Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

دشمنــان وحــدت و بــرادری مــا کی هــا اند؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد ضیا ضیا   
جمعه ، 23 مهر 1395 ، 11:16

محمد ضیا ضیاتاریخ معاصر افغانستان گواه آن است که از سال 1747 میلادی با به قدرت رسیدن احمد شاه ابدالی تا امروز مرکزیت قدرت ( به استثنای دورۀ کوتاه امیر حبیب الله کلکانی و استاد ربانی) اکثراً سلطنت و حاکمیت به دست سه قبیله از پشتونها  (سدوزایی، بارکزایی و محمد زایی ها) قرار داشت و پس از کودتای ثور، از تره کی تا نجیب و از ملا عمر تا اشرف غنی نیز به دست آنها قرار گرفته است. این حقیقتیست که نه پشتون ، نه تاجک و نه دیگراقوام ازان بی خبر است.
حاکمیتهای مرکزی پشتون،  دیگر قبایل پشتون و سایر اقوام کشور را که تعداد آن تا حدود پنجاه می رسد، در طول این مدت تحت اثر قرار داده و اما؛ تاجکها، اوزبک ها، هزاره ها و قزلباشها را به گونۀ ابزاری به خاطر بقای شان در عرصه های نظامی و سایر بخشهای ملکی مورد استفاده قرار داده اند. چنانچه از همان آوان سلطنت احمد شاه ابدالی به بعد، نام بسیاری افراد از اقوام تاجک، اوزبک، هزاره، قزلباش، نورستانی ... را در شمار وزرا، سپه سالار ها، والی ها، منشی ها ... و در زمان حکومتهای ظاهر شاه، خلقی ها و پرچمی ها و تنظیمی ها تا درجه های وزیر و صدر اعظم و در زمان کرزی و اشرف غنی تا معاونیت ریاست جمهوری مشاهده کرده می توانیم.
اگر دقت شود، با وجود آنکه قدرت سلطنت، امارت، جمهوریت و تک حزبی حزب دموکراتیک خلق به دست پشتونها بود و اشرف غنی احمد زی رئیس جمهور فعلی هم پشتون است، بازهم عدۀ کثیر پشتونها دانسته و ندانسته فریاد می زنند که ما کنار زده شده ایم، حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی پشتونها پامال شده است. ..... ظاهراً هر شخص ( غیر پشتون) اگراین سخن را می شنود، عصبانی میشود و این ادعای پشتونها را از اساس بی بنیاد می داند.
پرسش این است: آیا قوم و قبایل پشتون واقعاً جابر و حق تلف اند و یا این قوم نیز مثل سایر اقوام ساکن در افغانستان،  مظلومیت ها و بیچاره گیهای خود را پشت سر گذشتانده اند و هنوز هم می گذرانند؟
با تاسف؛ تاجک ها نیز به ویژه هزاره ها، هر دو پا را در یک موزه گذاشته و می گویند؛ پشتونها به آنها جفا کرده و حقوق شان را غصب کرده اند!!
جان من! عزیز من! پندار من این است: اگر با چشمان باز و تأمل بخردانه به این مسألۀ قوم سوز و ملت سوز که از سالها فرزندان مام میهن ما را به آتش انداخته و فرایند آن جز بد بختی چیز دیگر نیست، دقت شود، آنگاه معلوم می شود که:
آن عده پشتونها اگر بگویند:  قوم شان به وسیلۀ دیگر اقوام خاصه تاجک ها متضرر شده اند، اشتباه است و اشتباه محض است.
آن عده تاجک ها، هزاره ها .... اگر بگویند؛ قوم پشتون بالای آنها ظلم  روا داشته و آنها را از ابتدایی ترین حقوق مدنی و شهر وندی محروم ساخته اند، باز هم اشتباه است و اشتباه بزرگ است.
پاسخ این است: اگر از تاریخ معاصر افغانستان به این سو حساب کنیم؛ بی شک که همه اقوام با وجود زبانهای متفاوت، مذاهب و ادیان متفاوت، مناطق و فرهنگهای متفاوت همیشه در کنار هم بوده اند، به همدیگر احترام گذاشته اند، ازدواج ها کرده اند، در تجارت، زراعت وسایر مناسک دینی و ملی دوش به دوش هم بوده اند. بنا بران هیچ قوم در افغانستان به شمول پشتونها بصورت خود جوش بالای دیگر اقوام نه حمله کرده اند و نه حق دیگر اقوام را غصب کرده اند. مگر که این شاهان و امیران خود کامه و ستمگر ازقوم پشتون چون امیر عبدالرحمن، نادر خان و برادران خون آشام او بود که برخی از اقوام معلوم الحال پشتون را در چنان شرایطی که اکثریت آنها در عالم بی سوادی، بی خبری و گوش به فرمان به سران قومی می زیستند، همان حاکمان جابر و نوکر بیگانه با استفاده از بی خبری و به طغیان آوردن احساسات قومی و زبانی قوم خود سوء استفاده کردند. ضمناً برای جلب و ادامۀ حمایت آنها به عوض مکتب، سرک، شفاخانه، شهر سازی ... از کار گذاری نظامنامه ناقلین تا صدور فرمانهای چور، چپاول، قتل، غارت و صاحب کردن زمینهای زراعتی در مناطق شمال و هزاره نشین پرداختند.  تاسف این است؛ اکثریت افراد عادی تا مکتب خوانده ها و آنهایی که پوشیدن نکتایی را علامت مدنی بودن و روشنفکر!! بودن می دانند، دشمنان اصلی شان را که طی سالهای متمادی ظالمانه ترین ستم ها و انواع بدبختی ها را بالای خود شان، پدر و پدر کلانهای شان تحمیل کرده اند، آنها را تا هنوز نشناخته اند و آنها عبارت اند از:
سوای شخصیت های گرانمایه ملی گرا و بی تعصب پشتون، آن عده شاهان، امیران، سلاطین و زعمایِ قدرت طلب که جُز به قدرت خود،  نه به آب و نان مردم و نه به پیشرفت و ترقی ملت و نه به عزت و آبروی میهن، اعتنا نکردند و بر خلاف به خاطر به دست آوردن اقتدار و حفظ اقتدار شرم آور شان از برادر کشی تا قوم کشی و از مردم کشی... تا وطنفروشی  کارنامه های زشت و ننگین به یاد گار گذاشتند.
بیگانه ها از جمله انگلیس با به قدرت رساندن دست نشانده های شان به حاکمیت قدرت.
پستی و مزدوری اراکین ملکی و نظامی به حاکمیت در قدرت با توجه به کمیت آنها از پشتون تا تاجک و هر تبار دیگر.
خریداری روحانیون دین فروش، خوانین منفعت جو، ، بزرگان و متنفذین قومی و مذهبی پست فطرت، به وسیلۀ حاکمیت قدرت.
نمونتاً نگاهی به کارنامه های امیر عبدالرحمن و اخلاف او  می اندازیم:
امیر عبدالرحمن با بستن حلقۀ غلامی انگلیس به گردن،  به قدرت رسید. همه ساله از انگلیس پول می گرفت که این اُجرت غلامی تا زمان فرزندش امیر حبیب الله  ...دوام داشت. بدنامترین سند وطنفروشی او معاهدۀ ننگین دیورند است. آیا فرو مایه گی بیش ازین چه خواهد بود که گوشه یی از دامان پاک مام میهن را این امیر اجیر به هند برتانوی فروخت؟  از هرگونه ستم به رعایا دریغ نکرد. او نه تنها کله منار ها از مردم هزاره که هم تبار و هم مذهب و هم زبانش نبودند، ساخت و حدود %70 آنها را با قاعدۀ نسل کشی قتل عام کرد بلکه  از به قتل رساندن و زندانی ساختن پشتون های شینوار، نورستان و ده ها و صد ها پشتون وطندوست و آزاده این وطن دریغ نکرد.نوشتۀ اطراف نشان: نشان خدمت سرکوبی اشرار شمالی  *  از حضور اعلیحضرت محمد نادر شاه افغان* ۱۳۰۹

اعلیحضرت امان الله خان غازی که برخلاف اسلافش پادشاه آزاده، ترقیخواه و میهن دوست بود، ضمن یک سلسله وقت نلشناسی ها و اقدامات عجولانه و خیانتِ  ستون پنجمی های داخل نظام و روحانیون نوکر انگلیس  به سقوط مواجه شد. سپس نادر خان به کمک انگلیس پشتونهای دو طرف خط دیورند را اغواکرد و با حمایت آنها  خود را تا کابل رساند. ازان گذشته امیر حبیب الله کلکانی که تحت شرایط خاص حاکمیت دینی و فرهنگی زمان و توطئۀ دین ابزاری انگلیس و در جوار آن روحیۀ ستم ستیزی علیه اقتدار فردی و خانواده گی امیران پشتون تبار، حاکمیت را به دست گرفت، با وجود آنکه دهقان بچۀ بی سواد، بیش نبود، به خاطر آنکه قتل و قتال در وطن صورت نگیرد، در مقابل لشکر اغواشده و خریده شده نادر خان ایستاده گی نکرد، تاج و تخت را به نادر خان وا گذار نموده، از کابل عقب نشینی کرد.           
آیا فرمان یا ارادۀ چور، چپاول و غارت کردن خانه های کابلیان توسط نادر خان تا تاراج ارگ به وسیلۀ اغواشده گان پکتیا و برخی قبایل دیگر پشتون و پشتونهای آنطرف خط دیورند را کسی پنهان کرده می تواند؟ مگر این نادر خان خون آشام نبود که در قرآن مُهر کرد و آنرا به وساطت روحانیت پادشاه ساز مجددی ها،  به امیر حبیب الله کلکانی و همکارانش فرستاد؟ روستا زادۀ بی سواد به قرآن و به مجددی  و به قول نادر خان حرمت گذاشت، مگر نادر خان،  حبیب الله کلکانی و همکارانش را بسیار نامردانه به چوبه های دار آویخت.  
با این هم حلق درنده خویی نادر خان به خون امیر حبیب الله کلکانی و همکارانش تازه نشد، صدها جوان، روشنفکر، فرهنگی و آزاده را از هرقوم و تبار به قتل رساند. به این هم بسنده نشد، دو بار اغواشده گان پکتیا و پشتونهای آنطرف دیورند و همچنان پشتونهای مناطق تگاب را دستور داد که مردم شمالی را چور کنند و به غارت بگیرند که شیرۀ فرمانش این بود: ( سر مردم شمالی از من  و آل و مال شمالی از شما) به همین دلیل بود که لشکر وحشی و اغوا شدۀ نادر خان از کوتل خیر خانه تا همه مناطق دند شمالی را چور وچپاول کردند، مردان و خاصه جوانان شمالی را به قتل رساندند، به زن وفرزند مردم دست درازی کردند، دختران و پسران جوان را باخود بردند که خودم قصه های المناک آن دورۀ سیاه را از زبان پدر، مادر و بزرگان خود شنیده ام. و تا هنوز کسانی در قید حیات اند که از حکایت های جان گداز حملۀ منگلی و پشتونهای تگاب و نسل کشی محمدگل مهمند و غصب زمین های آبی و سپردن آن به اقوام پشتون و کوچی در شمالی حکایت ها به سینه دارند و در قید حیات اند.
از بدِ حادثه که دستگاه جهنمی پاکستان یکبار دیگر با استفاده از شهنواز تنی وهمراهان خلقی او و حکمتیار در زمان داکتر نجیب و بار دیگر همان دستگاه جهنمی  ISI با پروژه طالب سازی، نخست پشتونها را به میدان کشید و با ساختن امارت اسلامی!! طی پنج سال، تمامی اقوام کشور را درتاریکترین دورۀ وحشت و بربریت گذاشت که ادامۀ پروژه طالب سازی بالای اقوام مختلف به سر تا سر افغانستان سرایت کرد. و پس از سالهای 2006 و 2007  با عملیات انتحاری، انفجار تا کشت، و قاچاق کوکنار که دامنۀ آن تا داعشی ها شد، کشور ما را به خاک و خون یکسان کرده است.
در نتیجه:
اکنون همه اقوام افغانستان از پشتون تا تاجک، و از هزاره تا اوزبک و همه میدانند که امیر عبدالرحمن با سیاست جباری و نسل کشی به نام قوم شریف پشتون لکه گذاشت و جفای تاریخی کرد و چه روشنفکران نا عاقبت اندیش در زمان اعلیحضرت امان الله خان پادشاه ترقیخواه، به حمایت از تبار پشتون،  به ساخت نظامنامۀ ناعادلانۀ ناقلین و تحمیل زبان پشتو در ادارات و مکاتب بود که سر انجام به کدام نتیجه نرسید. سپس نادر خان و برادران خون آشامش بخصوص هاشم خان و شاه محمود یک بار دیگر مردم شریف جنوبی و پشتون های تگاب را اغوا نموده آنها را به قتل، غارت، تجاوز، غصب مال و مواشی مردم شمالی فرمان داد، گذشته ازان طالبان که مایه اش را از حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گرفت، نیز به اقوام مختلف افغانستان و خاصه به قوم پشتون شدید ترین جفا ها و ستم ها را روا داشت چنانچه تا امروز اکثریت مناطق برادران پشتون نشین ما به ویژه مناطق نوار سرحدی با پاکستان به خاک و خون افتاده اند...
بنابران:
حال وقت آنست که همۀ هموطنان ما از شرق تا غرب و از شمال تاجنوب کشور ما، به نیرنگ ها و مداری بازی های دستگاه های دولتی ناسالم و استفاده جو و همچنان به چال ها و فریب های رهبران آزموده شده و از چلوصاف برامده حزبی، قومی و مذهبی که هر کدام با استفاده از نام قوم ما، زبان ما، مذهب ما سرنا می زنند  و  به نام حمایت از پشتون، تاجک، هزاره ..... به همه ما خیانت میکنند، راه خود را با آنها جدا بسازیم و برخلاف، به هریک از اقوام و زبانهایی که تعلق داریم،  منحیث فرزندان این سرزمین همدیگر را در آغوش بگیریم و با این شعار که هیچ قوم و زبان برتر ازقوم و زبان دیگر نیست، برادر وار زنده گی کنیم.  که انشاءالله.


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 232 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.