Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

سیاست دوگانه بریتا نیارادرقاره هند؛نباید امریکا تکرارکند!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 12:44

محمد علی مهرزادپاکستان به عنوان سرزمین که محصول منازعه قومی – مذهبی دریک متن جغرافیا یی نا متجانس وحاشیه های نا متقارن رقم خورده است؛ همواره ازدرون خود مستعد بروزبحران می باشد؛ به همین دلیل حاصل جمع این معادله استعماری دریک محیط توسعه نیافته پیش از آنچه موجب تساحل ومدارا تلقی شود ، منجربه بروزوظهوربنیاد گرایی وتنازعات مزمن قومی ومداخله به حریم کشورهای همسایه چون افغانستان وهند شد، به نظرنمی رسد بتوان درین اوضاع واحوال بران نقطه پایان گذاشت. ازآغازبوجود امدن پاکستان توسط بریتانیا ، دولت مردان کشورکه برمسند حکومت نشسته اند از مذهب به مثابه سلاحی مهم به حیث ابزارعلیه همسایه ها استفاده کرده وهمین اکنون ادامه دارد.نگاه پا کستان از زاویه عملکرد ووقایع که در جنوب سرحدات ما بوجود اورده ، بدون در نظر داشت سابقه تاریخی شکل گیری وبستر نا متجانس درجغرافیای سرزمین آن از اساس می تواند گمراه کننده واشتباه به حساب اید.این کشوراز درون دچارتناقضات ساختاری وتنش مداوم بوده است ، وبرای همسایگان خود ازجمله افغا نستان وهند نیزیک معضل به شمارمی رود.(( مهاتما گاندی)) با مبارزه عدم خشونت خود درشبه قاره هندهرچند که برای این نقطه جهان موجب استقلال شد؛ ولی استعمارگربریتانیا درهند که به نوع مبارزه عدم خشونت کاملاً راضی وبه ان تن داد؛ اما در پهلوی ان با جدا کردن وبوجود اوردن کشوری بنام پاکستان از بدنه هند و افغانستان به حیث میراث خوار در وجود پاکستان به حیات اخلال گرایانه وخشونت بارخوددرظرفیت وشکل جدید آن یعنی تربیه تروریستان وعملیات انتحاری در افغانستان وحتی در منطقه وجهان ادامه می دهد.جدایی بخش غربی مسلمان نشین از بخش شرق هندوستان نه تنها پایان بخش منازعه قومی- مذهبی درشبه قاره هند نبود، بلکه به دلایل متعدد خود بسترشدید ووسیع برای شروع یک منازعه خشونت پایان ناپذیردرطی شش دهه تا امروزمداخله پاکستان به حیث کمربند سبزدرمقابل شوروی سابق وموضوع       ( خط فرضی دیورند) بروخامت اوضاع بحرانی افزوده وزمینه مداخله را درافغانستان مساعد ساخت.اگرچه هندوستان وپاکستان از جمله کشورهای مشترک المنافع اند؛ ولی خود شما تصورکنید که هندوستان در طول این سالها به جهت گام برداشتن در مسیر دموکراسی وتوسعه اقتصادی به تدریج تبدیل به یک قدرت نوظهوردرجهان معاصرگردیده است. ولی برعکس پاکستان از بدوبوجود آمدن به طورمتناوب درگیر کودتاهای نظامی وجنگ های فرقه ای در درون خود وتنش در روابط با افغانستان قراردارد. البته نقطه جالب توجه اینست که آنچه برشد این منازعات درافغانستان افزوده است عدم تجانس ملی خود پاکستان بین چهارایالت ، سند،پنجاب، سرحد وبلوچستان به اضافه منطقه قبایلی دراین کشوراست ، که هرگزتا به امروزاجازه نداده که پروسه دولت – ملت به شیوه مدرن درساخت سیاسی- اجتماعی این کشوررقم بخورد.تجربه نشان داده است که از لحاظ سرزمین وملیتی این نواحی هیچ سنخیتی باهم ندارند، این امرباعث شده تا این درحوزه یی سیاست نیزدقیقاً تقسیم بندی بلوک سازی درهمین راستا انجام گرفته است، واین کشورفاقد یک سیاست ملی است .درسه ضلعی قدرت موجود ، اردوعنوان بزرگترین رکن قدرت درین کشوربرتما می حوزه های سیاسی-اقتصادی وحتی اجتماعی وتا اندازه زیاد منطبق بربقای مبتنی برمنازعه بیرونی ومداخله در امور افغانستان وهند شکل گرفته است. البته همین امرباعث شده که از نهادینه شدن دموکراسی در این کشورجلوگیری شود؛ ودر عوض تنش خارجی از جمله مداخله مستقیم وعلنی در امورافغانستان وهند با فرسادن تروریستان وعمل انتحاری به یک عنصر لازم جهت حفظ موقعیت الیگارشی نظا می وخشونت توام با اقتصاد دلالی تداوم بخشد. سوال اینجاست که، چرا بریتانیا درقاره هند دوگانه عمل کرد؟ یک رویی سکه پذیرفتن هند با سیاست عدم خشونت توام با مدارا ،وطرف دیگر سکه با نظامیگری وخشونت درمقابل همسایه ها ایجاد کرد؟ اگر درطول این هفت دهه که از استقلال هند وپاکستان می گذرد، توجه شود پایان دوران استعماربریتانیا درشبه قاره هند که با مبارزات ( مهاتما گاندی) وجواهر لعل نهرو گره خورده است ؛ جالب اینست که  ساخت پایه دولت مدرن درهند سبب شد که تا امروزدرمسیر دموکراسی وتوسعه پایدار واز ثبات کامل با تمام تناقضات که  درروابط هند وپاکستان وجود داشته ودارد وهم چنان سه جنگ برهند برسر کشمیر تحمیل شد هند در طی هفت دهه اخیر با تمام مشکلات درونی وبیرونی که با پاکستان ومشکل سرحدی با چین دارد ،توانسته است با سیاست های دموکراتیک وتعامل ملی – بین المللی معضلات خودرا درحاشیه براند، وایجاد یک دولت دموکرات وجامعه مدرن را نهادینه بسازد.رشد اقتصادی هند با انهمه جمعیت شگفت انگیزوترکیب ملیت های متعدد مسلمان وغیر مسلمان وبا ان سنتهای دست وپاگیر، مسیررشد متوازن هند درطی این سالهای اخیر همواره مطلوب ومبتنی بر باور ها وآموزه های مترقی رهبران دوران استقلال این کشور به حیات بقای خود ادامه می دهند . هرچند که درکشورکثیرالملت هند تا حدی هنوزتوازن طبقاتی واختلافات قومی-مذهبی درپیوند با افراطگرایی ناسیونالستی قراردارد، اما ازانجا ییکه ساخت سیاسی – اجتماعی حاکم مبتنی بر یک نظم دموکراتیک بنا شده توانسته است به درستی تهد یدات را به بهترین فرصت ها تبدیل کند. هند اکنون ازرشد اقتصادی شش درصدی بهره مند،و بعد ازچین می توان گفت که ازموقعیت اقتصاد مطلوب برخوردار است. اکثریت کشورهای شرق وغرب جهان از مشروعیت ومصئونیت جهانی رابرای این کشورایجاد کرده است. این موفقیت حتی با چین که بزرگترین رقیب منطقه ی همدیگرمحسوب می شوند نیز از وضعیت خوب ومبتنی بر همکاری قرار دارد. جایگاه این کشوردرجامعه بین ا لمللی وارتباطات گسترده ان با اکثریت کشورهای شرق وغرب از مشروعیت ومصئونیت جهانی را برای این موفقیت حتی با چین که بزرگترین رقیب منطقه یی همدیگرمحسوب می شوند نیزاز وضعیت خوب ومبتنی برهمکاری قراردارد. واما روی دیگرسکه سیاست بریتانیا درقاره هند بوجود آوردن کشوری با ترکیب غیرمتجانس وبا اهداف استعماری درازمدت ایجادکشوری بنام پاکستان است؛ ایجادپاکستان آغازگرتنش های منطقوی وفرامنطقوی می باشد،که ازادرس اسلام درصحنه جهان درقرن بیستم جعل وروی اهداف خاصی بریتانیا درنقشه جهان بوجود اورده شد.اکنون باید دید استعمارگرکهنه کاربنام صلح وحقوق بشرچه بدبختی ونکبت های هولناکی را نصیب خاکیان کرده، ودرین شراره های فرقه گرایی ، پاکستان این میراث خواراستعمار، چگونه درطی این هفتاد سال از اقوام باهم برادرما چنان قربانی گرفته است که مو براندام راست می شود، ودرتاریخ جنایت فصلی جدید از ادرس اسلام این همسایه نا مطلوب بازکرد، وچه مصیبتی های که نبود که کشورهای مجاوروحتی فرا منطقوی متحمل نشد ند که شدند.کارشناسان سیاسی ومورخین به این عقیده اند کشوری دارای تاریخ مشترک با افغانستان وهندوستان که حاکمیت سلطه جوبریتا نوی نیمی از افغانستان ونیمی ازهندوستان را از بدنه اصلی آن جدا ساخته ویک کشوری جدیدی بنام پاکستان بوجود آورد؛که یک قسمت آن تا قسمت دیگرآن بیشتراز دوهزارمایل فاصله داشت ، یعنی از بنگال شرقی تا پنجاب وسند را احتوا می کند.این دولت سازی مزورانه همزمان با اغازوتشکیل دولت مجعول دریک مقطع معینی زمانی جعل شد.وقتی از پاکستان به عنوان یک ساخت ملی سخن گفته می شود در واقع از یک موقعیت (( انارشیک)) که فاقد هرگونه تاریخ استقلال طلبانه وفاقد انسجام درساخت دولت – ملت مدرن بوده وهمواره درگیرمناقشات درونی وبیرونی می باشد؛ انگشت اشاره داریم! پاکستان بردومحوراصلی قدرت غیر دموکراتیک ( نظامی گری) و( بنیاد گرایی افراطی) استواراست، از یک طرف نقش نظامی گران درساختارحاکم درتمام دوران بوجود آمدن توسط بریتانیا این کشوردایماً دریک تضادکامل با نهادهای سیاسی ومدنی قرارداشته ، وازنهادینه شدن دموکراسی دراین کشورجلوگیری شده،وبصورت نمادین وفریبکارانه سازمان های سیاسی بعضاً بی ارتباط با مردم ، طورنمایشی در صحنه ظاهرمی شوند،ولی قدرت نظامی گران وسازمان استخبارات ان حرف اول را درتصمیم گیری دارد.از طرف دیگربه واسطه نبود ابزارومناسبات دموکراتیک درساخت سیاسی وگسترش بنیاد گرایی مذهبی درساخت اجتماعی به لحاظ درونی وبیرونی پاکستان را درمسیرغیرقابل بازگشت وچرخه ی خشونت قرارداده است.امروزپاکستان زمینه قدرت یا بی گروهای افراطی وتفکرا ت بنیاد گرایانه به لحاظ تاریخی به تقا بل بین کشورهند برمی گردد؛ که این گروها به عنوان بازوی عملیاتی اردو در برانداختن اقدامات غیر متعارف فرامرزی هم چون حمله وحشیانه تروریستی وعملیات انتحاری عوامل مرتبط وتنگاتنگ با سیاست خارجی پاکستان عجین شده است ، این وضعیت درکشوری که تعدد قدرت های جنگلی بعد ازحضورنظامی شوروی سابق درافغانستان برای حمایت از دولت کابل ان زمان یعنی حفیظ الله امین، ببرک کارمل ، وداکترنجیب الله زیادترمورد بهانه قرارگرفت ، اهداف غرب درایجاد این ماجرا ها بر اورده شد ووضعیت منطقه را متلاشی ساخت ، وسبب تشدید منازعات مذهبی در درون پاکستان وشراره فرقه گرایی درافغانستان نیزشد.درین اواخرنبرد سیاسی بین دولت به اصطلاح غیر نظامی بحران زده با نظامیان وقوه قضایی که گام بگام به بنیاد گرایان مذهبی نزدیک می شود،درسال جاری وآینده بسترمساعد را برای تشدید بنیادگرایی وگسترش هرچه بیشترخشونت وفعالیت های انتحاری وبخصوص فرقه گرایی مذهبی فراهم می سازد.اگرحادثه خشونت باراواخردرشهرکویته ودیگرمناطق بلوچستان که تنها درطول ماهای اخیر با حمله افراطی مذهبی گروه موسوم به (  لشکرجنگوی) بیش ازصدها انسان از شیعیان هزاره کشته برجای گذاشت ، محصول همین پدیده خطرناک وفاجعه بارپیوند بنیادگرایی وعوامل پشت پرده درسازمان استخبارات اردو و(ای- اس- ای)بوده است. پاکستان بعد ازاسرائیل به صورت مداوم درحال تنش دورنی وبیرونی است،وبصورت ذاتی بحران سازبوده چالش برای خود وهمسایگان چون افغانستان وهندوستان می شود. جنگ افروزان وملیتاریزم نظا میگران پاکستان به رهبری وهم یا ری استخبارات  ان کشور با حربها عدووحیل های کشورهای مختلف با بکارگیری شیطنت های متمادی دستان آلوده به خون مردم افغانستان ، چون کابوس بروجدان توده های مردم سنگینی می کند.ولی حوادث اخیرکه درسرحدات جنوبی ما درین آواخربراه انداخته شده ؛ نباید تصورشود که که نقطه پایان کاراست ؛ چرا بریتانیا از بدو بوجود آوردن پاکستان این توصیه را ازخود بجا گذاشته بودکه(( پدران برای کودکان خود می کارند)) ، درست درآن روزکشوری بنام پاکستان درمجاورسرحدات ما کاشتند وامروز ماحصل طعم تلخ وزقوم ان را بادرد ودریغ بما چشاندند، وقسماً بریتانیا وعده ای از دولت مردان ما به تماشا نشسته اند.تاریخ شاهد وگواه است که روابط پاکستان با افغانستان ، بعد ازدوران استعمار برتانیا درشبه قاره هند وجدایی پاکستان ازهند به واسطه رقابت دهلی – اسلام اباد ، همواره کشورافغانستان به عنوان حیات خلوت ومیدان جنگهای نیابتی قرار داده شده است . خط دیورند که میراث دوران استعمار بریتانیا درمنطقه بوده همیشه اسلام اباد – کابل را دریک رویا روی قرارداده وبه خصوص درسالهای 70 و80 میلادی که به کمک غرب وائتلاف محافظه کارمنطقه ای ، جواز دخالت پاکستان در امورافغانستان به بهانه حمایت از مجاهدین افغان صادرگردید، سنگ بنای یک چرخه خشونت وانطباق یک بنیاد گرایی افراطی منطقه ای بود که تا به امروزاین سکل معیوب را حاکم بر مناسبات دوجانبه بین دوکشورکرده است. پاکستان به لحاظ تاریخی درتقابل باهند قراردارد ، از افغانستان به عنوان یک (( عمق استراتیژی )) درژئوپولیتیک منطقه یی استفاده می کند،وهرگزبا مداخله خود نمی خواهد تا این کشوردریک بستر آرام ومستقل به رفع مشکلات داخلی خود اقدام کند. کارشناسان سیاسی وملی کشوراز این هراس دارند ؛ نشود ، امریکا از طریق شرکت طالبان در اداره دولت یکبار دیگرهمان طوریکه بعد ازشکست شوروی سابق جریان جهاد را به پاکستان سپردند ؛عدم تطبیق پیمان امنیتی جدید دربین افغانستان وامریکا سیاست دوگانه ای بریتانیا درین منطقه را تعقیب و تکرارتاریخ نباشد چرا ازین بازیها  وافغانستان را خارج از چارچوب مناسبات بین المللی به حساب آورد.روند اوضاع نیز نشان می دهد که که میراث استعمار وتشدید بنیاد گرایی افراطی مذهبی در پاکستان وافغانستان درشرایط عدم یک سیاست بازدارنده وتعامل بین المللی چشم انداز روشنی برای ثبات ، حد اقل در کوتا مدت به دست نمی دهد، واین منطقه هم چنان باید شاهد بقای سیکل معیوب فعلی باشد.تحکیم یک افغانستان با ثبات که از تاثیرات طالبان وایدئولوژی افراطی شان ازاد باشد، پرهزینه وزمان گیر بوده که نیازمند بکارگیری استراتیژی یکپارچه درساخت سیاسی ، نظامی واقتصادی می باشد، اما به هیچ وجه ، بازگشت افغا نستان به وضعیت قبل که توسط طالبان القاعده وداعش کنترول می شد ، امکان پذیر نیست. برای این منظور، امریکا باید برمقاومت پاکستانی ها در مورد نقش طالبان در افغانستان غلبه کند.شکستن مقاومت پاکستان درین مورد نیاز مند بکار گیری دیپلماسی تها جمی ودر عین حال زیرکانه است تا همکاری های صادقانه فی مابین افغانستان – پاکستان از طریق افزایش ارتباطات تجارتی واقتصادی وتلاشهای مشترک سیاسی بهبود یابد. ودرغیر آن حساسیت ها وقضایای که در سرحدات جنوب غربی ایجاد شده ایجاب می کند تا ازین فرصت های بی نظیربه همکاری دوستان ستراتیژیک خود آخرین میخ را بر تابوت اعمال این مداخله گران همسایه جنوبی وغربی بکوبیم، تا ازارمانهای شهیدان راه ازادی این کشور را برآورده سازیم،چه درغیر ان هرگونه بی تفا وتی وعدم بازنگری دقیق در مورد امنیت ملی ، ودیپلوماسی فعال درمقابل سیاست مزورانه ومکارانه وددمنشانه سر دمداران پاکستان وایران قربا نی خواهیم داد.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 166 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.