Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

کمک های صد ها ملیارد دالری جهت اشاعه و ترویج فساد در افغانستان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دوکتورسیداحمد جهش.   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 12:04

دوکتورسیداحمد جهش.مصاحبه الیساندرو  بیانچی سردبیر نشریه ی "بیرانتی- دیپلوماتیکو" (نام یک مجله سیاسی ایتا لوی. مترجم) با "اندری ولتچک"  (فیلسوف، نویسنده، فلمساز و ژورنالستِ  پژوهشگر  مترجم).
گرفته شده از مید یای چهارم
ترجمه وتلخیص از دوکتورسیداحمد جهش.
29 سپتمبر 2017 ترسائی
1) بیانچی: موقعیت جغرافیائی افغانستان همیشه رول مرکزی را دارا است. چنین به نظرمیرسد که مذاکرات صلح اپریل (مقصد ازکنفرانس صلح افغانستان است که به ابتکار روسیه به تاریخ 14 اپریل 2017  درمسکوبرگذارگردید.مترجم) بین افغانستان، هند، پاکستان، روسیه وچین ختم حضورنظامی دایمی وحاکمانه امریکا را در مملکت رقم میزند. نظرشما درزمینه چه میباشد؟                         

ولتچک: آنچه را که یادآوری کردید خیلی مهم است. اما من هنوز آماده نیستم تا تجلیل نمایم. ولی بطورنظری میتواند چنین باشد. یعنی قدم نخست به طرف ختم ویرانگرانه ترین وددمنشانه ترین اشغال درتاریخ ناتو و یا طوریکه رسانه های امریکائی میگویند " درازترین جنگ امریکا " بگذارآنرا تنها " حضور امریکا " نخوانیم.
میدانم که دراین اواخربعضی ازاروپائیان دوست دارند خود را به مثابه یکنوع قربانی جا بزنند. ولی بطورقطع چنین نبوده اروپا خود مرکزاین کابوس جهانیست وامریکا چیزی نیست به جزمخلوق یا چوچه  اروپا. ازبسیاری جهات امریکا اروپا است.
بریتانیا کاملن درعقب این دهشت وتروریکه مردم افغانستان مجبورساخته شده اند تاازآن بگذرند قراردارد؛ یک انتقام سادستیک ازسبب همه شکست های سابقه اش درافغانستان است.
برتانیا بیشترازهرمملکت دیگرمسئول قتل عامها درسرتاسرجهان است واکنون اید یالوژی امریکا وتمام امپریالیزم غرب را شکل داده ماکیاولین ایزم وماشین پروپاگندی اش بی جوره میباشد.
چیزی راکه من ازتجربه دست اول خودم میتوانم تائید نمایم این است که حقیقتن تا حال مردم افغانستان بقدرکافی از وحشت امپریالستی غربی به بینی رسیده اند. آنها بعدازشانزده سال دهشت وتجاوزکاملن خسته شده اند. آنها ازغرب بیزاربوده بالای غرب اعتبار ندارند ... اما اکثرشان خاموش اند زیرا بطورمتداوم با ترساندن وتخویف به اطاعت  وادارمیگردند. وهمچنان باید بخاطرداشت که اکنون درمملکت همدستی با نیروهای اشغالگرغربی بزرگترین پیشه میباشد. دیپلوماتهای افغان، تعداد زیادی ازسیاستمداران، تعدادبیشماری ازقوماندانان نظامی، ان جی او های که توسط غربیها تمویل میشوند، حتی هزاران نفرازآموزگاران همه درخدمت اشغالگران اند که بیشرمانه بلیون ها دالرازطریق چنین همدستی ننگین به کف میاورند. اینهمه یک بزنس یا پیشه بزرگ وپردرآمد است بناا مافیای نوکرماب وزبون ژورنالستان، دیپلوماتان، والیان وآموزگاران هیچگاهی موقف های پردرآمد خودراداوطلبانه ترک نخواهند کرد. (تا مقابل اشغال مبارزه نمایند. مترجم)
استعمارغرب فاسد میسازد ! اونسلها را درممالک تسخیرشده وتحت اشغال اش یکی بعد ازدیگرفاسد میسازد
افغانهای اصیل وپرغرور، وطندوستان واقعی باقلب های نیک اند ( هنوزتعداد زیاد شان دراین مملکت که یکی از جای های دوستداشتنی ام در جهان است وجود دارد) توان گفتن ندارند.
خوشبختانه حتی بالائی ها درک کرده اند که تحت رژیم موجود وحاکمیت خارجی راهی به جلووجودندارد.
درکابل ودرولایت ها نگاه مردم بسوی روسیه وچین همچنان ایران وحتی هند آغازشده است. حتی پاکستان باوجودسابقه وحشباراش دراین بخش ازجهان بیشتر ازاین نمیتواند نادیده گرفته شود. هرچیزکه باشد بهتراز ناتوست.

2 ) بیانچی : حضورقوای امریکائی درافغانستان مانند دیگر قسمت های جهان اهداف درازمدت پلان کننده گان نظامی راکاملن توضیح نمی نماید. ازبعضی جها ت افغانستان شباهت باوضعیت مشابه درجنوب شرق آسیا دارد.
درکوریای جنوبی حضورنظامی امریکا توام با بی ثباتی جزیره نمای کوریا ازسال 1950 بدین طرف ادامه دارد .
تقویه نیروهای امریکائی موازنه حساس بین جناحهای مذاکره کننده درکنفرانس اپریل را تغییرنداده وبرمساعی مسکو و پیکنگ جهت تامین ثبات درافغانستان تاثیرنخواهد کرد.
شما حضورنظامی امریکا را درافغانستان چطورتعریف مینمائید ؟.

ولتچک : من انرا غیرانسانی، وحشیانه وکاملن نژادپرستانه تعریف مینمایم. ومن تنها درموردحضورامریکا نه بلکه درمورد حضور اروپا ومخصوصن بریتانیا سخن میگویم.
شکی وجودندارد که یک وقتی افغانستان سوسیالست اکنون تحت مظالم ناتوچقدرعمیق سقوط نموده است. کافیست اگرحتی به اداره های  یو ان دی پی ودبلیو اچ او (پروگرام انکشاف ملل متحد وموسسه صحی جهان. مترجم ) سربزنید همه چیزآنجا به تفصیل وجود داردکه : افغانستان طبق معیارهای اچ دی آی ( اندکس انکشاف انسانی. مترجم) کمترین انکشاف یافته درآسیا بوده ومردم افغانستان پائین ترین حد میانی عمررادرقاره خوددارند.
اضلاع متحده به تنهائی ادعا دارد که از شروع تجاوزسال 2001 تا حا ل مبلغ بین  750 بلیون تا  2. 1 ترلیون دالر را به مصرف رسانیده است. این یک مبلغ بزرگ ونجومیست حتی بزرگتر ازمصارف  پلان مارشال بعدازجنگ دوم جهانی. آیا اینهمه پولها جهت کمک به مردم افغانستان مصرف شده است؟ البته که نه. عمدتن این پولها جهت فاسد کردن" نخبه گان" وچوچه های شان به مصرف رسیده بخشی از پولها به اردوومعاش کارمندان خارجی داده شده است. ازاین پولها میدانهای هوائی نظامی و پایگاه های بزرگ نظامی ساخته شده است که بعضی از پایگاه ها متروک و بعضی به محل دیگرانتقال یافته اند.  کمپنی های امنیتی غربی نیزازاین پول ها بهره مند شدند. زمانی من محاسبه کردم که اگر اینهمه پولها را مساویانه به مردم افغانستان تقسیم میکردند مملکت میتوانست برای شانزده سال عاید سرانه بلندترازمالیزیا میداشت.جنون است آنچه غرب درحق افغانستان کرد.
لین های تریلیبوس که توسط چکوسلواکیا سا خته شده بود همه ازبین رفته اند امابقایای آن وبسیاری چیزهای دیگرهنوز به جای مانده است مانند اپارتمان های ساخت اتحادشوروی به اصطلاح میکروریون هاهنوزاستاده اند وتقاضا برای شان زیاد است. کانالهای آب وبندهای برق آبی دراطراف ومخصوصن کانال آبیاری درجلال آباد  کمک اتحاد شوروی، بندآبیاری توسط هند ، ساختمانها و کمکهای صحی برای مردم که به کمک چین ساخته شده است.
غرب چه ساخته است ؟ هیچ چیزی به جزازمصیبت وبدبختی ، جنگ وبمباردمان، بارک های بیشمارنظامی، دیوارهای بلند کانکریتی، تجارت تریاک، فاحشه گی فکری ومانند همیشه نیهیلیزم (هیچ گرائی. مترجم ) تاریک ومطلق.
تنهادرسال 2007 درحدود 700 غیرنظامی افغان دراثرحمله هوائی غرب کشته شده اند که در مقایسه با سال 2006  رقم بلندی میباشد.
بتازگی قراردادی های گورجستانی که برای نیروهای اشغالگرامریکائی کارمیکنند به من گفتند که : امریکائیان با افغانها آنقدرکینه دارند که حتی غذا های دست ناخورده خود رابه عوض آنکه به اطفال گرسنه بدهند ازبین میبرند.
مردم افغانستان خوب میدانند که کیها دوست شان است وکیها دشمن شان.

3 ) بیانچی : جهان درتغییراست، بیشتروبیشتر تلاشهای پرثمری جهت رفع هرج ومرج ناشی ازسیاست های امریکا به مشاهده میرسد. راه بطرف شگوفائی اقتصادی واحیای همبستگی بین مردم افغانستان کاریست که جریان دارد اما یک مرتبه اگرمملکت بتواند استقلال خودرا اعاده نماید برای واشینگتن مشکل خواهد بودتاشرایط خودرا دیکته کند. آیا ممالکی مانند روسیه، چین وهند خواهند توانست تا ازانکشافات خطرناک درافغانستان جلوگیری نمایند ؟

ولتچک :  تعداد زیادی ازمردم افغانستان درآرزوی استقلال واقعی بسرمیبرند.  اکثریت شان باعلاقه مندی زیاد مهربانی وانترناسیونالیزم مردم شوروی را به خاطرمیآورند. برعکس غربی ها دراول شورویها به حیث آموزگاران، دوکتوران، نرسها وانجنیران به افغانستان آمدند وآنچه داشتند با مردم بومی قسمت کردند. بین مردم زندگی کردند وپشت دیوارها پنهان نه شدند. امروز درافغانستان اگربگوئید که روسی هستید تعداد زیادی شما را به آغوش کشیده و به خانه های خود دعوت مینمایند . اینهمه بطور روشن مغایر پروپاگند غرب است که گویا افغانها بدبین روسها میباشند.
وقتی سخن سرروسها وچینائیها میآید بلی هردومملکت متفقن کارمیکنند تابتوانند شگوفائی اقتصادی وعدالت اجتماعی را درافغانستان تامین نمایند. من درموردهند متیقن نیستم چه هند تاحال واضحن بالای دوچوکی نشسته است. ( یعنی هم به میخ میزند وهم به نعل. هم با روسیه و چین نزدیکی دارد وهم درتبانی بااشغال است. مترجم) اما روسیه وچین بطور قطع اماده اند ومیتوانند کمک نمایند.
مشکل آنست که افغانستان ازهرنوع استقلال هنوزخیلی ها فاصله دارد. هولناکتر آنکه شانزده  سال است که غرب افغانستان را دراشغال خود دارد.  علاوتن مملکت برای مدت درازتری قربانی پلانهای شیطانی امریکا وناتوشده بود وبرای دها سا ل محل تربیه جهادی های طرفدارغرب بود  مانند القاعده ومجاهد(دراثنای جنگ باشوروی وسوسیالیزم افغان ) واکنون طالبان وداعش که به تخریب وکشتار میپردازند.
داعش بعد ازشکست توسط ارتش سوریه، روسیه ، لبنان وحزب الله از سوریه ولبنان به افغانستان آمده است .
طوریکه همه میدانند داعش توسط غرب ومتحد ین اش درخلیج ساخته شد است.
ضروراست تابدانیم که : دو کشوری راکه غرب میخواهد کاملن بی ثبات بسازد روسیه وچین است. درهردومملکت اسلامیست های بنیادگرا فعالیت داشته تخریبات مهیبی را سبب میشوند. غرب درعقب همه اینها قراردارد و برای این منظورافغانستان رااستعمال وقربانی میکند. زیرا افغانستان از یک طرف نسبت موقعیت جغرافیائی اش وازجانب دیگربه خاطر آنکه کاملن بی ثبات ودچارهرج ومرج گردیده فوق العاده باپلانهای امپریالست غرب مطابقت دارد. ناتو درافغانستان جنگ وکشمکش را دوامدارمیسازد.  جهادی ها به آسانی باتجربه و سرسخت شده  بعدا به شمال غرب چین وآسیای میانه صادر میگردند.
جنگ افغانستان درواقع یک جنگ پلان شده ای نسلکشی به ضدمردم افغانستان است.
ازجانب دیگرافغانستان میتواند محل مشق وتمرین جهادی های باشد که بالاخره روزی به جنگ روسیه وچین فرستاده خواهند شد.                              

4 ) بیانچی : زمانیکه اضلاع متحده به مثابه  قدرت جهانی روبه زوال آخرین نفس های خودرامیکشد و دگرتوانائی تحمیل اراده خود را بردیگران ندارد، دست به یک سلسله اعمال احمقانه مانند  فیر 60 راکت به سوی سوریه وفرستادن 4000 سربازبه افغانستان میزند. اینهمه حرکا ت کدام تاثیر نداشته موازنه قدرت را به نفع واشینگتن تغییرداده نمیتواند. این نوع حرکت ها تا ثیرقوی درتقلیل اعتباربعدی امریکا اگرچیزی مانده باشد داشته باب مذاکره وهمکاری را میبندد.

ولتچک :  دراین خصوص من سخت مخالف ام، من تقریبن یقین دارم که غرب بصورت عموم واضلاع متحده بصورت خاص واضحن میدانند که چه میکنند. اضلاع متحده ابلیس ترین نیروهای استعماری مخصوصن برتانیا را منحث مشاور درکنارخود دارد.
اضلاع متحده بدون یک جنگ بزرگ چون آب دستشوئی به بدرفت نخواهد رفت وهمچنان اروپا.
این دومنطقه جهان ازچوروچپاول سیاره ما ساخته شده اند وهنوزهم ساخته میشوند. آنها نمیتوانند فقط وتنها باکار وقوه دماغی خود شان به موجود یت خود ادامه دهند. آنها دزدان دایمی اند. اضلاع متحده هیچگاهی نمیتواند از اروپا جداگردد. اضلاع متحده شاخ بزرگیست که ازتنه درخت هولناک استعمار، امپریالیزم ورسیزم اروپا روئیده است.
هرآنچه اکنون اضلاع متحده، اروپا وناتوانجام میدهند فوق العا ده پلان شده است. هیچگاه به آن نباید کم بها داد! این یک پلان شیطانی، ددمنشانه ومرگباراست وازنقطه نظرسترا تیژیک واقعن عالی طرح شده است.
آنها هیچگاهی به رضایت خود افغانستان را ترک نخواهند کرد. باآنها بایدجنگید وشکست شان داد. درغیرآن آمده اند که درافغانستان بمانند، ویا درسوریه و  درهرجای دیگر.http://www.4thmedia.org/2017/09/the-people-of-afghanistan-have-had-truly-enough-of-western-imperialist-barbarism/


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 166 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.