Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

چالشــهای روبــروی تــرامپ در افغــانســتان«کشــوریکه ســر وصــد کُــلاه» PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگر امور بین المللی- مسکو   
جمعه ، 28 آبان 1395 ، 08:58

چالشــهای روبــروی تــرامپ در افغــانســتان«کشــوریکه ســر وصــد کُــلاه» انتخابات چهل وپنجمین ریاست جمهوری امریکا زمین لرزه ای  بود که امریکا وجهان را تکان داد. ترامپ به تنهایی و بدون کمک مالی حتی جمهوری خواهان با وجود جانبداری تمام رسانه های گروهی وپیشگویی های مغرضانه مراکز جامعه شناسی و طرفداری تمام کشورهای جهان غرب که اورا چون مبلغ  خشونت ونفرت مسخره می نمودند برنده مسابقه گردید.

رییس جمهور ملیادرامریکایی که یک روزهم به گونه مامور رسمی دردولت امریکا ایفای وظیفه نه نموده است موفق گردید اداره امورقوی ترین کشورجهان را بدست آورد. کارشناسان پیروزی ترامپ را پیروزی دموکراسی برجعل وتقلب وقیام طبقه متوسط برعلیه اشراف ونخبگان امریکا میدانند. پیروزی ترامپ تعبیروترجمان خواسته های قشرمتوسط وروان امریکا درجهان معاصر وشکست استراتژی جهانی شدن است که جنبش های انتی گلوبالیسم دراروپا موفق نگردیدند اما این استرتژی درزادگاه آن سقف کهنه وبیوکراسی لیبرال های دموکرات وجمهوری خواهان محافظه کار راشکافت. رسانه های مشهور امریکا وغرب بجای پخش وقایع، افکارعمومی رابرعلیه ترامپ تحریک نمودند و صحنه سازان ازانواع جعل و دسیسه سازی های بداخلاقانه جنسی و پخش دروغ وشایعات برعلیه او استفده نمودند،بانک های بزرگ باهراس افگنی ترامپ را فاجعه اقتصاد جهان نامیدند ورییس جمهوربرحال اورا عوام فریب بدون تجربه درسیاست و ناکار آمد به مقام ریاست جمهوری انتقاد نمود. ترامپ با وجوداین همه رسوایی های  جنجال برانگیز پیروزگردید. آیا او با وجود این همه مخالفت ها می تواند به وعده های خود عمل نماید؟

معمولا درجوش وخروش هیجانی انتخابات، نامزدان برای رسیدن به قدرت ازانواع دروغ ووعده های به ظاهردلیسند وغیرقابل اجرا داد می زنند  وزمانیکه موفق گردیدند وبرای اینکه وعده های دروغ قابل اجرانیست برعلیه کسانیکه رای داده اندوکسانیکه رای نداده اند رفتارخواهند کرد.زمان لفاظیها ونوید های رسانه ای ترامپ درکمپاین انتخاباتی خاتمه یافت. امریکا وجهان منتظراند که ترامپ در  سیاست واقعی درامورداخلی وبین المللی تاچه اندازه به وعده های خود عمل خواهدنمود، بعید به نظر نمی آید که ترامپ باداشتن پشتوانه مالی قوی  چون کهن سال ترین رییس جمهوردرتاریخ انتخابات ریاست جمهوری امریکا درفکرثبت نام خود درتاریخ باشد.ترامپ مهم ترین محور سیاست خارجی خودرا همکاری های مساویانه،احترام متقابل بدون مداخله وکودتا درامورسایر کشورهای اعلام نمود. افغانستان مهم ترین محک آزمایش این آرزوی ترامپ خواهد بود. امریکا بیشترازپانزده سال مبارزه باتروریسم  نتوانست ماموریت خودرا در افغانستان موفقانه انجام بدهد. افغانستان  برای ترامپ امتحان دشوارترازانتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.ترامپ دراین جنگ  باید نه تنها از سرنوشت سیاسی خود بلکه حیثیت وآبروی امریکا ونیروهای مسلح آن دررقابت های جهانی دفاع نماید. جنگ افغانستان باجنگ عراق وسوریه فرق دارد، نظامیان امریکا جنگ افغانستان را برخلاف عراق که جنگ انتخابی برای ازبین بردن صدام بود جنگ ضرورت نام گذاشته اند. اوباما میدانست که خروج نیروهای نظامی ازافغانستان معنی خودکشی سیاسی  او و شکست امپراتوری برتر جهان می باشد واگر امریکا ازافغانستان خارج گردد به سرنوشت شوروی سابق مواجه خواهد گردید، اوبرای جلوگیری ازمصارف گزاف وکمرشکن در افغانستان دستورابقای تمدید بیشترازهشت هزارنیروهای نظامی امریکا راامضاء نمود وبا امضای موافقتنامه همکاری های امنیتی حضورامریکا را تازمانیکه منافع وضرورت آن ایجاب می نماید مشروعیت بخشید.

اعلامیه های ترامپ در کامپاین انتخاباتی درامورجهانی به سیاست بازسازی گرباچف شباهت دارد ولی اوبا استفاده ازتجارب شوروی سابق حاضر نه خواهد گردید تا  مانند گرباچف افغانستان را ترک بگوید،خروج امریکا ازافغانستان در کشورهای جهان، مانند جنگ ویتنام شکست وفراریگانه ابرقدرت تعبیروتفسیرخواهد گردید.حضوردوامداروبدون نتیجه امریکا نیزبه بدنامی وافزایش روحیه ضد امریکایی درجهان وداخل امریکا خواهد انجامید. مردم افغانستان درشرایط کنونی که خصومت های قومی بطوربی سابقه چالش برانگیزگردیده است ازحضورنیروهای امریکا طرفداری می نمایند و میدانند که امریکا ومتحدین آن معاش نیروهای مسلح،پولیس، امنیت ومامورین دولت را می پردازند وبدون حضورامریکا دولت سقوط وفجایع گذشته تکرار می گردد. ترامپ می داند که بدون پیروزی سیاسی وکسب رضایت مردم تنها با استفاده اززور درمبارزه باتروریسم اشتباهات گذشته تکرارخواهد گردید. مبارزه باتروریسم وافراط گرایی زمانی می تواند موثرباشد که نظام سیاسی کشور اعتماد اکثریت مردم را بدست آورد. زمان اقتضا می نماید تاترامپ وتیم جدید اودرافغانستان به استراتژی سیاسی خود به هدف حکومت داری خوب تجدید نظرنمایند.ترامپ بگونه ای یک لیدر اقتصادی درجهان شهرت دارد اوقیمت صلح رانسبت به جنگب بهتر از ازسیاستمدران منفعتجو میداند، جنگ تجارت به خون انسان ها است وآدم های تشنه به خون جنگ را قصدا وعمدا ادامه می دهند تا تجارت آنها ورشکست نگردد، ترامپ این رانیزمیداند که دولتهای افغانستان به گدایی عادت نموده اند واکثرا خود عامل بی امنیتی میگردند تا دکان گدایی گری آنان بسته نگردد وهمین نفقه خوری مانع حکومت کارآمد گردیده است، میگویند ترامپ اجازه نه خواهد داد که به پول مالیات مردم امریکا وخون سربازان جیب دزدان وکلاه بردارن پرگردد اگراین حرف حقیقت داشته باشد جنگ بادزدان دولتی و حامیان امریکایی آنان که برای پرکردن جیب های خود ازامریکا به افغانستان آمده اند به مراتب دشوارتر ازتروریسم خواهدبود. چالش دیگر ترامپ بی اعتمادی جهان به واقعیت عملیات ضد تروریستی امریکا است وازهمین سبب افغانها معماران افغانستان نوین را مقصرادامه جنگ ونفاق درافغانستان می دانند وباوردارند که به موافقه امریکا تقسیم قدرت درافغانستان مرحله به مرحله و آرام آرام  اجرا میگردد، درافغانستان یک نقطه امن وجود ندارد کشور میان ملک های زورگو وتفنگ دارتقسیم گردیده است، طالبان دراکثرولایات افغانستان کنترل دارند، جنگهای لفظی دررده های بالای دولت وحدت ملی به خاطر تقسیم قدرت وثروت همه را خود سر وخود مختار گردانیده و درکشوریک سر وصد کلاه هرکدام به نوعی به بادارجدید پیام می فرستند. اشرف غنی وعبدالله عبدالله  فرزندان نامشروع کری برای جلب اعتماد بادارجدید درپیام تبریکی خود به ترامپ خواستارتحکیم روابط درزمینه های گوناگون گردیدند،حامد کرزی فرزند متمردو سرکش جمهوری خواهان دوران بوش بطورنادم و جهت جلب تفقد، درپیام خود بالحن سازشگرانه  پیشنهاد تغیرات سیاسی رامی نماید، طالبان که دولت  رابه رسمیت نمی شناسند دراعلامیه خودمحافظه کارانه خواهان خروج نیروهای امریکا ازافغانستان میشوند و به ترامپ مشوره می دهند که به خاطرمنافع خوددیگران رانابود نه سازد.گلبدین حکمتیارکه نام آن هنوزدرلست جانیان بین المللی درج است دراعلامیه خود امریکا را درجنگ برعلیه سایرکشور ها تحریک مینماید، دروغگویی و نفاق افگنی های بحران زای دولت وحدت ملی، انتقام جویی های پشت پرده وریاکارنه کرزی پدرفساد ودزد سالاری و تمدن ستیزی های جاهلانه طالبان  به اراده وخواسته های اکثریت مردم افغانستان مطابقت ندارد، درکشورما، جنگ وانتحار وتروریسم دولتی جایزاست، اما اعتراضات مسالمت آمیز به خاطر آزادی، عدالت اجتماعی وتساوی طلبی های بشردوستانه بی رحمانه سرکوب میگردد واین عوامل انگیزهای اصلی  افزایش جنگ،چوروچپاول کمک های کشورجهان وتشویق تروریسم گردیده است ودرآینده نیزمانع همکاری های مشترک امریکا باکشورهای منطقه خواهد گردید. جهانیان میدانند که جنگ درافغانستان باوجود حضورنیروهای ناتو جنگ امریکا است واگرترامپ دراین جنگ پیروز شود وصلح عادلانه درافغانستان برقرارگردد افتخاراین پیروزی نیزبه نام ترامپ ثبت خواهد گردید.

دکتورعلی احمد کریمی-تحلبلگراموربین المللی- مسکو         

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 221 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.