Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

کـــرزی و احمـــدزی! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالودود ظفری، المیدا – کالیفورنیا   
جمعه ، 23 مهر 1395 ، 11:34

عبدالودود ظفری، المیدا- کالیفورنیاکــرزی مــکارانه حکــومت وحــدت مــلی را تخــریب میکند.
مجیب مشعل روزنامه نگار نیویارک تایمز باهمکاری متیو روزنبرگ از واشنگتن، جاوید سخنور، فهیم حامد وزهره نادر ازکابل، گزارشی را باعنوان «کرزی درمیان بی نظمی، مصروف بازی قدرت میباشد.» در شمارۀ 6اگست2016 آن روزنامه به نشرسپرده است. برگردان فارسی آن پس ازیک تبصره تقدیم می گردد.
کرزی واحمدزی بااندک تفاوت، همفکربوده دو روی یک پیسه! می باشند و پا- لیسی یکسان راپیش میبرند، اماکرزی باچشیدن مزۀ قدرت وثروت، تلاش جدی راه انداخته تاباسقوط حکومت، جای احمدزی را بگیرد یادرانتخابات آینده خود رابراریکۀ قدرت برساند. چنانچه خود زمانی گفت: « حالاکه قدرت راگرفته ام، ایلایش نمی کنم.»!!! کرزی واحمدزی هردوقبیله پرست، خودمحور، قوم محور، طالبخواه، فریبکار، تمامیت خواه، حقه باز، زورگو، یکه تاز، بی باور به مشارکت وتقسیم قدرت، فراقانون وعهدشکن میباشند! (آنچه ح... زادگان! همه دارند ایندو به تنهایی دارند)!!!
حامدکرزی در14سال واحمدزی دردوسال کارخود، ثابت نمودندکه هردوخیالباف، هردوخاین وخاین پرور، بی اعتنابه تصامیم مجلس نمایندگان، فرمانبردار ونوکر آی اس آی بوده ومقرریهای بلنددولتی رابدستور حاکمان پاکستان انجام داده ومیدهند، عزت وغرورملی را پامال کردند. برای اثبات این رذایل مثالها وشواهد زنده وجوددارد، و اکثریت مردم ماآنرامیدانند، ولی بخاطرجلوگیری از درازشدن نوشته، ازذکرآن ابا میورزم .
کرزی واحمدزی هردو بیکفایت اند وشایستۀ زعامت نمیباشند، چنانچه مجلۀ مشهور Economist چاپ لندن چندسال پیش، بعدازرسیدن کرزی به قدرت سؤال کرد «چگونه شخص ناشایستۀ مانندکرزی به ریاست جمهوری رسید؟»
کرزی واحمدزی نه تنها خاین پرور وحامی فاسدان میباشند، خودغرق فساداند. قراردادهای بزرگ وپرمنفعت رابه اعضای خانواده، برادران، خویشاوندان ودوستان خود که خودشریک عوایدمیباشند، داده اند.  این دوموجود درحذف مخالفان سیاسی وقومی به حیله و نیرنگ توسل می جویند، حتا سران جهاد ومقاومت را باقتلهای زنجیره یی ازمیان برداشته میدان رابرای خودخالی کردند. کرزی ازیکسومیکشت واز سوی دیگر درمجالس فاتحه خوانی با سوگواران اشک میریخت وخود را غمشریک وا می نمود!
هدف پای لیسی!!! 14سالۀ کرزی وحالا پای لیسی احمدزی، بازسازی افغانستان، شداقتصادی، تأمین امنیت، برقراری صلح وآرامی برای همۀ مردم نیست، بهمین خاطرملیاردها دالردرفساد، اختلاس، دزدی ودر رشوه ضایع وچور وچپاول شد وبه دردمردم نخورد. هدف آنهاصلح، امنیت وثباتی رامیخواهندکه تسلط قبیلۀ شان راتضمین بدارد. احمدزی به تبعیت ازکرزی، تلاش گسترده بخرج داده ومیدهد تاازهر راه ممکن حاکمیت قبیله رابرتمام مردم کشورپهن سازدوآنرابه تدریج نهادینه گرداند. حمایت ازطالبان جانی وکنارآمدن باگلبدین قصاب مردم مظلوم کابل، بدون چون وچرا برای برجسته سازی تسلط قبیله میباشد. منظور ازجای دادن طالبان وحزب گلبدین ازهم پاشی دولت، تحکیم و گسترش پایگاه قبیلویست نه چیز دیگر .
کرزی واحمدزی وامثالهم برنامه داشتندودارندکه برای ادامۀ حاکمیت قبیله وحذف دیگران، باید طالبان وحزب گلبدین دردولت آورده شوند اماازین امرآگاهانه چشم میپوشندکه طالبان بهرعنوانی که درقدرت شامل ساخته شوند، به غیرازنوکران آی اس آی درافغانستان، هیچکس بشمول پشتونهایی که ملی می اندیشند وافغانستان راوطن همۀ مردم آن میپندارند، مصون بوده نمی توانند. چنان نجیب الله هم بااعتمادبه تفکر پشتونوالی، بیرحمانه بدستورحاکمان پاکستان توسط طالبان در روزاول تصرف کابل به دارآویزان شد. اکنون بایداین امرمثل آفتاب به همه آشکارشده باشدکه طالبان دارای ارادۀ مستقل نیستند، همسان روبات در اختیارآی اس آی اند وفقط اوامر رااجرا مینمایند!
احمدزی با إعمال سیاست فرسایشی تعلل، بهانه، مذاکره وکمسیونبازی دراجرانکردن موادموافقتنامه، فقط بازی دادن جانب مقابل ومردم می باشدو نمیخواهد انحصارقدرت راازدست بدهدوسه سال باقیمانده رابه همین منوال سپری میکند. عبدالله راشریک قدرت نمیسازد وسیستم ریاستی راکه کرزی، خلیلزاد وقبیله پرستان دیگرتجویزکرده اند، و قدرت رامتمرکزساخته اند، رها نمی کند! کرزی، احمدزی وامثالشان باید بدانندکه دوران خودسری واستبدادعبدالرحمانی ونادری گذشته که مردم راباحبس وقتل مجبوربه اطاعت میسازند ونامهای بد ازخوددر تاریخ بجا گذاشتند. اکنون آن مردم مطیع وفرمانبردارگوسفندی که به اطاعت کورکورانه تن میدادند، وجودندارد. انسان امروزکشورباآگاهی ازحقوق ووجایب ملی وشهروندی خود، مشت زورگویان وبرتری جویان رابامشت آهنین پاسخ میدهند. درآنصورت وطن تخریب شده به نابودی مطلق مواجه میگردد ونه پختون باقی میماند ونه غیرپختون!
لهذابایدازخر لجاجت پایان شده همۀ مردم واقوام داخل قلمرو جغرافی میهن رامثل برادروخواهرپذیرفت وبه حقوق همه رسمأ وعملا حُرمت قایل شدتایک فضای صلح ودوستی واقعی ایجادشود، همه درآرامی زندگی کرده بتوانند وکشور درراه پیشرفت قرارگیرد، برگردان گزارش تقدیم می شود :
حامدکرزی رییس جمهورپیشین ومخالف فعال حکومت جانشین او، سیاست افغانستان رامسابقۀ دَوش (مره تان) میخواهد. درزمرۀ کسانیکه کرزی هرروزملاقات میکند، دلالان قدرت، بزرگان اقوام، مامورین حکومت، رهبران دینی وهواخواهان خودش شامل اندکه هوس سالهای رامیخورندکه اودرقدرت رادراختیار داشت، واین میل خیلی واضحست که اوهیچگاهی تلاش ومانور راترک نکرده ونمی کند.
نقادان کرزی بویژه کسانیکه درحلقۀ نزدیک احمدزی اند، ویرامتهم میسازندکه بافعالیتهای جناحی، حکومت رابی ثبات میکندوازهرلحظۀ بحران برای بقدرت رسیدن دوباره استفاده میدارد یاحداقل بخاطرکسب امتیازتلاش میورزد. آنهابه کرزی اتهام میبندندکه بصورت فعال یک زعیم آسیب پذیر راتخریب مینماید وازطریق یک ستون بدیل، نفوذ سیاسی وحمایوی خودرا حفظ میکندو بافراهم آوری شرایط، حرکتهای اعتراضی خیابانی راسبب میشود، که بعضی ازآن ترس دارندکه حرکت هابه خشونت بینجامد.
واکنش کرزی چیست؟ اوبصورت مطلق اتهامات را ردمیکندکه او تلاش داردبه حکومت زیان برساند. ولی باخنده های کنایه آمیزاشاره میکند« اگرکسانی وجوددارندکه سریع حرکت مینمایند وکسانی دیگر قادر به رفتارسریع نیستند وعقب میمانند، نباید شکایت کنند! دیدارها، مذاکرات ومصاحبات او دربرابرکمره یابدون کمره نشان می دهدکه هنوزهم مانندیک آدم دراریکۀ قدرت عمل میکند! بسیاری از مراجعین وساطت وسپارش کرزی رادراجرای کارهایشان درحکومت تقاضامیکنند، اوهم باخرسندی تلفون رابرمیدارد، باوزرا، والیان وسفرا صحبت میکند، اوهنوزهم باسران کشورهای جهان تماس داردوبریشان هفته وار نامه میفرستد!
بیشترفعالیت کرزی درحوالی چاشت روزصورت میگیردوآن زمانیست که جمعیت انبوه مردم برای ادای نمازپیشین درچمن اقامتگاه اوحضور می یابندوپسانتر برای خوردن غذا اوراهمراهی میکنند. مهمانان روزانۀ ویرا مامورین سابق وبرحال حکومت، جنرالها، قضات، بانکداران، سران قبایل، اعضای سابق گروه طالبان، خطبا وواعظان مساجدعمدۀ کابل تشکیل میدهند. کرزی همچون یک قصه گو وسخنورچیره دست، در رأس میزنانخوری مینشیند، روزیکه من درآنجا بودم ومرغ پلوصرف میشد، اوسؤالی طرح نمودکه کسی میگوید « من به قدرت بازمیگردم، من بصورت واضح روشن ساخته ام که نمیخواهم بازهم درقدرت باشم»! آن بیان کافی بودکه سرآغازبحثهای شادی آفرین شودوقصه های دوران کارکرزی گفته شودوبی اعتمادی مردم ازحکومت کنونی هویداگردد. یکی از وزرای سابق که درحکومت احمدزی سمت مشاورت دارد، باتاکیدگفت یگانه بدیل طبیعی وامید بزرگ برای نود درصد مردم که ازکارکردحکومت فعلی ناراض اند، میباشد! کرزی که بدقت گوش داده بود، نیش دیگر زد، چنان معلوم شدکه اومنتظر سؤالی بودکه ازقبل درذهنش وجودداشت. اگرکرزی بازنگردد، چه واقع میشود ؟ حکومت درلبۀ پرتگاه قراردارد، مامورین افغانی وغربی درمباحثات خصوصی نگرانی نشان میدهندکه شایدحکومت احمدزی به بحران هستی حتا درماه آینده دچارشود.
اخیرماه سپتمبر ضرب الاجل میباشدکه حکومت تعهدات سیاسی خودرا مطابق به موافقتنامۀ که باپا درمیانی کیری وزیرخارجۀ امریکاپس از فاجعه ومناقشات انتخابات 2014 عقدشد، ایفا کند. قراربودانتخابات شورای ملی دایرشود، اصلاحات عمیق رادرسیستم انتخابات واردکند، قانون اساسی راترمیم بدارد تامقام نخست وزیری ایجادشده وعبدالله برآن منصوب گردد. اجرای تقسیمات معینه ازماههاپیش ناممکن می نمود، جان کییری بصورت واضح گفت عمرحکومت احمدزی وعبدالله پنج سال میباشد نه دوسال!!!
این آغازمشکل میباشد، امنیت باوجودتزیید مداخلات قوای امریکادر جنگ، به وخامت گراییده، طالبان شماری ازشهرستانهارا تصرف کرده اند. احمدزی مجبورشد بیشتربرامنیت توجه داشته باشد. ابتکارات اقتصادی معطل شد، او دفعتأ به اعتراضات خیابانی روبرو ومتهم شد که حکومتش به تبعیض سیستماتیک دربرابرهزاره هادست میزند.تظاهرات اخیرخیابانی هدف بمبگذاری انتحاری قرارگرفت که داعش مسؤولیت آنرابدوش گرفت که درآن اقلا 80 نفرتلف شد. اکنون معترضان حکومت رامسؤول میدانندکه ازآنهاحفاظت نکرده وآنهاواقعا درمعرض آسیب حمله قرارداده بود. معترضان به احمدزی هوشداردادندکه تقاضای شانرا اگرتاماه سپتمبربرآورده نسازد، تظاهرات خیابانی دیگر صورت خواهدگرفت .
دررأس همه یک اعتراض خیابانی خیلی خطرناک درشمال کابل در حال شکل گرفتنست که تقاضاداردحکومت پیکر یک پادشاه مربوط به شمالی راکه تقریبا یک سده پیش باتیرباران به قتل رسانده شده بود (این خبرنگار بیخبر ازحقایق ننوشته، که آن شاه نامدار امیر حبیب الله خادم دین رسول الله نام داشت وتوسط غداراستقلال فروشی بنام نادر غداروخاین وآدمکش ونوکرانگریزخونریزبه شهادت رسیده بود. مترجم)، بااعزاز واکرام دوباره دفن نماید. درمیان کسانیکه تقاضای دفن راکرده اند، شماری ازقوماندانهای ملیشه هااندکه ازمدتها براحمد زی مشکوک میباشد، آنهاهم ماه سپتمبر راضرب الاجل تعیین کردند.
حکومتیان کرزی وحامیانش رامتهم ساختندکه درمظاهرات دست دارند اماکرزی میگویدکه او نه درعقب مظاهرات است، نه درپی سقوط حکومت ونه درپی بقدرت رسیدن! اوبطورمطلق درآن باره شک ندارد! کرزی گفت محض میخواهدحکومت مشروعیت داشته باشدکه پس از ضرب الاجل ماه سپتمبر، یگانه راۀ باقیمانده، دایرکردن لویه جرگه می باشد، جرگه ایکه کلانهای قوم اقوام ازسراسرکشوردرآن شرکت میکنند. بسیاریها فشارکرزی رابرای انعقادلویه جرگه، یک بازی برای برگشت بقدرت میپندارند یاحداقل برای حصول امتیازات بیشترمیدانند. توانایی کرزی بیشتر ازسران قبایل، دلالان قدرت ناشی میشودکه اوبه دورخود حفظ کرده، درحالیکه احمدزی بیشترآنهارا رنجانده است!
کرزی ازیک شبکۀ کامل قدرت درسطح ملی ومحلی نمایندگی مینماید که درجریان13 سال درقدرت وپس ازآن تشکیل داده شده است. کسانی در باند کرزی فکرمیکنندکه درزمان زمامداری احمدزی، باند یاشبکه ازریشه خشک ساخته میشودکه اگرحکومت احمدزی پس از ضرب الاجل ماه سپتمبر زنده بماند!
مردان قدرتمندقندهاری که عروج خود رامدیون حمایت کرزی می شمارند، باهیأتی که ازجانب احمدزی برای معلوم کردن میزان عواید گمرک واینکه عوایدبه کجامیرود، اعزام شده بود، پیشآمدسرد نمودند. اگرکشمکش آشکارسیاسی صورت گیرد، روشن نخواهدشدکه احمد زی قادرمیشود آنچه دراختیار دارد، علیه کرزی بکارگیرد، یعنی تخم بدامنی های کنونی وبحران سیاسی درزمان کرزی کاشته شد ونظامی را به ارث گذاشت که غرق درفساد بود.
کرزی مصروف تلاشی میباشدکه بااستفاده ازهوش اجتماعی خود، میراث سیزده ساله اش رامطلوب معرفی کند. اودرجوار ارگ زندگی می نماید، ادعامیکندکه مصروفیتهای روزانه اش درمقایسه رادوران ریاستش کمتر تغییر یافته، اووقت زیادش راازچاشت هاداردکه راحت باشد، اماساعات پیش ازچاشت بسیارمصروف میباشدومردم زیادی را ملاقات میدارد. ماهانه تاچهارصدنفر رامیبیند، ولی درروزهای عیدشمار کسانیکه به دیدارش می آیند تاشش هزارمیباشند. لحظۀ که کرزی صبح ازمنزل خارج میشود، دودخترخردسالش بااو همراه میباشند. کرزی یک آدم متحرک است که ازطرف خفیه پلیس هادنبال میشود. اوکه58 سال دارد خودراخیلی فعال فکرمینماید، روزانه 4 تا6 پیاله قهوه (سپرونو) مینوشد. کرزی مراجعین رامیخنداند، زمانیکه آنها اشک می ریزند، برایشان دستمال کاغذی پیش میکند. اینکه کرزی ازین نوع پیشآمدها چه انتظاردارد، مامورین غربی درکابل اذعان میکنندکه او یک استاد باتدبیر وسیاستمدار میباشدکه ضرورنیست ازپیشآمدهای خود یک مفهوم روشن داشته باشدکه چه میخواهدبدست آورد، کرزی میتواند برحکومت فشار آورد وشایداحمدزی را وادار به یک حرکت نادرست کند. احمدزی بی پشتیبان نیست ومیتواندبااستفاده ازعناصر مخالف کرزی تاحدی اورابه حاشیه براند. کرزی انتقاد تندخودرا بر حکومت در ذخیره دارد وآن داشتن روابط بسیار وخیلی اندوهبار با امریکا بخاطرزنده ماندن میباشد وآنرا گناه بزرگ میشمارد.
کرزی روز4 جولای( روزآزادی امریکا) یک دسته گل تبریکی به سفیرامریکا درکابل فرستاد. سفیر با ارسال هدیۀ ازوی تشکرکرد. کرزی که دربرابر آن یادداشت سپاسگزاری روان نمود، طی یک مصاحبه بانیویارک تایمز گفت: « شعارامریکا دموکراسی است،اما در افغانستان دموکراسی دروغین آوردند.» اوادعا میکندکه اودراصل بضد حضورامریکا درافغانستان نیست، تنهامیخواهدبمباران توقف داده شود و ازمداخله درعملیۀ سیاسی خودداری گردد. کرزی وزیرخارجۀ امریکارا متهم نمودکه درآغازبهار بردورۀ کامل پنجسالۀ حکومت احمدزی تاکید کرد، کرزی گفت:« این مداخلۀ صریح میباشدکه حکومت افغانستان راتخریب میکند. ما درین مملکت جزافتخار وحق حاکمیت چه داریم؟ کسی ازامریکامی آیدودورۀ حکومت راتعیین میداردوفکر میکندکه یک حکومت شایسته میباشد، این یک توهین است. »
درعین حال قطارمراجعین جریان داشت، باغذا های لذیذ ازآنها پذیرایی میشد. دروقت نان خوردن یک چاشت، کرزی داستان چندمسافر را قصه کردکه از رنج سفردربیابان خسته بودند، ازدورشعله های آتش را میدیدندوصدای دهل رامی شنیدند. مردان دررقص حلقوی اتن میکردند، مسافران تصمیم گرفتند درآنجاشب را بگذرانند، برای خوشی میزبانان خودها داخل حلقۀ رقص شدند، امااتن ادامه یافت وبه درازا کشید و متوقف نشد. یکی ازمسافران که هوشیاربود، درک نمودکه این رقص، رقص شیاطین میباشد وتمام شب ادامه می یابد. کرزی به مهمانان گفت وقتی صبح برسد، اثری ازرقص وشیاطین دیده نمی شود!
کرزی مکث کرد، پس ازلحظاتی موضوع را باتبسم به مسأله وطن دور داد: «ما دررقص شیاطین گیرمانده ایم، وقتاکه آفتاب طلوع کند، شیاطین میروند، ولی مارا درین سرزمین خشک خواهندگذاشت»! /  

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 197 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.