدهی اصلی مقایسه کردند. جریان طوری ثابت گردید که یک تعداد این کارتها در مطبعه های پشاور و یک تعداد آن هم در ایران بنامهای اشخاص مختلف چاپ گردیده است. نمونه های این کارتها از طریق رسانه های برقی به بینندگان تلویزیونها نشان داده شد. تعجب اینجاست که نه کمیسیون نا مستقل انتخابات، نه حارنوال نامزد حاکم و نه آستانداران آستانهای کشور باین جعل و تزویر عکس العمل نشان دادند و تا حال هیچ کس به حارنوال معرفی نگردیده است که در جعلکاری و تقلب دست داشته باشد.

4)    استفاده از رنگهای تقلبی:
در جریان رایدهی و پرکاری برگه های رایدهی، هموطنان عزیز ما در یافتند که در بعض حوزه های رایدهی رنگ از انگشتان رایدهنگان پاک میشود و در بعض حوزه ها رنگ پاک نگردیده بلکه چند روز دوام میکند. هموطنان ما در نهایت جستجو ها باین باور رسیدند که کمیسیون نا مستقل انتخابات دارای دو نوع رنگ اصلی و تقلبی میباشد. آنها در بعض حوزه ها رنگ اصلی و در بعضی دیگر جعلی و قابل پاک شدن را توزیع کرده بودند. هرچند کمیسیون نا مستقل انتخابات دلایل نا معقول زیادی بمانند اینکه باید انگشت دیرتر در رنگ نگهداری شود و غیره را بیان میکردند ولی دلایل شان معقول نیفتاد و نتوانست جعلکاریهای سازمان یافته ایشان را پرده پوشی کند. چنانچه یکی از نامزدها جناب رمضان بشردوست دست رنگ زده خودرا که بعد از شستن با مایع ضد رنگ پاک شده بود به کارمندان کمیسیون نا مستقل انتخابات نشان داد و ایشان را قانع ساخت که در استفاده از رنگ جعلکاری سازمان یافته صورت گرفته و در بعض حوزه ها که نامزد حاکم خودش تشخیص داده بود رنگهای ناقص و در بعض حوزه ها رنگهای اصلی و پاک نا شدنی را ارسال کرده بودند. این دسیسه آگاهانه وسازمان یافته در سراسر کشور در حوزه های انتخاباتی بکار گرفته شده بود و گماشته های نامزد حاکم در ایفای این عمل سهم فعال داشتند.

5)    بسته کردن سایتها قبل از بسر رسیدن وقت معینه:
هموطنان ما مشاهده کردند که در بسیاری حوزه های رایدهی گماسته گان نامزد حاکم تقلب دیگری را بکار برده بودند. آن این بود که در بسیار آستانها در حوزه هائیکه تحت کنترول کامل ایشان بود و فکر میکردندکه رایدهندگان به نامزد رقیب رای میدهند، حوزه را قبل از وقت معیین بسته کرده کتابچه های برگه های رایدهی را خودشان خانه پوری کرده به نفع نامزد حاکم به داخل صندوقها می ریختند. تا جائیکه آگاهی داریم این شیوه تقلب در اکثر آستانها صورت گرفته و آستان کاپیسا درین تقلب پیشقدم بود. زیرا آستاندار و وکیل کاپیسا که خویشاوند یکدیگر و طرفدار نامزد حاکم بودند، خودشان شخصاً کتابچه های برگه های رایدهی را به صندوقها انداخته بودند. این مردم شریف کاپیسا بودند که جعلکاری ایشان را کشف و هویت شان را بمردم بیدار کا پیسا که ناظر صحنه بودند،افشا کرده، شهرت مکمل تقلبکاریهای شان را از تلویزیونهای شخصی باطلاع عموم مردم افغانستان و جهان رسانیدند.

6)    ترساندن ناظرین بین المللی:
در جریان انتخابات یکی ازدوستانم، از یکی از حوزه های رادیدهی در شهرکابل بمن تلفون کرد و گفت در حوزه ما هیچ ناظر بین المللی وجود ندارد و تااکنون که نصف روزاست هنوز هم کسی نیامده است. من موضوع را به ستاد نامزد پیشتاز در میان گذاشتم، ایشان چندان اعتنایی بموضوع نکردند. بعد به سفیر صاحب احمد ولی مسعود تلفون کردم. ایشان وعده سپردند که باطلاع مسؤلین می رسانیم. پسانترازجریان حوزه های انتخابات در آستانهای مختلف کشور معلوم گردید که کمیسیون نا مسؤل انتخابات همه ناظران بین المللی را ترسانده و تأکید کرده است که از مرکز آستانها بیرون نشوند. بایشان ابلاغ شده بود که اگر بیرون شوید جان تان در خطر است. ناظرین بدستور عمل کرده در مراکز آستانها آرام لمیده بودند. ایشان هیچگونه مواظبت از جریان انتخابات نکرده بودند. این حرکت سازمان یافته کمیسیون بعد ها از طرف خود ناظران بین المللی افشا گردید. این عمل نا شایست کمیسیون نا مستقل انتخابات میر ساند که کمیسیون آگاهانه بدستور نامزد حاکم تمام ناظران بین المللی را از وظایف شان باز داشته بوده است تا براحتی عملهای جعلکارانه و تقلبهای سازمان یافته خود هارا انجام دهند.

7)    استفاده از اطفال زیرسن:
در جریان انتخابات ژورنالیستان این را هم مشاهده کردند که اطفال زیر سن با کارتهای توزیع شده کمیسیون نا مستقل انتخابات رای دادند. این اطفال تطمیع شدگان نامزد حاکم بودند که بسیاری شان از مسایل رایدهی چیزی نمی فهمیدند. وقتی ژورنالیستی از یکی از ایشان پرسید که چرا آمده ائید رای میدهید، گفت که بما کارت داده شده که به حامد کرزی رای بدهیم. این عمل سازمان یافته کمیسیون نا مستقل انتخابات هرچند بسیار وسیع و باندازه تقلبهای سازمان یافته دیگرش نبود ولی عمل سازمان یافته بود و میتواند بر لکه ها و حرکتهای نا مشروع کمیسیون انتخابات و نامزد حاکم بیفزاید.

8)    ترغیب رایدهنگان به کاندید حاکم:
در بسیاری حوزه های انتخاباتی بمشاهد رسیده بود که قوماندانان آستانها و گماشته های آستاندران مردم را تشویق می کردند تا به نامزد حاکم رای دهند. این عمل نا مشروع و خائنانه نه تنها در آستان کابل بلکه در تمام آستانها بمشاهده رسیده بود. بعضا واقع شده بود که قوماندانان و بخشدارهای محلی مردم را تهدید به رای دادن به نامزد حاکم میکردند. ایفای این عمل بیشتر در آستانهای شمال و جنوب غرب کشور وضاحت افراطی داشته است. لکه بیشتر این تقلب آشکارا به احمد ولی کرزی و یکی دیگر از قارب کرزی در شهرک سرحدی سپین بولدک، قندهار میرسد که مذبوحانه تلاش کرده بودند تا مردم شریف قندهار را بطرف کرزی سوق نمایند.

9)    تخویف نمایندگان نامزدها در حوزه ها:
در بسیار سایتها صداهایی بلند گردید که نمایندگان کمیسیون نامستقل انتخابات بکمک گماشته های آستانداران و قوماندانان آستانها در اکثر سایتهای انتخاباتی نماینده های نامزدان دیگر را اجازه داخل شدن نمیدادند. و برای شان میگفتند که حوزه پر خطر است راکت می آید به سایت داخل نشوید ویا میگفتند که بخاطر حفظ جان تان رفتن به حوزه اجازه نیست. هر چند نمایندگان نامزدان تقلا میکردند که داخل شوند ولی از طرف مسؤل حوزه ها پذیرفته نمیشد. در حالیکه گماسته های نامزد حاکم در حوزه حضور میداشتند و مصروف پر کردن صندوقها میبودند. در بسیاری حوزه ها دیده شد که صندوقها بدون امضای نمایندگان نامزدان پیشتاز مهر ولاک گردیده بود. در بسیار حوزه ها نمایندگان نامزدان پیشتاز کوشیده بودند جلو این جعلکاریها را بگیرند، لاکن از طرف گماشته های کمیسیون نا مستقل انتخابات و گماشته های آستانداران، تخویف و حتی لت و کوب گردیده بودند. نمونه های این عمل خائینانه نامزد حاکم و کمیسیون نامستقل انتخابات خیلی زیاد است وبارها از طرف ژورنالیستان رسانه های دیداری پرده از روی این جعلکاریهای سازمان یافته عمال نامزد حاکم برداشته شد و تبصره های شدیدی هم در باره اعمال شان کردند. ولی نامزد حاکم و گماشته های کمسیون نا مستقل انتخابات خائینانه و نا مسؤلانه از اعمال سیاه خود در مقابل ژورنالیستان دفاع میکردند و موضوع امنیت و خطر جانی ایشان را دلیل می آوردند.

10)    انتقال صندوقها بخانه های بخشدارها
و قوماندانهای طرفدار کاندید حـــاکم: در جریان انتخابات از بخشداریها و آستانهای مختلف آوازهایی بلند گردید که بعض قوماندانهای آستانها، وکلای طرفدار نامزد حاکم صندوقهای رایدهی را بخانه های خود برده و پر از برگه های رایدهی کرده و دوباره به مراکز حوزه های رایدهی ارسال داشته اند. این خبر ها نگرانی شدید و قابل توجه نامزدان پیشتاز انتخابات را جلب کرد. تحقیقات و جستجو های بعدی نشان داد که این عمل خائنانه بیشتر در آستان غزنی و پکتیا صورت گرفته و مشوره های کمیسیون نا مستقل انتخابات نیر بایشان بوده است. صداها از آستانهای دیگر مانند هرات و آستانهای شمال کشور نیز باطلاع مردم رسید. این عمل خائنانه عمال نامزد حاکم بجایی کشیده بود که طرفداران نامزد حاکم برگه های رای نامزدان پیشتاز دیگر را از صندوقها کشیده وبجای آنها برگه های رایدهی نامزد حاکم را پرکرده بودند. نمونه های این عمل نامزد حاکم با پیدا شدن برگه های رای نامزدان دیگر در باغها و دربین اوراق بیکاره کاغذ دانیها بیشتر چهره نامزد حاکم را بر ملا ساخت. این عمل خائنانه را نمایندگان نامزدان پیشتاز از طریق رسانه های شخصی نشان دادند که غمین ترین لکه بر پیشانی داغدار نامزد حاکم گذاشت.

11)    تقلبهای سازمان یافته کمیسیون باصطلاح
مستقل انتخابات در استخدام کارمندان:
بد ترین عمل تقلب سازمان یافته از جانب کمیسیون نا مستقل انتخابات استخدام کارمندان انتخابات از طرفداران نامزد حاکم بود. کمیسیون زمینه را طوری مساعد ساخته بود که در سراسر کشور گماشته هایش آن اشخاص را در پروسه انتخابات استخدام نمایند که طرفدار نامزد حاکم باشند. به اشخاص دیگر که فهمیده میشد طرفدار نامزد حاکم نیستند اجازه کار داده نمیشد. بیشتر آستانداران کوشیده بودن اشخاصی را مقرر نمایند که از تبار و اطرافیان خود شان باشد تا در روز انتخابات براحتی بتوانند حوزه های انتخابات را زیر کنترول خود داشته باشند. خیانتهای بیشماری ازین گماشته ها در جریان انتخابات دیده شد. بد ترین آن در کاپیسا واقع شد که آستاندار کاپیسا آگاهانه برادر، خواهر، فرزند و نزدیکترین کسان و تبار خودرا در پروسه انتخابات تعیین کرده بود. این اشخاص براحتی حوزه ها را باختیار آستاندار و گماشته های نامزد حاکم گذاشتند تا برگه های بیشمار رای را بداخل صندوقها بریزند. لاکن این مردم شریف کاپیسا بودند که این عمل خائنانه آستاندار و گماشته نامزد حاکم را افشا کرده لکه سیاه بر لکه های تقلب و خیانتهای سازمان یافته انتخاباتی نامزد حاکم اضافه کردند.

12)    تخطیهای وزرا و نظامیان باقدرت
طرفدارنامزد حاکم در انتخابات:
در بسا موارد دیده شد که وزرای نامزد حاکم در آستانهای مختلف دست به کامپین به نفع نامزد حاکم زدند. این عمل خائنانه انزجار شدید نامزدان پیشتاز انتخابات را بر انگیخت. اعتراضهای شدید علیه وزرا صورت گرفت ولی نامزد حاکم با لفاظیها و نیرنگهای بی پایه این حرکتهای کامپینی به نفع نامزد حاکـــــم را زیر پرده کردند. نمونه های بارز این اعمال خائنانه از طرف وزیر داخله در تمام آستانهای افغانستان، وزیر آب و برق در شهر هرات، جانی مشهور و معروف عبدالرشید دوستم صورت گرفت. اعمال خائنانه وزیر معارف در جریان انتخابات جهت تطمیع و تخویف معلمان مکاتب افغانستان سیاه ترین داغ بر پیشانی نامزد حاکم گذاشت. بدتر از آن اینکه وزیر صحت عامه برای جلو گیری از اعتراضات و اعتصابات خیابانی مردم شریف افغانستان بخاطرانتصاب کرزی از طرف کمیسیون نا مستقل انتخابات بحیث رئیس جمهور، شیوع مرض خوکی را در افغانستان اعلان کرد و مردم را از تجمعات و گردهمآیی ها منع کردند. بد تر از آن اینکه وزیرمعارف نامزد حاکم تمام مکاتب کشور را تا ماه حوت رخصت اعلان کرد. عجولانه تر از آن اینکه بعد ازختم قرآن خوردن کرزی بحیث رئیس جمهور وزیر معارف دوباره حضور معلمان و شاگردان را در مکاتب ضروری دانست و امتحان سالانه مکاتب را اعلان کرد. مضجک تر اینکه وزیر معارف برای تصفیه معلمان ملی و وطن پرست و کسانیکه رژیم ترور و اختناق را در کشور نمی پذیرند؛ امتحان سویه اعلان کرد. او میخواهد در اثر نتایج قلابی امتحان سویه معلمان دارای شخصیت ملی و حامی دموکراسی واقعی در افغانستان را از وظایف شان بر کنار و طرفداران مافیایی و تقلب و جعلکاری را بجای ایشان استخدام کند.
اینها بودند نمونه هایی مشت از خروار تقلب و جعلکاری سازمان یافته که گماشته های نامزد حاکم در جریان انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان بکار گرفتند. طوریکه مشاهده کردیم، پیآمد این جعلکارها و تقلبهای سازمان یافته، در فضای مکدر سیاسی افغانستان آن شد که ناظران سایسی داخلی و خارجی باین باور برسند که در کشوریکه انتخابات با این تقلبکاریها و سیاه کاریها برگزار میگردد، چطور میتواند انتخابات مردمی باشد؟ چطورمردم به قوانین نافذه آنکشور پابندی داشته باشند؟ درحالیکه قانون سازان و محافظین قانون تقلبکار و جعلکار و قانون شکن باشند. آیا میشود این انتخابات را دموکراتیک و مردم سالار خواند؟ آیا میشود دست آورد این انتخابات را شکلگیری دولتی از مردم بالای مردم دانست؟ آیا میشود در نتایج این انتخابات افراد جامعه را ازفرهنگ برابری، تساوی حقوق و استفاده ازحقوق اساسی ومدنی شان برخوردار دانست؟ که هرگز نی و نباید توقع هم داشت. فقط آنچه ازین انتخابات توقع میرود اینست که بازکشور عزیزما افغانستان درکام اژدهای هزار سر نظام مافیایی گذشته باقیماند و باز رهبری پوشالی کشور با استفاده از همان سازه های قومی، تباری، اداره سازیهای نا سالم و ناکاره مافیایی پنج سال دیگر مردم شریف و نجیب افغانستان را در جهنم تریاک نگهداری میکند و قدمی ملی، میهنی و سرتاسری برای رفا و آسایش متوازن کشور برنمیدارد.
در پهلوی آنچه گفته آمدیم تقلبهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان زیانهای زیرین ملی و بین المللی را بار آورد که نه تنها ما بلکه جهان را درمقابل مشکل حل نا شدنی ای قرارداد که شاید اثرات آن قرنها از حافظه جهان محو نگردد:

1. تقلبات قبل از همه لطمه شدید به اعتبار سیاسی و اجتماعی رییس جمهور حامد کرزی وارد نمود. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در حدود یک میلیون رای حامد کرزی را به دلایل تقلبی بودن، باطل نمود. بسیاری رسانه های داخلی و غربی در دو ماه اخیر ستاد انتخاباتی کرزی را مسوول تقلبات در انتخابات افغانستان معرفی نمودند. باید گفت رسانه های غربی در تغییر افکار جامعه جهانی بویژه رهبران کشور های ذیدخل در امور افغانستان نقش برجسته ای را بازی نمودند. به همینگونه از نقش آقای گالبرایت در افشاء تقلبات به قیمت برکناری از مقام معاونیت یونیما در کابل و اختلافات وی با آمرش کای آیده بی تاثیر در تصمیم گیری های برخی رهبران غرب و وادار ساخن آقای کرزی در قبولی دور دوم انتخابات نبوده است.

2. بار سنگین تقلبات بدوش کمیسیون مستقل انتخابات که توسط حامد کرزی ساخته شده بود افتیده واعتبار خود را از دست داد. و تا حال صحبت از برکناری بیش از دوصد تن اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان به جرم دست داشتن در تقلبات توسط مقامات ملل متحد برکنار ساخته شده و این در حالیست که بسیاری ها در انتظار به دادگاه کشیدن اعضای ارشد کمیسیون مستقل انتخابات هستند.

3. تقلب سالاران خیانت به آرمانهای میلیونها انسانهای نمودند که در شرایط دشوار با خطر انداختن جان، بریدن انگشت، گوش و بینی شان به امید تغییر وضعیت رقتبار کنونی به پای صندوقهای رای رفتند؛

4. تقلبات بزرگترین ضربت را به ارزش های دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان وارد نمود. افزون بر آن دموکراسی مثل اسلام و کمونیسم در افغانستان بدنام ساخته شد و در نتیجه به امید های مردم به دموکراسی جوان در کشور لطمه وارد نموده و بسیاری را از رای دادن پشیمان ساخت؛
5. تقلبات باعث تنش ها و صف بندی های سیاسی، اجتماعی و قومی در کشور شده و جامعه را به طرفداران دور اول و دور دوم تقسیم نمود؛
6. در دو ماه اخیر در تحت تاثیر جو متشنج کشور از لحاظ اقتصادی و مدیریتی فلج ساخته شد و ضربت شدید به دولت داری و رشد اقتصادی وارد نمود؛
7. اما از تقلب کی ها سود بردند؟ تقلب نتوانست کسی را به دور اول انتخابات بقدرت برساند، اما توانست بزرگترین خدمت را به تروریسم طالبانی نماید. آنها نه تنها جان مردم را تهدید نمودند، بلکه از رسوایی های ناشی از تقلبات و کشمکش قدرت سود ببرند؛
در بعد خارجی:
1. با دوامدارشدن درامه نتایج انتخابات افغانستان زمینه مداخلات بیشتر بیرونی ها را مساعد ساخته و برخی را تشویق نمود که در آب گل آلود افغانستان ماهی مراد خویش را جستجوکنند. چنانچه برخی کشور ها بطور علنی از کرزی حمایت نمودند و برخی دیگری در مخالفت با کرزی وارد بازی تقلبات انتخابات افغانستان شدند. بگونه مثال آقای احمدی نژاد بی آنکه منتظر نتایج رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان و نتایج نهایی شوند، با عجله به آقای کرزی تبریک گفتند و روسها عین روش را کردند. اما عربستان سعودی یک گام بیشتر رفته سفیر آنکشور در امریکا آقای ترکی فیصل با طرح هفت ماده ای به اوباما توصیه نمود که از حامد کرزی حمایت کند، با رهبران القاعده به جنگد و با طالبان مصالحه کند و داکتر عبدالله را نگذارد برنده انتخابات شود؛ زیرا در افغانستان اقوام بزرگ آن پشتونها و ازبک ها هستند رهبرانی تاجک تبار قابل پزیرش نیستند.
2. تقلبات بزرگترین ضربت را به اعتبار غرب در افغانستان نیز وارد نمود. این در حالی بود که غرب تمام سرمایگذاری های شانرا بر سر انتخابات افغانستان نموده و با هزینه 300 میلیون دالری و به قیمت جان سربازان شان از برگزاری انتخابات حمایت کردند.
رسوایی تقلبات افغانستان تا آن حدی در سطح جهانی پیچید که غرب بخاطر حفظ اعتبار خود شان نه توانستند انتخابات افغانستان را باطل اعلام کنند و نه هم توانستند مشروعیت آنرا تایید کنند. در نتیجه با فشار های سیاسی حامد کرزی را مجبور به پزیرفتن به یافته های کمیسیون رسیدگی به شکایات و رفتن به دور دوم انتخابات ساختند.
3. تقلبات ضربت سنگین به اعتبار سازمان ملل و بویژه یونما نیزوارد نمود. در نتیجه معاون یونیما آقای پتر گالبرایت در مخالفت با آمرش کای آیده بر سر رسیدگی به تقلبات از مقامش برکنار ساخته شد. اما آقای کای آیده مهتم به حمایت کرزی و نادیده گرفتن تقلبات گسترده ساخته شد. سر انجام بعد ازرسوایی در سطح جهانی و ارسال هیئت حقیقت یاب از جانب دبیر کل ملل متحد آقای بانی مون در افغانستان آقای کای آیده مجبور شد در یک کنفرانس خبری اعتراف نماید که تقلبات گسترده در انتخابات صورت گرفته است.
نخست باید کمیسیون مستقل انتخابات که متهم به مهندسی در تقلبات در همکاری با ستاد انتخاباتی آقای کرزی است، منحل و بجای آن یک کمیسیون ملی انتخابات که از حمایت گروه های سیاسی و قبل از همه دو رقیب عمده انتخابات برخوردار باشد ضروری پنداشته می شود؛ دوم اینکه باید راه های جستجو شود که جناب حامد کرزی از امکانات دولتی که در اختیار دارند نتوانند باری دیگر به نفع شان استفاده نمایند؛ و سوم اینکه باید جایگاه یونیما و شخص رییس آن آقای کای آیده که در دور اول انتخابات زیر سوال رفته است، روشن شود. در صورت ممکن شخص جدیدی از جانب دبیر کل سازمان ملل آقای بانکی مون بجای آقای کای آیده توظیف ساخته شود، سوء تفاهم کمتر خواهد شد.

اینهم قابل ذکر است که حکومت پوشالی بر آمده از انتخابات تقلبی و مشکوک، در پهلوی رسوايي تقلب در انتخابات، عدم مشروعيت سياسي حكومت، با چالشها، مشکلات و فشارهای شدید دیگری از جانب اپوزيسيون سياسي مقتدر، جنگ سالاران موتلف زورگوی، چکشهای غربي ها، فساد اداري نا محدود، نا رضايتي هاي داخلي، نیز روبرو هست که زاینده مشكلاتي عدیده درپنج سال آينده برای حکومت لرزان کرزی باشند. زیرا كرزي ازيك طرف منت دار كساني است كه در انتخابات از او حمايت كرده اند و به گفتة خودشان كرزي را به پيروزي رسانده اند و از طرف ديگر نمي تواند خلاف توقع غربي ها و اپوزيسيون سياسي اش كاري انجام دهد. درحالي كه حاميان نزدیک او كه غرب آنها را جنگ سالار مي خواند خواستار گرفتن امتيازاتي هستند كه تحقق آنها سد بزرگي در برابر اصلاحات و قانون مداري میباشد. پس از همين اكنون اين نگراني وجود دارد كه نهاد هاي دولتي درآينده شكل قومي يا حزبي را به خود بگيرند و ازچوكات ملي بودن و همگاني بودن برآيند. زیرا حكومتي كه از متن تقلب و فريب بيرون آمده است و موتلفين جنگ سالار او بآواز رسا اعلان میدارند كه حمايت آنها بوده است که به پيروزي او انجاميده است ورنه اين حكومت نمي توانست اعتماد از دست رفته خود را از جامعه بين المللي و مردم افغانستان بدست بياورد، پس چگونه میتواند در مقابل اینهمه چالشها و مشکلات عدیده ایستادگی کند و بتواند هم جامعه جهانی، هم همپیمانان متقلب خود و هم حامیان جنگ سالار خودرا راضی نگهدارد که از نظرما محال و ناممکن می آید.

منابع:
فرهنگ انتخابات گروپ عبدالله عبدالله - از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح رفت
فرهنگ گروپ کرزی - از فرهنگ جنگ به فرهنگ تقلب رفت
دختران اصلاح طلب. یک سازمان وجود دارد.
کمیسیون انتخابات 4 نوع رای ها را ارزیابی کردند.
1)    پروپرام حساب تعداد رای یک ضریب در مقابل کاندیدها علاوه کرده بودند.
2)    مثال برای کرزی ضریب (10) بود. مثلاً 5 رای کرزی ضرب (10) مساوی 50
3)    عبدالله ضریب (2) داشت. 5 رای عبدالله ضرب (2) = 10

2000 فقره تقلب تحت بررسی کمیسیون شکایات بود.
تقلب ضریب تا هنوز بررسی نگردیده الست.
تقلب به مثابه کودتای مدرن
تقلب = بی استعدادی

در تقلب دفتر های نظارت بین المللی، گروه نظارتی اتحادیه اروپا
(FEFA) (بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان)
گزارش گروپ آسیایی از تخلف در انتخابات افغانستان
نقش بانکی کون

مجددی:
کسانیکه در انتخابات شکست خوردند خداوند او نان را خوار و ذلیل ساخت.
او این جمله را در مراسم قران خوردن کرزی بی شرمانه گفت.Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 18 فروردين 1393 ، 09:24
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 193 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.