Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مبارزه با مواد مخدرایران؛سرکوب واعدام مخالفین نظام!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 08:18

محمدعلی مهرزادیکی ازکا رزارهای مهمی که امپریالیستها ومرتجعین درسراسرجهان برای ارعاب توده ها براه اندخته اند، (کارزارمبارزه با مواد مخد)، می باشد. برای ارعا ب جوانا ن دراکثریت کشورهای ازجمله امریکا و اروپا وحتی کشورهای اسیایی وابسته ومزدور به استعما رگران؛به این وسیله متوسل شده وفعلاً به شد ت جریان دارد. درایران ، تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر به زاغه نشینان وروستاییان مها جرمقیم درحاشیه شهرها یورش می برند، تحت این پوشش حمله به خلقهای تحت ستم بخصوص خلق ترکمن وبلوچ،عرب، بهایی واقلیت های مذهبی سنی را سازما ند هی می کنند. تحت لوای آن شوونیسم تهوع آورناسیونالیزم ( پان ایرانیزم) وتعصبات مذهبی اقتدارگرا را نسبت به مهاجرین افغان رواج می دهند.یا به عبارت دیگر، این کارزارهم درسطح بین المللی وهم درسطح ملی بیک چیزخد مت می کند:تشدید سرکوب ومحکم کردن کنترل پلیسی به خصوص بر آن مناطق وآن اقشاری از مردم که به شدت درموقعیت انفجاری قراردارند. اصولاً طرح مبارزه با مواد مخدراز سوی حکومت های استعمارگرغربی و نظامهای ارتجاعی شرقی جزئی از اقدامات  (( ضد شورش)) بوده وبه آن خدمت می کند. غول اعتیاد درایران بیداد می کند؛ جوانان ونوجوانان قربانیان اصلی اعتیاد اند.برمبنای احصا یه رسمی رژیم آخوندی ایران وگزارشگران خارجی، چهارالی شش ملیون معتاد وده ملیون مصرف کننده مواد مخدروجود دارد .طبق همین آما ر ، تعداد متعلمین ومحصلان معتاد بالغ بر250 الی 300 هزارنفراست.نیمی از افراد معتاد ، درسنین 15تا 19 سالگی هستند.مواد مخدرازیکسوبلای جان ومال توده های مردم است واز سوی دیگر، منبع سودهای عظیمی است که مشتی سرمایه دارودرراس انها باندهای قدرتمند هیئت حاکمه اسلامی وبه ویژه پاسداران درترافیک ان دست با لای دارند، وتمام عاید ازین نا حیه درجیب همین اشخاص می افتتد. درحالیکه فقر وبیکاری وبی اینده گی که تحت این رژیم اقتدارگرا برجامعه حاکم شده زمینه مساعدی برای اشاعه اعتیاد فراهم می آورد . هزاران کودک ونوجوان بی خا نمان یا حاشیه نشین ،درشبکه توزیع مواد مخدر سازماندهی شده ومورد استثمار وانواع سوء استفاده ها قرارمی گیرند. این شبکه درسطح شهرها ودرون شهرک ها وزاغه نشین ها انچنان گسترده است ، وگردانندگانش انچنان قدرتمند بنظرمی ایند، که بسیا ری از مردم هیچ امیدی به خلاصی از شرآن ندارند.اما اعتیاد یک معضل اجتماعی است،ومسئله تولید وتوزیع مواد مخدرنیزکاملاً به شرایط سیاسی ، اقتصادی وفرهنگی حاکم برجامعه وابسته است.غول اعتیاد را می توان شکست داد وجامعه را از شرمواد مخدر رها کرد، اما    برا ی این کار اول باید نظام های دولتی این کشورها را که سرچشمه این نکبت ها وتبهکاریها ست را از ریشه بر انداخت. امروز جای نهایت تعجب است که ایران خودرا (( قهرمان مبا رزه با مواد مخدر)) درمنطقه می داند ؛ولی فراموش می کند که نه تنها به حق مردم ایران وبه ویژه به حق مردم اقلیت های مذاهب سنی ازجمله: بلوچها ، ترکمن ها، عربها واقلیت ها ی کوچکتررا زیرچرخهای نظم کهن وتعصبات مذهبی درنکبت ودهشت وکشتاروانواع ستم واستثمارقرارداده است ؛ بلکه با مداخله خود درافغانستان نیز تنور اختلافات را دربین اقوام باهم برادر افغا نستان شعله ورساخته است.انچنان تصویرتیره وتاری از آینده وفضای یاس ونومیدی وبی پناهی وزندگی خالی از شادابی وتحرک اجتماعی درمقابل مردم قرار داده است ؛ که کسانیکه یارای یافتن هیچ راهی برایی خلاصی از این وضعیت نیستند ؛ ناگذیر بدامان مواد مخدر وافیون  پناه می برند. تا بخیال خود شان درد های هرروزه وهمیشگی را درلحظه های کوتا از خاطرببرند. سردمداران به اصطلاح مبارزه با مواد مخدرخود سوداگران مرگند.دولت بزرگترین سازما ندهندگان شبکه های تولید وپخش مواد مخدر بوده ومی باشند. کسانیکه زمانی علیه ملت چین بخا طر اینکه حاضرنبود به مواد مخدرمعتاد شود ، جنگ تریاک را سازمان دادند. حتی از اجساد سربازانشان که درجنگ ویتنام کشته می شدند برای جاسازی وحمل مواد مخدراستفاده می نمودند. کسانی که با همان طیاره که برای کنتراها ی نیکا راگویه اسلحه می فرستادند ، مواد مخدر به امریکا وارد می کردند.                                                                                   
مردم ایران نیزمدعیا ن مبارزه با مواد مخدررا خوب میشناسند؛ هیچکس فراموش نکرده است که چگونه پاسداران ازیک سو انقلابیون خلق ترکمن را به گلوله می بستند وعده ای ازمخالفین سیاسی را به چوبه دار می فرستادند؛از سوی دیگرعلناً به پخش مواد مخدردر منطقه می پرداختند.سربازان ازجبهه جنگ برگشته بخوبی می دانند که چه کسا نی منبع پخش مواد مخدردرجبهه ها بودند وچه کسا نی بهمراه دو تا سه هزار نیروی نظامی درکردستان هروئین را هم مثل نقل ونبات حتی ارزان تر از قیمت سگرت دربین عساکروجوانان کرد پخش می کنند.کمترکسی است که نداند چگونه سر نخ هریک ازشبکه های پخش مواد مخدربه یک آخوندیا یک رئیس کمیته یا صاحب مقامی درجمهوری اسلامی وصل می شود.شبکه پخش مواد مخدر، یک شبکه بین المللی است. درهرکشوری جزئی ( هرچند غیر رسمی) ازشبکه            سا زمانهای اطلاعاتی وامنیتی ونظامی می باشد که با استفاده از کلیه امکانات دولتی واستفاده از کلیه وسایل حمل ونقل نظامی زمینی ، هوایی، دریایی به اینکار مشغول می باشند.بدون استفاده از چنین امکاناتی سازماندهی این شبکه ها غیر ممکن است. این شبکه ها مستقیماً درخد مت تامین  مالی سازمانهای فوق قراردارند. نباید فراموش کرد که امروز، یکی از منابع مالی مهم تمام (( جنگهای مخفی)) امریکا ( به منظورجنگ ها ئیست که امریکا بدلایلی نمی تواند مستقیماً واشکارا به انان کمک مالی کند) علیه جنبشها ویا دولت ها قاچاق مواد مخدر تامین کرده ومی کنند.آخرین نمونه چنین اعمالی ، که علنی شد ، دست داشتن جنرال های کوبا یی در شبکه پخش مواد مخدر در انگولا وسایرنقاط جهان است.   ا لبته درین میان نوکران اینگونه دولت ها نیز،ازحق السهم برخوردار بوده وعنوان سلا طین مواد مخدر را به خود اختصاص می دهند.جنرال نوریگا درپاناما از آن جمله است. شبکه پخش مواد مخدردر ایران ، جزئی از شبکه مواد مخدرسیا در خاورمیا نه است که تمام هزینه جنگ درخاورمیانه ازجمله درسوریه وعراق را ازقاچاق وترافیک مواد مخدر به خصوص بعد ازتحریم اقتصا دی امریکا واروپا شدیداً تامین می کند؛ مرکزآن در پاکستان ( عمد تاً در پشاور) می باشد .درزمان شاه ، بخش بزرگی از کنترل تولید وتوزیع بخش مواد مخدر در انحصارباند درباروبوروکراتها ی نظامی بود.جمهوری اسلامی بخشی از شبکه های زمان شاه که با ساواک ( سازمان استخبارات ایران) وسیا ارتباط داشتند را درهم ادغام نمود وبا بخشی نیز درگیر شد.ولی مسئله ای که موجب رشد شبکه های ترور وجنایت علنی ومخفی ، درداخل وخارج کشورایران می باشند.بسیاری ازین ارگانها بخشی از هزینه های غیررسمی فردی یا جمعی خودرا از طریق فروش مواد مخدربدست می آورند. از کمیته های ا نقلاب گرفته تا حزب الله افغانستان وابسته به جمهوری اسلامی تا دارودسته های مزد وررژیم درلبنان ،شهره خاص وعام در این زمینه می باشند . حتی طرح مبارزه با مواد مخدر نیزخود منبعی بزرگ برای رشوه خواران رژیم درپا ئین ترین سطوح سپاهی وبسیجی بوده وخود نشا نه عمق پوسیدگی وشیوع فساد درپا یه های (( مومن )) این جمهوری می باشد .درگیرشدن رژیم با شبکه های معین وعمدتاً (( هیچکاره)) که دراثرفقروفلاکت ، وبا تامین مواد مخدر برای خود ، به توزیع آن می پردازند ، درخدمت انحصاری باقی ماندن ترافیک این کا لا در دست شبکه های اصلی وابسته به خود رژیم می باشد. رژیم ایران کارزارارتجاعی سعی کرده که به آن پوششی (( انسانی)) داده وپرچم دفاع از قربانیان مواد مخدر را دردست بگیرد؛ واز این طریق از حساسیت مردم به این مواد خا نمانسوزسوءاستفاده نموده (( فصل مشترکی)) با مردم که ازین نظام سخت متنفراند ، پیدا کند.زهی خیال باطل!. این کارزار، یک دام اغواگرانه ویک حمله واقعی به توده هاست . اغوا گرانه است ، زیرا تحت هر عنوان مبارزه با یکی از معضلات واقعی جامعه حما یت از مردم وخدمت به مردم صورت می گیرد.این بار تحت پوشش مبارزه با مواد مخدربه دستگیریهای مردم ، خا نه گرد ی، بند ش سرکها ، کنترول محلات وهویت جوانان ، دستگیری های بدون دلیل د ست  به اعدام های  مخالفین سیاسی به بها نه قاچاقبران مواد مخدر درداخل وخارج زندان بدون دست رسی به وکیل مدافع می زنند . ارگانهای سرکوبگردیگری را بهمراه کمپ های کار اجبا ری سازما ن می دهند.این کارزاربا مواد مخدردرایران ادامه جنگ داخلی علیه مردم وتقویت هرچه بیشتر انحصار مواد مخدربدست سپاه پاسداران است.این کار تلاشی است به منظورمنحرف ساختن افکار عمومی وایجاد جوی درمیان مردم مبنی بر اینکه دیگربه این یک حرکت جمهوری اسلامی ؛ یعنی به اصطلاح مبا رزه علیه مواد مخدر، مردم نمی توانند ایراد بگیرند و یا به آن مخالفت کنند. انهای که فکرمی کنند کارزارضد مواد مخدر در تضاد با سیا ست کلی رژیم ایران قراردارد ، دراشتباه محض بسر می برند .بخش مواد مخدراز سوی جمهوری اسلامی وکارزار ضد مواد مخدر انها ، دوروی یک سکه اند ودر خد مت منافع رژیم قرار دارند. نظامی که سردمدارانش معتادند و به هیچ وجه نمی خواهند مردم از مخدرات نجات پیدا کنند. این کارزارفریبکا رانه هیچ ربطی به مبارزه با مواد مخدر نداشته فقط درخدمت دامن زدن به جو ارعاب سرکوب مردم ومخالفین سیا سی نظام است. درهم چو شرایطی مردم ایران از خود می پرسند که درین کارزارمواد مخدر، گوشت دم توپ تعدادی مافیایی گردند وبدون ذره ای ترحم زند گیشان نابود گردد .؟                مبارزه واقعی علیه مواد مخدروشبکه های پخش آن ، بدون مبارزه علیه منا سبات وارتبا طات ناسالم که امروزفضای آن کشوررااحتوا نموده است امکان پذیرنیست .رهایی از مواد مخدرواعتیاد به این ماده تباه کن وفاجعه قرن 21 که دامن گیرکشورهای منطقه وجهان شده است ؛ بستگی دارد به قیام ملی علیه سوداگران مرگ ، وتمام کسانی که معتاد به نوکری زر وزوروستمکاران واستعمارگران اند براه افتاده است می باشد ؛ یگا نه بدیلی که می تواند مردم افغانستان ومردم ایران را ازدست ستم بارگان مواد مخدرنجات دهد ، استفاده ازتجارب  مبارزه وقیام ملی مردم چین علیه مواد مخدر وجلوگیری ازاعتیاد است؛ درکنارحوا دث که درایران وافغانستا ن نسبت به اعتیاد ومبارزه علیه مواد مخدرمی گذردبد ون انکه به قطع آن نقطه پایان دهند هرتصوری دیگرچون تیریست که درتاریکی رها شود. هشدارزمانه یکباردیگرمردم ایران وافغانستان و حتی جامعه بشری را فرامی خواند تا از توان مندی های که تا اکنون از آن د ر راه عدالت اجتماعی وبخاطرانسان وانسانیت کارگرفته نشده است ، وقت آن فرا رسیده ومارا سخت بمارزه می طلبد تا دیرنشده با تشریک مساعی توده ها ی تحت ستم درمقابل این دسیسه وفاجعه قرن 21 که صرف مردم  این کشورهارا نشانه گرفته ما ورای قدرت حاکما ن هرکشور بپاخیزند قدم بقدم علیه این آفت تباه کن وخانما نسوزمواد مخدر واعتیاد به مواد مخدر جامعه جهانی را به مبارزه باید طلبید؛ از نظاره کردن وسکوت درقبال این همه خشونت وجنگهای تحمیلی که زاده کشت کوکنارواعتیاد به مواد مخدر وفساد اداری است، تا مداخله وستم برمها جرین وبخصوص مها جرین افغانی که در ایران وپاکستان وآتش زدن خانهای مهاجران افغانی دریزد ایران ودیگرفشارهای قرون وسطایی که از طرف این دوکشورهمسایه برمردم اواره ومهاجرروا می دارند ، نقطه پایان داده شود. درحالیکه با دروغ وتذویراین دوکشورخودرادرعقب مفهوم مهما ن نوازی ، مهربانی حتی کلیمه ( جوانمردی) را گاهی برزبان می آورند !؟ افغانیت با قبول این تصاویر واقعی شرم خواهد مرد ؛  حتی امروزدر حق مردم ما در درون جامعه از طرف جنایت پیشه گان صورت گرفته کافی نیست ؛ابرازشرمساری صرف وقیحانه ترین وبی ارزش ترین کاری است که می توان کرد.!آنچه شاید مارا کمی از این بار هولناک گناه رها کند تنها وتنها اعتراف است،اعتراف به تاراج بیت المال ، خشونت ، فساد اداری ، قاچاق مواد مخدروبا لاخره آنچه تا اکنون بحق اقوام باهم برادرچه در سطح سیاسی ، اقتصادی ومذهبی انجام داده ایم به اشتباه خود به پیشگاه خداوند(ج) وملت حق شناس خود اعلام کنیم، تا ازتکراراین همه تکرار اشتباهات جلوگیری شود؛ اعتراف به تصویرواقعی خویش کمترین کاریست که ازما وهمسا یگان ما ازجمله ایران وپاکستان دربرابر مردم برخواهدآمد.اعتراف به اشتباهات که فعلاً نهادینه شده درعمیق ترین لایه های افغانیت وانسا نیت شکل نفوذی به خود گرفته است،ونهایتاً رجوع کردن وتجدیدنظرواحیای وجدان اسلامی وانسا نی می تواند بارگناهان وتجاوزبه حق برادرمسلمان وهم وطن ؛ نخستین گامی درساختن خود ودیگران است .                                           

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 131 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.