Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

زمینه ساز مداخله کیست؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالقدیر علم   
دوشنبه ، 15 شهریور 1395 ، 07:40

عبدالقدیر علمجنگ های داخلی از مزمن ترین امراض کشنده وویرانگر در افغا نستان بحساب می اید ، اما متا سفانه تا هنوز متخصصین امور اجتماعی ،مبصرین سیاسی ودکتورین امور امنیتی عوامل بروز وگسترش این مرض تباه کن راطور د قیق تشخیص وریشه یابی نکرده اند به همین دلیل در تجویز نسخۀ مفید جهت خشکا نیدن ریشۀ سر طان جنگ  درین سر زمین مؤفق نشده اند. همیشه جنگ با مخالفین فریب خورده به تحریک همسایه ها وکشور های دور ونزدیک از طریق رسانه ها بگوشها دمیده میشود، اما برای این سوال که چرا مردم ما فریب خورده اند وبخاطر چه نا راض اند وچرا همسایه ها  ازین قشر محروم وفریب خورده در جهت نا بودی کشور ما استفاده میکنند وکشور های دور ونزدیک از تباهی افغانستان وخون بی دیت مردمش چه سودی می برند پاسخ درست داده نشده است.
خیلی درد ناک است که ملتی مخالف دولتش باشند ودو لت هم بجای ریشه یابی عوامل مخالفت ونا رضا ئیتی مردم راه جنگ وکشتن را با ملتش در پیش گیرد وآنرا جزء فرهنگ ورسم تاریخی سر زمینش بسازد .این روی کرد گیچ کننده از زمان جنگ های افغان وانگلیس تا زمان سلطنت شاه  امان الله خان وعصر داود خان و بعد تحول هفت ثور وحاکمیت مجاهدین  وتهاجم آمریکا تا هنوز ادامه دارد و مقصر اصلی این جنگ خانمان سوزعوامل خارجی دررأ س پاکستان معرفی میشود. اگر درین جنگ نقش پاکستان تحریک مردم و تجهیز نیرو ها وکمک های لوژستیکی باشد.نقش مردم افغانستان دادن جان وخون است که بمراتب با ارزش تر ومؤثر تر از کمک ها وحمایت های بیرونی است.حالا باید این سوال پاسخ داده شود که اگر پاکستان رقیب وحریف است که بخاطر ادعای برخی افغانها در مورد مرز دیورندعصبانی میشود و بزعم خودش دست به مداخله بالمثل میزند چرا افغانهای اصیل در دهات ومناطق مختلف من حیث یک لشکر کاملا عیار ووفاداربه پاکستان علیه دولت شان می جنگند.؟
اگر خللی در خانه نباشد همسایه مداخله کرده نمیتواند: می پذیریم که نقش پاکستان در مشتعل ساختن جنگ افغانستان انکار نا پذیر است وروزانه در رسانه ها و تبلیغات مطبوعات دولت گوش خراش شده .میگویند همسایه خلاص گر دو برادر جنگی در یک خانه است ویا به هم انداز.اول خود مان جنگ میکنیم بعد همسایه نقش خودرا بازی میکند و مهمتر از همه نقش اساسی خود مردم افغانستان درین جنگ است که روزانه خون شان آب اسیاب دشمن خارجی  میشود اگر دولتها قادر به جلب حمایت مردم خود نشوند وتشویق وتر غیب خارجی برای کشاندن مردم بجنگ علیه خود شان افزوده شود درانصورت به بی دانشی وبی کفایتی ونا عاقبت اندیشی حکومت های افغانستان در طول تاریخ باید اعتراف کرد.لذا از نظر من قبل ازینکه خارجی ها مداخله کنند زمینه های مداخله گری از طرف زعما وحکومت های افغانستان  مساعد میگردد که به برخی ازین عوامل وعناصر که سبب ایجاد یک اصل کلی بنام نا رضا ئیتی  ومخالفت مردم میشود تبصره میکنیم.
نا رضائیتی مردم از حکومت :چرا مردم افغانستان از حکومت های خود نا راض اند وترجیح میدهند بوسیله کمک همسایه های رقیب وکشور های خارجی با شمشیر وتفنگ بر سر وگردن حکومت های خود بکوبند و با تبر ریشه اش را ازبیخ وبن بر کنند؟حالا ما باید عوامل وانگیزه های نا رضا ئیتی مردم خودرا جستجو کنیم که کم هم نیست.
1-    حکومت های افغانستان با جوهر عدالت خواهی بیگانه اند. یعنی رفتار دو گانه وتبعیض آمیز شان با مردم در حوزۀ مشارکت سیاسی وتوسعه ملی  با عث رنجش خاطر مردم میگردد وحکومت ها با غرور وتکبر وخود بینی که دارند بخواستهای مردم توجه نمیکنند.نیرو های نیاز مند وتا ثیر گزار در دهات است که همیشه فراموش شده ومحروم اند.
2-    درک نا درست حکومت مردان از ارزش های اعتقادی وفر هنگی مردم  واینکه مردم افغانستان بخاطر حفظ ارزش ها واصول اعتقادی شان تا چه پیمانه آمادۀ قربانی اند.این اشتباه در عهد نهصت اصلاحی وآزادی خواهی امانی بوضوح آشکار بوده  و در زمان حکومت خلقی ها به شدت تکرار شد وحالا هم نا خود آگاه از طریق رسانه ها  صوتی و تصویری افغانستان زیر عناوین دفاع از حقوقو بشر وآزادی بیان از تلویزیونها بر تنفر وانزجار مردم  علیه حکومت می افزاید.لذا بر حکومتها واجب است تا هوشیار باشند وبدانند که با استفاده از کدام واژه ها میتوانند حمایت مردم را در تطبیق بر نامه های اصلاحی خود جلب کنند.
.
3-    احترام بیش از حد بخارجی ها و کم محاسبه کردن نقش مردم در پیروزی حکومتها : بهترین افتخار زعمای افغانستان حس وابستگی شان به ابر قدرتها بوده مثلا امان الله خان بعد از شش ماه سفر طولانی حسب توصیه خارجی ها بر اصلاحات خود تا کید میکند در حا لیکه موج های خوست وپکتیا تا کوه دامن وشمال کابل به توفان غرق کننده نظام تبدیل شد.ویا اینکه داود خان با یک سفری فر مایشی به سعودی وکشور های اسلامی نقش نظامیان داخل نظام را در نابودی اش محا سبه نمیکرد وبعدا خلقی ها با تکیه به روسها مردم خودرا بنام فیودال ومرتجع توهین کردند اما نمیدانستند موج های خشم مردم کنر ونورستان بزودی در دشتهای هلمند وفراه ودره های بدخشان هم به سیل تو فنده ونا بود کننده تبدیل میشود وحالا هم حکومت بجای جلب رضا ئیت مردم در پی خوشنودی امریکا واروپا وتکرار واژه های پر زرق وبرق مدنی بر خلاف خواست ملتش هست.
4-    . بی پایه بودن وغیر مردمی بودن حکومتهای افغانستان: حکومتهای افغانستان همیشه با حیله وتزویر خودرا رنگ ملی ومردمی داده اند .با مصرف پول واستفاده از زور وبکار بردن حیله وتزویر بقدرت میرسند وبعد میگویند حکومت منتخب وملی، اما نمیدانند مردم آمادۀ قربانی بخاطر حفظ این حکومت نیستند.فقط در بدل پول ویا زور وتزویر تمکین کرده اند که در صورت میسر شدن چارۀ دیگر حاضر به ادامه واستحکام این نا هنجاری نیستند.نمونه حمایت تا سر حدی قربا نی را شما در لبیک گوئی به ندائی اردوغان در کو دتای نا فرجام تر کیه دیده اید...که در افغانستان گاهی چنین حادثه رخ  نمیدهد.
5-    تحریک خارجی ها: اینکه پاکستان همسایه رقیب  وپکه کن آتش جنگ در افغانستان است قابل انکار نیست. اما نقش وضعف حکومتهای افغانستان را در انداختن مردم بدامن پاکستان نباید نا دیده گرفت. حال وظیفه دولتهاست تا مشکل خودرا با پا کستان از راه های قانونی و سیاسی حل کنند ویا از افتادن مردم خود بدامن پا کستان جلو گیری کنند.حکومتهای افغانستان در تمام صحبت ها سیاسی با پا کستان حل مناقشه دیورند را از اجندای مجلس بیرون میکنند در حا لیکه عامل اصلی مناقشه ودشمنی پاکستان وافغانستان همین زخم نا سور است ورنه پاکستان دیوانه نیست که بجای ساختن جاده وسرک پول های خودرا صرف جنگ داخلی افغانستان کند او این جنگ را بخاطر تمایمت ارضی خود تلقی میکند. این حکومت های افغانستان است که با بیعدالتی در توزیع ثروت وقدرت  وتوهین به مقدسات مردم وتکیه بر لشکر خارجی مردم عوام را که اکثریت قاطع مردم افغانستان را تشکیل میدهند بدامن پاکستان می اندازند وآنهم تا وقتیکه غا ئله دیورند حل نشود به تخدیش ذهنیت ها می پردازد ومردم افغانستان را علیه حکومت های شان تحریک میکند وازین کتله بزرگ نا راض من حیث اردوی رایگان علیه خود افغانستان استفاده میکند .اردوی که در زمان تجاوز شوروی به افغانستان برای امریکا هم نقش سازنده بازی کرد وپاکستان را به یک قدرت بزرگ نظامی واقتصادی مبدل ساخت وتا هنوز در خدمت پاکستان است.مهم نیست نام این اردو مجاهد ویا طالب وداعش باشد.اینها همین مردم افغانستان اند چنانچه در وقت مجاهدین  نظامیان حکومت خلقی ها با آنکه دشمن پا کستان بودند اما ازینکه از مجاهدین نا راض بودند به پیشاور رفتند و از طرف پاکستان تجهیز وبصفت متخصصین نظامی طالب ها دمار از روز گار حکومت نیم بند مجاهدین بر آوردند.اینجا خیلی دقت کنید.( حکومت استاد ربانی نیرو های نظامی حکومت سابق را با رفتار دوگانه وتبعیض آمیز نا راض ساختند همان خلقیها دو آتشه ضد پاکستان، در وقت طالب ها از طرف پاکستان حمایت شدند و بحمایت طالبان پرداختند  همه با نامهای مستعار تانکست وتوپچی بودند تا اینکه کابل را دوباره اشغال کردند .اما چون روحیه ضد پاکستانی داشتند واز حمایت مردم  هم برخوردار نبودند پاکستان بزود ترین فرصت آنهارا از صفوف طالبان پاک کرد.
هدف اساسی: درین نوشته میخواستم وانمود سازم که جلب حمایت ورضا ئیت مردم از حکومت به مراتب آسان تر وبهتر از جنگ با مخالفین ویا مردم نا راض است.اینکه حکومتها چگونه میتوانند از رهگذر خدمت گزاری عادلانه وحفظ قدسیت های اعتقادی بدست خود شان وگر فتن آن از دست عوام الناس وتکیه به پایگاه های مردمی ولوکه عوام وکم سواد هم هستند .اگر حاکمان افغانستان عوامل نا رضا ئیتی مردم خود ودلا ئیل پناه بردن شان را بدشمن تاریخی شان نفهمند برای همیش در آتش جنگ ودشمنی خواهند ساخت وازین کوره داغ افغانستان جزء مشت خاکستری متعفن هیج شادابی وآبادی نصیب مردمش نخواهد شد.
نتیجه :اینکه در شرائط فعلی مردم از دولت فعلی افغانستان رمیده اند قابل انکار نیست در ولایات ومناطق دور دست اکثریت مردم به اساس دلائل متذکره از دولت نا راض بوده بین دو نا گزیری جانب مخالفین را تر جیح میدهند وهیچ علاقه ای به پیروزی دولت فعلی ندارند، اینکه چرا چنین است با یست به عوامل وانگیزه های تنفر عام مردم علیه دولت ودلائل حمایت شان از مخالفین  که در متن فوق اشاره شده توجه  داشت. از یاد بود وتجلیل نهضت شکست خوردۀ دوره امانی فاصله زیاد نداریم بهتر است عوامل شورش ومخالفت آنزمان واین زمان را درست حساب کنیم تا برای نسل آیندۀ تجرّبۀ خوبی باشدد. هفتاد فیصد بر نامه های اصلاحی وترقی خواهانه ای شاه امان الله خان به نفع مردم وضامن پیشرفت وسعادت کشور بود، اما سی فیصد اشتباه در تصمیم گیری وعدم شناخت از خصوصیت های کلتوری ودرک میزان احترام مردم به اعتقادات شان باعث شد تا بر تمام حرکات واعمال شاه امان الله خان مهر کفر پروری وبی دینی زده شود وسیلاب خشم عوام الناس همه بند ها وسد هارا بدست توفان داد.همانطوریکه دران زمان نقش انگلیس در تحریک این نیرو ها بارز وروشن بود امروز پاکستان  هم در شعله ور ساختن آتش خشم مردم ما نقش مشابه را دارد.اگر رهبران ومسئولین افغانستان در پیاده کردن بر نامه های اصلاحی  از واژه های اثر گزار متعارف استفاده نکنند معنی اش این است که شمشیر قدسیت همیشه بدست عوام الناس اغوا شده  بوده  دستهای پر تحرک  عاری از تقدس  را می برند.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 192 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.