Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

دسامبر نماد جاودانگی تاریخ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالوکیل کوچی.   
چهارشنبه ، 24 آذر 1395 ، 13:44

عبدالوکیل کوچیماه دسامبردرتاریخ معاصرافغانستان جایگاه خاصی دارد. نیمه روز آخر دسامبر آغاز یک طلوع روشن وتابش خورشید آزادی در فضای سیاسی افغانستان بود. به استناد منابع دست اول موسسین جریان دموکراتیک خلق افغانستان
ساعات پایانی آخرین روز ماه دسامبر ۱۹۶۴ کار تدارک کنگره موسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان در سپیده دم آرزو ها و آرمانهای والای خلق ستمدیده افغانستان شکل گرفت. طی چهارده سال جریان مبارزات ترقی خواهانه آوضاع عمومی کشور آبستن یک تغیرسیاسی بود. تاریخ در آن زمان «اتفاقات تغیر سیاسی وترقی» در کشور را بنام حزب دموکراتیک خلق افغانستان رقم زد.
که بربنیاد آن حزب جوان چهارده ساله با یک خیزش نظامی ۷ ثور ۱۳۵۷ در میدان مبارزه با ارتجاع واستبداد پیروز ی را از آن خود ساخت و بر اساس آن پرو گرامهای ترقی خواهانه وبنیادی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی در جهت رفاه وسعادت مردم رویدست گرفته شد و باپیروزی قیام ثور مردم افغانستان برای نخستین بار در تاریخ کشور صاحب سرنوشت خویش گردیدند با این حال دولت جوان دموکراتیک طرف استقبال وپشتیبانی بینظیر مردم قرار گرفت.
ولی دیری نگذشت که تحولات بنیادی وترقی خواهانه برای ارتجاع منطقه ورژیم خونتای پاکستان و حامیان بین المللی شان غیر قابل تحمل گردید و بر علیه دولت قانونی ودموکراتیک افغانستان به دسایس ومداخلات تجاوز کارانه دست زدند. همزمان با مداخلات خارجی ها در داخل کشور حفیظ الله امین همچون مار خطر ناکی از آستین حزب سر برون کرد وبمنظور بدنام ساختن حزب و به چالش کشیدن جنبش در یک کشور عقب نگهداشته سنتی شعار های انقلاب کبیر ثور، سوسیالیزم، دیکتا توری طبقه کارگر،دولت پرولتری وغیره بشکل عوام فریبانه و کاذب ریا کارانه توام با تهدید و شانتاژ، وحشت و کشتار، نظام دمو کراتیک را به چالشها و پرتگاه سقوط نزدیک ساخت.
حزب دموکراتیک خلق افغانستان بمنظور دفاع از دستاورد های جنبش دموکراتیک ودفاع از استقلال، تمامیت ارضی وحاکمیت ملی ودفع تجاوز ودسایس دشمنان با اتخاذ تدابیر وتصامیم جمعی، شامگاهان
ششم جدی ۱۳۵۸ مطابق به ۲۷ د سامبر ۱۹۷۹ ترسایی به نظام فاشیستی صد روزه حفیظ الله امین پایان داد وجنبش را در مسیر اصولی و موازین مترقی سمت و سو بخشید که بنام تحول ششم جدی ثبت تاریخ گردید. بارویکار شدن نظام دموکراتیک ومردمی برهبری زنده یاد ببرک کارمل منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان،ریس شورای انقلابی وصدر اعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان اولین کاردولت اعلام عفو عمومی تمام زندانیان وآزادی کسانی که از دم ساطور حفیظ اله امین جان بسلامت بودند بدون تبعیض وتفاوتهای عقیده تی، سیاسی،سمتی، زبانی، قومی وجنسیتی در سر تا سر کشور اعلان واجرا گردید.
همزمان دولت دموکراتیک پروگرام ها وبرنامه های ترقی خواهانه سیاسی،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی را بخاطر رشد وترقی جامعه وبمنظور رفاه وسعادت مردم مطابق به خطوط اساسی کار وفعالیت حزب ودولت دموکراتیک بر مبنای آزادی های فردی واجتماعی، احترام به اصول ومقدسات دینی، تامین وحدت اقوام وملیت های باهم برادر وبرابر، ایجاد شورا های مردمی اقوام وقبایل،آزادی احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی وسازمانهای اجتماعی زنان وجوانان، توجه به نسل جوان کشورورشد معارف وزمینه های تحصیل واشتغال با برنامه های رشد متوازن اجتماعی ومشارکت مردم از تمام طبقات اقشار ولایه های اجتماعی درتمام سطوح دولت وکار برای صلح دموکراسی وتامین امنیت در صدر وظایف دولت قرارداشت و در عرصه بین المللی، با موضعگیری اصولی، بیطرفی مثبت و فعال، همزیستی مسالمت آمیز، طرفداری از صلح جهانی،پشتیبانی ازدموکراسی و حقوق بشر دفاع از جنبش های آزادی بخش ملی کشورها، دفاع از حقوق و آزادی های ملل تحت ستم، دوستی با خلقهای جهان فعالیتهای برونمرزی دولت را تشکیل میداد که همه وهمه حکایت از رشد وترقی افغانستان داشت.
روند روبرشد جامعه که برای دشمنان افغانستان غیر قابل تحمل بود پای تجاوز گرانه ومداخله جویانه ارتجاع و استکبار را از طریق پاکستان به کشور ما پیش کشید و در نتیجه انحراف قدرتهای بزرگ وهمسایه از اصول ومعیار های قبول شده جهانی در یک سازش کلان با قدرتهای غربی وعربی پس از یک دوره مقاومت سرسخت وقهرمانانه ح د خ ا ودولت ج د ا در یک جنگ نا برابر وغیر عادلانه بسقوط مواجه گردید.
جریان شکلگیری دسایس منطقوی ومتحدان بین المللی آن بتاریخ ۲۷ اپریل ۱۹۹۲منجر به تحولات نا گوار سیاسی گردید که بموجب آن شهر کابل پایتخت کشور وسراسر افغانستان در گرداب خون و آتش جنگ های تنظیمی فرورفت و در اثرآن هزاران هزار نفر جان های خود را از دست دادند. صدها هزار نفر زخمی وصدها هزار نفر دیگر اعم از علما، دانشمندان،بسیاری از اعضای رهبری وکادر های حزبی و جنبش دادخواهانه مردم افغانستان، اشخاص تحصیلکرده و مسلکی مجرب و آگاه جامعه وگروه های مردم بنا چاری خاک شیرین وطن را ترک نمودند. درین راستا یکی از وقایع مهم وجانکاه برای ح د خ ا ومردم افغانستان از دست دادن رهبر واقعی زحمتگشان افغانستان بود که بتاریخ.
اول دسامبر ۱۹۹۶ رهبر فرزانه خود را از دست داد ند. زنده یاد ببرک کارمل فقید بنیانگذار حزب دموکراتیک خلق افغانستان، فرزند کبیر خلق و پرچمدار پرشور، مبارز وعدالتخواه در سطح منطقه وجهان بیش از نیم قرن عمر شریفانه خود را در مبارزه بخاطر آزادی عدالت، صلح ودموکراسی وقف نمود.
ببرک کارمل پیشوای بزرگ زحمتکشان کشور، بمثابه رهبر خردمند شخصیت ملی وبین المللی دوست صدیق کارگران،دهقانان ومردم مستضعف افغانستان بود. ببرک کارمل اساسگذارراه نوین مبارزه بخاطر نجات مردم از عقب مانی های قرون وناجی مردم از رنجهای بیکران شان بود.زنده یاد ببرک کارمل به مثابه رهگشای اصلی راه مبارزه ترقی خواهی با ژرفترین درک از اندیشه های ترقی خواهانه عصر خویش توانست در صدر رهبری حزب، مردم را از دشواری های گوناگون وکوره راه های صعب العبور وپیچیده تاریخ بسوی پیروزی های چشمگیر رهبری کند.
با سربلندی تمام گفته میتوان که ببرک کارمل با مطالعه دقیق شرایط عملی وشیوه ها ی مبارزاتی جنبش چپ افغانستان قاطع ترین نقش را ایفا کرد. ببرک کارمل استراتیژست بزرگ سیاسی واقتصادی کشور بخاطر نجات مردم از فقر،جهل،مرض وعقب مانی قرون پروگرامهای علماً تنظیم شده را رویدست گرفت. آفرینشها و آموزه های پربار ببرک کارمل چون میراث کبیر وطنپرستی برای نسلهای آینده کشور ما رهگشای راه مبارزه عادلانه خواهد بود. شوربختانه که تاریخ به گرفتن این قربانی بزرگ بسنده نکرد و در مسیرپر پیچ و خم مبارزه بخاطر نجات وطن،ده ها وصدها کادر نستوه وفرهیخته حزب از رهبری گرفته تا صفوف حیات خود را وقف مبارزه نموده اند چنانچه جنبش ترقیخواهی افغانستان بتاریخ
پنجم ماه دسامبر ۲۰۰۲ ترسایی یکی دیگر از پیشکسوتان جنبش چپ ودموکراتیک ویکی از فعالین کنگره موسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان زنده یاد محمود بریالی را از دست داد.درست ده سال قبل فرزند برومند مردم،انسان نستوه و فرهیخته دیده از جهان فرو بست. وجنبش چپ ودموکراتیک افغانستان با مرگ رفیق بریالی ضایعه بزرگی را متحمل گردید. زنده نام محمود بریالی یکی از بنیانگذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان واساسگذار نهضت فراگیرمیهنی وحزب مردم افغانستان نقش فعال خود را در ایجاد دوباره سازمان ترقیخواه مردمی ایفا نمود.
محمود بریالی یکی از وارسته مردان بزرگ تاریخ کشور ما تمام عمر پربارش را بخاطر نجات مردمش وقف نمود محمود بریالی در شرایط دشوار سیاسی توانست مشعل مبارزه را از گزند توفانهای مهیب وهولناک تاریخ روشن نگهدارد.زنده یاد محمود بریالی دانشمند توانا،مدبر،همسنگر روز های دشوار مبارزه پیگیر ویکی از سر سپرده ترین انقلابی پر شور و آتشین بود او یکی از رهبران شناخته شده علم ودانش وسیاست کشور بود. زنده یاد محمود بریالی انسان شجاع دلسوز،مهربان ونماد تفکرعظیم تیوری واندیشه پربار ترقی خواهی بود زنده یاد محمود بریالی تمام دانش واندیشه گهربار خود را با رفقا در میان میگذاشت. رفیق بریالی بمثابه شخص شجاع،دلیر وجسور در موضعگیری های سیاسی اش دارای استعداد شگرف جدیت وپیگری در اصول ابتکار وخلاقیت وهمرزم صادق رهبر فرزانه حزب زنده یاد ببرک کارمل فقید بود.تاریخ همیشه یاد وخاطرات رهبران فرزانه وطن را گرامی داشته ودر دل خلقها زنده وماندگار خواهند ماند. یاد وخاطرات شان گرامی ونام شان جاودان.
اما در حال حاضر ما در شرایطی قرار داریم که در اثر دوام مداخلات خارجی وتجاوزات دشمنان افغانستان بخصوص نظامیگران پاکستانی وارتجاع منطقه با راه اندازی جنگ وفرستان تروریستان از خارج، کشورما را بخون و آتش کشیده ومردم بیگناه را بقتل میرسانند آنها فطرتاً بنام دین وبهانه اسلام با حملات خرابکارانه خود مسلمانان را به قتل میرسانند وتمام زیر ساختار های اقتصادی را ویران ومملکت را به مخروبه ی مبدل میسازند که در نتیجه آن مردم در شرایط فقر،جهل،مرض ونا امنی دست وپا میزنند.در اثردوام جنگ ونا امنی در کشور اخیراً صدها هزار نفر بی خانومان شده به مناطق با امن مهاجرت میکنند.
در حال حاضر در افغانستان برغم موجودیت نیروهای بزرگ نظامی ناتو وامریکایی، مردم از دوام جنگ وخون ریزی ونا امنی فقر،قتل و غارت تجاوزگری ووحشت ونا کارآمدی دولت ضعیف رشوه خوار وتحت الحمایه خارجی که مردم را بگروگان گرفته بستوه آمده اند. بآنکه قوتهای عسکری وامنیتی کشور در راه دفاع از خاک ونوامیس کشور تا سرحد قربانی جان های شیرین خود استاده گی میکنند ولی عدم تو جه لازم دولت وضعف مقامات رشوتخوار وزراندوز، برغم کمکهای جامعه جهانی تا هنوز سیستم دفاعی وامنیتی کشور را ضعیف نگهداشته اند که روی اینگونه شرایط واوضاع جنگ وبد امنی وحملات انتحاری روز بروز گروه های مردم خاک کشور را ترک کرده وبه خارج پناهنده میشوند.یگانه راهی که برای مردم مظلوم افغانستان باقی مانده است همانا بیداری لازم سیاسی، ایستاده گی، همبستگی وحدت واتحاد سراسری ملی در یک خط مقدس ویک جبهه بزرگ ملی ومیهنی بخاطر ختم جنگ و احیای روند صلح امنیت، آزادی ودموکراسی در کشور مستلزم آمادگی عمومی مرم ما میباشد که تاریخ در قدم نخست این رسالت بزرگ را بدوش گروهای سیاسی مبارز عدالتخواه، احزاب ترقی خواه وشخصیتهای مستقل ملی ومردمی میسپارد که بیش از همه تعهد ومسولیت دارند.
عبدالوکیل کوچی.Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 146 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.