Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

رویــاهــای خونیــن پاکســتان درافغــانســتان نقطــه پایــانی نـــدارد!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
چهارشنبه ، 4 آذر 1394 ، 09:15

محمد علی مهرزادپاکستان واسرائیل این دولانه آغازگرتنش های منطقوی وفرامنطقوی در جهان می باشد ؛که هردوتوسط یک مرجع اما ازدوادرس متفاوت؛ یعنی اسلام ویهود درصحنه کشورهای جهان یکی در خاورمیانه ودیگری درجوارافغانستان درقرن بیستم بصورت جعل کشت شد. پاکستان واسرائیل بعد ازجنگ جهانی دوم با اهداف مشترک دردونقطه نهایت استراتیژیک ازطرف قوای متفقین ایجاد شدند، پاکستان توسط بنیاد گرا یان افراطی واسرائیل توسط صهونیست های افراطی چنان کارزاری علیه مردم افغانستان ومردم فلسطین اغازکردند که تاریخ کمتربه حافظه خود ثبت کرده است. در افغانستان صدها تن ازمردم اعم از پولیس، ونیروهای نظامی، دولت مردان، نویسندگان وروشنفکران افغانی، بدست ستیزه گران افراطی ومسلح کشته شدند. پاکستان به پیروی از اسرائیل چه بدبختی ونکبتهای هولناکی نبود که نصیب کشورهای مجاور خود نکردند که مو بر اندام راست می شود،وهم چنان این دوکشور یعنی پاکستان واسرائیل چه آتش پاره های مهیبی رابرسرملت ها فروریخته اند وچه صحنه های هولناکی را درتاریخ حیات حکاکی کرده اند، در واقع پاکستان چون اسرائیل نقطه خیزش شرارت های که جهان را از نعمت صلح وسلامتی محروم ساخته اند. ظاهراً به اصطلاح این دوکشورازدواندیشه مغایربه هم واما با یک هدف مشخص صلح وارامی وباورهای راکه انسانها به آن قرن ها اندیشیده اند ودر زندگی با آن خوش بوده اند وبه سعادت ومدنیت های ماندگاررسیده اند بودند از اثریغما وتطاول این چپاولگران دستخوش تزلزل وبی اعتمادی شده وداشته های اصیل فرهنگی ودینی خودرا از دست داده اند ویا انرا مصدوم یافته اند؛ واین چیزی بود که هم یهود وهم سلطه گران نطامی پاکستان بکمک بنیاد گران افراطی طی شصت سال عمر ننگین خود در ارزوی آن بودند به هدف غیر اسلامی وانسانی خود دست یافتند. این صحنه های هولناک سربریدنها که توسط داعش به کارگردانی پاکستان وبه اشاره اسرائیل براه انداخته شده است ؛ آموزه ازآمیزش نفرت وخون رادربین اعراب ساکن قدس شریف وکشورهای مجاورپاکستان چون افغانستان وهند آزین می بندند که با نهایت بیداد وددمنشی قرون وسطایی از کاشانه های شان در داخل وخارج افغانستان اواره می شوند ادامه دارد. ملت یهود که تاریخ وخزانهای مدارک ادیان وکتابهای تورات وانجیل واحکام قرآن پاک شاهد بدرفتاری پاکستان واسرائیل در خاورمیانه وافغانستان واعمال غیر اسلامی وغیرانسانی این دوکشوربحق مردم مسلمان افغانستان و فلسطین بوده وهستیم. پاکستان در جعل کاری دست درازی داشته که این جعل کاری از زمانی آغازیافت که بریتانیا در قاره هندوستان استیلا داشت وبخاطرکمربند سبزدر مفابل پیشروی تزارروس وشوروی بعدی کشوری بدون هویت ملی وفرهنگی صرف بنام اسلام از بدنه هندوستان وافغانستان جداساخته وبنام اسلام روانه دارالجماعه های مسلمانان جعل تاریخی نمود. این دولت سازی مزورانه همزمان با اغاز وتشکیل دولت مجعول پاکستان در یک مقطع معین زمانی ازطرف برتانیا ایجادشد که جنبشهای ازادیبخش درمنطقه درحال طغیان بود. اگرقراربراین می بود که یک کشوری با هویت اسلامی را ازسر زمین هند بریتانیا جدا ساخته می شد تا هویت مسلمانان در ان حفظ می شد، چرا در آن وقت کشورافغانستان که در مجاورت هند بریتانیا تا بحالا وجود خودرا با این همه تهاجمات وتجاوزات شرق وغرب پایدارنگهداشته است که برخوردارازارزشهای دین مقدس اسلام نیز می باشد وبخاطر حفظ این ارزشها ی دینی وفرهنگی شان با مهلک ترین اردوی جهانی یعنی قشون سرخ که برای نا بودی فرهنگ شان امده بود، از اثر قربانی سه دهه جنگ سردرا خاتمه بخشیدندکه هنوزاز اثرات منفی ان توسط پاکستانی ها از ادرس اسلام احمال میشد تداوم یافته است نادیده گرفته شد؟. افغانستان علاوه برآن ازدست دادن یک قسمت از کشمیرتا جهلم که از املاکات افغانستان محسوب میشود که تاریخ معاصر گواه بران است، تا سرحد وخط دیورند مربوط افغانستان می شود.ضرورت بود تا کشورانگلیس حق خودارادیت اقوام افغانی را درکسوت افغانی ان در نظر می گرفت. ولی این استعمارگرکهنه کاراینکار را نکرد، نتیجه درطی بیش ازشصت سال از عمر ننگین پاکستان همه اش در لباس حکومت نظامی ونزاع وجنگ با همسایگان سپری شد. انگلیس در زمان زمامداری شان در هند که سه صدسال بطول انجامید دست به نشر یک سلسله کتب اسلامی زد که دران یک سلسله تحریفات را جعل که جعل یهودیها که با مسلمانان هند یکجا زندگی داشتند می باشد داخل متون اسلامی ساختند که تاریخ معاصر افغانستان این موضوع را تائید می کند.از اثر داخل کردن این تحریفات جعل شده در متون اسلامی پاکستان است که طالبان والقاعده وبا لاخره داعش چه در داخل پاکستان وچه در افغانستان وجاهای دیگر به قتل وغارت وسر بریدن ها وخونریزیهای که به اسلام وقران ربطی ندارد، آنرا جواز دانسته به ان پرداخته اند.زنان، کودکان، جوانان، را بدون محاکمه وعدل اسلامی سرمی زنندودر حملات انتحاری سازمان داده شده ومیراث مانده وپیروی از صهونیست های اسرائیل ها خود ومردمان بیشماری را که هرگزانهارا نمی شناسند وکدام پیوند نظامی وسیاسی نیز به انها ندارند نا شناخته برروی انها انتحاری وبه قتل وکشتاردست می زنند، واز نعمت زندگی انهارا محروم می گردانند؛ این عمل طالبان که تازه زیرعنوان داعش براه افتیده ان چیزیست که صهونیست اسرائیل قلباً خواستار ان بودندتاتوسط اینگونه اعمال جهان اسلام را بدنام وثبات حکومت های اسلامی را خدشه داروپای اجانب از جمله پاکستان را برای دست اندازی ومداخله وتوطئه در افغانستان همواره وسعت وکارایی بخشند. امروزقسمیکه دیده می شود در افغانستان مانند سایرارکانها از قبیل مدیریت دولت داری سالم وصلح واقعی وجود ندارد. متاسفانه تنها مردم ما توسط جنایت کاران داعش سربریده می شوند، بلکه دهات ما توسط قوای کمک به صلح بمباردمان می شوند بدون اینکه جرم وگناهی را مرتکب شده باشند، واین در حالیست که کاروانهای مسلح طالبان می توانند به راحتی ساز وبرگ نظامی خودرا از میرانشاه تا بادغیس وشمال کشوربرسانند،بدون اینکه کسی بتوانند مانع شان گردد. هرروزصدها دسیسه بخاطربربادی این وطن دوست داشتنی ما به منظوردور ساختن اقوام از همدیگرکه کم از کم سه صد سال باهم یکجازیست باهمی داشته ودارند ؛ ولی امروز پاکستان توسط گروهای تروریست از جمله داعش می خواهد با عمل سر بریدن ها وحدت اقوام باهم برادرساکن در افغانستان را برهم بزند وانهارا مقابل هم قراردهند واین اخرین عمل جنایت کارانه پاکستان را که از ارباب کهنه کار بریتانیا یی خوداموخته وانچه انگلیس از ایجاد پاکستان در جوار افغانستان بعد ازجنگ جها نی دوم با ایجاد دولت های جنگ طلب ونظامیگر چون پاکستان واسرائیل، کشورهای استعمارگر توسط این دوکشور به رویاهای گذشته خط بطـلان کشــید ند و توسط این دوکشورتمام نورمهای اخلاقی وبین المللی را نا بود و تداوم جنگ وروحیه خشونت وجنا یت را برحیا ت کشورها نها دینه ساختند. پاکستان با خصوصیت نظامی گری، جنگ طلبی ونفرت ذاتی اش در طی بوجود آمدن وجدا کردن آن از بد نه هند و افغا نستان به عنوان ژاندارم منطقه، بخصوص از زما نی که شــــوروی به افغا نسـتان تجا وزنمود، تجا وز ومداخله پاکستان به افغا نستان روبه افزایش نهاد، ودر ایجاد صدها مدارس که در آن آموزش نظامی وانتحاری اطفال معصوم را تربیه و شستشوی مغزی می دهد ؛ ودر اخیر کلید بهشت را به گرد نشان می آویزد وغرض کشتار مردم بیگناه ومسلمان افغانستان می فرستد.بریتا نیا درظاهربه بها نه کاهش تشنج و جلوگیری از تشنج قومی –مذهبی،در بین مسلما نان قاره هند وملیت ها ی غیر مسلمان، در سال 1947 اقدام به ایجاد کشوری بنام پاکستان کرد، وازین طریق تمام کشورهای مسلمان را اغفال نمود ؛ ولی در عوض تخم نفاق وشقاق رازیر شعارجد ید (( تفرقه به انداز وخارج شو)) رادر جوار افغا نستان کاشت، که امروز آنچه کاشته بود برای انگلستان به ثمر نشسته است. بریتا نیا از بدو تاسیس کشوری بنام پاکستان؛ تا اکنون از سیاست تجاوزگرانه این کشور به افغانستان نه تنها جلوگیری نه نموده، بلکه به اهداف دراز مدت خود که هما نا رسیدن به منا بع سرشار کشورهای اسیای میا نه وجلوگیری از اتحاد کشورهای مسلمان ازطریق پاکستان واسرائیل پلانهای درازمدت وکوتا مدت را موبمو، کاملاً زریعه این دوکشور نوزاد ودوگا نگی دردل کمربند سبزپیاده می کند. با مداخله وتهاجم نظامی شوروی وسر انجام شکست آن توسط مردم افغا نستان امریکا وانگیس برگ برنده را به پاکستان سپرد ؛ آلبته این نقطه عطف و اغازی روندی به کلی جدید در قلب اسیا در سه دهه اخیر است،که توسط پاکستان، بریتا نیا وامریکا منطقه را به بحران کشا ند ند، که دران خشک تر درحال سوختن است.! روند اوضاع نیز نشان می دهد که میراث استعما ر وتشد ید بنیاد گرایی مذهبی در پاکستان و افغانستان در شرایط عدم یک سیا ست بازدارنده وتعا مل بین المللی چشم انداز روشنی برای ثبا ت، حد اقل در کوتا ه مدت به د ست نمی دهد واین منطقه همچنا ن باید شاهد بقایی سیکل معیوب فعلی باشد.تحکیم یک افغانستان با ثبات که از تا ثیرات طا لبان و ایدیولوژی افراطی شان ازاد باشد، پرهزینه وزما ن گیربوده که نیا زمند بکار گیری استراتیژی یکپا رچه در ساحات سیا سی، نظامی و اقتصادی می باشد، اما به هیچوجه، برگشت افغانستان به وضعیت قبل که توسط طا لبا ن دوستا ران القاعده کنترول می شد، امکان پذیرنیست.برای این منظور، امریکا باید بر مقاومت پاکستانی ها در مورد نقش طالبا ن در افغانستان غلبه کند. شکستن مقاومت پاکستان درین مورد نیا ز مند بکار گیری دپلما سی زیرکانه است تا همکا ری های فیما بین افغانستان – پاکستان از طریق افزایش ارتبا طات تجارتی و اقتصادی و تلاشها ی مشترک سیاسی بهبود یا بد. و در غیر آن حسا سیت ها وقضایاییکه در سرحدات جنوب غربی ایجا د شده ایجاب می کند تا ا زین فرصتها ی بی نظیر به همکاری دوستا ن ستراتیژیک خود آخرین میخ را بر تا بوت اعمال این مداخله گرا ن همسا یه جنوبی وغربی بکوبیم، تا از ارمانهای شهیدان راه آزادی این کشور را بر آورده سازیم، چه در غیر آن هرگونه بی تفا وتی وعدم بازنگری دقیق در مورد امنیـــت ملی، ودیپلوما سی فعال در مقــــا بل سیا ست های مزورانه ومکارانه وددمنشانه سردمدارا ن پاکستان وایران تا ابد برده ووابستگی را بدوش خواهیم کشید.!
Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 158 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.