Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

چــرا جهــاد مــا را بدنــام کــردند؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط سیدآقا هنری، هامبورگ - آلمان   
چهارشنبه ، 24 شهریور 1395 ، 08:17

سیدآقا هنری، هامبورگ - آلمان(ادامه ازشمارۀ پیش): گلیدستون صدراعظم انگریز 1890 کلام الله باحکمت را دردست گرفته درپارلمان آمدوگفت تاوقتی این کتاب دربین مسلمانان باشد ما نمیتوانیم بالایشان حکومت کنیم. اتاتُرک در1920  گفت تا آخر این قرن دگرنامی ازاسلام درترکیه نمیباشد، امامیبینیم که برادران ترک ما
امروزالگوی اسلام هستند، درهرکوچه وبازاردرهمین اُروپا هزارها مساجدیست که بانک محمدی ازآن شنیده میشود، روسها 70 سال دین را تریاک ترقی وپیشرفت نامیدند، تنها استالین ولینن ۶۰ ملیون انسان را کشت، حفیظ الله امین خودرا پیروش خواند وکله منارها ساخت، جنرال دکتاتورمصر فتاح سی سی گفت باید قران تجدید نظرشود ورئیس جمهورمنتخب مصرمردی مبارزمحترم مِرسی که ازبرادران وخواهران اخوان بود با همراهانش دربندکشیدکه اینهاتروریستند. غافل ازاینکه خداوندی که همۀ هستی ازاوست ضمانت نگاهداری دین مبین آدم سازاسلام عزیزراکرده وسربازانش به رضای اوازدین محمد )ص(  پاسداری می کنند.
قرارراپورملل متحد درفرانسه هرسال 5 هزارزن به دین مقدس اسلام می گرود، درسال 2006مطبوعات آلمان نوشتد وگفتند، امسال 6400 نفرآلمانی به دین اسلام گرویده که همۀ آنان وکیل، معلم، قاضی، داکتر،پروفیسور، ودانشمندان؛ هستند.
خداوند جلیل القدردرکلام خود می گوید «این کتاب برای کسانی است که عقل ودانش دارند. »قرآن این شفای دل بیماران سالها در اروپا وامریکا پرفروشترین کتاب شد،50 هزارجلدآن دریک هفته فقط درفرانسه به فروش رسید. این خبراروپا وبالخاصه برای جرمن ها خیلی تکان دهنده بود، کلیسا ومقامات مسئول صهیونیسم دست بکارشدند وبعد ازآن دگرچنین خبری نشرنشد. درامریکای جنوبی، شمالی وخود اضلاح متحده امریکا اسلام چنان درحال پیشرفت است که سردمداران صهیونیزم، کلیسا ومُغرضین را این دینی که خداوند واحد آنرا تکمیل کرده وبه پیروانش وعدۀ خوشبختی راداده به لرزه درآورده.
گاهگاهی ازملل متحدصدای گنگی می برآید، در 14.3.2015 سرمنشی ملل متحد بانکی مون گفت منفعت جویان نمی خواهند جنگ درسوریه تمام شود.درسال 1979 ممالک عربی، غرب، وامریکا؛ ازانقلاب ایران ترسیدند، صدام حسین راتحریک به حملۀ برایران کردند، تارژیم اسلامی خمینی را ازبین ببرد، خاندان سعود بیشترین کمک مالی را متقبل شد، این جنگ خانمانسوز 8 سال و 4 ماه دوام کرد. طویل ترین جنگ بعدازجنگ جهانی دوم درمنطقه بود، گاهگاهی اخباری ازآن نشرمیشد، جنگ قسمی عیارشده بود که برندۀ نداشته ، وفقط تجارت شان چالان باشد، اما کابره تیستهای غربی ازآن درامه های می ساختند درآلمان رودی کارل کمیدین هالندی صحنۀ ساخته بود که نشان میداد یکماه ایران درخاک عراق پیشرفت هایی دارد ماه دگرعراق درخاک ایران، درروی نقشه فقط حرفی نون )ایران وایراک)  راپاک میکرد و کاف مینوشت وبرعکس، ملیونها مسلمان راکشتند،هردوخسارت زیادی دیدند، طورمثال عراق 3 ملیون اصله درخت خرمارا دریک منطقه ازدست داد، پسرصدام هم یکی ازقربانیان بود، وچهارهزارملیارد دالرخسارت ترمیمات پایپ لاینهای تیل ایران شد این جنگ به زیان مملکت ماهم تمام شد چراکه جهان متوجه دنیای عرب وایران بود.
دردوران ریاست جمهوری رونالد ریگن 1982 فابریکه های تولید سلحه از 8 ساعت کار به24 ساعت تمدید شد تا امروزعلت آن جنگ افغانستان، ایران، وعراق؛ بود، امریکاییها ایران را درلست ممنوع خرید اسلحه ودیگرتعزیرات قراردادند آنها مجبورا ازاسرائیل دشمن قسم
خوردۀ خود این وسایل را 3 برابرقیمت ترمیخریدند این سیاست همان سیاستهای قدیمی انگریزی است تفرقه بیندازوحکومت کن بنام شیعه وسنی، سیاه سفید وهابی، دیوبندی، اوزبک وپشتون، تاجیک وپشتون، اقلیت واکثریت، عرب وعجم، القاعده، طالب، داعش و.... همۀ این
هاساخته وبافتۀ صهیونیسم، غربیها ودشمنان بشریت است. اسرائیلی ها 5 هزارمؤسسۀ برای تحقیق افکاراعراب ومسلمانان دارند، تانقاط ضعف آنهارا پیداکنند، همچنان دگرممالک استعمارگر، آنها نیزمیگویند ز هرطرف که شود کشته مفاد ماست .
غربیان بازبه حیله ونیرنگ صدام رافریفتند واین باربه کویت حمله ور شد. بهانۀ بدست دشمنان اسلام افُتاد، ملل متحدکه حکم دومین سکرتریت وزارت خارجه رابرای امریکا وغربیها داردوچیزی دیگری بیش نیست، این بارسند مشروعیت حملۀ خروج عساکرعراق را ازکویت داد. ناتووبه اصطلاح چندین مملکت دوست به شمول ممالک عربی وقسما افغانستان برعساکرعراق درکویت حمله ورشدند، واز خاک کویت که دراصل جزوخاک عراق بود، عساکرعراقی را راندند وبدون اجازه درعراق تا نزدیکی شهربغداد پیشروی کردند .این جنگ را جورج بوش پدرپیش برد ومصارف آنرا ازممالک عضوناتووهزارها ملیاردازممالک عربی دربدل مصرف اسلحۀ کهنۀ که بایدتخریب می کردندوبرای تخریب آن ملیاردهادالرخرچ میشد درخاک عراق ریختند وجزیه گرفتند. مجلۀ اشپیگل در25جون1986 نوشت تاحال آل سعود بیشتراز 650 ملیارد دالربه امریکا پرداخته، مطبوعات دنیا عکس هائی ازصدام ووزیردفاع امریکا به چاپ رساندند که دربیروت هنگام جنگ عراق وایران مصروف باده نوشی بودند، اماحالا دشمن یکدیگرند. واین برگروزیردفاع امریکا درکتاب خاطرات خود ص 201نوشت درمدت یک هفته1صدهزارعساکرعراقی رازنده بگورکردیم.
وقتی جورج بوش پسربه اثرانتخابات ساختگی مقام ریاست جمهوری را غصب کرد، هنوز چارگرد اتاق کارش رابلد ناشده برای سکرترخود امرکرد اسنادی جمع آوری کنید، که بتوانیم به عراق حمله کنیم، اول نقشۀ تخریب دوبرج تجارتی نیویارک رابدست مسلمانان تندروگروه القاعده دادند، که آنها نادانسته که چه توطئۀ نسبت بدنام کردن اسلام درخفاست وبهانۀ حملۀ عراق را دردست آنها دهد عملی کردند، ده هاسال تخم نفرت دربین عیسوی ها ومسلمانان ریختند، 2 روزقبل ازاین واقعه احمدشاه مسعود شخصیت ملی وجهادی مارا که دنیا سرتعظیم
برایش داشت، توسط همین گروه نابکار در ۹‍‍‍‍ سپتمبر ۲۰۰۱ به شهادت رساندند، همان بود که دستگاههای نشراتی صهیونیسم چالان شد، صدام را به هزارکتاب کافرو جورج بوش راباهزارهاپروندطیاره های جنگی تانک وتوپش فرشتۀ نجات خواندند؟؟ وی امرلشکرکشی رابه عراق صادرکرد، هنوزجنگ شروع نشده بودکه چاههای تیل عراق را به غارتگران توسط معاون رئیس جمهوررمزفلد، به مدعیان دروغین دموکراسی که باتانک، توپ، وطیاره؛ وبیش از3صدهزارعساکرتادندان مسلح راتجهیزکرده بودند فروخته شد، جورج بوش پسرکشت، خون ریخت، درخانه ها می درآمدندهرچه طلا، نقره واشیای کارآمد؛ بدست شان می افتاد چوروچپا ول میکردند سرمی بریدندوسینه های مادران را، هربی عزتی که میتوانستند کردند، حتی همپیمانان شان نشان اعتراض
کردند. موزیم بی مانند عراق را که تمثیل تاریخ ده هزارسالۀ دنیا را باخود داشت قبلا بادوستدارانش گپ زده بودند به آنهارساندند خلاصه ظلمی کردند که تاریخ به یادنداشت، ازآنجمله عکس هائی ازشکنجه گران این لشکر خونریز ازمحبس ابوغُریب درمطبوعات دنیا نشرشد، که حتی سنگدل ترین انسانها، امریکائیهارا تف ولعنت کردند.
نیویارک تایمز وواشگتن پوست نوشتندکه مردم دنیا ازامریکائیها 80% الی 90 % متنفرند. اما بوش گفت تازه جنگهای صلیبی شروع شده. تانوشتن همین سطورعراق آرام نشده، بلکه جهان عرب درآتش می سوزد.البته دراین جنایت دست خاندان آل سعودهم آشکارا بود، برای اینکه چند نفرازسران خاندان هاشمی رقیب شان درعراق بودند، ترس داشتند که آنهاخودرا بازسازی کنند. عراق یگانه مملکتی بودکه میتوانست در مقابل اسرائیل طفلک نازدانه ویکدانۀ امریکا وغربی ها مقاومت کند.
درفبروری 2011جوانی ترکاری فروش ازظلم پلیس بن علی رئیس جمهورتونس خودرا آتش زدکه جرقۀ آن تمام جهان عرب راتکان داد، مصری هارژیم پوسیدۀ مبارک دکتاتور را درهم ریختند درلیبیا و  سوریه هنوزاز ۵ سال به این طرف آتش جنگ گرم است ودرانتخابات آزاد داکترمرسی سابق عضوهیئت بلندپایۀ ادارۀ تحقیقات نازا را به اکثریت آرا برای اولین باربحیث رئیس جمهورمنتخب درتاریخ مصر قبولدارشدند، هنوز یک سال نگذشته بود که بازهم خاندان فرسودۀ آل سعودبرای اینکه چندروزدگربه عمربی عزت خود ادامه دهند،باپرداخت 42 ملیارد دالربرای جنرال سیسی قوماندان مصری کودتایی به اشارۀ باداران غربی وصهیونیسم شان براه انداختند، رئیس جمهوررابااعضای بلندپایۀ حکومش، جمعا 40 هزارنخبگان مصررا تحویل زندان دادند، که زندان ها پرشد،وزندانیان به پای استاده اند، تانوشتن این سطور دربندند، گناه شان مسلمان بودن شان است.جنرال ظالمی بنام سیسی جایش راغصب کرد. امروز 16.6.2015 حکم اعدام رئیس جمهوراسبق وهمراهان بلند پایه اش اعلان شد، که آنها  مرا فعه طلب شدند.
عراق، سوریه؛ ولیبیا درحال پیشرفت بودند، ازتمام ممالک افریقائی برای فراگرفتن تعلیم درعراق می آمدند بخصوص درسیستم های اجتماعی، معارف، وسوسیال؛ درلیبیا هیچ گدائی نبو بخصوص در زراعت توجه خاصی داشتند، کانالی 2500 کیلومتری برای آبیاری ازغرب به طرف شمال کشیده بودند مریضانی که آنجا تداوی نمی توانست شدبه اُروپامیفرستادند، 6 ملیون کارگرخارجی درلیبیا مصروف خدمت بودندکه حتی زندگی راحتی داشتند. دشمنان اسلام انقلابات را درکجراه سوق دادند وگماشته گان خودرا به قدرت آوردند طورمثال وزیر دفاع لیبی یکی اززندانیانی گوانتانامواست. اما درعراق، سوریه ،لیبیا، یمن، بیروت؛ ووطن درد دیدۀ ما هنوزهم آتش جنگ شعله وراست./ (دنباله دارد)
(منتشرۀ هفته نامۀ امید

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 133 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.