Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

پــارادکُــس هــای ســیاسی در تــاریخ افغــانســتان؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
چهارشنبه ، 24 شهریور 1395 ، 08:20

آن یکی انتر سجود ودیگری اندر قیام
کـــار وبارش چـــون صلــــوة بی امام

احمد سعیدیهر چند بروایت تاریخ وحکایت تاریخ نویسان جغرافیای فعلی افغانستان محصول معاهدات عبدالرحمن خان با انگلیس  بوده که متعاقبا از طرف فرزند ونواده اش حبیب الله خان واما ن الله خان نیز تا ئید وامضا شده است  وانگلیس هم همین محدوده راا من حیث خاک افغانستان در معاهدۀ دیورند برسمیت شناخته بود. اما باز هم خودرا قیم وسر پرست کشور های منطقه از جمله افغانستا ن میدانست  تا اینکه به یمن ایثار وفدا کاری مردم افغانستان تحت امر شاه اما ن الله خان انگلیس شکست خورد و شااه امان الله  در کابل استقلال کشور را اعلان کرد با آنکه روسها  اولین کشوری بودند که افغا نستان برسمیت شناختند وبسرعت مراودات سیاسی وتجاری بر قرار کردند ولی شاه امان الله  با انگلیس ها هم  دشمنی دایمی اعلان نکرد با ایشان هم روابط تجاری داشت. واما حاکمان افغانستان گاهی سیاست یکسره وگاهی دوسره وسه سره ازین رویداد  با تناقض گو ئی سوء استفاده کردند که در نوشته ذیل این دو روئی ها را کمی روشن میسازیم.
پارادکس تاریخی در سیاست کشور مداران ما چیست؟ درین نوشته پارادکس های تاریخی تناقضات ورفتار های دو گانه حکوکت مردان  افغانستان  را به تصویر میکشیم که چگونه از فرصت ها به نفع خود سود جو ئی میکنند .با شگفتی میبینیم   کسیکه فرصت سازی کرده وکسیکه فرصت ها وچانس هارا به آتش کشیده یکسان مورد قضاوت تاریخ افغانستان اند وما در ین  شرائط باید جرأت آنرا داشته باشیم تا بگو ئیم نه خیر برخی بزرگان زور میگویند، دروغ بافی میکنند وتاریخ را جعل ومغشوش جلوه میدهند. شما شهادت میدهید که اما ن الله خان انگلیس را شکست داد  اما این را هم بپذیرید که بپای جهالت مردم افغانستان قامتش خم شد وشکست را پذیرفت.دلیلش چه بود؟ اینکه این ملت با انگلیس میرزمد وبا انگلیس ستیز بیشتر..اگر بگو ئیم ملا عبدالله لنگ  هم انگلیس بود درست مگر او تنها در مقابل امان الله خان شورش وقیام کرد؟ نه خیر همه پکتیا وخوست تا شمالی با آن بودند وحالا بیاد امان الله خان اتن ملی میکنند؟؟ عکس امان الله خان در داخل دفاتر واز ملا مشک عالم بر دیوار وزارت معارف در حالیکه هردو
دوم:  شاه اما نالله خان  بنام افتخار تاریخی افغانستان یاد میشود وروز 28 اسد روز استقلال افغانستان با نام ویاداو گره  خورده است پس چرا سیاسیون ریا کار وفرصت طلب این  دارالغضب که از هر وسیله وفرصتی به نفع قوم وسمت وطائفه استفاده میکنند از خود نمی پرسند که چرا گر فتن نام اما ن الله خان در عهد حاکمیت نادر شاه جرم بوده ؟ وچرا آل یحیی بجای عکس غازی امان الله خان تصاویر خودرا بروی سکه های افغانستان ضرب زدند وچرا بعد از اعلان مشروطیت امانی باز هم در افغانستان سلطنت مطلقه  رسمی ورا ئج شد و چرا از دفن کردن جنازۀ افتخار تاریخی افغانستان در کابل مانعت کردند ؟ گذشته از آن چرا  بازهم   زباله های تاریخی آل یحیی  بزور قدرت وپول اجداد شانرا ناد شاه غازی وظاهر بابا وداود  قهرمان غور خنگ ملی خوانده با امان الله خان در یک صف قرار میدهند .ملت نباید با تناقض کنار بیاید هم اما ن الله را غازی وهم نادر شاه را که بکمک انگلیس بر تخت تکیه زد.این ملت آنقدر فقر فرهنگی و سیاسی دارد که نمیداند چه کسی بهتر است برای همه کف میزنند که قابل قبول نیست.آ نا نیکه نادر وظاهر را غازی وبابا  میگویند نباید امان الله خان را هم نماد استقلال وآزادی معرفی کنند؟؟
سوم پارادکس فرصت سازی وفرصت سوزی: همه نویسندگان ، تحلیلگران وروشنفکران عقیده دارند که اما ن الله  آزادی کشور را بدست آورد وبا اعلان مشروطیت بر سیستم استبدادی وسلطنت مطلقه نقطه پایان گذاشت وبا اصلاحات گسترده در بخش معارف اقتصاد وسیاست خارجی افغانستان را به یک کشور به مفهوم واقعی آن مبدل ساخت اما قیام وشورش علیه امان الله خان به سر گردگی ملا عبدالله لنگ از خوست وامیر حبیب الله خان از شمال کابل شروع شد وطور کسترده از طرف همین مردم افغانستان حمایت  گر دید تا اینکه وی را مجبور به استعفی وترک وطن کردند وهمین مهاجرت و اسارت واعدام واستبداد مثلت امان الله ، حبیب الله  ونادر شاه  در کشور ما یکسان تجلیل میشود.تا هنوز که هنوز است تناقض گو ئی در مورد حقیقت این شخصیت ها  ادامه دارد.یکی قهر مان میگوید یکی خائن یکی غازی میخواند ودیگری ملحد، جمعی استقلال طلب می پندارند وگروهی مزدور .طائفۀ  ای  خادم دین رسول الله  می نامند وگروهی دزد وقطاع الطریق.به  تر تیب یکی  شاه را سال ها به تبعید میفرستد تفاله دیگرش به او لقب بابا میدهد وتبعید گرش را قهرمان  میخواند..پدر را خائن ووطن فروش وپسر را غازی وآزادی خواه معرفی میکنند درین میان نسل های آینده اند که باید تاوان این حقه بازی هارا  بپردازند ونفهمند این سر زمین در کدام مقطع از تاریخ آزاد بوده  با این همه پارادکس ها وتنا قضات تاریخی ملت راهش را گم کرده  ملتیکه تاریخش تحریف شده وتا هنوز جعل میشود.
اکت ها وتناقض گو ئی ها ریا کارانه :شاه امان الله خان با استعمار انگلیس جنگید و افغانستان را از سلطه خارجی ها خارج ساخت واستقلال افغانستان را اعلان کرد، اما کسانیکه استعمار روس را بدون خواست ملت وفیصله شورای امنیت ملل متحد در تاریکی شب  به افغانستان آوردند آنها هم به ازادی خواهی امان الله خان افتخار میکنند ؟؟.آنها ئیکه از مدرنیته ومشروطیت امان الله خان حمایت میکنند از رئیس جمهور شروع تا وزیر در 13 سال متمادی به شانه افسران وسر بازان خارجی مدال نصیب کردند وافغانستان مستقل گفتند وهم یکی از اینها حاضر نشد در روز های ملی ومحافل سیاسی خانم های شان در کنارش استاد شود پس چگونه از اصلاحات امانی حمایت میکنند.جوانان عزیز همه دروغ میگویند .تنها میخواهند با استفاده ازین روز سخنرانی کنند ودروغ های خودرا به مصرف برسانند.
چشم پوشی از اشتباهات امان الله خان: فراموش نکنیم که سفر شش ماهه یک زعیم بخارج از کشور یک اشتباه جبران نا پذیر است ونباید از آن چشم پوشی کرد. زعما وسخنوران باید در کنار هنر ها از کمبودی ها هم بگو یند تا برای نسل جوان هم تجربه باشد وهم آموزنده. اصلاحات اعلان شده در لویه جرگه پغمان  برخی با ارزش های فرهنگی واعتقادی وکلتوری مردم افغانستان در تضاد بود وتا هنوز این کم فهمی زعمای افغانستان از ما قربانی میگیرد.ما هر اندیشه سیاسی که داشته باشیم نمیتوانیم بطور صریح بر اعتقادات مردم خود بتازیم والا ما نند امان الله خان شکست خورده ومانند زعمای خلقیها و پرچمی ها ترک وطن میکنیم  ، ومانند دست نشانده های حکومت  فعلی محکوم به زوال تدریجی خواهیم بود چون شکست حکومت ها همه ریشه در همین اشتباهات ویا جهالت سیاسی اجتماعی  زعما کم دانش دارد. ی در این برنامه ها از رفع حجاب، تضمین آزادی زنان، منع تعدد ازدواج، جدائی دولت از دین، ازدیاد مالیت، تاًسیس بانک، اجباری شدن تعلیم ذکور و اناث، لغو القاب دولتی، تشکیل دفتر بررسی دارائی مامورین، منع فع ورود فارغان مدرسه دیویند به افغانستان، منع ازدواج مردان قبل از سن (٢٢) و از زنان قبل از سن (١٨)، اعزام دختران برای تحصیل به ترکیه و اختلاط دختران و پسران پائین از ده سالگی در مکاتب سخن زد

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 189 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.