Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

نُه سال و پنجا و سه روز جنگ درافغانستان عامل سقوط بزرگترین سوپر پاور قرن. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط اینجنیر عبدالشکور جمشیدی   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 08:23

اینجنیر عبدالشکور جمشیدی37 سال قبل از امروز در 6 جدی 1358 شمسی ارتش سرخ وقوای تادندان مسلح اتحادجماهیر شوروی وقت مرزهای زمینی وهوای افغانستان را در نوردیده وخاک این کشور را اشغال نمود، دقیقا این هجوم بنا به درخواست عناصر زبون و کج اندیشان دین ستیز خلق وپرچم به هدف تسخیر جغرافیای افغانستان و گسترش قلمرو حاکمیت کمونیزم به سمت آسیایی جنوبی که به بنا بر نظریه "درکنترول داشتن مناطق هند وچین بمعنی حاکمیت بر کل جهان است" وارد خاک افغانستان شدند، این هجوم وحشیانه درحالی صورت گرفته بود حرکت های آزادیبخش نیروهای مبارز نهضت اسلامی ومردم متد ین افغانستان درمرکز وگوشه کنار کشور بر علیه نظام مستبدکمونیستی حاکم درافغانستا آغاز گردیده بود که متاسفانه همزمان با حضور روسهای روند ظلم،ستم ، فحشاء ، دین ستیزی وویرانگری عناصر خود فروخته و فرومایگان منحرف که درچوکات حکومت کمونیستی وقت فعالیت داشتند افزایش یافت که شدیدا باعث انزجار ونفرت اعم مردم این سرزمین گردید .
ازاینروانگیزه استقلال طلبی وکمونیزم زدای نهفته درضمیر مردمان مومین وخداپرست این مزروبوم به خروش آمده وضمنآ این پندار
توسط مردان خردمند ومبارزین هدفمند نهضت اسلامی وعلما دین تربیت ورشد فزاینده پیداکرد که منجر به آغاز جهاد)جنگ درراه خدا
برای آزادی سرزمین و استقرار حاکمیت اسلامی( گردید که این جنگ درذات خود نقطه عطف درتاریخ جنگ سرد)جنگ که بعد از جنگ
جهانی دوم به شکل غیر مستقیم میان مکتب وپیروان امپریالیزم غرب وسوسیالیزم شرق آرامش وابادانی ملتها وکشورهای زیادی رابه باد فنا
داد( محسوب میگردد.
جهاد وایثارگری مردم آزاده افغانستان ومجاهدت خستگی ناپذیرمردان غیور این خاک درمقابل بزرگترین سوپر پاورقرن که حدودی 8 دهه
حاکمیت مطلق بر نیم ازکره خاکی داشت وبا مدرن ترین تکنالوژی عصر تجهیز بود ملتها وحکومتها خفته در خواب را بیدار ساخته تعدادی
از ملتها مسلمان جهت ادای فریضه الهی وعده ای از قدرت ها منطقه وجهان ازبیم هجوم قشون سرخ به خاک شان به نهوی به کمک
وحمایت مبارزات مسلحانه مردم قهرمان افغانستان شتافتند که سرانجام به نصرت خداوند لایزال وفداکاری بیدریغ ملت مؤمین وکفر شکن
این مرزوبوم قوای ارتش سرخ در افغانستان به شکست مفتضحانه روبرو گردید وبعد از 9 سال 53 روز جنگ نفس گیر با تحمل تلفات
سنگین نیروی بشری وخسارات انگفت مالی وتجهیزات نظامی به تاریخ 26 دلو 1367 ه،ش مطابق 15 فبروری 1989 م محکوم به
شکست گردیده و خاک اریا را ترک گفت.
پیامد ناگوار این جنگ نابرابرنظامی که یکطرف ملت پا برهنه درد ل کوهساربا دست خالی ولی مجهز با نیروی ایمان درمقابل قدرتمندترین
ارتش دنیا قد علم نموده بود، برای طرفین جنگ خیلی بزرگ وزیان باربود که در نتیجه بیشتراز 1 ملیون مردم بیگناه ما شهید، حدود 4.2
ملیون افغان زخمی معلول ومعیوب و بیشتر از 5 ملیون نفر آواره ومهاجرگردید وبرعلاوه آن حدود 60 درصد از اراضی کشاورزی،
دستگاه ها وشبکه های آبیاری وآب رسانی ار بین رفت ودر حدود 10 تا 15 ملیون ماین توسط ارتش شوروی وقت به دشتها وکوههای
افغانستان فرش گردید که تا چند سال بعد پیوسته مردم رنجدیده مارا شهید ومجروح میساخت، تعداد نیروهای ارتش سرخ شامل جنگ 9
ساله افغانستان حدود 620 هزار نفر میرسید که توام با سازوبرگ نظامی وهزارها زرهپوش غول پیکر وجنگنده های پیشرفته بیرحمانه
ووحشیا نه مصروف کشتارمردم بی دفاع ومظلوم این مرزوبوم بودند نهایتآ ارتش خون آشام شوروی وقت توان مقابله بیشتردرمقابل
ایستادگی وپایمردی مجاهد مردان آزاده این خطه مرد خیز را در خود پیدا نکردند ناچار اقدام به خروج قوای خویش از افغانستان نمودند وبا
تعقیب خروج قوای شوروی از کشور در 25 دسامبر سال 1991 م اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید وآخرین ضربه بر پیکر مادی
گرای حزب کمونیست وقت به رهبری گورباچف وارد گردید وهم زمان با سقوط اتحاد جماهیر شوروی جنگ سرد نیز پایان یافت، لهذا از
این جهت است که زیادی از صاحب نظران دنیا ملت مبارز ومجاهدین ازادیخواه افغانستان را پیروز جنگ سرد دانسته وبه قهرمانان این
مبارزه برحق لقب فاتح جنگ سرد دادند.
اما با دریغ ودرد که با خروچ قشون سرخ ، سقوط نظام کمونیستی وپیروزی مجاهدین در افغانستان دشمنان قسم خورده دین اسلام وحریفان
سیاسی واقتصادی ملت ما آرام نه نشسته دست به توطیه دیگری درقبال این ملت ازادیخواه وتاریخ ساز زدند که بلاخره اژدها خوابیده
دیگری بنام طالبان به حمایت تروتریزم بین المللی به وجود اورده انها را تجهیز ، حمایت ورهبری نمودند که بدبختانه تا امروز ملت ما به
انواع مختلف طعمه آتش افروزی وفتنه افگنی این پدیده نا مآ نوس گردیده وخواب راحت را از چشمان طفل وجوان این سرزمین ربوده
است.
اما یقین دارم واین نیزمبرهن است که ملیاردها انسان نسل اندر نسل درمسیر حیات تاریخ بشری زیست وفعالیت داشتند مگر تاریخ انعکاس
دهنده سیمای ملتها وشخصیت های است که در طول حیات خویش باکارنامه های فوق العاده تاریخ خویش را پربار ساخته است که به یقین
کامل ملت افغانستان در زمره ملتهای تاریخ ساز دنیا تلقی میگردد. متحد با دملت مجاهد افغانستان ومستدام باد آزادی.
با مهر ،
اینجنیر عبدالشکور جمشیدی
25 دلو، 1395 ه.ش

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 131 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.