Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

کـــرزی و خلیلــــزاد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالودود ظفری، المیدا – کالیفورنیا   
چهارشنبه ، 24 شهریور 1395 ، 07:54

مردم حکومت کرزی راحکومت کرزی ها ازطرف کرزی ها برای کرزی ها می پندارند .مردم حکومت کرزی راحکومت کرزی ها ازطرف کرزی ها برای کرزی ها می پندارند .
برگردان بخش دوم مقالۀ آقای بهلول لودی، مربوط سازمان ضدجنگ، باعنوان (خلیلزاد و گنگ های افغانستان)که درماه دسمبر2007 بچاپ رسیده است، پس ازیک تبصره تقدیم می شود .
مردم افغانستان ناکارگی حامدکرزی که ازپسکوچه های شهرکویتۀ پاکستان، به سپارش آی اس آی وحمایت خلیلزاد وشماری ازمحافظه کاران نو جنگ طلب وتوسعه جوی امریکا ازحزب جمهوریخواهان، در زمان حکومت بوش برگردۀ ملت افغانستان سوارساخته شد، درجریان 14سال زعامتش مشاهده کرده اند.

اگرکرزی شخص باوجدانی میبود، پس ازختم کارش، بخاطرضیاع ملیاردهادالرکمک جهانی، نابودسازی فرصتهای طلایی از بازسازی افغانستان وتغییربنیادی اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، از شرم خودرا کنارمیکشید وازانظارعامه پنهان میساخت یا مثل برادران انتحاری اش، خودکشی میکرد تاازعذاب وجدان نجات مییافت.
ولی برخلاف، کرزی باچشم سفیدی وبیشرمی باراه اندازی مصاحبه ها، ظاهرشدن درمجامع ورسانه ها وابراز نظردرمورداوضاع، خودرا دوباره مطرح مینماید وامید داردکه به کمک عناصرمنفعت جو وسبکسر تاجیک، هزاره، پشتون واوزبک، که دردوران زعامت غیرملی وی، بدون داشتن اهلیت وکفایت به مقامات بلنددولتی راه یافتند وبااختلاس رشوت، قاچاق ودزدی ازپول کمکهای خارجی، خودرابه جاه وجلال رساندند، به قدرت برسد . ازتپ وتلاش کرزی وحلقۀ فرصت طلب او استنباط میشود که اواشتیاق آتشین داردکه مثل دو دورپیشین انتخابات (2004 و2009) باتقلب وتخطی های فاحش درانتخابات سه سال بعد، قدرت را غصب کند.
کرزی درجوار ارگ زندگی میکندوبصورت خیلی گسترده باحامیان و هواخواهان خود دیدوبازدید دارد. اخیرأسایت آریایی به حوالۀ روزنامۀ نیویارک تایمز، باطرح سؤوال :» خط پایانی حامدکرزی کجاست؟ « مینویسدکرزی در دیداربامراجعین ماهرانه باکنایه وخنده های معنادار، حکومت کنونی راتخریب میکند. اودرملاقاتهایش بامردم تلویحأمدت کارحکومت وحدت ملی راپس ازدوسال (مدت معینه درموافقتنامه)، پایان یافته میشمارد وبه انعقاد لویه جرگه اصرارمیورزید. کرزی چشم براه میباشدتا درلویه جرگه باجادادن حامیان وهواخواهان خود، فیصله های آنرابه نفع خودتغییردهد. شکی نیست که حکومت فعلی غنی و عبدالله حکومتی ناکام است، اماحکومت کرزی ناکارتروفاسدتر بود.
رسانه هاتخمین کرده اندکه کرزی ماهانه تاچهارصد نفررادراقامتگاه خود میبیند وبا سبزی چلو ومرغ بریان ازآنها پذیرایی میکند. شمار مراجعین درروزهای عید تاشش هزارنفرمیرسیدکه شامل مامورین بلند رتبۀ سابق وبرحال، قضات، کلانهای اقوام وقبایل، وکلا، جنرالها، وزرا، اعضای سابق طالبان، امامان مساجد وبانکداران میباشد .
آقای بهلول دریک مقالۀ دیگرخود » کرزی دموکراسی رادرافغانستان بدنام ساخت« ، که درسال2007چاپ شده است، نوشته که مردم افغانستان با ناامیدی، حکومت را (حکومت کرزی ها، ازطرف کرزی ها، برای کرزی ها) می پندارند.
اوضاع ناهنجارافغانستان که بخش بزرگ آن میراث بجامانده ازعملکرد ناقص وضدملی دوران حکومت بی کفایت کرزی میباشد، که باخود محوری، قبیله محوری، خویشاوندی وطالب خواهی، کشوررابه پرتگاه نیستی نزدیک ساخته بود، حکم مینمایدکه دانشمندان، تحلیلگران، نامه نگاران ورسانه های رسالتمندکه طرفدارثبات، مساوات، عدالت اجتماعی ترقی اقتصادی، انکشاف فرهنگی واجتماعی میباشند، وظیفه دارند باافشاگری بیشتر، جلواین آدم فاسد وفاسدان همراه اورا بگیرند و نگذارندبازهم باحقه بازی وترفندی قدرت رادرآینده غصب کندوکشور تباه شده را تباهترسازد.
اینک برگردان بخش دوم مقالۀ » خلیلزاد وگنگهای افغانستان« تقدیم میشود :
-----
تااین اواخرباور خیلی گسترده وجودداشت که استفاده از(قدرت قوی) میتواند به مشکل افغانستان راه حل پیدانماید، ولی درحقیقت آن باور نتیجۀ معکوس بارآوردکه حل نظامی وجودندارد وبراساس آن قدمهای سریع برداشته شد. انگلستان بادهل وسرنا اعلان کردکه طالبان رانابود میسازد وامنیت رابرقرار میگرداند، ونظم رادوباره درکابل حاکم میکند.
این نظرکه افغانستان یک دموکراسی میباشدوقانون اساسی ورییس جمهورمنتخب دارد، بایدبه زباله دانی انداخته شود. مردم بصورت یقینی آنرا باورنمی کنند واشخاص مسلکی خارجی که درپی اختراع وهمیشه سازی افسانه نمی باشند، آنرانمی پذیرد. این ادعای حامیان کنونی نظام کابل که بدیلی برای تعویض کرزی وجودندارد، یک یاوه سرایی می باشد وامیدوارمیباشندتا ازطریق آن، قای جامعۀ جهانی راگول بزنند تا کرزی ومنافع خودراکماکان حفظ بدارند، درحالیکه آنهاخودشان جز مشکل هستند، ومانع راه اندازی یک راه حل میباشند.
شهرت غیرطبیعی خاندان کرزی وسیاستمداران خودتراشیده، داستان کشییی راتداعی میکندکه درجنگ داخلی روسیه مورد اصابت مرمی قرارگرفت وغرق شد. کپتان کشتی که یک انسان موفق وبارحم بود، غرق شد، ولی افسرسیاسی که یک آدم فاسد وظالم بود، نجات یافت. یکی ازکارمندان کشتی تعجب خودرا ازبی انصافی سرنوشت باصدای بلند بیان داشت: » همکاران! شما بایدبدانیدکه طلا درآب غرق میشود، فضله شنامیکند« بادرنظرداشت مقایسۀ بالا باحالات کنونی برای وصول به حل بحران عمیق افغانستان، جامعۀ جهانی بایدسیستم جاری را دور اندازدودرپی دریافت » طلای افغانی« باشدکه جانشین نظام کنون کند. درغیرآن ناآرامی وخونریزی درافغانستان ادامه می یابد.
بعضی ها ادعامیکنندکه این عناصربادآورده ازپشتیبانی اقوام خود برخوردارمیباشند، باید اجبارأ به تقاضاهایشان ارج قایل شویم. این ادعا یک امربی معناست، آنهابهیچ صورت نماینده های هم نژادان خود نیستند، چنانکه مافیای ایتالیایی امریکا ویا گنگ های هسپانوی امریکا ازجمعیت های ایتالیاییهای امریکا وهسپانوریهای امریکانمایندگی نمیکنند. افزون برآن اکثریت افغانها، قطع نظرازینکه به کدام نژادتعلق دارند، ازجامعۀ جهانی که این مردم را به نمایندگی مشروع خودقبول کرده اند، متعجب می باشند.
پیروزی وناکامی ناتو درافغانستان بستگی به آن داردکه چسان مأموریت ناتو تعریف شود. اگرناتو قصد داردکه حالات موجودرادر کابل حفظ کنند، به ناکامی مواجه میشود. ازسوی دیگر اگرهدف جلوگیری ازبرقراری رژیم افراطی باشد، شان موفقیت دارد، درصورتی که عملیات نظامی برای ثبات اوضاع به حداقل محدودساخته شودتاکه یک راه حل سیاسی به مشکلات افغانستان پیدا شود. تشخیص وجبران اشتباهات وفرضیه های گذشته بخاطرخاتمه دادن دهشت افگنی در افغانستان لازمی میباشد نه کافی، زیرا مشکلات کنونی دارای علل خارجی وداخلی میباشند. علل خارجی درمقایسه باعلل داخلی درتعیین رویدادهای آینده درافغانستان بسیار بااهمیت می باشند.
بازیگران داخلی رویدادهای افغانستان، همانند پیاده ها دربازی شطرنج منافع قدرتهای خارجی میباشند، این بازیگران بصورت کامل آگه می باشندکه زندگی سیاسی وفزیکی شان وابسته به اجرای اوامر ومنافع باداران خارجی شان میباشد. قتل رهبرمقاومت ملی وادامۀ حالات مرموز حذف وی ازصحنۀ افغانستان، اعضای(حلقۀ افسون شده) را در کابل بهت زده ساخت که درآینده محتاط تروعقلانی ترعمل نمایند. اعضای جبهۀ ملی برای مدتی بخاطرانعقاد کنفرانس بین المللی دربارۀ افغانستان مضطراب معلوم میشدند،


ازتحلیل دلایل شان باتوجه به رفتار سابق شان، گفته میتوانیم که ایشان بیشترمتوجۀ تحقق اهداف شخصی خود بودند تاحصول منافع ملی مردم افغانستان .
بادرنظرداشت نتایج فاجعه بارکنفرانس بن، نبایدچنان کنفرانسی در آینده انعقاد یابد. بعلاوه سازمان ملل که دایرکنندۀ کنفرانس بن بود، اعتبارخودرا درپیشگاه مردم افغانستان باخت. بهترین راه آنست که پنج عضودایمی شورای امنیت آن سازمان، یک جلسۀ درعقب درهای بسته دایرسازند وهریک راهکاری که طرف قبول مردم افغانستان باشد، موافقت بدارندکه نه تنهامنافع ملی مردم تامین شود، حداقل رضایت خاطراکثریت اعضای شورای امنیت فراهم شود. دراجندای جلسه نقش جامعۀ جهانی درآیندۀ افغانستان بایدواضح ساخته شود. چنانیکه من در جاهای دیگرهمه گفته ام که فطرت مردم افغانستان تقاضامیکند افغانستان یک سیاست بیطرفی را درامورجهانی پیشه کند. اگرمدم بحال خودشان گذاشته شوند، » نفرت باهیچکس و نیکویی باهمه« راهمراه با غرور خشم آلود درحراست استقلال که امرطبیعی مانندهوای تنفس مردم افغانستان میباشد، بروز میدهند. دراجندای جلسه بایدموضوع مشاجره آمیزحضورقوای خارجی درافغانستان موردبررسی قرارگیرد.
بدبختانه حضورقوای غربی درخاک افغانستان، بخشی ازمشکلات فعلی افغانستان راتشکیل میدهدوبیش ازین درحل معضله ممد واقع نمیشود. باوجود ادعای خنده آوریک وزیرسابق افغانستان که درکاناداکه مردم ملکی نه ازبمباران برخود قدردانی میکنند ونه آنرا عفومیدارند، حتااگر به خطا موردحملۀ دوستانه یاحملۀ خودی قرارگیرند.
لهذا تازمانیکه قوای امنیتی افغانستان توان برقراری امنیت داخی و خارجی پیداکند، ضرورت به یک ساختارنو امنیتی احساس میشودکه ازکشورهای اسلامی جمع شودتابتواند ثبات موقتی راپس ازختم عملیات نظامی امریکا فراهم سازد. این مفکوره حتا پیش ازکنفرانس بن وجودداشت. انگلستان باپیشنهاد ایجادپروژۀ آیساف، که پسانتربه ماموریت ناتو تغییریافت، ازمفکورۀ ایجادقوای اسلامی جلوگیری کرد. مفکورۀ ایجادقوای امنیتی ازکشورهای اسلامی بایداکنون بصورت جدی مورد بحث وتوجه قرارداده شودتایک قوای شایسته وباتجربه به صورت تدریجی درافغانستان تعبیه گردد.
دراخیرباید توجه شودکه یک حکومت باکفایت وصادق، نمایندۀ همه درافغانستان روی صحنه آورده شودتاجامعۀ افغانستان رابه اهداف مطلوب امنیت، ثبات وخوشبختی اقتصادی نایل سازد. جامعۀ جهانی با حضورشان درافغانستان هیچیک ازچیزهاییکه ذکرشدند، به مردم پیشکش نکرده اند(نه حکومت باکفایت وصادق، نه حکومت تکنو کرات غیرسیاسی، نه حکومت نمایندۀ هم، نه امنیت وثبات ونه خوشبختی اقتصادی) تحقق نیافت که ازحمایت قاطع تمام مردم افغانستان برخوردارباشد .
حتا اگر همین راه انتخاب میشد، ثبات وامنیت درافغانستان شب درمیان برقرارنمیگردید. برای تکنوکراتهای افغانستان که تعیین شده اند، جامعۀ افغانی ازفرهنگ گنگ سازی (جنایتکاران) به عین حالتی برمی خورندکه اف بی آی (دارۀ فدرال بازرسی) امریکا درجنگ باجنایات سازمان یافته دردهه های20، 30 و40 روبرو شد. اگر ازحمایت خارجی رهبران گنگ هاجلوگیری شود، نتیجۀ مطلوب بدست خواهدآمد./
(منتشرۀ هفته نامۀ امید

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 24 شهریور 1395 ، 08:01
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 241 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.