Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

در محـــور صحبت هــــای دو رئیـــس PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
دوشنبه ، 25 مرداد 1395 ، 08:15

در محـــور صحبت هــــای دو رئیـــسجنجال ها وتنش های درونی یک حکومت ضعیف در اوضاع  واحوال بد امنیتی را راه بسوی بحرانهای بد تر هموار میساز .من قبل ازین از بروز اختلاف مذهبی وحتی جنگ های مذهبی ابراز نگرانی کرده بودم اما حالا بحران سیاسی در کنار بحران امنیتی کشور را تا پردگاه نا بودی سوق میدهد لازم اساحمد سعیدیت بخاطر درک جزئیات وتشخیص مصلحت ها با ارائه یک نسخه معقول درد هارا معالجه کنیم.

چون میدانم شرائط حاد کنونی به همت وتلاش مبارزین واقعی وومیهن دوست که به ارزش های اعتقادی وفر هنگی مردمش باور واحترام داشته باشد قابل حل است وما جزء ازدرد های بی پایان این ملت رنج دیده  وغمدار هستیم بایست روی مشکلات با دقت کار کنیم وراه حل بهتر بخاطر نجات از بحران ارائه کنیم.

به دنبال گیلایه معنی دار محترم داکتر رعبدالله رئیس اجرائیه از رئیس جمهور وپاسخ های پی در پی قصر ریاست جمهوری پف وپکه طرفداران شان بدون ملاحظه اوضاع شکننده وحساس افغانستان بشکل قابل ملاحظۀ شدت گرفته  تا جا ئیکه رسانه ها چه صوتی وچه تصویری وسایت ها  درفضای مجازی به جناح بندی پرداخته وشخصیت های ذی دخل بشکل حقیقی و واقعی وارد این معرکه بد پیامد شده اند.

من  اصلا از گذشته ها به اصولی بودن حکومت باور نداشتم وعلاقه به حاکمیت این دو رئیس ندارم چون من بیشتر پرورده درد ها ورنج های عام ملتم ونظام سیاسی را من حیث طلسم باز دارنده بحران خطر ناک تحمل میکنم اما حالا می بینم دو رئیس میخواهند بدون در نظر داشت شرائط نازک وبحران فراگیر ملی در بعد امنیت وحکومت داری بخاطر حفظ اقتدار وچوکی از موقعیت استفاده نموده یکدیگر را تحمل نمیکنند.من خواستم در محور سخنان این دو رئیس وزمزمه های بیرونی من حیث پف وپکه این آتش وپیامد های احتمالی آن  تبصرۀ داشته باشم.
نخست سخنان حاشیه : چند روز قبل از صحبت های محترم داکتر عبدالله بعضی بزرگان از ختم مشروعیت حکومت وحدت ملی وضرورت بر گزاری جرگه ملی صحبت کردند تا بر حکومتی مشروعیت بخشد  حس ششم من میگفت احتمالا حوادث در راه است وقضایای در حال ابستن است احتمالا مسئله ختم مشروعیت حکومت وحدت ملی وآمدن شخص سوم که اینبار میخواهد بخت خودرا از مسیر ومجرائی دیگری ازمایش کند مطرح باشد ویا عدم مشروعیت وغیر قانونی بودن ریاست اجرائیه مطرح شود .فکر میکنم به تاسی از همین زمزمه ها محترم داکتر عبدالله موقف گیری کرده است وتنها از عدم مشوره صحبت کرد وشدید ترین  عبارتی که به کار برد این بود که ( کسیکه حوصله بحث ندار  لیاقت ریاست جمهوری را هم ندارد) در تبصره ذیل با ذکر دلائل واشاره با قرائن منطقی وسیاسی  به پر وپهلو تنش ها می پردازم.
نشست های طرفین:
تحلیل پاسخ رئیس جمهور: دقتر ریاست جمهوری در واکنش با اظهارات داکتر عبدالله عبدالله سه مر تبه با عبارات متفاوت عکس العمل نشان داده است. اول رئیس اجر ائیه با رئیس جمهور رابطه خیلی خوب دارد واین حرف هایش مصرفی گروهی وحزبی دارد میخواهد حین بر گزاری کنگرۀ جمعیت امتیاز بگیرد. دوم: صحبت های داکتر عبدالله با روحیه دولت داری مغایرت دارد) سوم ( حکومتداری بر قواعد وضوابط استوار است وروی این مسائل  بحث های مفصل تری صورت خواهد گرفت) علاوتا روز شنبه هر دو جانب بر خلاف وعده قبلی جلسات شخصی با افراد خود داشتند..یعنی داکتر عبدالله با افراد ودوستان شخصی خود وداکتر اشرف غنی هم با مشاورین ونزدیکانش صحبت های داشته  که طبعا بخاطر ادامه این ما جرا بر نامه ریزی کرده اند تا یکی ازین دو از از سر راه حکومت داری کنار برود.شما اگر به واکنش ها متوجه شوید رئیس جمهور هم تلویحا داکتر عبدالله را به بی خبری از روحیه حکومت داری متهم کرده ودر واکنش سوم از قوانین وضوابط صحبت کرده چیزیکه ریاست اجرا ئیه وحکومت وحدت ملی فاقد آن است.وقتی  دفتر رئیس جمهور میگوید ما درین راستا مفصلا بحث خواهیم نمود معنی اش این است  روی مشروعیت واعتبار توافقنامه وحکومت وحدت ملی صحبت میکند.اگر دوستان ادعا کنند در صورتیکه ریاست اجرا ئیه مشروعیت نداشته باشد ریاست جمهوری هم حاصل همین توافقنامه است.اما من کمی به عقب بر میگردم و از اعلان نتائج دیر هنگام انتخابات توسط داکتر یوسف نور ستانی رئیس کمیسیون انتخابات یاد آوری میشوم که آن اعلان هم بیهوده نبوده بلکه یک یاد آوری مجدد است که اکثریت رائی با داکتر اشرف غنی رئیس جمهور بوده ووی میتواند رئیس جمهور منتخب وقانونی باشد./
بحث های جزئی وبیهوده در کنار مصیبت بزرگ سقوط کشور: دوستا نیکه بخاطر حفظ وبقای چوکی مصروف چانه زنی اند کا شکی بخاطر بسیج نیرو های مردمی ونجات کشور از بحران وخونریزی مجلس ومشوره میکردند...قرار بود روز شنبه رئیس جمهور ورئیس اجرا ئیه با هم نشست مشترک داشته باشند وروی حل این بحران صحبت کنند اما فکر میکنم دو صحبت سبک از دو شخصیت گران سنگ یخ اعتماد وباور را شکستانده دیگر فرصتی برای تر میم  شیشۀ اعتماد نیست.وقتی رئیس جمهور در پاسخ میگوید صحبت های رئیس اجرا ئیه خارج از عرف وقاعدۀ دولت داری بوده معنی اش این است که داکتر عبدالله هم توان دولت داری را ندارد.اینجاست که شخصی سوم با تحریک برخی مهره ها در ولایات خواستار بر گزاری لویه جرگه بخاطر ختم بحران میشود اگر لویه جرگه بر گزار شود مسئله سلب اعتماد ازین دو شخص حتما شامل اجندای شان میشود که خیلی خطر ناک خواهد بود.

 

پیشنهاد: میگویند مهمان مهمان را خوش ندارد وصاحب خانه هردو را..حالا به این دو مهمان محترم میگویم ملت افغانستان صاحب اصلی خانه اند وبراستی که از شما بیزار اند..ملت  گروپ های مجلس نشین نیست ملت تمام مردم افغانستان آنیکه زیر حا کمیت مخالفین اسیر اند هم جزء از همین ملت اند وانا نیکه زیر اداره شما اند هم هر روز مصروف عزا داری اند در همین شب وروز از هلمند شروع تا ننگرهار وکنر وبدخشان وغور نورستان بسیاری از مادران در سوگ فرزندان بی تابوت وکفن شان اشک میریزانند.در چنین شرائط طرح مشروعیت وعدم مشروعیت ویا چسپیدن بقدرت وچوکی منطق دارد؟ امروز زمان آن است تا همه بخاطر نجات کشور از سقوط کوشش کنیم نه آرایش وپا لایش چوکی ها..من امروز نشسته ها را درست دنبال میکردم هرکس مصروف نشست با جناح های قومی وگروهی خود بود وهیچ فر صتی برای بحث جهت نجات اسرا وافراد محاصره شده در ولسوالی های دور دست نبود..در چنین حالتی فقط سکوت وتلاش بخاط هم آهنگی سازی ملت واجب است...من در حا لیکه این حکومت را محکوم به زوال میدانم امید امید وارم در چنین شرائط نه که ولایات محاصره اند وراه ها هم مسد ود سقوط حکومت به نفع نیست مگر اینکه نخبگان قبلا در صدد تشکیل حکومت دجدید بر آیند وبر شناخت آن از طرف جامعه جهانی مطمئن باشند. به فکر من برای رهبران حکومت وحدت ملی بخاطر کنار آمدن روی ارزش ها و معیار های که در توافقنامه که بخاطر آن حکومت وحدت ملی  ایجاد گردیده دو روز وقت داده شود تا یکبار دیگر بخاطر افغانستان سر بلند گام های استوار و مطمئن بردارند در غیر آن باید به آن ها گفته شود بروید تا دیگری بیاید.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 08:30
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 180 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.