Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ســر نوشت حکـــومت وحــدت مــلی بعــد از مــاه سنبـــله PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
پنجشنبه ، 8 مهر 1395 ، 19:17

احمد سعیدیبرجسته ترین جستار این نوشته این خواهد بود که حکومت وحدت ملی بخود هم خدمت نکرد.! حکومت وحدت ملی نتوانست حد اقل چند مادۀ کوچک موافقت نامه شخصی خودرا  بخاطر قوام  نظام ودوام حکومت شخصی شان عملی سازند تا میدان را هموار وتوسن حکومت داری را در آن به جولان در آورند.حال که میعاد موعود یعنی تکمیل دوسال  عمر موهوب جان کری به پایان رسید  بار دیگر  این سوال مطرح میشود که بعد از ماه سنبله یا گذشت دوسال از حکومت داری  وموافقت نامه  دو رئیس نا راض از هم سر نوشت این حکومت ائتلافی  بکجا خواهد کشید؟
بیا ئید از دپلو ماسی وتحلیل وتوجیه بی نتیجه به یک سلسله واقعیت های اشاره کنیم که پایان این حالت را بما نوید میدهد پایان حکومت وحدت ملی ویا سقوط پشه بال کشیده در فضای غبار آلود وزهر آگین سیاست جهان ومنطقه.مسئله ای دوسال ومواد موافقتنامه چیز های است که همه نویسندگان به آن اشاره میکنند واما من به زوایا وگوشه های فرا تر از آن اشاره میکنم .اینکه اگر باداران راضی بوده چه بی سند وچه با سند میشد مرکب حکومت داری را قمچین زد وبه زور واکراه براهش انداخت اما حالا طور معلوم میشود که جناب داکتر اشرف غنی رئیس جمهور باید تا وان جسارت ها وچرخش های سیاسی را بدهد.جسارت پاکستان ستیزی وچرخش  دوستی بی تناسب با هند دشمن منطقه ای  پاکستان  یعنی دور زدن دوست استراتیژیک امریکا از نظر من خالی از پیامد نیست.ما نند پیامد سفر داود خان به سعودی.
من یکی از مخا لفین سر سخت سیاست اشغالگرانه پاکستان در افغانستانم اما این را  هم میدانم پاکستان درین بازی ها تنها نیست .اگر اشاره امریکا این ولی نعمت پاکستان نباشد پاکستان به تنها ئی  بازی گر منطقه نخواهد بود لذا فکر میکنم سیاست های اخیر داکتر اشرف غنی مانند سیاست زعمای قبل ازوی برایش تعین سر نوشت باشد.درین نوشته بازی گران را من حیث فکتور های پسندیده امریکا برای شما یا داشت میدهم.اول تشویق هند وافغانستان بکمک نظامی که هند بدهد وافغانستان بگیرد.؟ هر سیاستمدار افغانستان که این بالای این تشویق ها مکث نکند سیاستمدار نیست.مثلا هند برای افغانستان تجهیزات نظامی میدهد ه عبارت از تانک ها وهلکی کوبتر های فرسوده روسی است واین کمک بالطبع افغانستان را به روسها پیوند میدهد تا یدک ها وتجهیزات نظامی مورد نیاز را در آینده از روس بگیرند.کدام عقل سلیم باور میکند که امریکا قصدا افغانستان را بدامن روسها می اندازد.اگر سلاح هندی که همان سلاح روسی است است از ضرورت های حکومت افغانستان بود پس چرا امریکا انبار های ازین سلاح هارا زیر نام دی دی آر جمع آوری وآتش زد.پی امریکا اینجا بچه هارا آزمایش میکند که تا چه حد آینده نگر اند وبه قضا ایای منطقه نگاه ژرف .تیز بین دارند.
دوم:از نظر شما از بین سه کشور هند، پاکستان وافغانستان کدام یکی جگر گوشه امریکاست؟ از نظر من پاکستان برای امریکا اسرائیل دوم است.همانطوریکه اردوی اسرائیل از رهگذر سلاح وتجهیزات مدرن تقویه میگردد اردوی پاکستان هم زیر حمایت مالی امریکاست.البته همکاری های استخباراتی وشبکه سازی ها در جهان نیز جزء  از بر نامه های مشترک امریکا وپاکستان است.لذا خیلی خوشباورانه خواهد بود که بپذیریم امریکا بخاطر منافع هند وافغانستان پاکستان را زیر فشار قرار میدهد...لذا سیاست های اخیر حکومت افغانستان بخصوص محمد اشرف غنی  افغانستان را به ایران وروسیه نزدیک میسازد که دور نمای خوبی برای امریکا ندارد..درست است که بندر چا بهار برای افغانستان مزیت های دارد  اما در مجموع سیاست گرایش به ایران وروسیه به مزاج آمریکا خوب نمی اید.اگر گفته شود سفر اشرف غنی بدنبال سفر جان کری وزیر خارجه امریکا به هند صورت گرفته وشاید چراغ سبز امریکا کار خودرا کرده باشد .اما بر مسئولین دولتهاست تا منافع ملی خودرا درک وبر مبنی مصلحتها ی منطقی کار کنند.
سوم: سفر های پیهم داکتر اشرف غنی  در روز های نخست به پا کستان وملاقات های غیر متعارف با رئیس استخبارات نظامی  پاکستان  هم بر این شایعه ها مهر تا ئید گذاشت که گو یا  برخی مصارف کمپاین انتخاباتی ایشان از طرف شخصی جنرال راحل شریف پرداخته شده بود.به همین دلیل اشرف غنی از رفتن به دفتر غیر همتای غیر رسمی خود عار نداشت والبته در مقابل وعده های هم سپرده بود که اساسی ترین آن حل وفصل معضل خط دیورند بود.اما جنگجال نظامی های افغانستان در مرز تورخم با نظا میان پاکستان اعتماد استخبارات پا کستان را نسبت به اشرف غنی کاهش داد واین امر با عث آن شد تا هردو جهت در مسیر مخالف قدم بر دارند.حالا حکومت وحدت ملی سخت ترین چلنج هارا باید پاسخ گوید.
زمینه سقوط حکومت وحدت ملی وایجاد حکومت مؤقت: نا رضا ئیتی مردم .خشم بی حد پاکستان ، وبی تفاوتی امریکا ، ختم میعاد دوسال توافق سیاسی ، اختلافات درونی هردو رئیس ،آمدن حکمتیار وانتظار داشتن منصب..ونا کامی حکومت در امر تدویر لویه جرگی وتعدیل مواد قانون اساسی همه عناصری است که مشروعیت حکومت وحدت ملی را زیر سوال میبرد وناظرین خارجی هم به این عقیده اند که بالای پنجا فیصد مردم از حکومت وحدت ملی نا راض اند.جلسات مقدماتی شورای والیان  همه میتواند جرقه برای ایجاد شورش وبغاوت مردم در برخی ولایات شود که بیدرنگ به عمر حکومت نقطه پایان میگذارد.وزمینه ایجاد حکومت مؤقت را نیز مساعد میسازد وتا جا ئیکه به بیرونها درز کرده است داکتز زلمی رسول ومحمد یونس قانونی عناصر عمدۀ حکومت  انتقالی پیبینی شده اند که در صورت مخالفت بیشتری مردم حکومت مؤقا اعلان وزمینه بر گزاری یک انتخابات دیگر را مساعد سازند .البته تمام مراحل که در عراق طی شده در رافغانستان نیز طی مراحل میگردد.تا این ملت از شوخی وحرکت بلاز مانده به فیصله های جامعه جهانی تن دهند.لذا احتمال سقوط حکومت وحدت ملی وایجاد حکومت مؤقت خیلی زیاد است.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 242 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.