Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

نــه کــم نــه بیــش PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالقدیر علم   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 07:58

عبدالقدیر علمدر پی تنش های پیش آمده بر سر نحوۀ مدیریت وتقسیم قدرت بین دو رئیس (جمهور وإجرا ئیه) بحران سیاسی در کشور بیشتر از پیش ورم کرده طوریکه ناظرین وتحلیلگران  ژرف نگر ادامه این ماجرا جو ئی هارا ممد بحران امنیتی دانسته سرا شیبی  و سقوط  احتمالی کشور را بکام دشمن  بعید نمیدانند  اینکه پیکر زخم خوردۀ کشور تاب وتوان شاخ جنگی بقه های قدرت را ندارد از نظر کسی پویده نیست. به همین دلیل صاحب نظران عاقبت اندیش  وهمکاران بین المللی طرفین مشاجره  را به تعقل ، تحمل وگدشت توصیه میکنند . اما علی رغم این همه  تا کید وتوصیه باز هم شعار ها خیلی خشک زننده ونگران کننده است که ما هم من حیث تبعه سر زمینی بنام افغانستان از سران ورهبران  کم توان وپررتوقع کشور میخواهیم بجای رسانه ای  ساختن  این اختلافات به دنبال راه حل های مسالمت آمیز تری باشند.
محترم داکتر عبدالله  شعار های شبیه شعار های دورۀ انتخابات سر داد که چیزی کمتر وبیشتر از عملی شدن مواد موافقت نامه سیاسی نمیخواهد. در حالیکه موافقت نامه سیاسی همه چیز نیست .رئیس جمهور هم تلویحا از عدم کنار آمدن صحبت کرد و در جمع پارلمان جوانان گفت زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد وحکومت داری باید در چوکات قواعد وضوابط باشد که منظورش خیلی روشن است.درین نوشته پیامد های وشعاع ثمر بخشی تطبیق مفاد موافقت نامه سیاسی را  برای افراد وملت به تجزیه وتحلیل مینشینیم تا ببینیم  عملی شدن بعدالوقت مواد موافقت نامه چه سودی را به افراد وچه ثمری را به ملت تقدیم میکند.
1-     برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و بررسی طرح ایجاد پست صدراعظم اجرایی:تشکیل لویه جرگه در مدت دوسال تا  پست صدر اعظم اجرائی را مورد مداقه قرار دهد ورئیس جمهور مکلف است لویه جرگه را به این منظور فرا خواند؟
تحلیل پیامد این ماده: اگر شرط  بر گزاری لویه  در جریان دو سال بوده باشد.حالا این دوسال سپری شده ظرفیت زمانی  برای تطبیق این ماده وجود ندارد  واگر مسامحه صورت گیرد که گویا ماهی را هر وقت از آب بگیر ید تازه است.باید لویه جرگه فرا خوانده شود تا تعدیل ماده قانون اساسی را مورد مداقه قرار دهد.درانصورت  اول شرائط امنیتی برای فرا خواندن اعضای لویه جرگه فراهم نیست دوم از نظر شما امکان تعدیل مادۀ قانون اساسی وتغییر نوعیت نظام سیاسی از ریاستی به صدارتی چند فیصد است؟ من  به این با.رم   در شرائط که یک رئیس جمهور تک محور بر اقتدار است احتمال تعدیل ماده قانون از طرف لویه جرگه  وتصویب پست صدر اعظم اجرائی زیر صفر است.وبفرض محال این ماده تعدیل شود تا چند سال دیگر صلاحیت های صدر اعظم مشخص خواهد شد؟ چون اینجا صدر اعظم گفته شده که تقربیا مشخص ومعین است واگر صلاحیت های صدارت باشد درانصورت خدا میداند در آینده چه شخصی صدر اعظم خواهد شد.. لذا پیامد فیصله های این لویه جرگه نه برای داکتر عبدالله سودی دارد ونه هم کسانیکه ازین پست انتظار معجزه دارند.
2-    موضوع دوم بر گزاری انتخابات شورا های ولسوالی به منظور تکمیل نصاب لویه جرگه بوده که کمیسیون انتخابات بر گزاری  انتخابات شورا های ولسوالی وانتخابات پارلمانی را در یک زمان تعین کرده.حالت امنیتی فعلی حکایت از عدم امکان بر گزاری انتخابات پارلمانی دارد. لذا عملی شدن این ماده نیز دشوار وحتی نا ممکن است.
3-    ماده دیگر تصویب قانون تشکیلات اساسی دولت وتنفیذ آن است.امکان عملی شدن این ماده  وجود دارد. واما هیچ ربطی به کشمکش های قدرت ندارد واگر  قانون تشکیلات اساسی دولت تصویب   شود شعاع ثمر بخشی آن برای کشور وملت هست .این ماده که  بخاطر منفعت ملی است وچندین کمیسیون بخاطر اصلاح آن تعین شده هیچ کس بر عملی شدن آن تلاش وتا ذکید نمیکند.در حالیکه امنیت مردم و امکان خدمت گزاری سریع ومؤثر به مردم در گروه اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت است.
4-    توزیع تذکره برقی : بلی تطبیق این ماده هم  به نفع امنیت وثبات کشور است.که فکر میکنم دولت نسبت نداشتن حاکمیت بر جغرافیا کشور چا نس عملی شدن آنرا از دست داده.دولت میتواند اول در داخل شهر ها وادارات دولتی این کار را شروع کند واما تذکره برای همه اتباع و شهروندان داده میشود که در شرائط فعلی حکومت افغانستان فاقد آن است.هر چند تذکره الیکترو نیکی از لحظ شکل ومحتوا نسبتا استندرد وخوش سیماست اما  توزیع جعل گونه آن مانند کارت های انتخابات از امکان دور نیست.مردم افغانستان همه به رشوت واختلاس معتاد شده اند .دشمن قادر است در هر اداره یک کارمند را در بدل پول  خریداری وبرای افراد غیر افغانی تذکره توزیع کند.افغانها همه به رشوت معتاد شده اند .اگر برای یک بزاز گفته شود رائی بدهید او به اهلیت وقانون رائی نمیدهد میگوید چند میدهید که رائی بدهم لذا همه رشوت میگیرند.
5-    تقسیم 50 – 50 قدرت..مشکل اساسی بین دو رئیس تقسیم  مساوی چوکی ها وقدرت است.اما  اینگونه تقسیم گاهی هم به معنی مشارکت ملی نیست چون این رئیس بجای اینکه  شرکت ها وکمپنی های تولید ی ایجاد کنند  وافراد را به شرکت های خصوصی وتولیدی سوق دهند مصروف  پر کردن پست های دولتی توسط افراد شخصی خود اند. اینها خود شان از قوم وپارت خود اینقدر داو طلب دارند که سائر مردم را صبر است ..لذا  برای عام  مردم هیچ مهم نیست که چوکیها ی دولت چگونه  تقسیم میشود. تنها کسانیکه عرائض وپیشنهادات مقرری شان شان بدون منظوری در دفاتر گرد زده در فیسبک ورسانه های اجتماعی از تقسیم مساویانه قدرت وپنجا پنجا صحبت میکنند.اگر هر رئیس هفتاد فیصد هم سهم بگیرد از افراد خصوصی خود شان اضافه نمیشود لذا سود این تقسیم برای عام ملت هیچ است.
6-    سا ئر مواد این موافقت نامه  تقریبا در کاغذ عملی شده که همه بر محور اصلاحات اداری  وحکومت دالری خوب وجلو گیری از فساد ونظارت بر قانون وشعار های دیگر..و حضور رئیس اجرائیه در شورای امنیت وغیره است.لذا به نظر من در موافقت نامه سیاسی  بین دو رئیس  سوای تقسیم قدرت وافزایش صلاحیت ها چیزی بیش نیست که به هیچصورت درد ملت را دوا نمیکند.اگر ماهیت نظام عادلانه وملی نباشد با تغییر نوعیت نظام وتقسیم چوکی ها بین رئیس جمهور وصدر اعظم هیچ مشکلی حل  نخواهد شد.لذا بهتر است بر آنچه ممکن است توافق کنند وسه سال دیگر را مانند دوسال گذشته با رقا قت واندیوالی سپری کنند. با نشان دادن اتحاد دروغین کمک های مالی کشور های بیرونی را جلب  وشریکی مصرف کنند در غیر آن معاش نهاد های امنیتی  قطع خواهد شد وسر چشمه ها خواهد  خشکید وهمه تشنه لب به دامن دشمن خواهند افتاد...ومن الله توفیق..

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 90 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.