Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ســاختــار ســیاسی شــؤونیزم قبیــله، دشمــن امنیت، آزادی وهمبســتگی مــلی است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتر بصیر کامجو   
دوشنبه ، 16 شهریور 1394 ، 12:43

دکتر بصیر کامجوگفتنی است که در درازنای تاریخ سرزمین مرد خیز آریان یا ایران بزرگ، از دوران شاهنشاهی پیشدادیان  وکیانیان  بلخ باستان ــ  اجداد تاجیکان، پارسها و کُرد ها ــ تا فرمانروایی شاهنشاهی غوریان، دود مان تاجیکان میان سالهای 1215 میلادی، زیاده از پنجهزار سال و اندی سروری این قاره کهن تمدنی را نیاکان ما بدست داشته اند.  
پهنا این قاره کهن تمدنی از سین کیانگ و تاشقورغان چین و کشمیر وسند شروع تا دریای مدیترانه امتداد داشت، و مجموعه ازکشورهای امروزی:

تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، عراق، ترکیه، سوریه، لبنان، قبرس، را در بر می گیرفت.
مردمان این قاره کهن همیشه در روند تاریخ، پیوند ودر آمیختگی سیاسی و فرهنگی مشترکی  در همآیشی وهمزیستی با یگدیگر داشته اند.  
بعنوان یک ملیت سربلند و متمدن آریان، با زیرمایه های فرهنگی ومعرفتی کهن سال، نباید دراسارت تفکرات کذایی و واپسگرائی اندیشه  قرار بگیریم.   باید باور و اراده  مردم خود را ازخدمتگذاری به فرهنگ بیگانه وارداتی تغییر دهیم.  
ازکنه و ریشه  وسابقۀ دستآورد های ارزشی تاریخ نیاکان خود ما بی هراس سخن بگویم.  و درخت پُرگشن معرفت فرهنگی، رودکی بزرگ  وفردوسی بزرگ  ومولانای بزرگ را با خود ارادیت اندیشه و دستان پاکیزه آبیاری نمائیم، تا برگهای سبز واندیشه پُر مهر و پرنور این دانشسرای انسانی، چراغ راه امروز و فردای اخلاف مان گردد.
ملزم  به این اندیشه بلند، هر شهروند خرد گرایی کشور ما  را وا می دارد که تا با جهل، خرافه، تزویر و ریای شؤونیزم قبیله،  زیرهر نام و نشانی که بنمایش گذاشته می شود مبارزه عقلانی نماید، و در جهت روشنگرایی وبیاراستن اذهان مردم وتقویه معنوی نسل پیشتاز، گام افشاگرانه وآگاهی بخش بردارد.
با بقدرت رسیدن افغانها بسرکردگی احمد خان ملتانی در سرزمین خراسان از سالهای 1747 میلادی تا کنون کشور ما در دوران زیاده از 265  سال و اندی،  دارای ساختار نظام سیاسی ای، برشالوده اندیشه قبیلوی می باشد، که درآن قـــــــدرت وحاکمیت  دولتی، پیوسته در دست یک فرد پشتون افغان وابسته به بیگانگان قرار داشته و زیر نام:  شاه، امیر، رئیس جمهوری، بربخشی از سرزمین خراسانیان حکومت نموده اند.  
براثراستــمـــرار چنین ساختار سیاسی قبیلوی وواپسگرا، وابسته به استکبار بین المللی بوده و است که،  سرزمین ما از رشد ذاتی پیشرفت و تکامل خود باز مانده است. زیرا این حاکمان وابسته، خوب دانسته اند که استقرارشؤونیزم قبیله و پشتونیزه سازی نظام در کل، تنها بوسیله تحمیل سیاست جنگ وتقویه و تداوم خشونت و ناامنی امکان پذیر است.
با این نگرش بوده واست که رهبران قبیله در فرآیند فرمانروایی ایشان پیوسته و آگاهانه تلاش نموده اند که مولدین خشم و خشونت باشند تا جلوی پیشرفت و تکامل در کشور را بگیرند. وهر آن اقدام بنیادی ای که در خدمت ثبات و امنیت وتآمین عدالت اجتماعی وهمبستگی ملی  قرار دارد، سد واقع شوند.
قابل یادهانی است که اجازۀ ورود قبایل افغان یا افغانه ! براثر سیاست حکومت شاهرخ میرزا (1405 ــ 1447 میلادی ) به سمت خراسان زمین بوقوع پیوسته است. موافق به اسناد تاریخی،  قبایل افغان، افغانه یا پشتون درآنسوی کوه سلیمان پاکستان امروزی  زندگی خانه بدوشی داشتند وحتا  470 سال پیشتر از امروزاین قبایل در حومه پشاور، هم وجود نداشتند.
با ورود پای استعمار انگلیس به نیم قاره هند در سال 1600 میلادی، حرکت مهاجرین افغان یا پشتونها از هند برتانوی بسمت سرزمین خراسان شتاب بیشتر یافت.
زیرا یکی از راهکار های اساسی فراخی  سیاست استعمار نو و کهنه انگلیس وسایر نهاد های سرمایه در کشور های عقب نگهداشته شده از آنجمله کشور ما اینست که  باید پیوسته از نیروها وگروه های مسلح وحاکمان غیر بومی در سراسر جهان حمایت نمایند وآنها را بخدمت خود بگمارند.
از این جهت بوسیله گماشتگان گروه ها وقبایل غیر بومی، استعمارکهنه ونو توانسته ومیتواند اهداف سیاسی و ملی خود را در کشور های پسمانده، بخوبی  تطبیق نماید.    
به این مناسبت است قبایل افغانه یا پشتونها در فرآیند استقرار حاکمیت دو پهلوی ایشان، هم رفته ازحمایت همه جانبه ای استکبار بین المللی برخورداربوده است.
زیرا استعمارگران میدانند که این نیروهای مهاجر وبیگانه پرست ؛  خون و پوست و وجدان ایشان،  با هویت تاریخی، زبانی و فرهنگی این مرز وبوم  آمیخته نبوده و پیوند ذاتی و خونی ای هم با مردم و خاکش  ندارند.  همین بیگانگی ذاتی این قبایل  سبب شده است که بی هراس:
از یکسو: تشنج می آفرینند،  خون می ریزند،  قتل و کشتارمی کنند،   و بدار می آویزند....
از سوی دیگر:  زمین، کشت زار،  مکتب، خانه، باغ و دارایی این سرزمین مهر وخورشید  را آتش می زنند وویران می کنند. وبه شایسته سالاری هویت  زبانی  و فرهنگی وتاریخی این میهن آزاده پرور، تمکین سیاسی و اخلاقی نمی گذارند.
این سیاست ناپاک وضد صلح و آزادی، اگر به حال خودش باقی گذاشته شود. اجیران فروخته شده داخلی با دستیاری حامیان  بین المللی ایشان فقط جنگ و خشونت می آفرینند، و بااراده غیر انسانی و عقب گرایانه  خویش تا نابودی کامل زبان فارسی وهویت و فرهنگ بومی وباستانی نیاکان این سرزمین پیش خواهند رفت.
برای جلوگیری ازاستمرار حیات نامقدس ساختار سیاسی شؤونیزم قبیله وجفای سیاست تک صدایی قومی، بایست  وقایع تاریخ را عقـــلانی از نــــو شناخت. وبا بینش دلسوزانه به خاک و میهن ومردم ما، راهبرد سیاسی:  
"حل اساسی مسئله ملی در افغانستان"  را به اجرا گذاشت. که شامل مفرادات زیر، بقرار ذیل می باشند.
یکم ــ واپسگیری هویت تاریخی همگانی: بمفهوم  تغییرنام افغانستان به خراسان مدخلی دراه صلح جاویدان ؛
دوم:  تسجیل زبان فارسی در قانون اساسی بمنزلت زبان تفاهم ملی.
سوم: شناسایی خط دیورند بمنزلت مرزمشترک بین المللی میان افغانستان و پاکستان.
چهارم:  استقرار نظام پارلمانی وانتخابی بودن تمام ارگانهای محلی قدرت وادارۀ دولتی،
پنجم:  تغییر قانون اساسی برمبنای ارزشهای پذیرفته شده  حاکمیت مردم سالاروهمسنخی مرد و زن،
ششم: انجام سرشماری دقیق نفوس وتوزیع شناسنامه های شهروندی همه پذیر هویت خراسانی
هفتم: تغییر اساسی در تمام اساسات خدماتی وتشکیلاتی قواعد واصول رزمی و دفاعی قوای مسلح.
هشتم: تسجیل حق متعادل ملکیت بر زمین وحق متعادل مشارکت در حاکمیت سیاسی، در قانون اساسی.
اینها وده ها مؤلفه ها ی سیاسی وحقوقی دیگریکه صیانت و خوشبختی انسان شهروند کشور ما را ضمانت قانونی می نماید.بایست این راهکار های سیاسی وانسانگرایانه، با پشتیبانی مسالمت آمیزمردم، میتوان ازراه همه پرسی یا ریفراندم به اجرا گذاشت.
سلامت وسرفراز باشید
Dr.Basir Kamjo
آلمان 29 اگست 2015

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 19 شهریور 1394 ، 09:24
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 161 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.