Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مبارزۀ ناکام با فساد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالودود ظفری، المیدا- کالیفورنیا   
چهارشنبه ، 24 آذر 1395 ، 13:39

عبدالودود ظفری، المیدا، کالیفورنیانارد ناردلند و جاویدسخنور، گزارشگران روزنامۀ نیویارک تایمز، گزارشی را با عنوان (تلاشهایی که به حمایت امریکا درمبارزه علیه فساد صورت گرفت، ناکام مطلق می باشد.) درشماره28 سپتمبر2016آن روزنامه به نشرسپاریده اند. برگردان فارسی گزارش پس ازیک تبصره تقدیم می گردد.
اگر دررأس دولت افغانستان، بجای حامدکرزی وغنی احمدزی، دو شخص مفسد، متقلب وقومپرست، اشخاص باوجدان، پاک، شایسته، دلسوز، عاشق اعتلای وطن، ازهمه مهمترضد تبارگرایی وجودمیداشتند وهمۀ مردم را یکسان تلقی میکردند، درشانزده سال گذشته بااستفاده از توجۀ عمیق جامعۀ جهانی وسرازیرشدن ملیاردها دالرکمکهای سخاوتمندانه، افغانستان در قطارکشورهای متمدن جهان قرارمیگرفت و مردم رنجدیده وبلاکشیدۀ ما آرام وآسوده می شدند.
شانزده کشوراروپای غربی که شامل آستریا، بلجیم، دنمارک، فرانسه، آلمان، یونان، آیرلند، ایتالیا، هالند، ناروی، پرتگال، سویدن، سویتزرلند، انگلستان، و ترکیه میباشند، دراثر جنگ جهانی دوم به خرابه تبدیل شده بودند، بامصرف دوازده ملیارد دالرکمک امریکاکه به نرخ اموز مبلغی درحدود یکصد وبیست ملیارددالرمیشود، ازطریق پلان مارشال درظرف چهارسال (1948-1952) بازسازی شدند، نه تنهاآثار جنگ رازدودند، زمینه های انکشاف اقتصادی وساختمانی رافراهم کردند وبه سرعت به کشورهای کمک کننده تبدیل شدند. بصورت مثال دربازسازی انگلستان3297 ملیون دالر، درفرانسه 2256 ملیون دالر، درآلمان غرب1448 ملیون دالر، درترکیه 137 ملیون ودربازسازی پرتگال 70 ملیون دالرهزینه شده بود.
باوجودیکه نقش کمک دوازده ملیارد دالری امریکادربازسازی اروپای غربی جنگزده خیلی برجسته بود، ولی تطبیق پلان، بیشترمرهون زعمای ملی، دلسوز، باکفایت وشیفتۀ آبادی اوطان وآرامی مردمان شان میباشد، که باصداقت وپشتکار جریان بازسازی ومصارف را مسئولانه مدیریت ونظارت کردند تابه اهداف ملی خود نایل شدند.
مگرزعمای متقلب، مختلس و دزدافغانستان درشانزده سال گذشته مسیر اصلی ملیاردهادالرکمک راتغییرجهت دادند، مبالغ زیادآن بجای آنکه دراعمار، بازسازی وانکشاف اقتصادی به مصرف برسد، درراه های غیر موثر وبیحاصل ضایع شد، یابه حسابات شخصی، خانوادگی، گروهی و قبیلوی خود درداخل وخارج انتقال دادند. به همین خاطرافغانستان قادر نشدباآنهمه کمکهای فوق العاده، به پای خودبایستد، وهنوزهم بارشانه های جامعۀ جهانی میباشد وکجکول گدایی بدوش میکشد! بغیرازیک اقلیت خیلی کوچک دزدان دولتی، قراردادیها، تفنگداران وزورآوران قاچاقبران که به نوا رسیدند، اکثریت مطلق مردم نه تنهاازین کمکها چیزی بدست نیاوردند، بلکه باتغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی وبازار آزاد، آنچه داشتند ازدست دادند وفقیرترشدند. شمار گداها، کارشاقۀ کودکان وفرارجوانان ازافغانستان شاهد این مدعا میباشد.
حکومت امریکا وناتو ازمصرف یک تریلیون (یک هزارملیارد) دالردر افغانستان صحبت مینمایند. اگربخش اعظم آن به امورنظامی خرج شده باشد، بخش بزرگ دیگرآن به عوض آنکه درامورملکی، اقتصادی و انکشافی وبازسازی مصرف شده باشد، توسط کرزی بانی فساد، واحمد زی ادامه دهندۀ فساد وحلقات نزدیک به آنهاچور وچپاول گردید. عطش زراندوزی کرزی رادزدی ازظولهای کمک، خاموش ساخته نتوانست، درسفر رسمی به امریکا، ایران، انگلستان، پاکستان وغیره، با پاگذاشتن به وقار وغرورملی، بوجیهای پول نقد راازسازمانهای استخباراتی آن کشورهابصورت پنهانی ودورازحساب وکتاب رسمی، باخود انتقال داد. لعنت خدا ونفرین برزعیمی باد که عزت وشرافت ملی مردم خودرا معامله کند. زمانیکه موضوع اخذ پول نقدرازسازمان های استخباراتی به رسانه ها درز کرد وآفتابی شد، کرزی به کمال بی شرمی و باچشم سفیدی آشکار بیان کرد: « بلی، بلی، آن پولهاخیلی به دردخوربودند، کاشکی ادامه می یافتند.»!
حامدکرزی درچهارده سال وغنی احمدزی دردوسال گذشته آنچه انجام داده ومیدهند، پی ازهمه آیندۀ خود، خانواده، قبیله وحواریون خودرادر نظرداشتندودارند. قراردادی های پرمنفعت، خریداری های بزرگ و مقامات بلنددولتی به کسانی داده شده ومیشودکه بااین دوانسان متقلب روابط تباری داشتند یادرانتخابات های گذشته به نفع هردو، به تخطی و تقلب دست زدند یاپولهای کلان پرداختند وکمپین کردند.
فساد پیشگی اخیرکرزی آنست که طی یک مصاحبه درحمایت از برادران طالب خود بیان کردکه طالبان افغان هستندوحق دارندیک قسمت افغانستان راتصرف بدارند! این بیان سخیف طالبان رابیشتر جرئت دادتاحملات خودرا برشهرهای قندز، لشکرگاه، فراه، ارزگان و جاهای دیگر تندتر سازند وخسارات هنگفت جانی ومالی واردکنند. اظهارات ضدملی کرزی اعتراضات شدیدرسانه هارا برانگیخت ومردم زیادی رابی اندازه متاثر ساخت.
کرزی واحمدزی بنابرخصلت منحط قبیلوی وپشتونوالی باتشدیدکردن نقاضت های قومی، میخواهند زمینۀ استمرارحاکمیت قبیله رافراهم گردانند. همسویی باطالبان وامضای موافقتنامه باگلبدین هم بخاطریست که جلو رشداقوام دیگر گرفته شود وازمرکزقدرت به حاشیه رانده شوند.
اکنون که جامعۀ جهانی درکنفرانس بروکسل پانزده ملیارددالردیگر برای افغانستان تعهدکرده است، یقینا دراثر خودکامگی ویکه تازی غنی احمدزی، جنگ خانگی حکومت وحدت ملی غنی وعبدالله و حرص حلقات زراندوز قسمت زیادآن به یغما برده میشود، وبرای انکشاف افغانستان وآرامی اکثریت مردم آن به مصرف نمی رسد.
خداوندکشوربیچارۀ مارا ازچنگال پول پرستان، تبعیض طلبان وتمامیت خواهان نجات بخشد.
-
اینک برگردان گزارش نیویارک تایمز:
براساس دریافت بررس های امریکا، مبارزه علیه  فسادازطریق کنترول ومراقبت دارایی های پولی مقامات ارشد رسمی افغانستان تقریبا ناکام مطلق است. دفتر بررس عمومی خاص بازسازی افغانستان گزارش داد که ازجملۀ83 نفربلندپایگان افغانستان، تنهااشرف غنی رئیس جمهور کنونی دارایی خودرابصورت کامل مطابق به قانون ثبت دارایی ثبت کرده است.
امریکاومتحدین آن مبارزه بافسادرایک امرحتمی وجدی برای پیروزی درازمدت افغانستان میپندارند. خشم مردم از فسادهمه گیر یکی ازدلایل عمده میباشدکه شماری ازمردم افغانستان ازحکومت تحت حمایت غرب ناراض بوده وبه طالبان باغی رومی آورند.
گزارش بررسهای امریکا برنهاد عالی نظارت که یک ادارۀ افغانستان میباشد وداراییهای مامورین راهنگام اشغال وظیفه و ترک آن زیر بررسی قرارمیدهد، توجه خودرا متمرکزساخته است. براساس حکم قانون، مامورین مکلف اند درزمان قبولی وظیفه وهنگام ختم آن داراییهای خودرافاش سازند.
ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا مبلغ6/26 ملیون دالر رابخاطر ردیابی دارایی هاو87 ملیون دالربرای تمویل مبارزه علیه فساد، برای هفت سال به افغانستان کمک کرد. بنابرگزارش، بی نظمیهای زیادی رااززمان حکومت کرزی افشاکرده استازجملۀ 56 شخص بلندمقام که باید دارایی های خودراپیش وبعداز اشغال ازوظیفه ثبت میکردند، هفت نفر به چنان کاری اقدام نکرده اند، یازده نفرشان که داراییهای خودرابه ثبت رسانیده اند، ازصحت وسقم آن که قانون تقاضا میکند، تذکری نرفته است. هنگام ترک وظیفه حالت بدتر ازپیش بودکه تنهاهشت نفراز47 مامور ارشدحکومت کرزی، داراییهای خودرا اعلام نمودندکه ازطرف ادارۀ مبارزه بافساد چک وتطبیق نگردید.
براساس گزارش، درمیان کسانیکه ازافشای داراییهای خودسرباززدند، شخص حامدکرزی بودکه رئیس ادارۀ مبارزه علیه فساد راتعیین کرده بود. برخلاف شهر(کاذب) پاکدامنی، کرزی دردوبانک جرمنی حساب داردکه هیچگاهی ازآن یادنکرده وشمارۀ حسابات رادراختیار بررس ها قرارنداده تاموردتفتیش قرارداده میشد ودارایی های هردو حساب برملا میگردید. این اولین بی نظمی مالی حامدکرزی رانشان میدهد. یکی ازیاران کرزی گزارش رانادرست خواندوگفت بررس عمومی امریکاحق نداشت همانند پلیس، اعتبارنهادهای افغانی رامورد سئوال قراردهد. همکارکرزی که ازذکرنامش اباورزید، افزود ادارۀ عالی نظارت افغانستان درمقایسه با ادارۀ بررس عمومی امریکا درحالت بهترمیباشدکه اعلام داراییهای مقامات ارشد رسمی مانندآقای کرزی را بررسی کند.
طبق بیان جنیفر نکل، سخنگوی بررس عمومی امریکا، گزارش براساس دیتا واطلاعات ادارۀ عالی نظارت تهیه شده است. بخش اعظم بودجۀ ادارۀ عالی نظارت افغانستان ازکمکهای جهانی وکمک مالی امریکا فراهم میشود. بصورت عموم حکومت افغانستان بالای کمکهای جهانی استواراست، بصورت تخمینی از70 تا90% بودجه خودرا از معاونت هاومساعدتهای جامعۀ جهانی بدست می آورد.
گزارش حالی میسازدکه یک مامورادارۀ نظارت افغانستان که نام خود رانگفت، به بررس هابیان داشت: « پروسۀ اعلام داراییهای مقامهای بلندحکومت یک نوع نمایش میباشدکه برای خوشنودی جامعۀ جهانی طرح شده است»!
گزارش یافته های خودرادرمورد داراییهای مارشال محمدقسم فهیم معاون اول حامدکرزی چنین بیان میکند: مارشال فهیم دارایی خود و اعضای خانوادۀ خودرا ثبت کرده بود وآنرا ده دربند خانه، مقداری زمین وپول نقد وانمودساخته بود، مگر افشانکرده بودکه درحالیکه حقوق ماهانه اش پنج هزاردالربود، آن داراییهارا چسان بدست آورده بود. مارشال فهیم درسال 2014 وفات کرد.
دومقام بلند درادارۀ کرزی که داراییهای خودراثبت ننموده بودند، عبارت بودنداز محمدیونس قانونی که پس ازوفات مارشال فهیم بحیث معاون اول برگزیده شد، ومجتبی پتنگ وزیرداخله. آقای قانونی در هنگام تهیۀ گزارش درسفربود وبررسها قادرنشدند باوی تماس بگیرند، ولی آقای پتنگ ادعانمودکه اودرزمان اشغال وظیفه بحیث وزیرداخله وترک آن وظیفه، دارایی خودرا اعلام کرده بود. درزمان اشغال وظیفه دوهزاردالر دربانک داشت وهنگام موقوفی پنج هزاردالر ذخیره داشت، وی ادعا میکردکه یک افغانی ازخزانۀ دولت نگرفته است.
گزارش افشامیسازدکه 27 مامورعالیرتبه درحکومت غنی احمدزی که باید طبق قانون ثبت داراییها، داشته های خودراثبت میکردند، تنهاخود آقای غنی به ثبت دارایی خود اقدام کردوتوسط ادارۀ عالی نظارت بررسی گردید. ثبت دارایی های 22 نفرتحت اجرامیباشد ولی چهار نفردیگر ازبلندپایگان حکومت فعلی به ثبت دارایی خودنپرداخته اند. از جمله جنرال عبدالرشیددوستم معاون اول، ستانکزی وزیردفاع (اکنون رئیس امنیت)، محمدخان و محقق معاونان رئیس اجرائیه.
گزارش حاکیست که فورمۀ غنی احمدزی بصورت ناقص خانه پری شده است، گفته شده که او در دوبانک جرمنی حساب دارد، ولی نام یک بانک وحساب خود رادربانک دیگر تذکرنداده است. بررس ها چندین جای ازقلم افتادگی رامشاهده نموده اندکه سبب کندی ومانع دریافت صحت وسقم اعلام دارایی میشود. باآنهم ثبت دارایی احمد زی شفافتر وکاملتر از اعلام داراییهای کرزی میباشد. هارون چخانسوری سخنگوی غنی احمدزی گفت تفاوت درفورمه بخاطر مشکلات تخنیکی وجود داردکه اکنون اصلاح شده است. به باورچخانسوری «چون درفورمه جای کافی برای نوشتن وجودنداشت، موضوع بصورت مکتوب به ادارۀ عالی نظارت تشریح گردیده است.
درگزارش بررس عمومی آمده که نهادمبارزه بافساد، ازامکانات، ارادۀ سیاسی وآزادی عمل که لازمۀ اجرای وظیفه اش میباشد، برخوردار نیست. نهاد شفافیت بین المللی درجه بندی، دریافته است که ادارۀ عالی نظارت آنقدر ضعیف عمل کرده که ادارۀ انکشاف بین المللی کمکهای خودرابه این اداره درسال2012 از 6/26 ملیون دالربه 4/9 ملیون دالر کاهش داد.
وقتاکه ادارۀ مبارزه بافساد پرونده هایی راکه شامل رشوت، اختلاس و جعلکاری دراسناد، بیش ازیکهزار تا یکصدملیون دالر وشامل اشخاص بلندمقام مثل وزرا درآن دخیل میباشند، به دادستانی کل میسپارد، آن اداره دربررسی وتعقیب دوسیه ها ناکام میباشد. چخانسوری گفت گزارش بررس عمومی امریکا کهنه ومنسوخ میباشد، اکنون افغانستان دارای یک دادستان کل بنام محمد فریدحمیدی است، آن به گذشته تعلق دارد. گزارش اقداماتی راکه توسط دادستان کل اصلاح طلب روی دست گرفته است، احتوانمی کند. زمانیکه درماه مارچ حمیدی به این وظیفه تعیین شد، چهارصددوسیۀ فساد دوباره موردبررسی قرار داده شد و317 بررسی وتعقیب قانونی به راه افتید. /
(منتشرۀ هفته نامۀ امید

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 113 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.