رجا
کمی دستور زبان بخوان مفهوم و مبدا و مقصد در مضمون تو دیده نمیشه. احیاط این عقده گیری ها تو را م ی کفاند