Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

روزیـــکه "نیـــو فــاشیســـم" از بطــن افغـــان تـــولد یــافت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط داکتر هارون امیرزاده   
سه شنبه ، 24 شهریور 1394 ، 08:10

روزیـــکه "نیـــو فــاشیســـم" از بطــن افغـــان تـــولد یــافتدرین مقاله عواقب شعارغیر مسوولانۀ "فاشیسم افغان"{چی افغان نه یې زما هیواد نه ووځه} مورد بحث قرار گرفته است.

بخش اول: "نیو فاشیسم افغان" چگونه تولد یافت؟

زمانیکه آدولف هتلر پدر کلاسیک "فاشیسم افغان" در سالهای سی قرن بیستم شعار "جداکتر هارون امیرزادهمنی برای جرمن ها!"، "اگر دویچ (جرمن) نیستی از وطنم جرمنی/ دوچلند بیرو برو!" و نژاد آریایی "نژاد والای بشریت!" را سر داد، چهره فاشیسم و ناقوس جنگ به صدا در آمد و دیری نگذشت، که فاشیسم جوی خون میلیونها مردم بیگناه را جاری ساخت. اما دیدیم هیچ کسی به فاشیسم تسلیم نشد و سر انجام به قیمت خیلی بزرگ فاشیسم به گورستان تاریخ دفن شد.

اما ما روز شنبه 5 سپتمبر 2015 در سده بیست و یکم در شهر زیبای کابل شاهد دمیدن روح هتلر در کالبد انور الحق احدی، رهبر "نیو فاشیسم افغان"، اسمعیل یون و صد ها نیو فاشیست چپی و راستی، جهادی، کمونستی، طالبی، دیوبندی، وهابی داعشی، و تکنوکرات بود.
واقعیت اینست که "نیو فاشیست های افغان" در سده بیست و یکم دست پدر فاشیست خویش یعنی آدولف هتلر را از پشت بسته اند. چنانچه تفاوت اساسی میان فاشیسم کلاسیک و "نیو فاشیسم افغان" از لحاظ تفکر و فرهنگ سه چیز است:
1) شاید هتلر حق داشت به هویت تمدنی آریایی خویش افتخار کند و از آن حراست کند. اما "نیو فاشیست های افغان" به کدام منطق به هویت بدنام و استعمار زاده" افغان" افتخار می کنند؟
2) جرمنی وطن اصلی هتلر بود و حق داشت شعار بدهد" اگر جرمن و یا دوچ نیستی از وطنم بیرو شو!". اما فاشیسم افغان"، که وطن اصلی اش کوه های سلیمان است، به کدام حق مردم بومی و تمدنی خراسان زمین را اخطار می دهد که" چی افغان نه یې زما هیواد نه ووځه"؟
3) نازی ها با اتکاء به ماشین جنگی نیرومند و دست آورد های اقتصادی در اروپا قدرت نمایی کردند. این در حالیست که "فایشست های افغان" در سده بیست و یکم با اتکاء به ماشین جنگی و پول سرشار 50 کشور جهانی در حمایت از حکومت فاسد و مافیایی خویش و استفاده از لشکر بی حساب تروریسم بین المللی، انتحار و انفجار قدرت نمایی می کنند.
بخش دوم: منطق مکتب "نیو فاشیسم افغان" چیست؟
واقعیت اینست که "فاشیسم افغان " یک مکتب استعمار زاده، بزدل و فاقد خرد است، بجای اینکه راه نجات هویت پوسیده خویش را در یک گفتمان انسانی ومدنی جستجو کند، با رویکرد های زورگویانه، تهدید آمیز و وعده جوی خون تعقیب می کند. به کمال تاسف بهترین راهکار و منطق "نیو فاشیسم افغان" سر تنبگی و استفاده از قدرت خارجیست. "فاشیسم افغان" همواره تحت پوشش اسلام، انترناسیونالیسم، دموکراسی و تکنوکرات چهره اصلی خویش را پنهان نموده است. چنانچه در تظاهرات روز شنبه یکی از شعار های" فاشیسم افغان" اسلامیت و افغانیت" بود. این در حالیست، که در شناسنامه های برقی(جمهوری اسلامی افغانستان) مصوب شورای ملی افغانستان و توشیح شده توسط رییس جمهور اشرف غنی به شکل واضح اسلامیت و افغانیت ذکر شده است. بر اساس کدام منطق یک بار دیگر نام اسلام و افغان ذکر شود؟ در شناسنامه های کدام کشور های دنیا قومیت بحیث هویت ملی شهروندان ذکر شده است؟ آیا در شناسنامه های پاکستانی، بریتانوی و امریکایی که در عقب تحمیل هویت افغان قرار دارند، نام یک قوم بحیث هویت ملی درج شده است؟
اما فاشیسم سر تنبه میلیونها مردم متمدن و بومی این سر زمین را که تاریخ شاهد آن است، صرف به یک دلیل بیگانه می خواند: چون نام کشور افغانستان است، و این نام از واژه "افغان" اسم مستعار پشتون گرفته شده است، پس صاحبان اصلی این سر زمین پشتونها اند و دیگران مهاجر از کشور های دیگر اند. این در حالیست که نام کشور را انگلیس، روسها ها و ایرانی ها در بازی بزرگ سده نزدهم "افغانستان" گذاشتند. در نتیجه "فاشیسم افغان" از بطن استعمار تولد یافت و حالا در سایه ماشین نظامی، مالی و سیاسی غرب، پاکستان، اسراییل و عربستان تا آن حدی عار شده است، که حتا مردم بومی این سر زمین را اخطارمیدهد" چی افغان نه یې زما هیواد نه ووځه" (اگر افغان نیستی از وطنم بیرون برو!"
آیا سناریوی هویت کشی بخارا و سمرقند در افغانستان قابل تطبیق است؟
شعار" چی افغان نه یې زما هیواد نه ووځه" دقیقاً با شعار هویت کشی تاجیکان در بخارا و سمرقند و کشور های آسیای میانه تقریباً یک صد سال پیش شباهت دارد. درست در سالهای 1920 بحث هویت سازی و هویت کشی در تحت حاکمیت شوروی سابق به شدت جریان داشت. در بخارا و سمرقند جاییکه اکثریت باشندگان آنرا تاجیکان تشکیل می دادند زبان فارسی در ادارات دولتی منع شد و جای آنرا ازبکی و روسی گرفت، هر کی فارسی گپ می زد، جریمه می شد و هر کی خود را فارسی زبان معرفی می کرد به او تاپه شعیه و ایرانی را می زدند و می گفتند، اگر فارسی زبان هستی پس برو به ایران اینجا سر زمین تو نیست. در نتیجه بیش از 5 میلیون تاجیک در ازبکستان و آسیای میانه از در شناسنامه های شان ازبک، تاتار، ترکمن، قزاق و قرغز نوشتند تا از شر تعصب در امن باقی بمانند.
باور ندارم که فاجعه هویت کشی بخارا و سمرقند در افغانستان در سده بیست و یکم به آسانی تکرار شود. هم چنان باور ندارم که کسی از ترس از هویت خویش انکار کند و یا سر تعظیم به هویت افغان خم کند. حراست از هویت امروز در افغانستان در پرتو خود شناسی و اعتماد به نفس بحدی قوی است، که کسی را نمی توان از راه فریب، تطمیع و یا تهدید وادار به حذف هویت نمود.
آیا از رهبران "فاشیسم افغان" سپاسگذاری کرد؟
ما باید از جناب حامدکرزی، غنی احمدزی، سلیمان لایق، اتمر.... پدران" نیو فاشیسم افغان" بخاطر شعار فاشیستی شان "چی افغان نه یې زما هیواد نه ووځه" سپاسگذار باشیم. هم چنان از جناب انور الحق احدی، رهبر" نیو فاشیسم افغان"، یون، طاقت، امرخیل... و صد ها نیو فاشیست شناخته شده بسیار سپاسگذار باشیم، که مردم غافل، بی اتفاق و خوش باور غیر افغان را بیدار ساختند. زیرا تا حال بسیاری ها" افغان" را بحیث هموطن و برادر خویش می شمردند ولی سر انجام فاشیسم از بطن افغان تولد یافت. هم چنان از شکریه بارکزی بحیث خانم نیو فاشیست، که با بسیار شادمانی و افتخار از ترجمه و تفسیر شعار "چی افغان نه یې زما هیواد نه ووځه" را از زبان شرین و مشکل فهم پشتو، برای مان آسان ساخت، ممنون باشیم.
بخش سوم: آیا "فاشیسم افغان" پیروز خواهد شد؟
1)    به باور این قلم با فاشیسم بازبان خودش حرف باید زد. دیگر زبان را نمی داند. اگر جهانیان با فاشیسم هتلری با زبان زور و جبهه جهانی حرف نمی زدند، امروز همه غلام فاشیسم بودند. با "نیو فاشیسم افغان" هم با زبان خودش حرف زد. "نیو فاشیسم افغان" زبان برادری، برابری و انسانیت مو لا نای بزرگ را نمی داند. با "فاشیسم افغان" با زبان مسعود صحبت کن طوریکه به خانم رافایل نماینده ابرقدرت جهانی امریکا، که از او خواسته بود به طالبان تسلیم شود، اما مسعودچنین گفته بود:"اگر به اندازه ای یک کلاهم جای داشته باشم دست از مقاومت نخواهم کشید" و یا برای پاکستانی ها گفته بود:" اگر تسلیم زور میشدم، تسلیم شوروی ها می شدم". اگر مسعود تسلیم زور شده بود، بدون شک ما امروز در صوبه پنجم پاکستان زندگی می کردیم و رییس جمهور ما بجای غنی، مولوی فضل الرحمن می بود و یا پرویز مشرف.
2)     باید میان چند تن فاشیست بد نام و میلیونها پشتون وطنپرست تفاوت قایل شد. چنانچه بر خی ها در مقابل شعار فاشیستی "چی افغان نه یې زما هیواد نه ووځه" یا " اگر افغان نیستی از وطن مه بیرون شو!" شعار مشابه را مطرح کرده اند" اگر افغان هستی به کوه های سلیمان وطن اصلی ات برو!"
اما برخی دیگری به انورالحق احدی و یون نیوفاشیست و هم فکران آنها چنین خطاب نموده اند: " آقایون فاشیست! اینجا وطن شما نیست. وطن اصلی شما کوه های سلیمان است. اینجا سر زمین مولانای بزرگ، رابعه بلخی بزرگ، ابومسلم خراسانی کبیر، احمد شاه مسعود قهرمان ملی و هزاران تن دیگر است. اینجا جای برای انتحار، انفجار و غلامی برای 50 کشور جهان نیست."
فاشیستان افغان! اگر می خواهید درین سرزمین با برادری، برابری و با عزت زندگی کنید،باید دست از زورگویی، خشونت بکشید و مدنی شوید. امروز مردم افغانستان تاریخ خود را خوب می دانند، که نه افغانستان و طن اجدادی شما هاست و نه می توانید کسی را از سر زمین اجدادیشان بیرون کنید.
درینجا کسی غلام هویت شما نمیشود. هر انسان حق دارد به هویت خویش افتخار کند و از آن حراست کند. اگر می خواهید هویت تان احترام شود باید به حقیقت هویت دیگران احترام بگذارید و دست از تلاش هویت کشی دیگران بردارید.
به باور این قلم نباید شعار چند نفر فاشیست را جدی گرفت. افغانستان صرف نظر از اینکه کی از کجا آمده خانه مشترک تمام باشنده گان آن است و هیچ نیروی نمی تواند جلو برادری، برابری و همزیستی اقوام افغانستان را بگیرد.
3)     آیا زوال "فاشیسم افغان" را میتوان دید؟
به باور این قلم مرگ" فاشیسم افغان" را در شعار های بی خردانه آن می توان دید:
•    فاشیست ها تصور می کنند، که باشعار" چی افغان نه یې زما هیواد نه ووځه" اقوام غیر پشتون را ترسانده و وادار می سازند که از هویت خویش انکار کنند و در زیر هویت افغان پناه ببرند. اما طوریکه حوادثی اخیر نشان داد به جز از چند تا ترسو، بی هویت و فرصت طلب نتوانسته اند، مردم را بترسانند. چنانچه موجی بزرگی دفاع از هویت اقوام مختلف افغانستان و روحیه ضد "فاشیسم افغان" در حال قوت گیری است.
•     فاشیست ها هم چنان تصور می کنند، که در تحت نام " اسلامیت و افغانیت" مردم را فریب می دهند. اما نتوانسته اند افکار فاشیستی شان را در تحت تقدس اسلامی قدسیت بدهند. خنده آور است که فاشیست بی هویت چند نفر هندوی بیچاره و مظلوم ننگر هار را در دفاع از "اسلامیت" وارد میدان کردند.
•    فاشیست ها باور دارند که تحت شعار های" اسلامیت و افغانیت" نتنها همه پشتون ها متحد میشوند، بلکه طالبان هم در زیر فرمان آنها جوی خون جاری خواهند کرد. اما خوش بختانه بسیاری پشتونهای وطنپرست و واقعیت بین این را می دانند، که افغانستان وطن همه است. افغان بحیث یک ابزار سیاسی توسط چند نفر فاشیست بی هویت افغان ملیتی مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
•    به باور این قلم سر انجام توطیه فاشیست ها به کام نخواهد رسید. چنانچه با وصف امکانات و حمایت گسترده ارگ کابل، سفارت های پاکستان، انگلیس، عربستان و امریکا آنها نتوانسته اند یک کتله بزرگی مردم را در دفاع از شعار های شان به میدان بکشند. درین ولایت و آن ولایت تحریکات قومی می کنند و پول های گزاف سفارت های خارجی را مصرف می کنند اما تا حال موفق نشده اند. در آخرین تلاش شان در ولایت بلخ در مظاهره سازمانداده شده توسط خود شان بسیاری جوانان هویت افغان را یک هویت یک قوم و غیر ملی خواندند و خواهان درج هویت های هر قوم شدند.
باور بر اینست که مردم برادر افغانستان اجازه نخواهند داد، که چند "فاشیست شناخته شده و مزدور به سر نوشت شان بازی کنند. همانگونه که فاشیسم هتلری دفن تاریخ شد، "نیو فاشیسم افغان" در وجود احدی، یون، طاقت، شکریه بارکزی..... و یک تعدادی دیگر از مردم تجرید شده و به تاریخ خواهند پیوست.

هارون امیرزاده
13 سپتمبر 2015

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 31 شهریور 1394 ، 11:08
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 238 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.