Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

فساد اداری، تروریزم و مواد مخدر به مثابۀ محور شرارت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 08:16

مهرالدین مشیدمبارزه با محور شرارت امری اجتناب ناپذیر و کم ترین بی توجهی به آن فاجعه آور است
آیا تروریزم مولود فساد است و یا فساد مولود تروریزم در این شکی نیست که فساد و تروریزم در دنیای معاصر به مثابۀ دو همزاد هم و کاهی هم به مثابۀ لازم و ملزوم یکدیگر اند که با تاسف در تارو پود جامعۀ ما راه یافته اند و از راس تا قاعدۀ هرم بر شانه های شهروندان کشور سنگینی می کنند و حکومت را فلج کرده اند. این دو چدیدۀ شوم بنیاد های نظام اجتماعی را تخریب می کند، با ایجاد از بی نظمی و قانون شکنی و دهشت از هم گسیختگی های فراگیر اجتماعی را به بار می آورند که نتیجۀ آن بوجود آمدن آشفتگی های کلان اجتماعی است و در کل حاکمیت قانون، نظم موجود در جامعه، قانونمداری، یکدیگر پذیری، تشتت و پراگنده گی های اجتماعی را بوجود می آورند که نه تنها بنیاد های نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور را تخریب می کند؛ بلکه با ایجاد و گسترش گرایش های قومی، سمتی و زبانی در جامعه روز تا روز بر هم گیسختگی های اجتماعی افزوده و دامنۀ نفاق و اختلاف میان شهروندان کشور را نیز از میان می برد. هرچند امروز فساد اداری و تروریزم به مثابۀ دو اژدهای هفتاد سر و هفتاد پای به مثابۀ موریانه بنیاد های نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را سوده است و گفته می توان که تمامی زمینه ها را برای ایجاد اصلاحات بنیادی و گسترده در آن از میان برده است و هر روز بیشتر نابود می کند. با تاسف که این دو پدیدۀ شوم در جامعۀ ما به به قول معروف به دوقلوی مهار ناپذیر بدل شده اند که گاهی یکدست و زمانی هم دو دست و یا دوگانه عمل می کنند؛ زیرا تروریزم زادۀ فساد و فساد مولود تروریزم است و هراز گاهی یکی برای دیگر جای باز میکنند و با تبدیل شدن به پدیدۀ مافیایی رابطۀ لازم و ملزوم با یکدیگر پیدا می کنند که امروز این رابطه در کشور ما چنان فربه شده است که دست حاکمیت و قانون هرگز به " کمر " آن نمی رسد و زمامداران کشور را گیچ کرده اند؛ بویژه حالا که مافیایا های داخلی وبین المللی هر دو را یدک می کند و پارو می زند. این رابطه چنان پیچیده شده و هر روز پیچیده تر می شود که بازیکنان تازه را به میدان می کشد و بازیگران پیشین را واداشته که به قول معروف با دو دست زیر الاشه بنشینند و با شگفتی های فراوان بازیکنان جدید را به تماشا بنشینند.
زیرا فساد اداری، تروریزم و مواد مخدر به مثابۀ سه پدیدۀ خطرناک گویی سر نخ حوادث کنونی در کشور را در دست دارند، ناخدای کشتی در توفان افتادۀ کشور استند و از توانایی های بی پیشینه یی برای بردن این کشتی به حلقوم حوادث برخوردار می باشند که هر سه با مافیای داخلی و بین المللی رابطۀ تنگاتنگ دارند. این رابطه از چهار دهه بدین سو چنان باهم مومیایی شده اند و به دیوار فولادین نفوذ ناپذیر بدل شده اند که پیهم برای تقویت بخشیدن یکدیگر عمل می کنند که هرگونه نفوذ در دیوارهای هفت خوان آن خیلی دشوار و ناممکن است و چه رسد به آنکه این دیوارسه قلویی را فرو ریخت و برای مبارزه با آن فایق آمد.
فساد اداری در کشور در حالی خطرناکتر از تروریزم شده است وهر دو با مواد مخدر بهم پیوند ناگسستنی یافته اند که جنگ افغانستان را شماری ها جنگ هیرویین عنوان می کنند و می گویند که غرب به بهانۀ مبارزه با تروریزم جنگ تریاک را درافغانستان به راه افگنده است. این که گفته می شود، درگیری های افغانستان به جنگ بین المللی بدل شده است و پای مافیا های  اسلحه، مواد مخدرو مفسدان جهانی را به میدان کشیده است، حرف گزافی نیست. چنانکه والی هلمند در برابر این پرسش افغانستان رو " آیا خارجی ها در کار مواد مخدر دست دارند یا خیر؟ از پاسخ دادن طفره می رود و به این گفته اتکا می کند که کار و بار مواد مخدر رنگ مافیایی به خود گرفته است که مافیای داخلی و خارجی در آن دست دارند.
شماری ها بدین باور اند که با پایان یافتن جنگ تریاک در چین، انگلیس ها تصمیم گرفتند که با ایجاد مرزی به نام افغانستان خواستند، این کشور را به کمربند تریاک بدل کنند. گفته می شود که پس از تشکیل حکومت ابدالی در سال 1747 این موضوع در راس برنامه های انگلیس ها بوده است تا این جنگ را به گونۀ دیگری آغاز کند و پایگاۀ این جنگ باید افغانستان باشد. قدرت های اهریمنی و جهانخوار هرگز به انسان و زنده گی او توجه ندارد و برای رسیدن به اهداف خود از هر ابزاری استفاده می کنند. انگلیس ها که در جنگ رویارویی شکست خوردند، خواستند تا با اندازی جنگ تریکا از مردمان منطقه انتقام بگیرند.
گفته می شود که جنگ مواد مخدر در افغانستان بی شباهت به جنگ” تریاک چین" نیست. اروپایی ها و امریکی ها در آن جنگ با تولید و صدور مواد در چین خواستند تا جامعهء چین را تخدیر کنند و بدین وسیله سرنوشت چیینایی ها را برمصداق رویکرد شکارچیان افریقایی، به سرنوشت شادیان دچار کنند. شکارچیان افریقایی کاسه های مملو از آب سرش را در مسیر راهء شادیان و پیش خود کاسه های پر از آب را می گذارند. با رسیدن شدن شادیان در نزدیک کاسه های سرش، شکارچیان زمانی که شادیان نزدیک کاسه های سرش شکارچیان آب را بر روی خود می زنند و در مقابل آفتاب می نشینند. شادی ها هم با دیدن این حالت آب سرش آلود را بر روی خود می زنند و در برابر آفتاب می نشینند. پس از چند لحظه سرش خشک شده و شادی ها چشم بسته در دام شکارچیان می افتند. هرچند از این به عنوان تقلید میمون وار نیز یادآوری شده است و اما داستان تخدیر و به دام افگندن چینایی ها هم بی شباهت به آن نبست. افغانسنان که پس از تشکیل حکومت احمد شاه ابدالی در معرض چنین توطیه قرار گرفته است و ریشهء آن در جنگ های استعماری قرن هژده و نوزده و سپس جنگ های سرد قرن بیست است. قدرت های استعماری آن زمان خواستند تا با ایجاد کمربند تریاک افغانستان را به عرصهء جنگ های تریاک منطقه بدل کنند نا با صدور آن به چین، کشور های آسیای میانه، ایران و روسیه جوامع کشور های یادشده را تخدیر کند. از این رو فساد اداری، مواد مخدر و تروریزم در حقیقت مثلث شموم مافیایی اند که هریک به نوبه جامعه را تخدیر می کنند. هدف بنیادی آنها فلج کردن جوامع به نفع قدرت های جهانخوار است تا آنان چون لاشی در دام آنان بیافتند. همانگونه که مواد مخدر جامعه را تخدیر می کند، به همان گونه فساد اداری و تروریزم در تخدیر جامعه نقش همسان دارند؛ اما با تفاوت آن که شیوه های تخدیر آنان متفاوت است وهر چند در کل افکار و چیستی بودن انسان را تخدیر می کنند و اما فساد اداری خطرناک تر از ترویزم جامعه را تخدیر می کند. با تاسف که امروز این سه پدیدۀ شوم در تار و پود جامعۀ ما سخت رخنه کرده است و تمامی گروه های مافیایی داخلی و خارجی را در یک محور برای تباهی افغانستان گرد آورده است. این محور شرارت در تبانی هم تمامی تلاش ها برای ایجاد اصلاحات و حکومت داری خوب را ناکام کرده و امید های مردم را برای رسیدن به یک حکومت عادلانه و شایسته سالار به یاس کامل بدل کرده اند. این محور شرارت توانسته است که تمامی نیرو های چپ و راست و میانه و افراطی و جهادی و غیر جهادی را با یکدیگر در راستای رسیدن به منافغ کثیف آنان متحد بسازد. اینکه می گویند افغانستان به جنگ بین المللی بدل شده است ودر عقب آن تمامی نیرو های شریر جهانی از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب قرار دارند، حرف گزافی نیست. این محور شرارت افغانستان را به پرتگاۀ نابودی کشانده است و عرادۀ جنگ و ناامنی ها را در افغانستان به پیش می برند. این محور در تمامی عرصه ها حضور دارند و به نحوی از انحا در این سو و آنسوی جبهه حضور فعال دارند و داستان ناتمام ستون پنجم هم ریشته در آن دارد. از همین رو است که جنگ افغانستان هر روز پیچیده تر می شود و بازیگران جدیدی در میدان های تازه عرض اندام کرده اند و می کنند. این در حالی است که برد و باخت در سیاست وابسته به شناسایی بازیگران و میدان های نبرد آنان است و بدون آشنایی نه تنها نبرد و رویارویی با آنان امری دشوار است، حتا رفتن به نبرد آنان اشتباۀ محض است. این رویارویی ها زمانی دشوار می شود که حریف نامرد و وعده خلاف باشد و نامجویی وکامجویی او را یار و یاور باشد. با تاسف که این محور شرارت منافع محور است و جز خود، غیر را نمی خواهد و با هرگونه دیگرپذیری و تحمل پذیری سازگار نیست، با اخلاق و انسانیت و ارزش های آن به گونۀ کامل پشت کرده است. از این رو نامردتر از هر نامردی است و در معامله گری ها وخیانت سرآمد روزگار خود اند. از این رو مبارزه با این محور شرارت هرچند ساده نیست، هفتاد دربند را عبور کرد تا به مصاف آن رفت. این در حالی است که عبور از هر دربند دشوارتر از عبور از هفت خوان رستم است؛ اما این به معنای آن نیست که میدان را به این محور شرارت که در یک مثلث شوم کنار هم آمده اند، خالی کرد؛ بلکه برعکس در برابر آن باید قاطع و سازش ناپذیر ر ایستاد. این مبارزه دشوار و به گونۀ فردی ناممکن است؛ از این رو حکومت باید در صف مقدم نیرد استوار و بدون هرگونه تردید ایستاد شود. افغانستان تا زمانی از این حالت بیرون شده نمی تواند که در برابر این محور شرارت بدون در نظرداشت هرگونه وابستگی قاطعانه عمل کند. پس حکومت ناگزیر است تا با ارادۀ محکم  و با همکاری مردم برضد این محور شرارت کار جدی و پیهم را ادامه بدهد تا بر این محور  شرارت غلبه پیدا کند. یاهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 129 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.