Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

رویای احیایی امپراتوری تزاریسم درروسیه!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 07:52

محمدعلی مهرزاددولت شوروی سابق بعداز شکست تحقیر آمیزتوسط رزمند گان آزا دیخواه افغانستان، درطی ده سال اشفال نظامی اردوی سرخ که سرآمد قدرت های منطقه وحتی برای امریکا نگرانی را ایجاد کرده بود؛ سرانجام رویای رسید ن به آبهای گرم هندوستان را به یاس تبدیل وموجب فروپاشی ان کشوررا فراهم ساخت. اما ازانجاییکه هرکشوری به ویژه اتحاد جماهیرشوروی که خودرا وارث امپراتوری تزارودارای موقعیت استراتیژیک ومیراث تاریخی وتمدن تزاریسم می دانست ؛ واز طرف دیگرپرچمدارانقلاب 1917 میلادی کمونیستی وبا درنظرداشت قدرت اقتصا دی ونظا می که درین اواخربدست آ ورده بود؛ خود را مستحق مشا رکت درتعیین سرنوشت جهان می داند. بدون شک شوروی که ادامه دهنده سیا ست تزاریسم بود ، وزما نی شوروی نه تنها برجمهوریت اسیا یی تسلط خودرا برقرارکرده بود ؛ بلکه برکشورهای اقماردراروپای شرقی ومتحدین به شکل اجبا ری تحمیل کرده بود ازدست داد، وقدرت آن درداخل وخارج محدود شد .این همه تحولات وتغیرات دربنیان نظم داخلی وجهانی اثرگذاشت. کارشناسان سیاسی به این عقیده اند که امریکا درین تحولات عظیم دست داشته ، وبه حیث قدرت یکه تازوهژمونی جهانی را، بنا م خود محک زد. میراث خواران  بعدی  افکا ر تزاریسم برای احیای امپراتوری روسیه یکبار دیگر بعد از پروپا شی توسط قصرنشینان کریملن خودرا برای اعاده شخصیت وجبران شکست های که در داخل ودرسطح بین ا لمللی دیده بود ، درآزمون جدید قرارداده است .درهم چو احوال  ولادیمیرپوتین رئیس جمهور روسیه که در سا زمان استخبا رات شوروی سابق تجربه کافی داشت ودارد، اما با این  سیاست خارجی، روسیه طی مدت طولانی به خود باقی ماند؛وهنوزرویای امپراتوری را از سربیرون نکرده، وهمیشه درفکرضربه زدن ودر انتظار فرصت وگرفتن انتقام از افغانستان وامریکا بوده ومی باشد. تا یکباردیگربه عرصه جهانی به حیث یک قطب قدرت منداثرگذارظاهرشود.روسیه برای رسیدن به موقف قبلی خود درظاهربرای اغفال جهانیان ازطریق مجموعه ای از استراتیژی های جدید از جمله عدم ورود به تقابل به دنیایی غرب از جمله به امریکا که امروزبعد ازانتخاب رونالد جان ترامپ رئیس جمهور امریکا می خواهد به رویا های دیرین خود تحقق ببخشد. تلاش برای رسیدن به جهان چند قطبی حتی دوقطبی سا بق اگربتواند قدرت چین را نادیده بگیرد ؛ روسیه با اینکه درظاهرچین را شریک استراتیژیک خود می داند؛ ولی درخفا بی علاقه نیست که ازاختلافات که درابهای جنوب چین با امریکا بوجود آمده درتقویت نفوذ خود استفاده کند. ازین رودرین اواخر دست به فعالیت ها به منظور ایجاد ائتلاف های منطقه ای وبین المللی جدید ، به دنبال احیای مجدد امپراتوری روسیه بشکل تاکتیکی واستفاده از درگیری های جدیدی که امریکا درخاورمیا نه وافغانستان بوجود آورده است ؛ می خواهد خودرا د رحوادث دخیل ودرتشدید آین  بحران ها ،بخاطرامتیا زگرفتن از امریکا، وارعاب کشورهای منطقه ای خاورمیا نه واسیا ی میا نه استفاده افزاری کند.بحران سوریه وموضوع هستوی ایران وپوشاندن الحاق جزیره کریمه ، نزدیکی با ایران وپاکستان ، نشست سه جانبه پاکستان ، چین وروسیه درمسکوبدون حضورنماینده گان افغانستان، کمک وهمکاری تسلیحاتی با طالبان به عنوان نمونه ازین فعالیتهای مخفی وعلنی بشمار می رود. ازانجاییکه نظام کمونیستی شوروی بعد از، فروپا شی برای اخلاف خود مشکلات وبحرنات اقتصادی، سیاسی واجتماعی به میراث گذاشته بود ، روسیه در تلاش است تا برای خروج ازین همه بحرانات اقتصادی ، سیا سی- نظامی واز همه مهمترگذارازنظام اعتباری وقراری دادی کمونیستی که موجب این همه بحرانات درسطح ملی وبین المللی گردیده بود جبران کند .  گورباچف بود که اولین قدم همگرایی با امریکا وکشورهای اروپایی با ایجاد ائتلاف های اقتصادی وبازارازاد، دروازه های آهنین را بروی جهان سرما یه داری باز نمود؛ وسرانجام پیوند اصطلاح، سیوسال امپریالیزم را با امپریالیزم سرمایه تحقق بخشید. بوریس یلسن رئیس جمهور سابق روسیه ودیگران تا امروزدرپی اقتداراز د ست رفته  بودند وهستند، ودرارتکاب جنایات با امریکا شریک جرم شده اند . البته امریکا درتغیرنظام کمونیستی به حیث عامل خارجی نقشی بسزا داشت ؛ از همن روتعیین ترامپ را به حیث رئیس جمهورامریکا با آن همه سا بقه تجارتی وی،کارشناسا ن سیا سی وشبکه های استخباراتی غرب ،مداخله روسیه را      د لیلی برهمکا ری آینده  با امریکا می دانند؛ واز همه مهمتربعضی ها نظردارند که روسیه با این همکا ری خود نسبت به انتخاب ترامپ، یاد آورتحولات است که با مداخله سیا یی امریکا، نظام کمونیستی توسط گورباچف دگرگون شد؛ نشود تکرارتاریخ باشد.؟ روسیه بعد ازفروپاشی نه تنها وابسته غرب شد، بلکه استقلال خودرا درقبال بسیا ری از مسایل بین المللی از دست داد، ازین رو برای رسیدن به موقعیت قبلی ، در موضع خود در اکثرقضایای ملی وبین المللی تجدید نظرکرده، تا بتواند مناسبات متوازی را درقدم اول با امریکا ودیگران داشته باشد ؛ روسیه با انتخاب ترامپ امید وارشده که فعالیت های ان کشورمی خواهد به ثمر بنشیند. روسیه با همگرایی با غرب دیگرتمام نقش قبلی که درطول دوره شوروی درعرصه جهان ازآن بهره مند بود را از دست داد، وادعای نظام کمونیستی که جهان سوم را اغفال نموده بود واکثریت کشورهای عقب مانده را د چا رمصیبتهای غیر قابل جبران نمود ، واین کشورها را شوروی سابق نیمه مستعمره بالاخره با پرداخت هزینه هنگفت رهاو دردهن اژدهای سرمایه داری انداخت.  با این همه تجربه تلخ وفا جعه  با رکه به قیمت خون و کشتا رملیونها انسان تمام شد؛ پوتین بازهم می خواهد اشتباهات نظام کمونیستی شوروی سابق را که خودش درین اشتباهات شریک ونقش موثرداشت تکرارکند.پوتین رئیس جمهورروسیه بازهم درصدد است و می خواهد درمقا بل امپراتوری امریکا دوباره مسابقه ورقا بت  تسلیحاتی وفروش اسلحه که جزفروش اسلحه عایدی به آن پیمانه ندارد با برافروختن جنگ ها بازار نبرد وکشتار مردم بی پناه ومتشتت وپراکنده  جهان سوم که از تاریخ نمی آموزند گاهی درکنار امپریا لیزم غربی وگاهی درسراب شعارگونه وفریبنده ای سیوسال امپریالیزم سرگردان اند را گرم نگهدارد، همان طوریکه امریکا به هرد وی گروهای موافق ومخا لف ومتخا صم را کمک تسلیحاتی می کندوجنگ های غیرعا دلانه را براه انداخته ومی اندازد، روسیه فعلاً دست به همین کارمی زند، وشما شاهد فعالیت های درافغانستان هستید که چگونه اعلان همکاری با افغانستان را سر داده واز جانب د یگر به اشتراک ایران گروهای شورشی ومخالف مردم افغانستان را تسلیح ورهنمایی جنگی را ادامه میدهند، وازین طریق جان هزاران انسان بی گناه را بخا طر منافع خود هردو کشور میگیرند.فعلاً د ربسیا ری از قضایای منطقه وجهان روسیه ، امریکا وغرب را به بمبا رزه طلیبیده است . واز طرف دیگرشما شاهد هستید که روزبروزدامنه آن با ایجاد گروپ های شورشی واجیردرمقابل پول از طرف هردوکشور بخاطرویرانی مردم افغانستان وخاورمیا نه مسلح واستخدام می شوند. اگرقبول کنیم که سالهای ضعف وسستی روسیه به پایان رسیده باشد ؛ ونظربه بلند پروازیهای پوتین که با مداخله خود درخاورمیا نه وافغا نستان وایجاد ائتلافهای های نامقدس؛ از امریکا واروپا با لحن تهدید آمیزخواسته است تا با روسیه با احترام رفتارکنند؛ وآن را بعنوان یک قدرت دارای نقش وجا یگاه بین المللی به رسمیت بشناسند. حالا باید واقعبینا نه به سیا ست خارجی ودیپلما سی که موقف تها جمی وبه تعقیب آن منجر به مداخله نظامی درخاورمیا نه و افغانستان،اکراین وبخصوص درسوریه فاجعه آفریدندو جزیره ای کریمه را به خاک خود ملحق ساخت. لازم است تا اهداف سیا ست خارجی روسیه را بعد ازفروپاشی اتحاد شوروی تا صعود مجدد روسیه به عرصه بین ا لمللی مورد بررسی قرارداد؛ تا اهداف استعما ری ان که رد پای امریکا را تعقیب می کند روشن شود؛ نشود یک بار دیگردربا تلاق سیا ست های فریبنده ان که از آزمون زمان برآمده، سر شت وطینت  موزیا نه آن که برای مردم افغا نستان بصورت خاص وکشورهای جهان سوم درعمل ثا بت شده غرق شویم ،وبارد یگربه اصطلاح اززیربا ران مرمی های سیا برآمده زیرنا وه اسلحه سرخ جدید کشتا ر دسته جمعی روسیه که تشنه ای احیای مجدد امپراتوری تزاراست قراربگیریم؟ . اهداف وابزارهای اجرایی سیاست خارجی دولت ها معمولاًبراساس امکانات دولت شکل می گیرد ، وهرکشوری اجازه تحقق اهداف خودرا در بالاترین حد از موقعیت وبا کمترین هزینه ها می دهد.از انجاییکه روسیه  یک دولت بزرگ است، مجموعه زیا دی از اهداف را دارد که با استفاده از مجموعه ای از ابزارها به دنبال د ستیابی وتحقق ان ها ست؛ سیاست مداران افغانستان ودیپلماسی کشورما نباید باردیگردرکثرت اهداف ضمنی وعلنی آن  بحیث ابزار این مارزخمی قراربگیرد، وتاریخ را نباید گذاشت اینگونه تکرار واز ما قربا نی بگیرند ؛ لازم است تا  تاریخ کشوررا بیاد بیا وریم، بیاموزیم وبقول فرهیخته گان عرصه سیاست وبا پیروی به ارزشهای اسلا می وملی که بما به میراث مانده که درموقع خطر وبحرانی تمام اقوام باهم برادر افغانستان درگذشته ای نه چندان دورتمام اختلافات جزئی وکلی را که درحقیقت امر همه این اختلافات سلیقوی بوده اند کنا رگذاشته اند؛ وچون تن واحد درمقابل دشمن خارجی وساختن وطن محبوب خود آماده وقبول هرنوع مشکلات را به جان خریدند ؛ فرزندان آن بزرگ مردان تاریخ وطن نباید درین مقطعه ای تاریخی بی نهایت حسا س هشدارزما نه را فراموش کنند؛ یکبار دیگر بخا طرمجد وآبادانی وطن دوست داشتنی خود درمیدان عمل برای تامین وحدت وهمد لی به معرض آزمون بگذارید وتوان مندی یهای خفته ومتعفن که د رراه نفا ق وشقاق وخود خواهی های پوچ ؛ در بدست آوردن قدرت وثروت چون فرعونیا ن وقارون های زوال شده وشما تت زده بدر آرید ، وروح شهیدان که درراه مجد وابادانی کشورجانهای عزیز خودرا فدا کردند به امید اینکه ما مسیر واقعی رسیدن به یک محیط صلح وارامش برسیم وفریب دشمنان به کمین نشسته که بعضی درچهره اسلام وعده ای مارا درراه اهداف استعما ری خود به حیث ابزار استفاده نکنند !. هد ف روسیه د رسیا ست خارجی، درقدم نخست به دنبال با زپس گیری موقعیتی است که اتحاد شوروی سابق درطول دوره جنگ سرد از آن بهره مند بود ؛ این مهم نیست برای روسیه که تا رسیدن به آن شرایط قبلی چقدرانسان قربانی میشود؛ صرف می خواهد دولت واقتدار گذشته ای خودرا براسا س آن برآورده سازد. مهمترین موضوعات که درسیا ست خارجی به آن اهمیت داده شده ؛ پیرامون مسایل مهم از جمله : تقویت قدرت وحفظ امنیت داخلی ووحدت ارضی روسیه - تامین شرایط منا سب برای توسعه اقتصا دی - کاهش درگیری های نظامی ومشا رکت گسترده درتجمعات بین المللی – ایجاد نظم بین المللی چند قطبی – استقرار صلح جهانی – مبارزه با تروریزم – توسعه ای منا سبات با کشورهای مستقل مشترک المنافع. روسیه برای رسید ن به اهداف خود بعد از فروپاشی وشکست تاریخی درافغانستان از ابزارهای مختلف برای احیای مجدد و رسیدن به جا یگاه قبلی خود استفاده می کند؛ازجمله : استفاده ازسا زمان ملل متحد برای حل بحران های بین المللی – میا نجگری درحل بحرانا ت جهانی – فروش تسلیحات واقدام نوسا زی موسسات نظامی – سازش ها ی سیاسی. تاجاییکه عملکرد روسیه نشان می دهد برای بعضی از مسایل حق اولویت داده ، مثلاً، برای محیط پیرامونی جغرافیایی خوداست که تحت عنوان دولت های مستقل هستند. درقدم دوم : کشورهای ارروپایی شرقی واعضای ائتلاف ناتورا وامریکا به عنوان اولویت مطرح است . روسیه معاهداتی مانند شا نگهای – بریکس – وگروه 8-20 نیز جا یگاه برجسته ای واز جمله اولویت ها ی روسیه است . بعداً منا سبات این کشوربا دولت های شرقی اسیا وخاورمیا نه وامریکایی جنوبی درلیست اولویت های روسیه در درجه اول قرار دارد. شما خود توجه بفرمائید که به چه پیمانه درهدف گیری این کشورتناقض وجود داشته، واز یک دورنمایی کاملا استعماری نماینده گی میکند .                                                                                                                      
نتیجتاً : روسیه تلاش کرده است حالت موازنه سیاسی واقتصادی دراسیا واسیای مرکزی را به وجود آورد وازتلاش مستمرامریکا برای یکه تا زی وجزب دولت ها به وابستگی تشویق انها برای پیوستن به ناتو با هدف مهارجغرافیایی ونظامی روسیه وتضعیف نقش این کشوردرمنطقه وجهان جلوگیری کند. گرایش سیا ست خارجی به سمت اسیا حول یک محورمهم استراتیژیک می چرخد که همان مشارکت با دولت های موثردرسیاست های منطقه، نظیرجاپان، هند وچین است. مسکوهمین سیا ست را درقبال اسیا واسیای میا نه درپیش گرفته تا منافع این کشورمورد توجه قرارگیرد ،     ومنا سبات آن با دولت های که از اتحاد شوروی سابق اعلان استقلال کرده اند ،پیدا کند. عدم دستیابی روسیه به رسمیت نشناختن جایگاه این کشور از سوی امریکا واروپا ، باعث شد که مسکو به دنبال همگرایی با چین ، هند ، ایران ، حتی پاکستان  که لانه تروریزم ودشمن دیروز بود ؛ وبرخی دیگراز دولت های اسیای میا نه به شکل مقطعی بر آید، تا بتواند نظام چند قطبی را درجهان یکبا ر دیگرایجاد کند. روسیه یک زما نی دولت اسیایی به شمار میرفت وسیا ست های خودرا معطوف به این بخش از جهان  می کرد.مسکو درعین حال به دنبال تقویت وثبات مناسبات اقتصادی وتجا ری ودرکل رسیدن به ثبات مالیست. این کشوربه علت بحران اقتصا دی به دنبال توسعه مناسبات اقتصادی خود با کشورهای منطقه بخصوص تحت پرچم سازمان شانگهای ودولت های که ازشوروی استقلال خودرا حاصل کردند وهم چنان مشارکت مهمی را با دولت های اسیای از جمله جاپان وهند علا قه مند دوباره مناسبا ت اقتصادی وبخصوص نظامی است تا ازمعا صره غرب، خودرا نجات داده باشد در دستورکار خود قرارداده است .نباید هدف روسیه  برای حضوردرسوریه را درتروریزم وصلح خلاصه کنیم! روسیه درمداخله به سوریه دوپیام برای جهانیان داشت: اول- روسیه نشان داد که تضمین دفاعی قوی نسبت به هم پیمانان خود دارد، دوم اینکه درمقابل طرف های قدرتمند خود درعرصه جهانی ثابت کرد که هنوز قدرت نظامی این کشور توانا یی تاثیر گذاری دارد. .                                       زبگنیو برژینسکی در رابطه با اوضاع سوریه در میان کشورهای آسیای میا نی می‌گوید «روسیه ضعیف‌تر از آن است که بتواند سلطه امپریالیستی خود را با ر د یگر در این کشورها گسترده کند، اما بسیار قوی‌تر از آن است که بتوان آن را از میان این کشورها اخراج کرد. روسیه بنا به دلایل جغرافیایی و تاریخی ، فرهنگی ، نژادی و استراتژیک از تمامی راهکارهای ممکن برای حمایت از منافع خود در منطقه استفاده خواهد کرد.»  روسیه تلاش می‌کند حالتی از توازن سیاسی و اقتصا دی را در آسیا و آسیای میا نه به وجود آورده و از  تلاش مستمر آمریکا برای یکه تا زی و جذب دولت‌ها در حلقه تا بعیت خود و تشویق آنها به پیوستن به ناتو با هدف مها ر جغرافیایی و نظامی روسیه و تضعیف نقش این کشور در منطقه و جهان بکاهد.Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 169 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.