Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ملت افغــانســتان یــا مــلت افغـــان، کـــدام یک درست تــر است؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عید محمد عزیزپور   
دوشنبه ، 13 ارديبهشت 1395 ، 08:23

عیدمحمد عزیزپوردر هفتۀ گذشته، کمیتۀ تقنین کابینه در جلسه خود (که روز یکشنبه، پانزدهم حمل ۱۳۹۵ برگزار شده بود) با تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس، «قوم» و «ملت» را در شناسنامه‌های برقی اضافه کرده و در صورت تایید مجلس نمایندگان، روند توزیع این شناسنامه‌ها آغاز خواهد شد.  
این خبر، نخست در صفحۀ رخنامه  سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری منتشر شد و سپس رسانه های دیگر آن را بازپخش نموده اند.
به گفتۀ سرور دانش، «اختلاف نظر و اعتراض‌های موجود بر سر برخی از مواد این قانون، یکی از موانع اساسی در برابر فرایند تطبیق قانون و توزیع تذکره الکترونیک بوده و حکومت با توجه به اهمیت موضوع، با گروه‌های مختلف اجتماعی، مدنی و سیاسی برای حل مشکل و تطبیق قانون مشوره کرده است.» او نیز می افزاید که «براساس اعتراض گروه‌های مختلف اجتماعی، تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس و براساس طرح تعدیل تهیه شده، با اضافه شدن «ملت» و «قوم» در متن قانون و در صفحه اول تذکره می‌توان به این مشکل خاتمه بخشید و پس از تصویب تعدیل این ماده از سوی شورای ملی، روند تطبیق قانون ثبت احوال نفوس و توزیع تذکره الکترونیک آغاز خواهد شد.»
اما پرسش اساسی این است که آیا این مشکل با اضافه شدن «ملت» و «قوم» در متن قانون و در صفحه اول تذکره حل شده است؟
پاسخ این است که نه، حل نشده است.
همانگونه که همه آگاهند در سال ۲۰۱۳ مجلس افغانستان قانون شناسنامه‌های برقی را طوری تصویب کرد که در آن، نه واژه «افغان» نوشته میشود و نه هم قومیت شهروندان. اما بر اساس تعدیل که جناب دانش بیان کرده است، در شناسنامه هم واژۀ افغان ذکر می شود هم قومیت شهروندان.
ولی، مساله این نیست که نام قوم کسی در شناسنامه باید ذکر شود یا نشود. بلکه این است که نام یک قوم در افغانستان نمی تواند بیانگر ملت افغانستان باشد. اگر در مادۀ چهارم قانون اساسی بنگرید، مفهوم ملت افغانستان آشکارا بیان شده است، و آن این است که «ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک،‌ هزاره، ازبک، ترکمن،‌ بلوچ،‌ پــــشه يي، نـورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوي وسايـر اقـوام مي باشد».
پس به کدام دلیل و آوند می توان نام یک قوم را که افغان = پشتون است به دیگر اقوام بگسترانید و گفت: ملت یک شهروند افغانستان، افغان است؟ اگر میخواهید به این شکل در افغانستان ملت بسازید، راهی به دهی نخواهد گشود. مساله به این آسانی نیست که ما بگوییم چون از افغانستانیم، همه افغانیم. کاشکی چنین میبود. برتری طلبان قومی کار را به جای رسانیدند که همه می دانند که پشتون و افغان یک معنا  دارد و نمی توان این نام را برای همه قومهای افغانستان به کاربرد.
هرچند از روی نام، تبار و واقعیت عینی افغان به معنای پشتون و پشتون به معنای افغان است، بازهم صرف نظر از این معنا، چگونه می توان خود را قناعت داد که ما افغانیم، حال اینکه بارها از دهان اینان می شنویم که افغان= پشتون است و هرکس که خود را افغان نمیداند از وطن ما افغانستان (که در واقعیت وطن همه قومهای افغانستان است) بیرون شود. یا اینکه غیر از افغانها = پشتون ها دیگران درین وطن همه حرامی اند.
ازین گذشته، در پس این نام «ملت افغان» یک تبعیض دیگری نیز پنهان است و آن افغان اصل و افغان بدل است. افغان اصل یعنی پشتونها و افغان بدل یا نااصل یعنی دیگر قوم های کشور. همان چیزی از سوی پشتونهای تندرو، به نام حرامی ها یاد میشود. ازین نام افغان اصل و افغان بدل کسی نمی تواند، بیخبر باشد و بگوید که چنین نخواهد شد.
از سوی دیگر گسترانیدن نام یک قوم بالای قوم های دیگر کشور، نه تنها بیانگر برتریخواهی و امتیازگیری و بیعدالتی است بلکه همزمان با آن آشکارا با مفاد مادۀ ۲۲ قانون اساسی در ستیز است. در مادۀ بيست و دوم قانون اساسی گفته می شود: «هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند».
به سخن دیگر همه شهروندان کشور مطابق قانون با هم برابر اند و حقوق و وجیبه های برابر دارند. پس، نام یک قوم را بر همه قومهای دیگر گسترانیدن یعنی دادن جایگاه خاص و امتیاز ویژه به آن قوم، چیزی که آن را قانون اساسی ممنوع کرده است.
همانگونه که در بالا گفتاورد های از مادۀ ۴ و مادۀ ۲۲ قانون اساسی را آوردم، مادۀ چهارم مفهوم ملت افغانستان را بیان می کند و مادۀ بیست و دوم عدم امتیاز و تبعیض میان شهروندان افغانستان را.
در مادۀ ۲۲ قانون اساسی میخوانیم که ملت افغانستان متشکل از قوم های افغانستان است که در ماده نام برده شده است. در آنجا خوانا و رسا از ملت افغانستان سخن میگوید، نه از ملت افغان. مادۀ چهارم هرگونه امتیاز و تبعیض را میان قوم های ساکن افغانستان ممنوع کرده است. برپایۀ همین دلیل، کاربرد ملت افغان یا «د افغان ملت» در شناسنامۀ برقی، دست کم با ماده های ۴ و ۲۲ قانون اساسی در ستیز است.
اما قوم پرستان پشتون، بازهم همان چیزی را که میخواهند در شناسنامه برقی می آورند. بر اساس این تعدیل همه شهروندان کشور خود بخود افغان می شوند و بر خلاف قانون اساسی امتیاز خاص به یک قوم خاص داده میشود.
بیایید یک کمی بازاندیشی کنیم، به جای افغان، ملت خود را هزاره یا ازبک، یا تاجیک، یا ایماق و یا سیک بگوییم. آیا هموطنان پشتون ما آن را می پذیرفتند؟ نه، هرگز نمی پذیرفتند. در واقعیت واژه های مانند افغان، تاجیک، ازبک، هزاره و غیره نمی تواند یک نام عمومی برای همه شهروندان کشور باشد. بهترین نام برای شهروندان کشور افغانستانی بودن ماست. واژۀ افغانستانی می تواند هم برای پشتون ها و هم برای غیر پشتونها نام مناسب باشد. هر کس که از افغانستان است، افغانستانی است. این نام می تواند شهرواندان افغانستان را از شهروندان دولتهای دیگر متمایز بسازد، چون بیانگر رابطه شهروندان کشور با کشور شان افغانستان است.
کشورهای دیگر نیز شهروندان خود را همینگونه با «ی» نسبتی مینمایانند، مانند پاکستان، پاکستانی (نه پاکی)، ایران، ایرانی (نه فارسی)، ازبکستان، ازبکستانی (نه ازبک)، تاجیکستان، تاجکستانی (نه تاجیک)، روسیه، روسیه یی (نه روس)، بریتانیا، بریتانیایی (نه انگلیس) و همینگونه بسیاری کشورهای دیگر. در هر یک ازین کشور ها مردمان با قوم ها و تبارهای گوناگون زندگی می کنند، اما نام شهروندی آنان به کشور شان می پیوندد، نه به قوم حاکم در آن کشور.
پس، بر خلاف گفتۀ سرور دانش اضافه کردن ملت افغان یا افغان ملت این مشکل را حل نکرده است. زیرا بیشترین مرم افغانستان خود را افغان نمی دانند که هویت ملت افغان را بپذیرند. ازین رو، افزودن دو واژۀ ملت و قومیت در شناسنامه این مشکل را نه تنها حل نکرده است بلکه، مشکل همچنان حل ناشده به جایش باقی است.
افزودن نام «افغان» که پس از نام ملت، می آید، در واقعیت، بسیاری از شهروندان افغانستان را به یک حالت ناخواسته قرار داده است و آن این است که پیوند شهروندی شان را نه به کشور شان بلکه به قوم زمامدار افغان وصل می کند و این نادرست است.
چون واژۀ افغان به معنای پشتون است، ملت افغان (نه ملت افغانستان) در واقعیت به معنای ملت پشتون می باشد که شهروندی واقعی مردم را به کشور افغانستان نمی تواند بازتاب دهد. ازین رو، نباید این نام را به شناسنامه گنجانید.
نام افغانستان در شناسنامه به ذات خود بیانگراین است که ما شهروندان کشور افغانستان هستیم و برای وابستگی شهروندی به کشور، واژۀ افغانستانی بهترین گزینه است. زیرا همه قومهای ساکن کشور را دربر دارد. هیچ کشوری که به خود و مردم خود ارج می دهد، نام قوم حاکم را برای پیوند شهروندی به کشور بر شهروندانش به زور تحمیل نمی کند.
پایان
۱٠ اکتبر سال ۲٠۱۶  

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 244 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.