Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

سناریوی مسکو! حمایت از کرزی بجای اشرف غنی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی- مسکو   
دوشنبه ، 15 شهریور 1395 ، 07:28

سناریوی مسکو! حمایت از کرزی بجای اشرف غنیمردم درجهان معاصر درباره کاروعمل دولتمردان قضاوت می نمایند ونه در باره سخنان، پرطمطراق، عوام فریبانه وتبیلیغات گمراه کننده که احساسات کاذبانه را تحریک وتوجه اکثریت را از شکست وناکامی های خود دورمیگردانند . اشرف غنی وعبدالله هردودرعمل نشان دادند که با شعارهای: عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، اصلاحات وتداوم، مبارزه بافساد وتبعیض، درعمل شایستگی رهبری را ندارند وهردوبه حاکمیت ملی واراده مردم خیانت نمودند، وتنش کنونی میان آنان بخاطرتقسیم قدرت وچوکی کشوررا دچار بحران وفجایع بزرگ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی گردانیده است وادامه این فجایع افغانستان رابدترازسوریه تباه خواهد ساخت که امروزقدرتهای بزرگ دنیا وکشورهای همسایه بروی ویرانه های آن تروریسم رابمباران می نمایند. اشرف غنی خود خواه وعبدالله تجمل پرست میدانند که مردم ازآنها سلب اعتماد نموده اند وحالا هردوباید اخلاقا بخاطرجلوگیری ازتکرارجنایات گذشته مطابق موافقتنامه سیاسی مسئولانه جوربیایند تا ازطریق مسالمت آمیزبدون قتل وخونریزی این بحران که می تواندعواقب ناگوارداشته باشد حل گردد وبه مردم این حق داده شود که به رضایت خود مطابق قانون اساسی درانتخابات آزاد، علنی وشفاف وبدون جعل وتقلب رهبرآینده رانتخاب نمایند.به باور دیپلماتهای خارجی تنش اوضاع درافغانستان میان رهبران وحدت ملی شرایط انتقال قدرت را ناگزیر گردانیده است چون رهبران فعلی توانایی حل بحران را ندارد. روزنامه ایزویستیا چاپ مسکو می نگارد« مسکوبه منظورحل وفصل اوضاع درافغانستان ازحامد کرزی رییس جمهورسابق افغانستان حمایت وهمکاری می نماید. اشرف غنی نگاه مثبت وسازنده دارد، اما ظرفیت واستعدادآنرا ندارد تاافغانستان را ازبحران نجات بدهد. موقعیت اوسست میگردد.کرزی بامتحدین ودشمنان ارتباط خوب دارد ومی تواند بجای اشرف غنی مجددا برگردد. روزنامه درادامه این مطلب با نقل قول ازضمیرکابلف نماینده فوق العاده رییس جمهور روسیه درامور افغانستان می نگارد که اشرف غنی قادربه تامین مذاکرات باطالبان نیست، ظاهرا قصد مذاکرات مستقیم را با طالبان نیزندارد.« جنبش طالبان درروسیه مانند داعش والقاعده سازمان ممنوع است»، نماینده رییس جمهورروسیه می گوید مسکو علاقمند نیست در مذاکرات چهارگانه امریکا، چین، پاکستان وافغانستان شرکت ورزد، مذاکرات چهارگانه اعتبارخودرا ازدست داده و زمان مصرف آن سپری گردیده است دولت افغانستان باید بطور مستقیم با طالبان مذاکره نماید.مسکو اگرچه حمایت وپشتبانی خودرا ازحامد کرزی منوط درچارچوب دولت رسمی افغانستان میداند اما انگشت گذاشتن برسرفرد مشخص آنهم باوجود رییس جمهوربرحال درادبیات سیاسی وزارت خارجه روسیه وتاریخ روابط دوکشوربی سابقه میباشد. حمایت وپشتبانی مسکو ازحامد کرزی بعد ازاحیای همکاری روسیه وترکیه ومخالفت انقره با امریکا وموافقه ایران برای استفاده جنگنده های سنگین وزن روسی ازپایگاه هوایی همدان، تنش های جدید درروابط روسیه واوکرائین وجابجایی نیروهای واکنش سریع ناتو درجمهوری های بالتیک وپولند اعلام می گردد. روسیه می داند که حامد کرزی درمیان مردم افغانستان محبوبیت ندارد ودرانتخابات آزاد وشفاف نمی تواند رای اکثریت رابدست بیآورد ولی ازاوبگونه سیاستمدار معتبر وبا نفوذ استقبال می نماید. موضعگیریهای ضد امریکایی کرزی ووعده های وی که میتواند طالبان رابرعلیه امریکا بسیج نماید سخنان معروف چرچل را بخاطرمیآورد که برای پیروزی بر رقیب اتحاد باابلیس هم جایزاست.شوروی که بزرگترین ابرقدرت جهان بود باگذاشتن انگشت برسرافراد واشخاص مشخص وبانفوذ بدون توجه به اراده مردم افغانستان وویژگی های تاریخی، فرهنگی واجتماعی اشتباه بزرگ را مرتکب گردید وخدا کند روسیه این بارباحمایت از فردمشخص اشتباه شوروی راتکرارنه نماید.افراد واشخاص مورد نظردرزمان شوروی به مراتب مشهورتر، معتبرتروبانفوذ ترازکرزی بودند وازمخالفین آشتی ناپذیرامریکا بودندو هرکدام به نوبت بابریژنیف لب بوسی نمودند وهمانطوربه نوبت نا بود گردیند. شکست های نظامی، اخلاقی وسیاسی امریکا ومتحدین آن درافغانستان روحیه عمومی را با وجودیکه تاهنوززخمهای جنگ ده ساله شوروی دربدن خون آلود وپاره پاره افغانستان نه خشکیده است به روسیه نوین خوشبین گردانیده است اما هرنوع حمایت روسیه ازفرد مشخص درشرایط کنونی به نفع روسیه نه خواهد بود و نوعی بی احترام به اراده مردم تلقی خواهد گردید، مردم افغانستان بدبختی ها، ظلم وفساد وبی عدالتی های امروز را میراث نامبارک سیاسی واداری کرزی می دانند که قوم پرستی رارسمیت بخشید وملت واحد راپارچه پارچه گردانید، اکثریت مردم درافغانستان می خواهند تا کرزی محاکمه گردد. طالبان کرزی رادست نشانده امریکا میدانند ودردوره کرزی تلفات زیاد داده اند وطالبان برای تقسیم قدرت باکرزی متحد نگردیدند و نمی گردند. پارادوکس حمایت ازکرزی درآن است که طالبان به امریکا، پاکستان، عربستان وقطر بیشتراعتماد دارند واتحاد باکرزی را که هدف انتقام جویانه دارد تا هنوزنپذیرفته اند. دلسوزی های کرزی به طالبان ومخالفت وانتقاد آن ازامریکا بخاطر انتقام جویی است واقعیت های زندگی درافغانستان حاکی ازآن است که امریکا وناتو باوجودیکه نه توانسته اند ماموریت خودرا درافغانستان موفقانه انجام بدهند اما دراثرکمکهای غرب پیشرفت وتغیرات نسبی درزمینه های مختلف ازآن جمله آزادی بیان واحترام به حقوق زنان نصیب کشورماگردیده است واگرچوروچپاولگری های زمان کرزی مانع نمی گردید پیشرفتها ودستآورد ها بیشترمی بود، ولی دردولت سفله پروروفساد پیشه کرزی ازفرصت های خوب استفاده نگردید. شرایط افغانستان باسوریه، ترکیه وایران فرق دارد، اردوغان باسرکوب گردانیدن کودتاچیان وکسب اعتماد ازمردم بخاطراهداف تاکتیکی پوتین را دوست گرامی خود نامید، سوریه یگانه متحد روسیه بعد ازشوروی درخاورمیانه میباشد، اگرسوریه راازدست بدهد جایگاه ومقام روسیه درخاورمیانه ضعیف میگردد، ایران بعد ازانقلاب اسلامی ازجهان منزوی گردیده بود وروابط تاکتیکی خودرا بخاطرتنها بودن باروسیه ادامه داد درحالیکه بی اعتمادی تاریخی درروابط دوکشور حاکم است ودرزمینه های مختلف اختلاف نظردارند.افغانستان باامریکا قرارداد امنیتی را امضاء نموده است وبدون کمک های مالی امریکا وغرب دولت فلج میگردد سازمان ملل وسایرسازمانهای جهانی ازافغانستان حمایت می نمایند. سناریوی حمایت روسیه ازکرزی حسایت وتردید امریکا وناتو را دراحیای همکاری های امنیتی ومناقشات منطقوی بیشترخواهد گردانید، امریکا وناتو درنظر ندارند که صلاحیت های خودرا درافغانستان باسایرکشورها ازآن جمله روسیه تقسیم نمایند. همکاری های روسیه درافغانستان زمانی می تواند موثرباشد تا این همکاری هادرچارچوب دولت رسمی وبا توجه به اراده ورضایت مردم و همکاری های شورای روسیه باناتو مجددا احیا گردد، همانطوریکه دردوره طولانی زمامداری کرزی شورای روسیه وناتو بدون کابل همکاری خودرا انجام می دادند.بعید به نظرنمی آید که هدف مقامات وزارت خارجه روسیه شاید اشاره غیرمستقیم به ناتو باشد تا دراحیای همکاری های شورای روسیه وناتو ازشرایط وبهانه گیری های یکجانبه خوداری ورزند تافضای مساعدتربرای اعتمادسازی و لغوتحریم های اقتصادی و دادوستد برای حل بحرانهای سوریه واوکرائین جستجو گردد.
دکتورعلی احمد کریمی- مسکو تحلیلگراموربین المللی

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 248 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.