Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

سکوت صاحبان حق؛ شکایت دولت مردان ناحق!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
جمعه ، 21 آبان 1395 ، 08:10

محمد علی مهرزادجامعه ما نیم ازآن خوبیده اند وافیون شده اند، ونیمی دیگرکه بیدارشده اند درحال فراراند.ما می خواهیم این خوابیده هاوافسون شده ها را بیدارکنیم وواداریم که برپا شوند، وهم آن فراریهارابرگردانیم واداریم تا بمانند، این کا رساده ای نیست، بخصوص وقتی که این را هم در نظر بگیریم که ما انقدرها ازنظرکمیت زیاد نیستیم، همان عده کمی که هستیم خیلی ها بینا واگاه نیستیم وهمان عده کمتری که می مانیم بازهمه مان با شها مت وقا طعیت لازم  را دارا نیستیم ،وحتی محافظه کار ومصلت کاریم؛ وهمین چند نفری که هم که اگاهند وهم دانا وهم با هوش وهم لایق وهم تجربه دار ودر عین زمان بی باک وهم چنان پاک وعاشق وطن ووطندار اما درحاشیه قرار گرفته اند؛اما داشتیم مردانی  چند بعدی، خوش نگر، دانشمند، دلیر،مبارز، نترس ، بی اعتنا به این آن مصاحت وموقعیت ، پا رسا، وتحقیر کننده پول وپست وپارتی نویسنده وسخنور، سیا ستمداروجا معه شنا س ، زمان شنا س واسلام شناس،متواضع وصمیمی، محبوب خلق وآشنا با تمدن وفرهنگ جدید وقدیم، ضد استعما ر، استثمار واستحمار کهنه ونو که د رراه وحدت ملی وکسب آزادی خوش درخشیدند وانها بودند که می خواستند عدالت عمری وعلی واررا درجا معه پیاده کنند،وهم خلق ها رابیدارکنند، وهم رفته  ها وتبعیدیا ن که توسط طاغوطیان جوروا ستبدادرا باز گردا نند، براستی این مسئولیت سخت سنگین بود؛ با اینکه می دانستند که صد زنجیربرپا، صد د ست بند بردست،صد ریسمان برگردن ،صد شمشیربرسر،صد مانع پیش پا ، صد توطئه پشت سر، هرلحظه خطری وحادثه ای در انتظا ر؛ انها ییکه اگرمی خواستند کا ری کنند عا شقا نه کارمی کردند ، نه عاقلانه !. با تا سف که روشنفکران وسیا ستمداران ما راههای رفته وکوفته ای ومعروف ومعمول راسته وطبعی وعادی راهروان حق وحقیقت ، ومبارزین راستین وطن را نتوانستند تعقیب کنند ؛ چه رسد به اینکه ما د ر راه بیداری مردم وتا مین عدالت اجتماعی از میا نه کوه وکویرومرداب وصدها مانع کاخ وکوخ راهی تازه وابتکاری بازمی کردیم.! ازحق نگذریم که مبا رزین مشروطه خواهان اول ودوم با آن شرایط اختناق آوروامکانات محدود، جنبش ازادی بخش ونهضت های مردمی علیه استبداد داخلی واستعمارخارجی را نه تنها در افغا نستان براه انداختند ؛ بلکه درایجاد انگیزه های ضد استعما ری برای کشورهای همسا یه ممد واقع شدند. راهای معمول وفاقد تعهد ملی وپرازدهام ونا مشخص وبی هدف فعلی متروک درکشورما برای تحول وتغیرتیریست که درتا ریکی رها شده وبه فراموشی سپرده می شود. چرا باید در آغازکاراز خیلی چیزها گذشت وخیلی چیزهارا تحمل کرد .چنین کا ری، کا ری آن عده شیک پوشان ونکتایی پوشان وزلف های رنگا رنگ ، بوت های مودکی ودستکشهای سفید وسگرت درلب نها دن نیست. تغیر وتحول کاریست پیغمبروار، از جانب کسانی که پیغمبرنیستند! هرچند درظاهر انها هم حرف می زنند ، یعنی فقط می نویسند ومی گویند حوصله شان سر می رود وفریاد می زنند: حرف بس است باید عمل کرد! اینها متوجه نیستند که حرف داریم تا حرف، حرفی داریم که حرف ا ست وحرف می ماند ، حرفی داریم که عمل می زاید وحرکت می افزایند وبیداری می دهد ورسوا گری می کند، درمقابل حرفی داریم که خود زد نش عمل است وهم چنان حرفی داریم که عمل وسیله ای است برای زدن آن ؛ یعنی حرف ، هدف عمل است وعمل مقدمه ووسیله حرف.! پیغمبربزرگوارکه می جنگید برای آن بود که مانع جهل ونادانی ودیوارجدایی را بردارد تا پیا مش را بگوش مردمی برساند که بین او، وقلدران ،اشراف ، حکام سلاطین وبرده داران وروحانیون نما ها وبت پرستان ونظا میان چون ایران وروم مانع شده وجدایی انداخته بود ند. باشمشیراین پرده های سیاه را کنار می زندتا حرفش را به توده مردم آزادشده بزند.وانگهی عمل یک نویسنده ، عمل یک مورخ ، عمل یک روشنفکر،، حرف زدن است.حقیقت را با گلوله کلیمات آتشین بر سپاه سیاه دشمن شلیک کردن وخفته هارا بیدار کردن ، چادرسیاه شب جهل را پاره کردن و به آتش کشیدن وبا شعله اند یشه ، شب را آتش زدن و زمستا ن راگرم کردن حرف زدن است ؛ البته حرف د اریم تا حرف ، حرفی که حرف می ماند وحرفی که کلیمه اش ، گلوله است و(( مرکبش)) از خون شهید برتر است! وشما ای هم وطن اگر نمی خواهی به دست هیچ دیکتاتوری گرفتا رشوی فقط از جمله یک کار بکن تا می توانی بخوان تا اگاه شوی ودامنه ای این سیاه کا ران بد اندیش وبد کنش را افشا وبرچینی و به کج روی های آنها پایان دهید. شما باید اگاه با شید که انحطا ط افغانستان ومشکلات امروزی، تنهاعامل خارجی نیست ، بلکه عوامل داخلی است که جامعه ما را به زوال ونا بودی می کشاند ، طوریکه به تجربه رسید که کشورخود مان افغانستان ر ا نه اسکندرونه عرب وحتی مغل نتوا نست نابود کند ؛ بلکه زوال تمدن وحیا ت اجتماعی افغانستا ن را دررکود وانحراف از ارزشهای اسلامی وملی توسط نظامهای وابسته به بیگا نگان دولت مردان د یروز امروز جست؛ همه پریشانی ها وشومی ها را صرف به گردن خارجیان انداختن ، اغفال مردم از واقعیت های زشت وخشونت امیز توام با عدم اگاهی از جریانا ت داخلی است که در دوتیم غیر متجانس وما ورای قانون اساسی روی منافع  ثروت وقدرت توسط بیگا نگان ایجاد شد، بازهم درکنارعامل  داخلی عوامل خارجی در نا بسامانی  را در افغانستان نباید نا دیده گرفت ، چرا نتیجه اش نا دیده گرفتن وپوشاندن سرچشمه ای اصلی وکانون نخستین ا ست که استعمارسیاه وسرخ گاهی مخفی وگاهی علنی در زوال ارزشها د ست بکاراست.علمای د ینی وروشنفکران وابسته به هردو تیم مقلد وهم متحجروهردو متعصب وهردو جزمی ود گم وهردوفاقد قدرت تحمل عقیده مخالف وهردومومن به آنچه نمی شنا سند، یکی گرفتارتعصب مذهبی، د یگری هم بیما رتعصب وضد مذهبی هستند.! انتخاب وتن دا دن داوطلبا نه وسکوت مردم به ا ین سا ختا رکه درغیاب رای دهنده گان توسط خارجیان صورت گرفت ؛ وسرانجام به قیمت جان هم وطنان ما تما م شد. رای دهنده گان بنا برهردلایلی بود تن به اطاعت وانقیاد اختیا ری واجبا ری به نتایج انتخابات دادند؛ تا حد اقل د ریک مقطع زمانی ازتقابل اقوام باهم برادرجلوگیری کرده باشند. اندیشمندان وروشنفکران جا معه ما روی عوامل وعلل ودرپی دریافت جواب این سوا ل نشدند که اصولاً مردم افغا نستان در طول تاریخ به خصوص درین نیم قرن اخیربه اسارت وانقیاد وبرده گی اختیاری وبعضاًاجباری حکام مستبد داخلی را پذ یراشدند.؟ درمقابل این همه بی عدالتی ها ، قشرروشنگرواندیشمندافکار مردم مارادرجهت شناخت واگاهی از حقوق شان، سمت وسو ندادند ودرین راه کوتاه آمدند.! این عدم توجه روشنگران اندیشمندان ملی و جامعه مدنی که تازه تشکیل وفعالیت خود آغازنموده، موجب شد که اعضای این دوتیم حکومت وحدت ملی درطی دوسال روی تقسیم غنا یم جنگی وتلاش برای کسب قدرت وثروت، اتحاد ووحدت جا معه افغا نستان را قربانی منافع تیمی خود سا ختند؛ وهنوز که هنوزاست دامنه اختلافات شان مردم مارا درحالت بلا تکلیفی قرارداده ؛ تداوم این حالت فعالیت دشمنا ن مارا تشدید نموده است .شکا یت تیم نا راضی نه بخا طر رفاه اجتماعی ومنافع ملی است ، بلکه بخاطر بحران آفرینی است تا همسا یگان نامطلوب ما از جمله ایران وپاکستان گستاخ تردر کشورما  به مداخله خود تداوم بخشند،ملت ومردم را نزد جهانیان بی ظرفیت معرفی کنند. بلکه د رسطح داخلی وبین المللی اعتبارمرد م مارا به تاراج ومورد سوال قراردادند.باید به این امرحیاتی روشنفکران واندیشمندان ملی وجامعه مد نی درجهت بیداری اذهان بی خبران درمقابل حوا د ثی که درین روزها در داخل هردوتیم جریان دارد با خبرسا خت راه بیرون رفت ازین همه مصیبت ها را باید چاره شد؛ ودیگراجازه نداد تا سرما یه معنوی وما دی وبه ویژه انسانی ما به تاراج برده شود؛ نشوداز بی تفا وتی ما د شمنان خون آشام وکینه توز چون پاکستان وایران به وحدت ملی ما به بها نه ای اختلافات این دوتیم پرتناقض وپر تعصب ا سیب برسانند؛ بدون شک این حالت امروزی معما گونه است.! درحالیکه به قدرت عمومی ومردمی نظر انداخته شود، ملیون ها انسان وطن در فلاکت وبد بختی وزیریوغ اسارت شرایط بد اقتصادی وسا یه سنگین سنتهای د ست وپاگیر، وپذیرش برده گی اختیاری واجباری؛ وبا لاخره تن دادن به این همه بی عدالتی های حکومات دیروز وامروزحیرت آورنیست؟ ایا در این انقیاد همه گیروبرده گی اختیا ری پیش آهنگان نهضت های اجتماعی امروزوجامعه مد نی  شریک جرم نیستند؟ اگرقبول این همه اعمال استبدادی نا شی از ترس وتوافق ضمنی عوام الناس نا اگاهانه باشد؟ پس روشنفکران واندیشمندان ملی وجامعه مدنی چرا افکار عا مه را به سوی بیداری وآزاد اندیشی ، ونجات شان از انقیاد واطاعت کورکورانه وباورهای غلطی که از مراجع قدرت های پوشالی که امروز خودرا به حیث قیم ومتولیان مقد س قرارداده اند  مقابل این  همه مردم قد علم کنند ؛ چرا مردم هردم شهید افغانستان که سرتاج جنبش های مترقی بودند وامروزدربین انتخاب، بد از بد ترگیر مانده اند ودر تشخیص وشناخت خود نسبت به شخصیت های ملی وخد مت گذاران واقعی ازبیگانگان امداد می جویند.؟ اگرقرارباشد که  به قانون اسا سی خود وحتی حقوق بین الدول وقعی گذاشته با شیم و رعا یت کنیم ؛ بد ون تردید ایجاد حکومت وحدت ملی توسط وزیرخارجه امریکا خلاف خواست اکثریت مردم افغانستان صورت گرفت وبد ترومضحک تر ازهمه که تواقق   سیا سی که دربین رهبران این دوتیم صورت گرفت نه تنها خلاف قانون اساسی بود؛ بلکه پا یه های اساسی وحدت ملی مردم افغانستا ن را از بیخ وبن ویران سا خت. سیا ست بازیهای قدرت های بین المللی به حیث عا مل خارجی وفاق ملی ما را ازبدو تاریخ ایجاد حکومت وحدت ملی وبه خصوص درسه دهه ا خیراسیب های غیرقابل جبران به خود دیده است؛ به این ساده اندیشی وپیوند کاری خارجیان ،بدون کارفرهنگی فشرده وخستگی ناپذیروشکستن مرزهای قبیله سالاری وتفنگ سالاری که توام با تعصبات متعفن گونا گون آلوده شده است و تازه در ادبیات کشورما خودرا تحمیل کرده اصطلاح حکومت وحد ت ملی که سا خته وبا فته دیگران است تداوم آن موجبات سازشهای مقطعی وماست مالی ومیانجیگریهای صا حبان غرض که منافع خودرا به خطر می بینند ؛ نه مفهوم تحول وتداوم ونه هم شعار بی محتوایی اصلاحات وهمگرایی کارایی نداشته راه که این دوتیم اتنخاب کرده اند از طریق ترکستان عاقبت به قصرسفید امریکا می انجامد.! تحلیل گران سیا سی واندیشمندان ملی از هما ن اغا زبه این باوربودند که تها جم وتجاوز بیگا نگان به همکا ری همسا یگان نا مطلوب وکینه توزاز جمله پاکستان وایران و فریب خوردگان واغفال شده گا ن داخلی پیامد مصیبت باربرای افغانستان دارد ؛ با درد ودریغ که این پیش بینی به واقعیت ملموس پیوست؛ وامروزبعد از دوسال مردم عام ما به این نتیجه رسیده اند که حکومت وحدت ملی ادامه دهنده حکومت تنظیمی قبلی است.!  نشان های انکار ناپذیراز عملکرد حکومت وحدت ملی با این سا ختار تیمی وسها می زند گی شهروندان را متاثرساخته است ؛ زیرا حکومت هنوز که هنوز است به شکل محوری به دورخود می چرخد؛ البته این چرخش تا زمانی دوام خواهد داشت که امریکا با این پیوند کا ری وپینه دوزی در بد نه لرزان حکومت ادامه دهد.سوال اینجاست که با این همه پرمدعایی بازهم در تشدید اختلافات درون تیمی روزتا روزافزوده می شود ؛ به عوض اینکه در فکر رفع حوایج اقتصا دی وفقروحشت ناک باشند انها از یکد یگرشکا یت دارند؛ که د ر تقسیم غنا یم جنگی باهم مشوره نمی کنند وبد ترازهمه که به این شکا یت های خود دفاع مشروع می دهند؛ وهنوزبرتطبیق توافق سیاسی که خلاف تمام نورم های حقوق داخلی وبین المللی است اصرار می ورزند.! مردم افغانستان دربین خود ضرب ا لمثلی پر معنی دارند به این عبارت:( اززورکا کا ست که انگور  د رتا کها ست).!  اگرقرار باشد که حکومت وحدت ملی با این عینک های دودی خود اوضاع وشرایط داخلی ، منطقه وجهان را ببیند ، می توان پیش بین بود که کشتی تحول وتداوم واصلاحات وهمگراییی به گل بنشیند. در صورت که خود نتوانند مشکلات سلیقوی داخلی خودرا حل نکنند ، بدون شک حل مشکلات  جامعه ریا ضت کش افغانستان را که ابعاد گسترده تر دارد، بران افزوده وهرگزبه حل آن موفق نخواهند شد.نهایتاً مردم ما در این دوسال به این تنیجه رسیده اند واذعان می کنند که شعارهای انتخاباتی هردوتیم به حکومت پیوندی انجا مید ، که درعمل تا اکنون نشانی نه از اصلاحات وهمگرایی ونه هم از تحول وتداوم خبری است؛ بجای اصلاحات اداری انحطاط ساختاری وبجایی همگرایی اختلافاتی درونی ، وبجایی تحول وتداوم ، رکود اقتصا دی وتوقف تولیدات داخلی وبی تفاوتی خارجیان به موضوع  امنیتی افغانستان وسپردن ما به گروهای تازه نفسی چون داعشیان خود سا خته قدرت های بزرگ استعماری ، درخاورمیا نه وانتقال آن به افغا نستا ن ؛ همان طوریکه مواد مخد ررا استعمار بریتا نیا درقرن 19  و20 به ولایا ت کنر ونورستان وسپس به تما م ولایات کشورتوسط پاکستان به حیث تحفه جدید انتقال دادند؛ امروز داعش را از همان طریق به حیث پدیده یی جدید چون مواد مخدربه دلالی پاکستان درپی  گرفتن انتقام از شکست های است که امپراتوری بریتانیا ودیگران در افغانستان به خود دیده اند .!؟ اکنون که تاریخ گذشته ومردم ما به سخن امده وبه قول فرزند برومند ومبارز نستوه کشورسید جما ل الد ین افغانی که گفته بود :(( هرزمانیکه کشور را خطری بیرونی تهدید کند، اقوام برادرساکن درافغانستان تمام اختلافات خودرا کنارگذاشته چون تن واحد درمقابل تهدید دشمن به پا می خیزند)). نهایتاً باید به این واقعیت تن داد که حل مسایل امروزوطن به این سیاست بازیهای پشت پرده که از دید مردم افغانستان پنهان انجام می شود؛ راه بسوی آینده روشن که در آن عدالت اجتماعی تامین شود، مغشوش به نظر می اید، واز طرف دیگرحل مسایل کشوربا این اختلافات درون تیمی از صلاحیت وتوان مندی این حکومت فراتر است ، پس درین شرایط حساس این وظیفه پیش آهنکان ومیراث خواران نهضت های آزادی بخش این وطن ومردم  هستند که اجازه ندهند تا بیشتر ازین افغانستان ویران شود وجلوی اختلافات که مانع وحدت ملی وتهدید برای تمامیت ارضی است یکبارد یگردر احیای مجدد مجد وآبادانی این کشوردرصحنه عمل حضورفعال داشته باشیم وراه برون رفت را هرچه عا جل برای این دولت بحیث طرح های قابل دسترسی داده شود ودرتطبیق آن نظا رت جدی داشته باشیم ، وبرای ایجاد وتشکیل دولت  بعدی که عا ری ازین همه نا بسا ما نی ها وپراکند گی ها، اختلافات که نا شی از دوگانگی حاکمیت ودولت دردولت می باشد پایان داده شود.                                                                                                                                     

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 162 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.