Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

فضای اعتماد به صلح را باید گسترش داد تا فضا برای آتش افروزان به جهنم مبدل شود PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 08:53

مهرالدین مشیدباپیوستن به کاروان صلح دشمنان سوگند خوردۀ افغانستان را شرمسار کنید
چهاردهه جنگ تمامی هست و بود مادی و معنوی این کشور را نابود ، ارزش های بزرگی را محو کرد و ازهم گسیختگی های شدید اجتماعی را بوجود آورده است که منافع ملی، وحدت ملی و اقتدار ملی را بیش از هر رمانی خدشه دار کرده است. این جنگ ویرانگر به این هم بسنده نکرده؛ بلکه با زیر سوال بردن استقلال سیاسی کشور وابستگی های دردناک سیاسی، اقتصادی و نظامی را نیز به بار آورده است که زمینه را برای دخالت های آشکار نظامی، سیاسی و اقتصادی خارجی ها در افغانستان فراهم کرده است.  حال زمان آن فرارسیده است که روشنفکران، دانشگاهیان و غیردانشگاهیان ،شاعران، نویسنده گان، آواز خوانان، سینما گران و تمامی هنرمندان عزیز است تا همگام با رسانه ها کمر ها را محکم ببندند، دست به یکدیگر داده و دیوار های آهنین تعصب در تمامی عرصه ها را فرو ریزند و جنبش خروج از قید و بند های گروهی، قومی، زبانی و مذهبی را تقویت کند و ناقوس صلح را تندتر بنوازند . با قافلۀ صلح بپیوندند و با همۀ توان فریاد بزنند که آنان صلح می خواهند تا پرده ها از گوش فلک دریده شود و ناله و شیون صلح خواهی شهروندان مظلوم و ببگناۀ افغانستان به آسمان ها برود تا باشد که زگنال های لطف الهی از آسمان به زمین فرود آیند و دل های سخت و کرخت جنگ افروزان در سرزمین به خاک و خون خفتۀ ما اندکی نرم شود که پس از آن دل های شان نه برای جنگ و آتش افروزی؛ بلکه برای تامین و صلح در کشور صادقانه صمیمانه بتپد. حالا به همگان چه موافقان و چه مخالفان سیاسی و نظامی حکومت آشکار است که کشور وضعیت خیلی بد و شرایط نهایت دشوار را تجربه میکند. بدون تردید شهروندان این سرزمین شامل مخالفان مسلح از ادامۀ همچو وضعیت راضی نیستند و طبیعی است که قلب های شان برای این کشور و مردم آن سخت می تپد. پس بر همگان است تا زنجیر صلح در سراسر کشور را بیشتر با شتاب تر به اهتزاز درآورند که روحیۀ صلح و دادخواهی برای پایان جنگ در کشور روح تازه یی پیدا کند؛ زیرا جنگ به گونۀ کابوسی در فضای کشور سنگینی می کند و روح تک تک شهروندان این سرزمین را منزجرکرده و بر روح پیرمردان، کودکان و زنان این کشور سخت صدمه وارد کرده است که آسیب آن به این زودی ها جبران پذیر هم نیست؛ زیرا التیام بخشیدن بر روح آزرده و سرگردان و آشفته و مضطرب امری ساده نیست که با ارایۀ چند نسخۀ جامعه شناسانه آن را درمان کرد. ممکن که اندکی بتوان تا روح لالهان و از خود رفته یی را با چند تابلیت اندکی جان بخشید و اما هرگز ممکن نیست که دل های شکسته را با این تابلیت ها درمان کرد. دل هایی را که از چهاردهه بدین سو یاران در سیمای دوست و اغیار در سیمای دایه های شیرین تر از مادر هر روز بیشتر می شکنند و به قول صوفی بزرگ یعنی عشقری زنده یاد،” چه بشکن بشکن است امشب” نه یک شب؛ بلکه در درازنای سالها، ماه ها و شب های تاریخ پیهم می شکنند و نعره های مظلومانۀ بشکن بشکن آن به آسمان ها رسیده است؛ چگونه ممکن است به ساده گی شیشه های پارچه پارچۀ آن را بهم پیوند زد تا آن را از موجی از شکستگی های پیهم رهانید. چنین ابتکاری از دست طبیبان ورزیده هم برنیاید؛ زیرا تنها وال این قلب بسته نشده که داکتر با تبدیلی آن چند روز دیگر مجال زنده گی را برای ببمار فراهم کند؛ بلکه قلب های هزاران انسان مظلوم این جامعه باوجود ظاهر صحتمند چنان شکسته و پاره پاره شده که دوا و سوزن داکتر را یارای پینه و پتره کردن آنها نیست. تابلیت این دل های شکسته فقط صلح است که به همت و پشت کار افراد مصلح و دلسوز و جامعه ساز و به مراتب حاذق تر از طبیب درد های جسمی و روانی افراد جامعه، البته با کسب پشتیبانی مخالفان مسلح  می تواند، بدست آید. شاید یک جامعه شناس آگاه و مدبر جامعه شناسی و مردم شناسی بتواند در روشنایی و کنجکاوی حوادث تاربخی برای تشخیص آن نسخۀ لازمی را تجویز کند و با کسب حمایت از مخالفان مسلح و ترغیب آنان به صلح،  گرۀ ناگشودۀ صلح را در کشور باز کند و بن بست کنونی در کشور شکسته شود. از همین رو است که راه رسیدن به صلح خیلی دشوارتر از رفتن به میدان جنگ و آتش افروزی است. جنگ عملی ویرانگرانه است و برای آن مردان جنگ جو، با صلابت، مصمم، ررمجو وآگاه با تکتیک های رزمی و نیاز است که در میدان های نبرد با دشمن پنجه نرم کرده بتواند و با استراتیژی های راهبردی نظامی و سیاسی دشمنان آگاه باشد. آشکار است که چنین فردی باید در دامان حوداث پرورده شده باشد و از گرم و سرد روزگار خیلی ها چشیده باشد که حتا در روند صلح هم هنر رزمی در برابر دشمنان را هم فراگرفته باشد. از این رو نظامیان نظامیان بیشتر مردان کم انعطاف پذیرتر و اندک خشن می باشند؛ اما آنانی که برای صلح قیام می کنند، از جمع قیام آوران دیگری اند که از لحاظ ویژه گی ها با آدم های اول متفاوت اند. مردان اول بیشتر نظامی اند که در خطوط مقدم نبرد باید به تکتیک ها و هنر رویارویی با دشمن آگاه باشند و اما مردان دوم بیشتر امیدوار برای صلح که عزم و اراده و توانایی فراگیر و بهم پیوسته برای صلح را دارا باشند. از این رو مردان اول باید حلیم و بردبار و دوراندیش تر باشند تا بر سر تل آررو های شان همیشه مایوس نایستند؛ اما این را نباید گذشت از اهداف کلان استراتیژیک برسر صلح تعبیر کرد، زیرا حوصله و پذیرفتن انتظار های شاق برای صلح را نباید با بلند کردن کارت معامله زیر نام صلح یکی شمرد و اصل مهم مولفه های صلح را که همانا تامین عدالت است، از یاد برد. صلحی را که قرآن از آن خیر کثیر یاد کرده است، صلح عادلانه است که عدالت به معنای واقعی اش در آن رعایت شده باشد و تامین عدالت در شاهین ترازوی صلح نشان دهندۀ توازن کامل دو پلۀ آن باشد. به همین گونه تعهد های دو طرف نیز برای اجرای فیصله ها حتمی و لازمی به شمار می روند. در این صورت است که می توان به قرارداد صلح باورمند بود و شفافیت آن را قبول کرد. صبیعی است که در این حال هرگونه فریب زیر نام موافقتنامۀ صلح مردود شمرده می شود. با تاسف که تا کنون مانور های زیادی زیر نام صلح انجام شده و اصل اهداف صلح قربانی رویکرد های سلیقه یی، گروهی و قومی در کشورشده است. این سبب شده تا صلح ابزاری برای تامین منافع ملی و تقویت اقتدار ملی در کشور نشود و در نتیجۀ مداخله های خارجی و شبکه های استخباراتی ابزاری برای برآورده شدن خواست های گروهی و قومی شده است. از این رو است که مردم افغانسنان نسبت به روند های صلح بی باور شده اند. در حالی که یکی از اهداف صلح خودداری از معامله روی ارزش ها است و بویژه ارزش هایی که به بهای گزافی بدست آمده اند. نگرانی های موجود در کشور در پیوند به صلح هم از اینجا ریشه گرفته اند؛ زیرا مردم  می ترسند تا مبادا ارزش های کلان زیر تیغ صلح نهاده شوند و ذبح شرعی شوند؛ بویژه آن که استقلال سیاسی، تمامیت ارضی منافع ملی و اقتدار ملی در میز گفت و گو ها مطرح شوند و به بهانۀ گفت و گو های صلح از این خط های قرمز عبور شود.
این در حالی است که باورمندی و اعتماد به صلح از مولفه های مهم آن به شمار می روند که پایه های صلح را استحکام ببشتر می بخشند. با تاسف که طی سال های گذشته این اعتماد جریحه دار شده و قربانی وعده خلافی های کلان شماری رهبران جهادی و سیاسی در کشور شده است. در این شکی نیست که عرصۀ گفت و گو های صلح باید بر اصل برد برد دو طرف رقم بخورد و دو طرف چیز هایی را از دست بدهند و چیز هایی را بدست آورند تا معادلۀ بردبرد به گونۀ درست توزین شوند. از این رو بازیکنان صلح نردبازان تردست را ماند که بازی را با مهارت و درایت تمام به پیش ببرند. این زمانی ممکن است که درجۀ شتاب برای بدست آوردن و از دست دادن در نقطۀ صفری یکدیگر را ببلانس کنند. از این رو هرگونه تلاش یک جانبه و ترس از دست ندادن روند های صلح را تخریب و به مخاطره رو به رو می کند. این که گفته می سود، صلح دشوارتر از جنگ است، دلیل اش این است که پیمودن کوه و کتل های صلح بر مصداق این شعر بیدل” معنی بلندی من فهم تند می خواهد ... سیر فکرم آسان نیست کوهم و کتل دارد” دشوار و حتا گاهی ناپیمودنی است؛ اما آنچه مسلم است، اینکه باید کوتل های آن را ناگزیر پیمود تا برای جامعه حیات بخشید و با برچیدن گلیم یاس جنب و جوش حیات را در آن جاری کرد تا باشد که شور و شوق زنده گی در تاریک ترین زوایای آن به بار و برگ بنشیند؛ اما نباید فراموش کرد که وزنۀ دو طرف صلح باید در نظر گرفته شود که کی با کی صلح می کند. صلح یک گروه با حکومت نباید به مفهوم قربانی خواست اکثریت به نفع آن گروه تلقی شود؛ زیرا صلح زمانی به  خیر کثیر می انجامد که منافع ملی و اقتدار ملی قربانی صلح نشود. حال که جامعه” جنگ زده و ببمار افغانستان بیشتر از هر کشوری نیاز به صلح پایدار دارد، پس لازم است تا از تلاش های پیگیر برای صلح پشتیبانی کرد و برای ایجاد فضای اعتماد و باورمندی به صلح کار کرد. بجای تخریب و پره زیت پراگنی ها و تبلیغات منفی برعکس با پیوستن به کاروان مصالحه فضای اعتماد به صلح را  گسترش داد تا فضای جنگ و آتش افروزی بر دشمنان سوگند خوردۀ افغانستان تنگ تر و زمین خدا برای جنگ افروزان به جهنم تبدیل شود. یاهو


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 156 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.