Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ســـیاست "طـــالب هــراســـی" و مســـئله پــایگـــاه نظـــامی آمـــریکـــا در افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط داکتر هارون امیرزاده   
دوشنبه ، 19 اسفند 1392 ، 09:17

ســـیاست "طـــالب حــراســـی" و مســـئله پــایگـــاه نظـــامی آمـــریکـــا در افغــانســـتان

از مدتیست بازی و جنگ روانی عجیب و غریبی میان امریکایی ها و رییس جمهور کرزی پیرامون پایگاه نظامی امریکا در افغانستان جریان دارد. رییس جمهور کرزی ظاهراً با گذاشتن شروط دشوار در پیش روی امریکایی ها مانع امضاء قرار داد امنیتی میان افغانستان داکتر هارون امیرزادهو امریکا شده است. کرزی باور دارد که امریکایی ها به هیچ قیمتی افغانستان را ترک نخواهند کرد، باید از آنها امتیازات گرفت. در مور اینکه آیا این سیاست امتیاز گیری به منافع افغانستان است و یا برای تامین  منافع شخصی و خانوادگی کرزی که دوران ریاست جمهوری ایشان در حال پایان رسیدن است، شک و تر دید های زیادی وجود دارد.

اما امریکایی ها سیاستی چند پهلو را تعقیب می کنند، از یک طرف  تهدید به خروج می کنند و از طرف دیگر پافشاری به ماندن در افغانستان می کنند. چنانچه اخیراً مقامات امریکایی  به رییس جمهور کرزی هوشدار دادند اگر هر چه زود تر قرار داد امنیتی میان  افغانستان و امریکا به امضاء نرسد،  غرب  تمام نیروهای شانرا تا اخیر سال 2014 از افغانستان خارج خواهند ساخت. اما از طرف دیگر آنان در انتظار انتخاب رییس جمهور جدید افغانستان هستند که ممکنست از مدتها قبل او را انتخاب کرده باشند.
ظاهرا عدم امضاء قرارداد امنیتی نه تنها باعث تنش ها میان دولت کرزی و غرب شده است، بلکه نگرانی های گسترده اجتماعی و بویژه ضرر های شدید اقتصادی  را نیز  در کشور در پی داشته است.  
به نظر می رسد که قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا نه تنها جامعه افغانستان بلکه کشور های ذینفع در افغانستان را به طرفداران و مخالفان تقسیم نموده است.
طرافداران امضاء قرارداد امینتی باور دارند که افغانستان برای حد اقل یک دهه دیگر به نیروهای خارجی نیاز دارد تا از لحاظ امنیتی و هم اقتصادی بر سر پا بایستد. به نظر آنها در صورت خروج نیروهای خارجی دولت افغانستان بزودی  بدست طالبان مسلح سقوط کرده و تمام دست آورد های 14 سال اخیر برباد رفته و این کشور در جنگ داخلی فرو خواهد رفت. افزون بر آن افغانستان بار دیگر به مرکز تروریسم بین المللی و مداخلات همسایگان تبدیل خواهد شد.
در واقع نه تنها اکثریت مردم عادی افغانستان، بلکه بسیاری کشور های جامعه جهانی باور دارند که با خروج قوای خارجی فاجعه  بزرگ انسانی در افغانستان رخ خواهد داد. اما مخالفان پایگاه های نظامی به دلایل مذهبی، فرهنگی و یا جیوپلیتکی مخالف حضور نظامی غرب در افغانستان هستند. بگونه مثال  طالبان بخاطر گرفتن قدرت و پاکستانی ها به دلایل استقرار دولت دست نشانده طالبی در کابل و ایرانی ها به دلایل اختلافات سیاسی با امریکا مخالف هستند. کشور های آسیاسی میانه به دلایل امنیتی،  و کشور های مثل روسیه، چین، هند، عربستان سعودی و ترکیه به دلایل منافع جیوپیتیکی شان در حضور و یا خروج قوت های خارجی از افغانستان موضع گیری های متفاوت دارند.
اما در میان مخالفان پایگاه نظامی غرب در افغانستان،عده ای از نخبگان سیاسی افغانستان نیز وجود دارند که نه تنها مخالف طالبان و تروریسم بین المللی هستند، بلکه مخالف ایجاد پایگاه نظامی به امریکا به دلایل دیگرهستند.
در مقاله کنونی دید گاه و منطق گروه سوم را که کمتر شنیده شده است به بحث میگیرم.

پرادوکس  سیاست جنگ و صلح
واقعیت اینست که جنگ امریکا با  طالبان و القاعده دست پرورده خود شان بعد از یازدهم سپتمبر  با استقبال گسترده جهانی مواجه شد. (به استثنای پاکستانی ها، سعودی ها و شبکه تروریسم بین المللی)
در آغاز قاطعیت ظاهری واشنگتن در ریشه کنی تروریسم در افغانستان، بازسازی و توسعه دموکراسی باعث خوشنودی اکثریت مردم افغانستان شد. چنانچه بسیاری ها به تعهدات امریکا در جنگ با تروریسم باور کردند. اما امریکا در 13 سال  اخیر تحت نام جنگ با تروریسم سیاست ناشفاف و مبهمی را در پیش گرفت. از یک طرف با تروریسم جنگید و تلفات جانی و مالی را متحمل شد و از طرف دیگر تروریسم را تقویت کرد. به بیان دیگر با یک دسته تروریستها مثل القاعده جنگیدند ولی با شاگردان القاعده مثل طالبان معامله نمودند. چنانچه ده ها رهبران طالبان در پاکستان در تحت نام شبکه موسوم به حقانی، شورای کویته و پشاور با پایگاه های تربیت تروریستم فعال هستند ولی غرب 13 سال را در جستجوی طالبان در دهات افغانستان و بمباردمانهای های بی مورد و قربانی ساختن مردم بیگناه ضایع ساختند.
مهمترین هدف غرب تحت نام جنگ با تروریسم استفاده از خاک افغانستان برای دست یابی به بلند پروازی های منطقوی با کشور های رقیب در منطقه است. با آنکه امریکا تصمیم دارد سربازانش را از افغانستان تا پایان سال 2014 بیرون بکشد، ولی در عین وقت تصمیم دارد به هر قیمت ممنکه یک تعداد سربازانش را در تحت نام حفظ ثبات و مبارزه با تروریسم در افغانستان نگهدارد.
دوکتورین نظامی غرب در 13 سال اخیر نشان داد که امریکاییها نمیخواهند طالبان شکست بخورند وهم نمی خواهند بقدرت برسند. از طالبان بحیث ابزار ترس استفاده می کنند تا بهانه یی برای حضور شان هم در افغانستان و هم در منطقه داشته باشند. زیرا اگر طالبان شکست بخورند امنیت در کشور تأمین خواهد شد، دیگر نیازی به حضور شان در افغانستان و منطقه دیده نمیشود. اما طالب هراسی و یا Talibophobia تا آن حدی است که نه تنها رهبران سیاسی، بلکه مردم عادی از امریکایی ها تمنا می کنند که افغانستان را ترک نکنند در غیر آن طالبان دوباره قدرت را گرفته فاجعه بزرگ در افغانستان رخ خواهد داد.
غربی ها اعتقاد به دموکراسی و ایجاد دولت فراگیر ملی در افغانستان ندارند. آنها در 13 سال اخیر نشان دادند که طرفدار یک دولت دست نشانده، فاسد و مافیایی از طریق تقلب تحت نام دموکراسی هستند. باور بر این است تا زمانیکه غرب در افغانستان حضور داشته باشد، هر گز تجارت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان کاهش نخواهد یافت.
هم چنان تجارب حضور غرب نشان داد که آنها سیاست استعماری" تفرقه به انداز و حکومت کن" را در میان مردم افغانستان تعقیب می کنند و هر گز مجال اتحاد اجتماعی و قومی میان مردم افغانستان را نمیدهند.

نتیجه گیری
بسیاری ها باور دارند که " نه با امریکا می شود و نه بدون امریکا". باید میان بودن امریکا در افغانستان و نبودن آنها یکی را انتخاب کرد. بسیاری ها بودن امریکا را ترجیح می دهند فقط به دو دلیل، یکی به دلیل ترس از طالبان  و دیگری به دلیل نیاز های اقتصادی. امریکایی ها از هردوی این فاکتور استفاده اعظمی می کنند.
واقعیت اینست حضور خارجی ها در افغانستان بر خلاف تصورات غالب خطرناک تر است نسبت به خروج آنها. حضور امریکا نه تنها به معنای نابودی تروریسم نیست، بلکه یک نوع معامله با تروریسم  نیز است. امریکا برای بهانه حضور خود از تروریسم بحیث فاکتور ترس همواره استفاده خواهد کرد. هر زمانیکه امریکا اهداف منطقوی اش بر آورده شود افغانستان را با مشکلات و میراثهای استعماری اش در میدان رها خواهد کرد.  
غرب از ترس طالبان بحیث شمشیر داموکلس بالای سر مردم افغانستان استفاده می کنند، بی آنکه این شمشیر را از سر شان پس کنند. اما مردم افغانستان در موقعیت خیلی دشوار قرارداشته محتاج و مدیون این لطف امریکاییها هستند.  در واقع تا زمانیکه غرب در افغانستان باشد، هرگز امنیت واقعی تأمین نخواهد شد و نسل نو افغانستان در زیر سایه ترس طالبان و مشکلات روانی تربیت خواهند شد.

تا کی می توان در زیر سایه ترس زندگی کرد؟
مردم افغانستان باید میان زیستن در برده گی امریکاییان همراه با کابوس طالبان از یک طرف و مقابله با ترس از طالبان از طرف دیگر یکی را انتخاب کنند. بیرون رفتن کامل نیروهای غربی از افغانستان بهتر است نسبت به بودن شان.
برای پُر کردن خلاء حضور نظامیان امریکایی از افغانستان دو گزینه را می توان پیشنهاد کرد:
گزینه انقلاب- شاید  بهترین گزینه نجات کشور یک انقلاب اجتماعی باشد که ریشه های ترس، توطیه و بازی های جیوپلیتیک را عوض کند. وفقط با یک طوفان انقلابی می توان رژیم فاسد و طالب طلب کرزی را سر نگون ساخت، نیروهای خارجی را که هم "در نعل می زنند و هم درمیخ" یعنی از یک طرف با تروریسم می جنگند و از طرف دیگر تروریسم را تقویت می کنند، از کشور بیرون راند و با طالبانیسم و حامیان خارجی آنها با بسیج اجتماعی رزمید.

اما گزینه انقلاب متأسفانه کمتر عملیست به  چند دلیل:
1.    افغانستان فاقد یک رهبری سیاسی و حزب نیرومند طرفدار تغییر وضعیت کنونی است.
2.    مردم هنوز از آگاهی و اتحاد اجتماعی لازم برخوردار نیستند.
3.    ترس از تسلط مجدد طالبان باعث تحمل رژیم فاسد کرزی و حامیان خارجی شان شده است.
4.    غرب و رژیم کرزی از کارتهای توطیه و اختلافات قومی، مذهبی و منطقوی و نفوذ سیاسی و نظامی استفاده کرده مانع همچو حرکت اجتماعی می شوند.

گزینه جنبش ضد طالبان- ایجاد جنبش ضد طالبان متشکل از نیروهای مختلف اجتماعی و مقابله با ترس طالبان می تواند بدون نیاز به پایگاه امریکایی ها جلو تسلط مجدد طالبان بر افغانستان را بگیرد. باور بر این است که در پرتو آگاهی اجتماعی و آزادی های نسبی مدنی چند سال اخیر مردم هرگز برده حاکمیت استبدادی و مخوف طالبان نخواهند شد و از شرف، خانه  و کاشانه شان دفاع خواهند کرد.  بنابرین نباید سرنوشت مردم و کشور را در گرو پایگاه نظامی غرب قرارداد، بایداز خود در برابر طالبان دفاع کرد و ترس را کنار گذاشت.
حالا زمان جنگیدن با" ترس" فرا رسیده است تا تسلیم شدن به امریکاییان و یا طالبان.
هارون امیرزاده
08 مارچ 2014


 

داکتر هارون امیرزاده

 

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 21 اسفند 1392 ، 07:54
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 242 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.