Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

کندز ازمیدانهای سرد محاربوی تامید آنهای گرم سگجنگی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالوکیل کوچی   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 06:44

عبدالوکیل کوچی  در چنین شرایطی که دشمنان افغانستان در وجود گروه های تر وریستی القاعده، طالب وداعش بمنظور ترور وقتل، کشتاروحشت وبه آتش کشیدن هستی و تجاو زبه سمت شمال کشور، بخصوص در ولایت قندز اعزام وانتقال داده میشوند که در اثر حملات وحشتناک شان شهر قندزرا چندین بار بخاک وخون کشانیده صدها هموند قندزی ودها افراد قوای مسلح شهید وهزاران نفر زخمی وچند صدهزار نفر دیگر  را بیخانمان ساخته، موسسات دولتی دیپو های سلاح ومهمات ودارایی عامه وبیت المال، بانکها ،مغازه ها ودکاکین و خانه های مردم را غارت کرده وبه آتش کشیده اند .
گفته میشود با وجود آزاد سازی شهر قندز از وجود دشمنان ، هنوزهم شعله های آتش در حومه ها ونواحی شهر قندز زبانه میکشد ومردم در زیر پاشنه های خونین دشمنان طالبی وداعشی فریاد مرگ و آزادی سر داده ولی گوشهای ناشنو واحساس منجمد مسُولان کمتر  
جنبیده وبفریاد این مردم بیدفاع رسیده گی لازم نمیشود زیرا که بسا فرماندهان نظامی وقوماندانهای محلی بجای آنکه در میدان محاربات صف آرایی نموده در خط دفاع از نوامیس مردم وآماده گی لازم جنگی در برابر دشمن ، دسایس شوم وهجوم دشمنان را عقیم بسازند ، مصروف عیاشی وخوشگذرانی بوده مردم را بمیدانهای سگجنگی کشانیده ودرین کار هرزه وخلاف ارزشهای اسلامی کودکان ونوجوانان را از مسیر درست زندگی آداب واخلاق انسانی منحرف ساخته واز ریختن خون حیوان نیز لذت می برند که این خود آب انداختن به آسیاب دشمنان افغانستان بوده وپس کردن سنگ از سر راه دشمن وهموار کردن راه برای تعرض وتجاوزات بعدی دشمنان افغانستان بخاک و نوامیس وطن است. جهالت به این اندازه که در سرتاسر جهان گوشی نشنیده وچشمی ندیده باشد که انسان قرن بیست ویکم فرصتهای طلایی دفاع از وطن را از دست داده خودش بدست خود قبر خود را درست میکند .
در حالیکه شهر قندزیا کهندژ یکی از شهرهای تاریخی کشور که در واقع نماد شجاعت وطنپرستی وشهری سرشار از علم وفرهنگ ودانش بشری ودارای تاسیسات بزرگ علمی کانون علوم واکدمیک عصر خود بوده ومردم شریف قندز همچون دیگر ولایات کشور علمدوست ، بافرهنگ وسرشار از عشق ومحبت ،صلحدوست وباغیرت وافتخار بهترین همزیستی اجتماعی را دارا میباشند . ولی جبر تاریخ وگردش معکوس چرخ برین کسانی را بر سرنوشت این مردم حاکم ساخته است که در گزارش ذیل وضاحت کامل دارد .
درین جا توجه خواننده محترم به گزارش مختصری ازآقای فرشاد صالح از آریانا نیوزتحت عنوان «از میدانهای سرد نبرد ها  تا میدانهای گرم سگجنگی در قندز » جلب میگردد .
به این مفهوم آمده است که « با سرد شدن هوا انتظار میرفت که فرماندهان نظامی بمیدانهای نبرد رفته وطالبان را از حومه های شهر قندز عقب بزنند . ولی دیده میشود که هیچ برنامه ی برای سرکوب گروه های شورشی درین ولایت وجود ندارد وفرماندهان محلی بجای رفتن بمیدان نبرد بمیدانهای سگجنگی رفته ودر گیر جنگ سگهای هزار دالری شان است. ارزش سگهای جنگی در میدانهای سگجنگی به هزاران افغانی و هزاران دالر امریکایی میرسد. آنجا بیشتر در روز های جمعه گواه سگجنگی است درین میدان وکسانیکه علاقمند سگجنگی هستند حتا در برابر هزاران افغانی وهزاران دالر امریکایی قمار میزنند» یکی دیگر از تماشاگران میگفت که «اینها اکت میکنند ،اکت بدماشی میکنند قوماندانان ......»
آقای صالحی به ادامه گفتند « نگهداری هرسگهای جنگی بدوش نوجوانان وکودکان شده است وبیشتر این کودکان بجای فرا گیری آموزش وپرورش مصروف گردش سگهای جنگی اند وحتا این کودکان نیز تشویق به سگجنگی شده اند .سالهای زیادیست که فرماندهان محلی وکسانیکه خود را درین حوزه ها بدماش میدانند به میدان سگجنگی آمده وبه ارزش صدها هزار افغانی را بگونه قمار بالای سگجنگی می پردازند.اما حکومت بظاهر هیچ برنامه ای را برای متوقف ساختن این سگبازی ها ندارد »
این در حا لیست که مدت کمی پس از آن اخباری بنقل از سایت وزین همایون از« کشف کارخانه بزرگ بمسازی گروه تروریستی طالبان در بلخ وهمچنان خبر اولین هنگ منسجم داعشی از ننگرهار سر بیرون کرد » بنشر میرسد . این است  شرایط  اوضاع  و
این است روزگار ملتی که از یکسو در چنبره وچنگال طالب وداعش واز سوی دیگر در زیر امر قوماندانان محلی بگروگان نشسته اند . اینست همان مدعیان اسلام که گاهی بنام جهاد میسوختاندند ومیکشتند  وگاهی بنام طالب والقاعده سر میبریدند  واکنون بنام داعش قتل عام میکنند . قوماندانان محلی وفرماندهان نظامی با گرفتن امتیازات کلان از دولت و اندوختن ثروتهای میلیون دالری مصروف خوشگذرانی خود هستند وملتی هردم شهید را در مکاره بازاردین ببازی مضحکانه نگهمیدارند .
آنانی که در بلند گوها بزعم خود ناجی وطن خود را معرفی میکنند ، آنان نقش بازیگران بزرگ وحامیان خارجی خود را نادیده گرفته برد جنگ نیابتی متجاوزین بزرگ خارجی را  بنام خود قلمداد نموده ، آیا مدافعین اسلام همینها بودند که دها بار زهر شکست طالب را چشیده واکنون با وجود پیشروی های طالب وداعش بر نوامیس همشهریان وهموندان مظلوم ما باز هم مصروف عیش ونوش وبازی با حیوانات میباشند دین اسلام وطن را همین ها نجات داده اند .
همچنان حزب اسلامی  گلبدالدین که هزاران مکتب را به آتش میکشید وطلاب معارف را بجرم دانشجویی وانسان را بجرم انسایت میکشتند .  حالا از ریختن خون حیوان بیگناه نیز لذت می برند. آنها زمانیکه  خواندن دروس در مکاتب را گنه کبیره میشمردند وموجودیت مکاتب را برخلاف اسلام تبلیغ کرده و به آتش میکشیدند  ولی حالا همان مدافعین پیروزمند ؟ اسلامی سگجنگی وغارتگری را مطابق بکدام نوع اسلام جایز میدانند؟
آنانی که زیر ساختار های اقتصادی را تخریب ومکا تب ومدارس را به آتش کشیدند به این ترتیب جوانان را از حق کار وتحصیل محروم ساخته ومجبور میسازند که بجای تحصیل ، یا اجیر طالب وداعش شوند ویا در خدمت فرماندهان محلی و پرورش دد ودام قرار بگیرند.  آیا همین بود مزایای دفاع از اسلام ؟
علما ی اسلام وروحانیون که وظیفه رهنمایی وارشاد در بین مردم را دارند کجاهستند که جوانان محروم از تحصیل را از گزند جهالت وبهره گیری فرماندهان محلی نجات دهند . نگذارند تا نوجوانان وجوانان در خدمت گروه های مسلح مخالف دولت بپیوندند . کجا هستند آن مدعیان مذهبی که در روز جمعه مبارک سگجنگی را منع کرده ومردم را بسوی صرات المستقیم راهنمایی کنند. کودکان صغیر را به عقد زورمندان مسن نداده از حقوق انسانی آنها وهزاران کودک ونوجوان گروگان شده در دست زورمندان دفاع نمایند ، آیا آنها منحیث عالم صلحدوست مسولیتهای خود را در قبال پرسش روز باسخواست ادا نموده و در باره بدی جنگ وارزشمندی های صلح توانسته اند که جلو جنگ را بگیرند ومردم را به امر دفاع از وطن ، صلح ونوامیس ملی بسیج بسازند .
تا جایی که از ملا های پاکنهاد وطندوست انتظار میرود که خط سیاه طالب داعش را با تمام جنایات آنها برای ملت واضح ساخته ومردم را برای عقیم ساختن ودفع تجاوزات دشمنان وطن وگماشتگان خارجی آنها بسیج ومتشکل سازند وظیفه ملاهای دینی درین مقطع حساس تاریخی تشریح وتوضیح مسایل بزرگ صلح بر جنگ است که برای مردم ارزش حیاتی دارد .
در چنین شرایط نا امن ونا گوار کجاست دولت مردانی که با همه نفاق وشقاق داخلی ای که دارد خودش را وحدت ملی میخوانند ولی بسا فرماندهانش را بحالت خود رها کرده بی آنکه ایشان رابوظایف اصلی شان در راه  دفاع از وطن متوجه ساخته مورد تشویق وپشتیبانی قرار داده واز کارهای هرزه وکشنده برحذردارد.
بآنکه قوای مسلح وامنیتی تا آخرین نفس درسنگر دفاع از هروجب خاک وطن وبخصوص شهر قندز قرارداشته وشجاعانه از آن پاسداری میکند ولی نرسیدن کمکهای بموقع دولتی عقب جبه را خالی گذاشته که گاهگاهی به غلبه دشمنان منجر میشود.
در حالیکه دشمن تا لب دروازه های همگان رسیده است دولت میباید هر چه زود تر برای مفرزه های مسلح دفاعی قندز وسایر ولایات نا امن تدابیر اکمالاتی لوژستکی ومسله تعلیمات مداوم مسلکی وآموزه های میهنی را در صدر وظایف خود قرارداده وبلند بردن ظرفیت توانایی قوای مسلح در نقاط استراتیژیک کشور وبخصوص قندز از الویتهای کاری دولت باشد . در غیر از آن اگر اوضاع نابسامان وخودسریها چنین ادامه یابد، چه میتوان از دولت ونهاد های دولتی توقع نموده وبکدام چشم اندازی امید وار وبه آینده روشن باورداشت .
در چنین حال و هوا یگانه راهی که برای ملت باقی مانده است آنست که تمام مردم آگاه وچیز فهم کشور اعم از گروه های وطنپرست وصلحدوست ، احزاب وسازمانهای سیاسی علما وروحانیون پاکنهاد کشور در یک طیف وسیع ودر یک تشکل عظیم وگسترده ملی بسیج شوند تا فرصت های ناچیز موجود بدفاع از وطن ونجات مردم زمینه ختم جنگ را فراهم سازد وبه صلح پایدار دسترسی حاصل گردد وبه این ترتیب از وطن آبایی مان دفاع لازم صورت بگیرد .


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 156 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.