Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

صلح، عدالت، انسانيت و آزادى! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عاصم شرار   
دوشنبه ، 15 شهریور 1395 ، 07:54

زندگى و حيات بشر همراه با آرامش،محبت،صميمت و احترام متقابل،صلح است كه صرف با تامين و تحقق عدالت ميسر شده مى تواند از محيط و ماحول خودى گرفته تا سطح كشور و منطقه و جهان.


صلح كلمه يى كه در وطن ما زير پا افتاده و صرف نام از آن بجاست و بس.صلح يك اولاً يك ارزش انسانى است كه براى انسان امكان مى دهد از آزادى كه حق طبيعى اوست، برخوردار باشد در چوكات و قانون دولت حاكم كشور.صلح از نگاهى مذهبى نشانهء تعالى انسان است كه با فهم و درك واقعبيانه قادر مى شود به آن دست يافته به جنگ،خشونت،كشتار مردم عام و تشدد مبادرت نورزد و با استفاده از خرد،هوش،تدبير،گفتمان و تفاهم به اهداف و مقاصد انسانى خود برسد.

صلح و آزادى دو كلمه با هم همراه هستند.صلح و آزادى واقعى تنها زمانى براى انسان و بشريت ميسر شده مى تواند كه عدالت در جهان حكمفرما باشد تا زمانى كه اختلافات سياسى،ايديالوژيك،اقتصادى،فرهنگى،مرزى،نژادى،زبانى،قومى و... در زندگى بشريت پر رنگ است،از صلح و آزادى واقعى انسان نمى توان دم زد.

باند هاى تبهكار،تروريزم در هر شكل آن گروه هاى مافيايى لشكر هاى تا دندان مسلح و انبار هاى تسليحاتى و رقابت هاى خود برتر بينانه،همه و همه اهداف و مقاصدى دارند كه صلح واقعى براى انسان هارا زير سوال مى برند.در امريكا،اروپا همان هاى كه گويا از امنيت برخوردار اند و از صلح لذت مى برند،به طور ناگهانى مورد تهاجم قرار گرفته زندگى خود را از دست مى دهند.از همان قاره هاى دموكراتيك،به خاطر اهداف و مقاصد پنهانى چندين بعدى در ساير كشور ها آتش جنگ افروخته مى شود و انسان آنها كه گويا از صلح و آزادى برخوردار است،به خاك و خون كشيده شده جان خود را از دست مى دهند كه اين خود صلح آن قاره ها را زير سوال مى برد. اگر سلاطين،زراندوزان،خود كامه ها،تيكه داران دينى و ديوانه هاى قدرت،تبعيض طلبان به خاطر جاه و جلال و سلطهء خود قلمرو سازى نمى كردند و براى تحقق اهداف و مقاصد خود خواهانه،گروه ها،اقوام و ملت هارا به جان هم نمى انداختند،امروزه جهان و بشريت با معضل و مشكلى كه صلح را به يك ارزش آرامانى مبدل كرده است،مواجه نمى بود.

به قول شاعر؛<سنگ تهداب گر نهد معمار كج--تا ثريا مى رود ديوار كج> متاسفانه كج روى ها در عصر كيهان و اتم و دموكراسى نيز با تفاوت در رنگ و رقم و خرام ادامه دارد.جوامع و كشور هاى توسعه نيافته را با هزار تفتين و مكر و حقه،عقب مانده نگه مى دارند به عنوان مثال افغانستان كه از هر گونه پيشرفت و ترقى مساوى به صفر هست. اين كشور هارا همين طور نگاه مى دارند تا منابع و ثروت هاى دست نخورده آنها براى غارت دست نخورده بماند جنگ مى افروزند و از آب گِل آلود ماهى مى گيرند.اين رويه و رفتار قطعاً با صلح جهانى و آزادى واقعى سازگار نيست آزادى واقعى آن است كه هر طورى بخواهى زندگى كنى و براى ديگران مضر واقع نشوى با درد و دريغ كه زندگى بازارى،آزادى را از انسان گرفته است انسان بايد با بازار سازگار شود تا بتواند دم از آزادى بزند!

آن هاى كه از فرمان بازار سرباز مى زنند در واقع حكم مرگ خود را صادر مى كنند.انسان مى خواهد قبل از همه انسان باشد در حالى كه بازار انسان را در پروسه توليد به ابزار و كالا مبدل ساخته است انسان مجبور است و مجبوريت،را نه صلح است و نه هم آزادى تصادفى نيست كه صلح و آزادى به عنوان ارزش هاى انسانى پذيرفته شده اند صلح و آزادى درست در تقابل با مجبوريت قرار دارند كه امروزه حتا زندگى براى بيشتر انسان ها مجبوريت شده است صعود روز افزون خود كشى ها در سراسر جهان نشانهء آن است كه انسان از صلح و آزادى برخوردار نيست و تحت فشار هاى توانفرساى روانى،ناشى از بى عدالتى قربانى مى دهد.اگر در جهان و يا در جاى جاى جهان صلح بود پس قواى مسلح و استخبارات و تسليحات و توجه پيوسته به مدرن سازى تسليحات چه معنى دارد؟ ببيشترنيه صلح را براى جنگ مى خواهند تا رفع خسته گى كرده و به جنگ بپردازنند؛ زيرا صلح به زيان آن هاست و تنها با ماشين جنگ مى توانند سود بيشتر به دست آورده اهداف و مقاصد خود را تحقق بخشند آن ها مى دانند كه بدون جنگ ابتذال و بيهوده گى شان برملا مى گردد و در عرصه زندگى كمرنگ و بى ارزش مى شوند.

همانطور كه گفتيم،صلح با عدالت تامين و ميسر مى گردد و متاسفانه نشانه هاى از كوشش براى تامين عدالت در جهان به نظر نمى رسد؛زيرا عدالت باخود برتر پندارى،خود گامه گى،زور گويى و خود خواهى كه در دستور زندگى قدرت هاى مهم جهان و منم گويان كشور هاى توسعه نيافته و روبه توسعه قرار دارد. تامين و تحقق يافته نمى تواند،آن هاى كه براى صلح و آزادى وفادار نيستند و نيز مبارزه نمى كنند،هنوز حق انسانيت خود را ثابت نكرده اند نبايد مدعى انسانيت باشد. در اخير بايد گفت جنگ نتيجه حماقت و صلح محصول فضيلت و مهربانيت است.

به اميد صلح، عدالت، انسانيت و آزادى!
عاصم شرار
كابل، افغانستان

 

*************************************************

حق و عدالت


حق آن كه شك،ترديد،خلاف و نادرستى در آن گنجايش ندارد و كاملاً  يقينى است عمليهء جا به جايى واقعبيانه و منصفانه حق در بستر مطلوب ،عدالت است.

در باره عدالت ديدگاه ها فرق مى كند حق انسانى و حق در روابط و مناسبات انسان ها،سهم،حصه،بخش و قسمتى از ارزش هاى هاى مشروع اند كه به انسان تعلق داشته سلامت حريم او را ضمانت مى كند و قطعاً سلامت ديگرى را متضرر نمى سازد.هرگاه عدالت در جا به جايى حق پر رنگ باشد،انسان و انسانيت و روابط انسان ها از امنيت و ضمانت بيشتر برخوردار مى گردد حق در برابر دروغ،ريا،كذب،مگر و...قرار داشته باطل را بر ملا مى سازد.

در جاى كه حق و عدالت كمرنگ است نه تنها انسان  امكان بيان و انتخاب ندارد؛بل شك،سوءتفاهم،بدگمانى و عدم اعتماد نيز بر آن جا حكم مى راند در طول تاريخ بشر،همواره حق در برابر باطل قرار داشته و در مبارزه اند.انسان هاى بى شمارى به خاطر حق و عدالت فكر و فعاليت كرده قربانى داده اند.انسان هاى فاسد،مكار،مفتن،خود كامه،خود برتر پندار،فرومايه،حريص... بيشترينه در حمايت از باطل و در برابر حق و عدالت قرار دارند.آرايش طبقاتى جوامع،تبعيض نژادى،جنسى،زبانى،قومى،سمتى و مذهبى و...بيشتر ناشى از عدم رعايت حق و عدالت است.حق انسان و عدالت را با طرح و تدوين قوانين و فرمان هاى سود جويانه محدود مى كنند و در مقابل افراد،گروه ها،جوامع،نژاد ها،زبان ها، اقوام و مذاهب را برتر جا مى زنند و به اين ترتيب حق و عدالت را پايمال مى سازند به ويژه پول و سيم و زر و سرمايه اين افيون انسان ستيز،در همه جا بر حق و عدالت چيره شده آن را صدمه مى زند و حق را باطل و باطل را حق از آب بيرون مى كند. خوشبختانه جامعه مدنى،نهاد هاى سياسى و فرهنگى،جنبش هاى حق و عدالت خواهانه انگيزه حق و عدالت را در كشور ما و حتا در جهان پر رنگ كرده اند كه براى تقويت جبهه دفاع از حق و عدالت در برنامه هاى منظم چى خيابانى با دست خالى و چى هم با مبارزه هاى پارتيزانى در درزا مدت  مى توان خوشبين بود صرف اين دو اصل براى تحقق حق و عدالت موثر هست.

چنانچه مبارزه براى حقوق بشر،جنبش هاى انقلابى،جنبش هاى داد خواهانه... و باور روز افزون به اين امر انسانى، پيشرفت خوبى در جهت حق و عدالت است.با آنهم امروزه در حق و عدالت مى دانم براى بسيار بيهوده و خنده آور مى نمايد زير نامَكِى بنام و عنوان دموكراسى بيشتر همان هاى بر سكوى حاكميت و قدرت تكيه مى زنند كه بر حق و عدالت جفا ها كردنند و مى كنند.در امريكا،اروپا،آسيا،افريقا و آستراليا همه جهان خيابان ها از انسان هاى گرسنه،بى پناه،بيكار،تهيدست،بيمار و معتاد انباشت است كه از باطل و بى عدالتى حكايت دارد.همه ثروت جهان در محور چند انسان خود كامه و حريص تمركز دارد كه سرنوشت جهان را در دست دارند.اين ساز و سامان،رنگ و رونق و ساخت و بافت،با حق و عدالت قطعاً در تضاد واقع است. انسان هاى حامى حق و عدالت  در سراسر جهان خار چشم اند و مورد تهديد قرار دارند.با آن هم چون مدافعان حق و عدالت به راه، ديدگاه،فكر و فعاليت خود باور دارند و مايل اند با ارزش انسانى(پابندى به حق و عدالت و دفاع از آن) زندگى مى كنند.شجاعانه به مبارزه ادامه داده قربانى مى دهند و مشعل حق و عدالت را فروزان تر نگه مى دارند.

انسانى كه به حق و عدالت وفادار و پابند است و از آن دفاع مى كند در واقع مضمون زندگى خود را در آن يافته است حريص و اسير هواى نفس نيست و باطل،بى عدالتى،فساد و شر را سزاوار انسانيت ندانسته با قبول رنج،عذاب و محروميت ترجيح مى دهد.انسان بماند و براى حق و عدالت و دفاع از آن جسورانه مبارزه كند.او مى داند كه انسان بودن سرفرازى است و انسان مردن،مردن نيست.

مقصد والاى پابندى به حق و عدالت و دفاع از آن،انسان را توانايى مى بخشد،او را سزاوار زندگى مى سازد به او امكان مى دهد تا با روح و روان فوق العاده زندگى كند و در برابر پيش امد هاى سرد و گرم خم نشود.او انسان واقعى است و با درك واقعيت خود،همواره وزين تر مى شود و بر ظلمت باطل و بى عدالتى غلبه مى كند.او براى خود نه بل براى انسانيت زندگى مى كند و از همين سبب،نگرانى ندارد و مى داند كه بعد از او راهش را مسافر ديگرى مى رود و آرزويش بر آورده مى گردد.در حالى كه انسان پيرو باطل و بى عدالتى،قبل بر اين كه بميرد,مرده است او براى زندگى نه بل براى اندوختن حرص و هوس زنده است غافل مى ميرد و يا هم شعله يى حق و عدالت سالهاست در وجدانش مرده است.

عاصم شرار
كابل، افغانستان


 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 15 شهریور 1395 ، 08:36
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 205 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.