Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مسلمانان بت‌پرست PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط نصرالله نیک‌فر   
جمعه ، 29 بهمن 1395 ، 09:45

نصرالله نیک‌فربرای این‌که بت‌پرست نباشی، کافی نیست‌که بت‌هارا شکسته باشی، باید خوی بت پرستی را ترک گفته باشی.
نیچه
شاید در نگاهِ نخست و از بیرون این فرنام ناهم‌گون(متناقض) بنماید، اما آن‌چه که در این چند سده برجهان اسلام گذشته و دارد می‌گذرد، ثبوتی‌است براین گفتاورد. در اصل دین اسلام دین یکتاپرستی‌است و مسلمانان‌هم یکتاپرست اند، اما چیزی‌که هست و دارد می‌گذرد خلاف این‌است. ذهنیت مسلمانان انباشته از مقدسات و تابوهایی است‌که خود به خدایانی دیگری در درون افکارشان بدل شده است.
درست است که پیامبر خدا در مکه رفت و همه بت‌های فزیکی موجود در آن‌خانه را شکست. مردم را به یکتاپرستی فراخواند و از پرستش بت‌های سنگی، خاکی، چوبی، فلزی و... باز داشت و هم گفت‌که شما تنها یک خدارا بپرستید و آن خدا هم «یک» است و هیچ شریک و هم‌سنگی ندارد. اما این‌جا گذشت زمان بت‌های ذهنی را نهادینه شده در میابید و می‌بینیدکه بت‌های فزیکی بیرونی ایستاد شده در یک خانه‌ی سنگی و گلی به گونه‌ی دیگری درونی شده اند و در درون اذهان مسلمانان نهادینه شده اند و جا باز کرده اند. به گفت دیگر این بت ها روحاً در ذهن مسلمانان رسوب کرده اند و هنوزهم مقدس اند و پرستش می‌شوند.
درِ میخانه ببستند، خدایا مپسند
که درِ خانه‌ی تزویر و ریا بگشایند
حافظ
قدسیت اشخاص و افراد از امام تا خلیفه، مسلمانان را با بت‌های ذهنی رو به‌رو ساخت و باعث شدکه در میانِ دیگر مقدسات این‌هم جا باز بکند و گونه‌ی آشتی با شرک از همین‌جا آغاز می‌‌گردد و تقویه می‌شود. سپس قدسیت صنف روحانیون، پیر، سید، خواجه، قلندر، روضه‌خوان، قصیده خوان، عرب، قریش و... آغاز می‌شود و آتشی در خرمن ذهن مسلمانان می زند و به بت‌های ذهنی‌شان می‌افزاید.
دانستن زبان عربی و سخن گفتن به آن بنا به روایت‌های که ( بهشتیان به زبان عربی سخن می‌گویند) زمینه‌ی دیگری شد برای بت پرستی ذهنی و روانی مسلمانان. خوب حالا مسلمانان با عالمی از تقدس‌ها دست و پای‌شان بسته شده و خدارا در این میان حتا می‌شود گفت، گم کرده اند. بیرون از این بت‌های ذهنی نمی‌توانند دست به کاری بزنند. کاستی‌هایی را که این بت‌های ذهنی و مقدس‌مئابانی مربوط به گروه داشتند؛ همه به حکمت و معجزه تعبیر و تبدیل شدند و نادیده گرفته شدند.
مجال نقد و فرهنگ انتقادی با این بت‌های ذهنی از مسلمانان گرفته شد و اندیشه‌ی جزم‌گرایی در بین مسلمانان نهادینه شد. به جای یک خدا چندین خدا در ذهن‌شان کاشته شد و این‌گونه قربانی این خدایانِ ذهنی شدند.
تقدس‌های خودساخته آغازش از رسمیات و تشریفات است، و آهسته آهسته مهری که نسبت به افراد و اشیای دیگری‌که ما دوست داریم ناخودآگاه مارا می‌کشاند به وابسته‌گی.  دل‌بسته‌گی نسبت به چیزهایی‌که در واقع آن‌ها خودشان آن‌گونه که ما پنداشته ایم نیستند. دین اسلام و پیامبرش نیامده بودکه مردم را در خودشان یخ‌جوش کند و از تحرک آن‌ها بکاهد. پیامبر خودش نماد شور و پرسش‌گری بود. انسان‌هارا از شی‌وارگی و ایستار ذهنی و اندیشه‌ای وا رهانید. برای مردم تحرک و پویایی را آموزش داد، اما ببینید چه‌گونه ما در سده‌های نخستین‌مان یخ زده‌ایم و زمانه‌ی خویش را درک نکرده‌ایم. جهان اسلام با این‌ نگرش خویش‌را به عمد یاهم از روی نادانی خواب زده است. این برداشت‌ها و این قدسیت‌ها و خودپرستی‌ها، هم مارا از خدا دور کرده و هم بی‌گانه با زمانه‌ی خود ساخته است مارا. تا زمانی‌که مسلمانان بت ذهنی نداشتند و برای‌شان این همه مقدسات نبود دست‌شان همیشه بالا بود و در هر میدان پیروز بودند. اما از زمانی‌که این بت‌ها به ذهن مسلمانان ره پیدا کرد همه چیزشان برباد رفت و دست‌نگر رقیبان و دشمنان خویش شدند.
ماندن در قرائت دیگران از دین و برداشت خودرا از کتاب و متون دیگر، دینی دین انگاشتن، خود خدایی ذهنی دیگری‌است‌که همبود‌گاهِ ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند. همین اندیشه‌های مقدس زایی و مقدس پرستی بوده است که امروز هر مجنون و درمانده‌ای را پیشوای مقدس همبودگاهِ ما ساخته و مجال اندیشیدن و پرسیدن را از ما و هم‌بودگاهِ ما گرفته است و با دهان باز کردنت تبر تکفیر و تردید بی‌درنگ بر گردنت فرو می‌‌آید. کسانی‌که روزانه یک‌ثانیه نمی‌اندیشند و تنها «سیه خوان» اند و چند «درود» و و «کلمه» ی عربی را توتی‌وار از بر کرده اند، امروز رهبر و پیشوای ما هستند. امروز ورثه‌ی پیامبران هستند و انتقادی از آن‌ها انتقادی از خداست گویا. این نکته را به گونه‌ی تیوریزه کرده اند و در جامه‌ی تقدس پیچانیده اندکه با زبان گشودن به سوی آن‌ها در دم حکم تکفیرت صادر می‌شود و خونت هدر خوانده می‌شود.
فکر کنید؛ همبودگاهِ ما با این پیشوایان و این پی‌روان چه‌گونه شده است که هنوز نفس می‌کشد و مردمش زنده مانده اند؟! به راستی که یک معجزه است و می‌شود عجایبش خواند.
به مرور زمان از دید روانی به گونه‌ی القا شدیم که گویا همه‌ی این‌ها مقدس اند و باید در هرحالت رعایت حال آن‌هارا کرد که این‌گونه در برابر این رسمِ نادرست و غیر دینی معافیت حاصل کرده ایم و دیگر برای‌مان زشت نمی‌نماید. بدتر از همه‌ی این‌ها، خودپرستی و خود مقدسی به ادامه جای خدا پرستی را گرفته است و پشت زمینه را عوض کرده است. پرستش این بت‌های ذهنی برای مسلمانان کراهیتی نداشته و باآن خو کرده اند و حتا تاختن به این مقدسات ذهنی تاختن به خداست و گناهِ بزرگ انگاشته می‌شود.
باآن‌که انسان‌های نخستین روی این تیوری خواسته یا ناخواسته کار کرده اند و برای امرار معیشت‌شان دریچه‌ی از درون دین باز کرده‌اند، که این امر در آغاز با پرداختن به افسانه ها و جادو و... آغاز گردیده و اینک پیروانی پر شماری داردکه سرسختانه از خدایان میراثی و خدایانی‌که در خودشان زاده شده پشتی‌بانی می‌کنند و حتا راه را بر آیت خدای یکتا می‌بندند و آن‌را به مفاد و منظور خودشان تفسیر و تأویل می‌کنند. آیات و احادیث و گفتارهای دیگری را باخود حمل می‌کنند و هر امرِ موافق باور و برداشت خودشان را توجیه می‌کنند.
چالشی‌که بت‌های ذهنی و خودساخته برای ما دارد این‌است که ما بیست‌وچهار ساعت با این بت‌ها درگیر هستیم و زمینه‌ی پرداختن بر بسیاری مسایل را از ما گرفته و می‌گیرند. در گذشته صرف چند بت در یک جایی، یاهم در خانه‌ی گذاشته شده بود و در اوقات معین مردم باآن‌ها رو به‌رو می‌شدند، اما به این اندازی‌که حالا این بت‌های ذهنی و باورهای خودساخته مارا گروگان خود گرفته آن‌ها نگرفته بودند.
ایستادگی ما در چهار راهِ جزم اندیشی و پراکندگی ما، در میان این خدایان بی‌شمار ذهنی مارا به بت‌های تبدیل کرده است که خود نیاز به شکستن داریم. مبارزه‌ی پیامبر ما در برابر همین بت پرستی‌ها و ارباب سالاری‌ها زیر هرنامی‌که باشد، بود. اما حالا ببینید چقدر از اصل خویش دور مانده ایم و راه‌های رسیدن به خدارا با خارهای مقدسی بسته اندکه خود جای‌گاهی در آموزه های دینی ما ندارد.
بااین‌حال هم‌بودگاهِ ما به ویژه ذهن‌های ما نیازمند بت‌شکنی است و باید هرچه زودتر این بت‌های نامقدس ذهنی را شکست و بیرون انداخت. تا زمانی‌که در میان مسلمانان با این مقدساتِ خودساخته برخورد تئوریک نشود و راه را از چاه باز نشناسیم، ما بدتر از چیزی‌که هستیم می‌شویم، و به‌گفت پرتو نادری: «از هیچ‌کسی در ذهن خود بت نسازید، بت‌ها شکننده اند، چون می‌شکنند دنیای ذهنی شما نیز می‌شکند. چه معلوم شاید شما بزرگ‌تر از آنانی باشیدکه از آنان برای خود بتی ساخته اید. مگر درست است نیمه‌ی زندگی‌تان را به بت‌سازی بگذرانید و نیمه‌ی دیگررا به بت‌شکنی! همه چیز در خود شماست!» این بت‌سازی ها و بت پرستی‌ها اعتماد به نفس مارا از ما گرفته است. مارا چیزی ساخته است که نباید می‌بودیم.
گرچند دنیا دیگر آماده‌ی پذیرش اوهام و بت پرستی‌ها نیست و زمانه تغییر کرده است. اما رسیدن طبیعی این امر به لایه‌های زیرین همبودگاهِ ما، قربانیانی بی‌شماری می‌گیرد و مارا در تاریکی‌های جزم اندیشی و خردستیزی زمین‌گیر می‌کند. نیاز است تا دانش‌مندان و آگاهان بخش هرچه زودتر به این مسئله بپردازند و در این بخش روشنی بیندازند و زمینه را برای رسیدن به خردباوری و دیگر پذیری و خداباوری و یکتاپرستی هموار سازند.Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 217 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.