Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

درس هــای از ســیاست برای نســل جـــوان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 07:56

احمد سعیدیسلام دوستان گرامی وعلاقمندان به سیاست وتعامل با افراد وشخصیت های حکمی وحقیقی جهت حفظ وقار، شوکت ومنافع ومصلحت ها. درین نوشته میخواهم بگوشه کوچک وزوایای پیچیده سیاست اشاره کنم در رویکرد ها ی سیاسی من به سیاست تعاملی باور دارم و تقابل را به ندرت می پذیرم لذا درین نوشته برای دوستان به خوبیهای سیاست تعا ملی  واضرار سیاست تقابلی اشاره میکنم و یاد آور میشوم که سیاست تقابلی خط قر مز های را ترسیم میکند که باید از آن نگذشت یعنی سیاست خشک وقاطع است که بخاطر منافع جدی وحیثیتی گاهی مطرح میشود واما سیاست تعاملی حرکت مثبت همه گیر ومفید است که انسان در تعامل با جهت های مختلف در داد وستد است چیزی را میدهد وچیزی را میگیرد البته کوشش میکند بیشتر وبهتر بگیرد وتاوان ویا بهای کمتر بدهد.من بگونه ها ومثال های مختلفی درین زمینه خیلی ساده اشاره میکنم وکوشش میکنم شیوه های رفتاری خودرا در میدان سیاست مثال بزنم که شاید برای برخی دوستان خوش ایند وبرای برخی شگفت انگیز باشد:
من در تعامل مرز نمیشناسم: معنی این سیاست چیست؟ بدین معنی که در داخل کشور اگر شخصیت های سیاسی ومؤثر ویا احزاب سیاسی مهم واثر گزار آماده مشوره ، تفاهم وبحث ومذاکره باشند من بخاطر اینکه اندیشه متفاوت دارم ویا اینکه در حزب خاص عضویت دارم از تعامل ونشست ومشوره با ایشان خود داری نمیکنم..مثلا من وقتی جوان بودم  عضو یک حزب سیاسی بودم واندیشه ام روشن بود.من در جمع بندی وتقسیم بندی احزاب سیاسی مربوط به چپ میانه بودم.اما در صورت ضرورت با احزاب راستی بجای تقابل تعامل ومشوره را پیش میگیرم وبه همین تر تیب با شخصیت های از همین طیف.برای روشن شدن باید اول احزاب را تقسیم  وتعریف کنم.
در افغانستان احزاب راست گرا محافظه کار افراطی وجود دارند مانند طالب وحزب اسلامی  ویا احزاب راست گرای میانه مانند جمعیت اسلامی افغانستان.در مقابل احزاب چپ افراطی مانند شعله جاوید.حزب روا ویا کمونستهای افراطی ویا احزاب خلق وپرچم در سال های نخست که بعدا به چپ میانه تبدیل شدند با افراطیت وداع کردند چون نظر افراد چپ میانه مانند من بهتر از آب به در آمد.شما اگر خوب دقت کنید چپ وراست افراطی با هم خیلی مخالف اند اما چپ میانه وراست میانه با هم نزدیک تر اند ومن در نشست های متعدد با جناب شهید استاد ربانی وبرخی اعضای دیگر از اعضای جمیعت اسلامی افغانستان و شخصیت های مستقل جهادی این واقعیت را در یافتم که اگر زمانی مر تکب اشتباه شده اند ولی اماده مشوره وقبول کوتاهی ها هستند که کاری خوبی است ..البته بدون تعصب با استاد عبدرب رسول سیاف رهبر حزب دعوت اسلامی نشست های داشتم که ایشانرا  قطع نظر از شعارعملا راست معتدل ویا میانه یافتم...
حال توصیه سیاسی من به جوان این است که گاهی افراطی نباشند منطق وظرفیت نشست وتعامل با همه احزاب وشخصیت های مطرح در کشور را داشته باشند.نشست وتعامل دلیل  اطمینان بخود وقوت منطق است اما عدۀ  جرآت نشستن وگفتگو با افراد واحزاب مخالف خودرا ندارند.که نشانه ضعف منطق وبی اعتمادی به اندیشه خود شان است .مثال ساده..شما مربوط به یک حزب سیاسی نوع چپ هستین اما از طرف احزاب سیاسی راست به یکی از مراسم .محافل ویا سیمینار ها دعوت میشوید  در چنین حالتی بیدرنگ بپذیرید فکر نکنید شمارا کسی میگوید شما ازین حزب هستید دران محفل چه میکردید؟.یا مثلا چپی هستید اما چرا با یک راستی می نشینید وقضا یارا تحلیل میکنید ویا بر عکس ویا نسبت برخی مشکلات منافع خودرا در تعامل با احزاب مخالف خود میدانید باید تعامل کنید این را میگویند سیاست.مثلا در انتخابات تعامل میکنید چیزی میدهید وچیزی میگیرید..
به همین تر تیب بصورت کل کشور هارا همتا وهمردیف کشور خود می پندارید وبا همه قدرت مشوره وتعامل را داشته باشید.اگر یک کشور با دوست وهم پیمان استراتیزیک  شما مخالف است معنی اش این نیست  که شما هم باید با آن کشور دشمن باشید نه خیر..کشور ها بخاطر خود وبخاطر منافع خود روش تعامل وتقابل را انتخاب میکنند وبشما ربطی ندارد مثلا بر خورد امریکا با افغانستان وپاکستان. جفا ودشمنی میکند اما امریکا بملاحظه منافع خود با هردو کشور بر خورد میکند..تا هنوز معلوم نیست که افغانستان را به اندازه پاکستان ارزش میدهد ویا خیر.بناءٌ ما هم بر حسب منافع ملی با کشور ها تماس وتعامل میکنیم.واگر کشوری از ما قیمتی کمتر بگیرد وامتیاز بیشتر بدهد همان به ما بهتر است.هیچ کشوری بچه خاله ما نیست.
سیاست تقابلی:سیاست خام ، خشک وکور ماری ویا سیاست  خشک  مضر: در کشور ما جوانان عادت کرده اند ویا تلقین شده اند که اگر عضو یک حزب سیاسی نوع راست ویا چپ هستی با افراد حزب مقابل خود باید نشست وبر خواست نداشته باشی وباید خودرا مطلق حق بگو ئی وجانب مقابل را باطل انگاری وهرگز حاضر به مشوره وتعامل با دیگر اندیشان نباشی این سیاست سیاست ملی نیست سیاست گروپی است که 90 فیصد در افغانستان رائج است ومن شمارا ازین نوع سیاست ها بر حذر میدارم چون این سیاست عمل کور مار های خود پسند است نه سیاستمداران دور اندیش.
سیاست تقابلی با کشور ها: ما وقتی سیاست تقابلی با کشور هارا انتخاب میکنیم که یک کشور  بزور بدون اجازه شورای امنیت ملل متحد بخاک ما حمله کرده باشد ویا عملا منافع ملی واستقلال مارا صدمه بزند درانصورت باید راه تقابل را انتخاب کرد .واما دوستی ما با کشور که با کشور های دیگر میانه خوبی ندارد با عث قطع رابطه ما با کشور ها ی مخالف آن کشور نمیشود .مثلا دوست استراتیژیک ما روسیه است.معنی اش این نیست که ما با امریکا وکشور های اروپای رابطه نداشته باشیم.ویا اگر دوست استراتیژیک ما امریکا ست این دوستی نباید مانع تعامل ما  با روسیه وکشور های دیگر شود..مثلا شما می بینید حکومت فعلی افغانستان توسط غربیها حمایه میشود اما معنی اش این نیست که با روس وکشور های عضو شانگ های رابطه نداشته باشد.اما تناسب را با ملاحطه تا مین منافع رعایت میکند..ما نباید بکشور ها فروخته شویم ما هر زما نیکه فکر کنیم منافع ملی ما بیشتر از طریق دیگر تا مین وتضمین میشود دلیل ندارد که همیشه گوش بفر مان امریکا باشیم ویا روسیه.هر زما نیکه  منافع ملی شما از طرف کشوری بهتر حمایه وتضمن شود  عاجل حاضر به معامله شوید.اگر با آنچه به امریکا داده اید کمتر منافع بدست میآورید بهتر است کشوریکه بیشتر امتیاز میدهد با آن تعامل کنید..هر چند در افغانستان تعامل است که اگر سران دولت که با غربیها رابطه نزدیک دارند نباید با روسیه وامشالهم رابطه داشته باشند که این سیاست نیست..شخصیت های مهم وسران دولتها حق دارند با ذتمام کشور های جهان رابطه وتعامل داشته باشند البته دوستهای استراتیژیک خودرا متنا سب با حفظ منافع ملی شان انتخاب میکنند.
سیاست  و رفتار من متاثر از دیدگاه من است :لذا من در طول زندگی سیاسی ام با اعضای احزاب مختلف  ویا احزاب سیاسی مخالف حزب خودم سیاست تقابل نداشته ام بلکه اهل تعامل هستم به همین تر تیب با کشور ها تنها با پاکستان سیاست تقابل را انتخاب نموده ام چون میدانم استقلال،  تمامیت ارضی ومنافع ملی ما از طرف این کشور مورد تجاوز قرار گرفته..من میتوانم به روسیه بروم به امریکا واروپا سفر کنم به همین تر تیب رکشور های ذاسلامی  روی منافع ومصلحت های کشور با ایشان صحبت کنم  اما با پا کستان نه..به همین تر تیب من با همه افراد معتدل احزاب سیاسی رابطه وتفاهم دارم اما با افراطی ها کنار نمی آیم.به همان تناسب که از راست افراطی فاصله دارم با چپ افراطی هم کنار آمده نمیتوانم..شما دوستان شا ید شاهد باشید که من در مقاطع مختلف با بسیاری از شخصیت های جهادی می نشینم وتفاهم دارم با وصفیکه در گذشته بعضی از اعمال شانرا تا ئید نمیکردم اما چون می بینم اهل تفاهم وتعامل اند با ما که چپی میانه هستیم روحیه دشمنانه ندارند تفاهم میکنم واین را یک راز مؤفقیت میدانم من امروز با رهبران وشخصیت های راست میانه با جپی ها میانه تفاهم ونشست وبر خواست دارم اما نشست به معنی تسلیمی ویا قبولی اندیشه جانب مقابل نیست..ما از افغانستان هستیم باید با تمام شخصیت ها واحزاب مؤثر رابطه داشته باشیم وفکر کنیم فردا در نتیجه انتخابات از هر حزب چند نماینده در پارلمان میروند اگر اینها با هم تفاهم وتعامل نداشته باشد وبا روحیه تقابل ودشمنی وارد خانه شود این خانه میشود خانه زنبور با جنگ وکشمکش که کاروان مدیریت کشور را به بیراهه می برند.امید ازین توضیح کمی بهره بگیرید..

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 245 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.