Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

نهضــت هــای متــرقی افغــانســتان راپاکســتان می بلعـــد!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
چهارشنبه ، 12 آذر 1393 ، 21:23

محمد علی مهرزادهمان طوریکه راه ابریشم از اهمیت وموقعیت منحصربه فرددر تحکیم وارتباط اقتصا دی تجا رتی با کشورهای جهان را در پهنه زمان کسب کرده بود،وازجانب دیگراگرگفته شود که افغانستا ن چهارراه ادیان بزرگ بوده استعاره ای است مناسب برای توصیف کشور دوست داشتنی ماٰ؛ سرزمین که ما وای بزرگترین ادیان بزرگ با فرهنگیان بنا م ودانشمندان که در سطح جهان از شهرت والای بهره مند بودند، سرزمین به غایت زیبا که در ان تقابل صحرا وجلگه ودره های سرسبزوکوه ودریاهای کم نظیربا مناظر بدیعی از طرف خداوند(ج) برای ما ارزانی فرموده است، این سرزمین به شواهد تاریخ چهارراه تاراجگران ومهاجمان دیروز وامروزقرارداشته است، این سرزمین خاطرات بسیاری از جنگ ونبردهای گوناگون در قلب خونین خود گنجانیده است وخونهای بسیاری از عزیزان ما در این سر زمین ریخته شده است. اما تاریخ کشور به سخن امده است که در سه دهه اخیر هیچگاه نبردی این چنین نا برابر وغیر عادلانه درین سرزمین ونه در هیچ کجای کره خاکی روی نداده است ؛ خونهای ناحق از ادرس اسلام عزیز، توسط پدرخوانده های داعش وحامی سوگند خورده ای انها چون پاکستان بر اساس توهم پوچ وبلند پروازانه ای ( آ-اس-آی ) ومزدوران استعمار در لباس مذهب ریخته شده است. بیش از نیم قرن است که سرزمین ومردم ما پایمال کشوروسرزمین که محصول منازعه قومی –مذهبی در یک جغرافیای نا متجانس وحاشیه های نا متقارن رقم خورده است ؛ همواره از درون خود مستعد بروز بحران می باشد ؛به همین دلیل حاصل جمع این معادله استعماری در یک محیط توسعه نیافته پیش از انچه موجب تسا حل ومدارا تلقی شود، منجر به بروز وظهور بنیاد گرایی وتنازعات مذمن قومی ومداخله به حریم کشورهای همسایه چون افغانستان وهند شده است.
طوریکه حوادث گذشته وامروز نشان داده همواره ثبات عوامل جغرافیایی ودر عین حال چگونگی عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی واقتصادی، ماهیت وعملکرد نظامهای منطقه ای را متحول ساخته وبرحول خود می چرخاند، البته جریانات اخیر خصوصاً در سه دهه اخیر در ر ابط به ماهیت تحولات در جوامع کشورهای همجوار افغانستان به میزان نفوذ ومداخله همسایه و قدرت های فرامنطقوی می تواند مورد تعریف قرار بگیرد. افغانستان معاصر بعد از استرداد استقلال وطن توسط غازیان وعیاران پر افتخا ربه سرکردگی غازی امان الله خان که در مکتب مشروطه خواهان اول ودوم درس آزاده گی ووطن دوستی آموخته بود؛ از همان وقت روابط ما با پاکستان دورا ن کم فراز وپرنشیب را تجربه نموده است. با آغاز همکاری امریکا به سران تنظیم ها در پاکستان در سال 1979 مطابق 1358 هجری شمسی با دگرگونی مهمی در تاریخ اسلام سیا سی همراه بود، از 1945 تا 1979میلادی مطابق 1324الی 1358 هجری شمسی راستگرای افراطی مختلف در جنوب کشورما ایجا د شد!.البته این قابل درک است که درین دوره بسیا ری از تحلیل گران اسلام سیاسی به این نظربودند که در ظاهر اگر مستقیماً در اردوی غربی همکاری نداشته باشند، دست کم هوادار اهداف اقتصادی وسیاسی امریکا در منطقه پنداشته می شوند. نتایج این فعل وانفعا لات موجب تا سیس بنیادهای گوناگون مذهبی افراطی درجنوب سرحدات جنوبی ما گردید، که در ظاهر مبارزه علیه کمونیزم وناسیونالیزم را عنوان کردند ؛ این بنیاد گر ایان افراطی در بعضی از کشورها از جمله درشمال افریقا، منطقه ی خاورمیانه، وحتی در دانشگاه ها از کابل گرفته تا بغداد، قاهره اخوان المسلمین در مقابل سکولاریست ها در ستیز قرار گرفتند ودر ضمن علیه اند یشه ای چپ گرایی تبلیغ می کردند. اثرات اینگونه اندیشه افراطی با وجود شواهد روز افزون ماهیت شیطانی ومداخله پاکستان وایران در امور افغانستان به بهانه ای همکاری با مجاهدین نقشه های شوم وتحریک آمیز خودرا زیر چطر جهاد مردم افغانستان پنهان ساخته به فعالیت تخریبی خود ادامه دادند ؛ همان طوریکه چون شیطان در لبا س ادمنما مانند فضل الرحمان به ایادی سازمان استخبا رات پاکستان می خواهد تاریخ را در کشورما یکبار دیگر تکرارکند ؛ وبدین وسیله فرصتهای جدیدیکه مردم افغانستان بعد از این همه دسیسه توسط پاکستان وایران به همکاری گماشته گا ن که به حیث نیروی پنجم وششم در داخل دست بکاراند دولت وحدت ملی را به مبارزه طلبیده اند. شما کاملاً اگاه هستید که در دهه 1960 میلادی مطابق 1339 هجری شمسی، جنبشی اسلامی افغانستان آهسته آهسته روند سیاسی شدنش را پیش گرفت، هرچند محافظ کاری شیوه زنده گی سنتی واز همه مهمتر مفهوم اعتدال یکی از برجسته ترین نما د واصل پرمحتوایی اسلام است همواره مختصات جامعه مارا ورق می زند از مسیر اصلی ان این گروهای افراطی جدید منحرف ساختند ؛ با تاسف که این افراط گرایی بر جامعه مسلما ن ما بالای گروهای که تازه تمرین بنیا د گرایی اسلامی را تمرین می کردند، از طرف بنیا د ا سیایی که در لاهورپاکستان دفتر داشت به کا بل امد استادان ومحصلان فاکولته شرعیات را در پوهنتون کابل سازماندهی کرد. البته تا پیش از دهه 1960 میلا دی اسلام در افغانستان بیشتر چهره ای پارسا منش وکمترسیاسی در اذهان مردم ما جای داشت؛ اما به اثرنفوذ اخوان المسلمین مصر وجماعت اسلامی پاکستان وسازمان های بین المللی اخوان به رهبری سعید رمضان،در باورهای جوانا ن مسلما ن در افغانستا ن دگرگونی ورنگ بنیا دگرایی با ماهیت سیا سی وستیز گرانه ضد کمونیستی وضد نا سیو نالیستی به خود گرفت. نظامی کردن مغزها، وبلعیدن شان توسط سازمان استخبارات ونظا می گران توسط ایجا د مدارس به اصطلاح مذهبی نه دینی در پاکستان در یک بستر جنگ افروز ابعاد گسترده پیدا کرد؛ ازجمله همین نظامی کردن مغزها را می توان یکی از روشهای جدید جنگ طلبی تلقی نمود.برای جنگ افروزان همین کافی است که ابتدا جنگ را براه به اندازند وبعد بازسازی وجبران خسارات را تبلیغ کنند، این فرمول برای هرمقطع زمانی ومکانی برای جنگ افروزان قابل استفاده است، البته درین میان کسی زیان مادی ومعنوی می بیند همان مردم عادی اندکه جنگ بر انها تحمیل می شود.
نظامی گران پاکستان از بدو بوجود آمدن سود خودرا در ایجاد تشنج جستجو کرده اند؛ جای تعجب است که انسان امروز جایگاه انسانی خودرا نسبت به پیشرفت ها تکنا لوژی برتر از هر زمانی دیکر ارزیابی می کنند، ولی با تاسف ودریغ که تا اکنون به شناخت خود کمتر توجه داشته ونتوانسته بااین همه پیشرفت وتوسعه ای تکنالوژی؛ جهانی گوناگون که ادعای تا مین عدالت اجتماعی واستقرار صلح وثبات که یگانه هدف انرا تشکیل می دهد موفق نه شده است تا برای ایجاد صلح، ثبات وامنیت جهانی آنچه توقع میرفت به این امر مهم دست نیا فته است.
بعد از تجربه تلخ وخونبا ر جنگ اول که صد سال از ان سپری شده، جنگهای منطقوی وخشونت بخشی از واقعیت ملموس قابل گسترش وروز تا روز دامنه آن فعلاً در سه قاره جهان در جریان است ونقطه پایان به ان قابل تصور نیست.
کشور پاکستان در جوار افغانستان از طرف برتانیا با تاریخ جنگ طلبی کاشته وایجاد شد، هویت این کشور را میشود ازعملکرد ان درطول شصت سال در مقابل همسایگان ضرور باید جستجو کرد. این سوال همیشه در سطح ملی وبین المللی مطرح شده که چرا تاریخ بعضی از کشورها وبخصوص ازحکومات شان با جنگ عجین شده است ؟ واز همه مهمتر این سوال نزد اکثرانسا نها در طول تاریخ وبخصوص در عصر ما مطرح می شود که برای حفظ وتثبیت صلح از توانمندی های خود استفاده عظمی بعمل نمی آید؟ تاکی انتظار کمک های موسسات خیریه را ازطریق سازمان های خبررسانی کشید، اندیشه صلح وتبلیغ آن کمترین جایگاه در رسانهای قدرت جهانی دارد ومردم جهان بطور مستقیم وغیر مستقیم در زیر تاثیر وجتر تبلیغات جنگ قرار دارند، جنگ در صدر اخبار رسانها قرار داشته وحتی مغز کودگان وجوانان مارا تسخیر ومی بلعد. نگرانی از انجا آغاز می شود که این میراث خشونت و مفکوره جنگ طلبی نسلهای آینده را نیز آلوده می سازد. آنچه امروز در کشورما افغانستان می گذرد ؛ ایا جز بازی بزرگ قدرت های مطرح با همکاری همسایه جنوبی ما پاکستان نیست ؟ نه تنها ارامش مر دم مارا گرفته ؛ بلکه صلح وامنیت جهان را بمبارزه طلبیده است شما خود تصورکنید تصاویر که از کشتار مردم توسط عمل انتحاری از طرف پاکستان بوسیله یزیدیان قرن 21 به حق بیگناهان جامعه افغانستان وآرایش بر گرفته از بازیهای کا مپیوتری وفلم های ها لیودیرا در ذهن انسان تداعی نمی کند ؟.
اخبار، عکس وفلمهای جنگ روزانه در برنامه اخبار کودکان، جوانان پخش ونشر می شود، هم چنین کودکان و جوانان ونو جوانان امروز از طریق انتر نیت وتلیفون همراه به تمام فلمهای منتشر شده در یوتیوب و شبکه های اجتماعی دسترسی دارند ودر صورت استفاده از ان بطور مستقیم در ارتبا ط با جنگ وهرآنچه در کوچه وپس کوچه وطن ما بدون در نظر داشت هدف مشخص موجب کشتار اطفال زنان ومردم غیر نظامی می شوند به نمایش گذاشته می شود. ازطرف دیگرروزتا روزمغزهای جوانا ن ما توسط استخبارات پاکستان بطرف نظامی کردن رهنمای می شود وازین طریق بهترین استعداد جوانان بلعیده شده ٰ، درین اواخر تعداد کثیری از هم وطنان ما به این نتیجه رسیده اند که پاکستان از مذهب بحیث افزاراعمال قدرت وجنگ مذهب علیه مذهب را در کشورما براه انداخته است ؛ دسته دسته به دولت ملی افغانستان می پیوند ند واز همه مهمتر در بعضی از ولایات وبخصوص در ولایات فراه حماسه ملالی که در مقابل انگلیس قهرمانی از خود نشان داد، زنان این ولایات وبا شجاعت افغانی بنام ریزه گل مادری که فرزندش را مزدوران استعما ردر جلوی چشمش تیر باران کردند، یکبار دیگر حماسه ملالی را که در جنگ میوند پرچم ازادی را تا اخربه احتزاز در اورد ه بود ؛ ریزه گل با کشتن 25 طالب به نمایش گذاشت. این طلیعه نور بر تاریکی است ونوید بسیج مردم ما روزتا روز در مقابل مزدوران و اجیران استخبارات پاکستان در حال تشکل و جوانه زنی است ومظاهر این حرکت قهرمانانه را ریزه گل و همراهان شان در ولایت فراه به حیث نمادی از شجاعت ومشارکت مردم ما برسر نوشت خویش به نمایش گذاشت.
ادامه مداخله پاکستان در افغانستان بعد ازین برایش پرهزینه خواهد بود، چه مردم ما با بسیج جمعی خود به خط (( سرخ)) نزدیک شده اند و می خواهند با لاخره جنگ را یکی از عوامل باز دارنده مداخله پاکستان انتخاب کنند ؛ در ان صورت مواضع کشورهای منطقه وجهان در قبال ادامه جنگ پرسشی است که پاسخ ان در گرومقاومت مردم ما و یا استفاده از اصل صلح خواهی سازمان ملل متحد ومردم صلح جوی جهان خواهد بود که قبل از وقوع واقعه باید راه حل شرافت مندانه جستجو شود.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 305 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.