Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مثلث ارگ نشینان تا برادری با طالبان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالوکیل کوچی   
چهارشنبه ، 5 آبان 1395 ، 17:10

فتنه از عـــما مه  خیزد  نی زخم
ماهی از سر گنده گردد نی زدم

مثلث ارگ نشینان تا برادری با طالبانآنکه گاهی میگفت من خودم مجاهد هستم وزمانی طالبان را برادر خطاب میکرد ولی از جنایات وحشتناک دشمنان وطن دربربادی افغانستان هرگزاحساسش نمی جنبید و کشتار وحشیانه مردم را بدست گروه های تروریست  و تاریک اندیشان قرون وسطایی وتخریب کشور را در جنگ نیابتی نادیده می پنداشت. ارگ نشین دومی که با آزاد کردن طالبان از زندان های کشور با سازش ومعامله های پنهانی و آشکارا تا نفوذ دادن  گروه های تند رواسلامی واسلام نماها در نفس دولت پیشرفت. وآن ضلع سومی :کارمند و تیلفونچی سابقه، وزیر دیروز وریس شورای امنیت امروز، طی کننده راه یکصد ساله در یک شب. آنها همه در ازاُ خدمتگزاری به ولینعمتان خارجی وسازشهای داخلی شان در مثلث قدرت تکیه می زنند.
کارنامه ارگ نشینان معلوم الحال در مثلث قدرت بزمانی بر میگردد که در دوران حکومت جمهوری محمد داود خان جرقه های شورش گری دروجود مخالفین دولت افغانستان  ومجاهدین ساخت پاکستان در بعضی از مناطق کشور نمایان گردید که پس از نیم دهه با رخداد مسلحانه ثور ورویکار شدن دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان   بهانه پاکستانی ها وگروه های گوش بفرمان شان در تبانی با دول مرتجع عربی و قدرتهای غربی به مداخله وتجاوز بر حریم کشور ما شدت گرفت.
روند  سرباز گیری ازگروه های مجاهدین در پاکستان چهره ی را بنام حامد کرزی  برجسته ساخت که در زمان اوجگیری جنگ تحمیلی قدرتهای خارجی با افغانستان در هماهنگ ساختن کمکهای مادی ومعنوی و آموزاندن جنگ به گروه های مجاهدین در پاکستان بود که به پاداش آن در دولت مجاهدین بحیث معاون وزیر عز تقرر یافت. پس از آن به همکاری طالبان شتافت ومسُولیت نماینده گی گروه طالبان  را در سازمان ملل متحد بعهده گرفت.
کرزی با داشتن سیاست چند بعدی با عهده دارشدن مشاوریت شاه سابق  به هدایت وبرنامه ریزی ظاهر شاه وساز مان اطلاعاتی امریکا که گفته میشود کرزی خود یکی از مهره های آن بود به حمایت محمد ظاهر، شاه سابق به افغانستان عزیمت کرد وپس از شکست طالبان واشغال افغانستان توسط نیروهای امریکایی وچند ملیتی، کرزی در کنفرانس بن بحیث ریس اداره موقت تعین گردید ودر دوران زمامداری اش طالبان را برادر خطاب نموده هزاران طالب تروریست وجنایتکار در آن زمان فراری ویا رها شدند.  بنا بگفته حفیظ منصور نماینده مجلس که در زمان حکمروایی کرزی گفته بود
«کرزی در روز های نخست بدون حساب وکتاب  تنها طالبان نی بلکه اسیران پاکستانی های مجرم را بخاطر جذب رضایت پاکستان از زندان های کشور رها کرده آنها را پیوسته برادر خوانده وحملات شبانه را بالای شان قطع میکند » گذشته ازآن بنا به نشریه سایت آزادی عدالت، کرزی در یک مصاحبه حساس وتاریخی که با مهمترین شبکه تلویزیونی پاکستان بنام «جیوی » انجام داده گفته است که هرکه با پاکستان حمله کند افغانستان برادر پاکستان خواهد بود اینست نمونه وطنپرستی آقای کرزی که مزورانه سنگ خدمت را بسینه زده از موقعیت یک افغان سخن میراند. برادر خوان دیگرش اش
آقای اشرف غنی که دست کم از کرزی نداشته ونامبرده پس ازدوره  تحصیلات در پوهنتون امریکایی لبنان در اثر روابط قوی اش با مقامات غربی، در هماهنگی کمکهای خارجی به مجاهدین ومخالفین دولت دموکراتیک افغانستان نقش بسزایی داشته ودر پاداش خدمات مهم در میان گروه های جنگجوی به مقامات وزارت مالیه ومشاوریت ریاست جمهوری نایل گردیده که در زمان کار کردهایش در وزارت مالیه میلیارد ها دلار از کمکهای خارجی وثروت داخلی بدست زورمندان ومقامات ارگ نشین حیف ومیل میشود.اشرف غنی در دور دوم کمپاین انتخاباتی   رهایی طالبان را از بگرام به مردم ولایت قندهار وعده داده وهزاران طالب جنگجوی وآدمکش را از زندانهای کشور رها میکند. اشرف غنی به این هم بسنده نکرده  در یکی از صحبتهایش در رابطه به طالبان گفته بود که «با طالبان ظلم شده است، باید از آنها معذرت خواسته شود».
موضوع این معنا را میرساند که باز مانده گان شهدای وطن از قاتلین مردم افغانستان نیز معذرتخواهی نمایند. بسیارمضک وشرم آوراست. بنا بگفته یکی از اعضای مجلس افغانستان که درین رابطه چنین میگوید «منظور آقای غنی این است که در مجموع همه طالبان مورد ظلم قرار گرفته اند واشرف غنی ریس جمهور افغانستان از گروه طالبان معذرت خواهی میکند در واقع اهداف طالبان را می پذیرد در آن صورت به شخص ریس جمهور تعلق دارد این از حساب مردم افغانستان جدا است مردم طالبان را به عنوان آله دست پاکستان وگروپ جنایتکاران و قاتل مردم میدانند.»
آقای غنی که علاوه بر تحصیلات مسلکی اش، مطالعه سیرت النبی را نیز به او نسبت میدهند، ولی  جای تعجب است که فسق وفساد وچور وغارتگری، قومپرستی، تقلب و فریب دادن مردم را در کجای سیرت النبی  مطالعه فرموده اند؟ که نمونه های زشت و فاحش آن در دستگاه دولتی ایشان فراوان بنظر میرسد واز برکت همین کرزی ها وغنی ها بود که افغانستان دومین یا سومین دولت دار نمونه فساد در جهان معرفی میشود وآنها با کدام سربلندی در برابر مردم هنوز رجز خوانی میکنند.
در جای دیگری آقای غنی را محقق تاریخ چهارصد ساله کشور معرفی میکنند.خیلی سوال بر انگیز است که در کجای تاریخ چهار صد ساله افغانستان چنین نمونه های شرم آور از سازشهای تسلیم طلبانه،دشمن خواه هانه،بیگانه پرستی ومردم ستیزی وجود داشته است. آیا دولت داری همین است که هزاران مرد مسلکی،مجرب وکارا به جرم تفاوت زبانی،سمتی،قومی وجنسیتی به حاشیه رانده شود وبجای آن افراد مجهول الهویه در نقاط کلیدی دولت نصب شوند.
جالب اینکه بعضی ها اشرف غنی را به اقتصاد دان آگاه،استراتیژسیت مجرب وکارکشته مسایل اقتصادی میخوانند ولی باید دانست که کدام فعالیتهای اقتصادی با کدام برنامه علمی خد متگزاری  وباز سازی متوازن دولت که برغم سرازیر شدن میلیاردها میلیارد دالر از کمکهای خارجی ومنابع داخلی، هنوز مردم در فقر شدید،مرض وبیکاری بسختی نفس میکشند.اشرف غنی ویارانش یکبار بنام خدا با وجدان خود محاسبه کنند که از مجموع کمکهای خارجی چند فیصداز آن کمکهای باد آورده به سفره مردم عادی رسید ه است ؟
جواب معلوم است که هزاران هزار جوانان هموطن حتا تحصیلکرده گان در حالت بیکاری وبی سرنوشتی بسر برده عده  یی از جوانان کشور آلوده بمواد مخدر وعده کثیری از قشر جوان بنا چاری خاک وطن را ترک نموده بخاطر لقمه نانی جا نهای شیرین خویش  را در راه رفتن به ایران واروپا وجنگ های سوریه ویمن به خطر می اندازند. در زمان این اقتصاد دان محرب کدام یکی از کارخانه های تولیدی وزیر بناهای اقتصادی باز سازی واعمار گردیده است بجز از یکی دو دستگاه برق وساختار های روبنایی.
هرچه بگندد نمکش می زنند
وای به حالی که بگندد نمک
ضلع سوم  
آقای حنیف اتمرمستعد تر از هردو : این شخص که در آغاز، نسبتش را بنحوی در امنیت دولتی سابق وموضوع پایش را در اجرای وظایف درین ارگان ارتباط میدهند. این برادر لغمانی تیز هوش ولحظه شناس، پس از دوران تحصیل از وظیفه تیلفونچی
تا مدیریت محاسبه در یک موسسه غیر دولتی در پاکستان و راهیابی به دوره تحصیلات تا لندن وتکیه زدن بمقامات وزارت و مقام مشاوریت امنیت ملی ریاست جمهوری تا جایی که صلاحیت های امضای قراردادهای امنیتی با مقامات خارجی را از آن خود میسازد.
در زمان تصدی اتمر جان در پست ریاست شورای امنیت قبل از همه وزارت دفاع ملی ومدتی وزارت امنیت دولتی بی وزیر باقی می مانند.درین مدت بخشی از مناطق مختلف از گروه طالبان پر میشود وونقاط مختلفی در لایات هلمند،ارزگان،زابل،نیمروزوننگرهار دستخوش هرج ومرج شده ولایت قندوز دوبار بدست طالبان وحشی بخاک وخون می نشیند. برخی ولسوالی های ولایات دور دست کشور دست بدست داعش وطالب می افتد وهزاران نفر از هموطنان ملکی ونظامی ما بشهادت میرسند. برغم استواری ورشادت نیروهای امنیتی وقوای مسلح کشور که در سنگر دفاع از نوامیس ملی با ایثار گری ایستاده اند.ولی به نسبت  ضعف مثلث قدرت دررهبری  کشور تلفات ملکی ونظامی بیشتر از گذشته کسب شدت نموده ومردم از نا امنی بستوه می آیند.
مثلث قدرت که رفته رفته به همه کاره دولتی مبدل میشود در تماس با گروه های طالبان با سازشها ومعا ملات پنهانی وآشکارا در امر فرصت دادن طالبان نقش بسزایی دارند که خلاف میل واراده مردم افغانستان است.همین اکنون تلاشهای گسترده یی بنام مذاکره با طالبان در قطر وجاهای دیگر بگوش میرسد که در حلقه مشخص ومحدود آقازاده ها سازماندهی واز نظر ملت بدور نگهداشته میشود.
گذشته از آن روند سازش با حزب اسلامی حکمتیار که این چهره شناخته شده زشت وقاتل هزاران نفر از هموطنان ما وبربادی وتخریب زیر ساختار های اقتصادی کشور وسوختاندن مدارس ومکاتب وکشتن دانش آموزان وطلاب معارف وانسانهای ملکی وبیدفاع وطن بدست جلادان  وابسته به آي اس آی تا جایی میرسد که سازشهای پس پرده و «نظیر » میانگروهی را در پوشش توافق های صلح وبنام مصالحه قلمداد میکنند. این خاک زدن به چشم ملت ونادیده گرفتن حرمت به ملت ستمدیده افغانستان وپایمال کردن خون هزاران شهید ملکی ونظامی کشور است که هیچ دستگاه دولتی وغیر دولتی نظیر آنرا در تاریخ کشور ندیده است.
حزب اسلامی حکمتیار وگروه طالبان که دو روی یک سکه اند از همان بدو تاسیس خود از یک آبخواره جهادی در پاکستان نشو نما کرده که به گروهای افراطی وجنگ طلب مبدل گشته و قسمتی از ولسوالی های کشور هنوز در گرو آنها بوده ومردم مناطق دور افتاده را به گروگان گرفته کار تا بدین جا رسیده است که  زمینه را برای ظهور داعش در بعضی از مناطق کشوربوجود می آورد.این در نتیجه زدوبندهای سیاسی وکارهای غلط وتنگنظرانه آنها دارد کشور را به پرتگاه نزدیک میسازد.
روزی نیست که در یکی یادو ولسوالی وچند منطقه نا امن توسط طالبان یا گروهای داعش خون هموطنان ما نریزد. همچنان طوریکه دیده میشود روز تاروز مناطق با امن کشور نا امن شده دشمنان افغانستان میخواهند مطابق به استراتیژی های بیگانه  کشور را به پرورشگاه تروریزم و تخته خیز گروه های تروریستی داعش وطالب به آسیای میانه مبدل سازند. از همینجاست که بعضی منابع خارجی دوام جنگ در افغانستان را تا پنجاه سال دیگر تخمین کرده ودرچشم انداز بعدی چیزی بنام صلح بنظر نمیرسد.
آنچه برای نجات کشور از حالت کنونی ماییه امید واری است بسیج مردمی وملی بدور قوت های مسلح وطنخواه کشور وتقویت مورال رزمی قوای امنیتی در سنگر دفاع از صلح وامنیت،تمامیت ارضی حاکمیت واستقلال ملی کشور است که با اتحاد کلیه روشنفکران وطنپرست، متعهد ومسُول وخالی از تعصب وتبعیضات قومی، سمتی،لسانی وغیره همه در یک صف واحد وگسترده ملی، با حرکت ملی وجنبش سرتاسری نجات وطن از حالت کنونی رسالت مردم افغانستان را درین مرحله حساس تاریخ تشکیل میدهد.
همین اکنون قیام عمومی زنان ومردان مسلح درنقاط شمال کشور بخصوص ولایت جوزجان بخاطر خنثی ساختن پلانهای شوم پاکستانی ها وعقیم ساختن پروگرام دهشت افگنان ودشمنان افغانستان نمونه خوبی از ایثار وفداکاری مبارزین راه آزادی مردم با شهامت افغانستان است. با توجه به ایستادگی وهمبستگی پیروزمندانه این مردم شجاع وطندوست افغانستان وظیفه فرد فرد مردم افغانستان است که همصدا با این موج خروشان آزاده گان ورزمنده گان مردمی ولایات کشور با همبستگی وطن خواهانه وبا نیروی پرتوان ملی وسرتاسری، جنگ را مهار کرده و در راه نجات وطن متحد ویک پارچه شوند تادیر نشده فرصتهای طلایی و آخرین چانس کار برای سلامت کشور را از دست نداده باشیم.
عبدالوکیل کوچی  

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 379 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.