Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

کنفــــرانس پنجــم قلب آســیا؛ ومـــذاکره صــلح افغـــانســتان وپاکســتان! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
سه شنبه ، 24 آذر 1394 ، 08:36

محمد علی مهرزادجنگ در قلب اسیا توسط پاکستان، وتداوم آن کشورهای منطقه وجهان را به این امرمهم که همانا بازگشت صلح درقلب اسیا باشد؛ واداشته تا هرچه زود تروجدی ترریشه فساد وآشوب را ازقلب اسیا خشک کنند وجلوی این همه خونریزی را بگیرند، تاخدای ناکرده این قلب که بخاطر انسان وانسانیت می طپد آلوده ای هوسها ی ناپاک نشود. ولی به نظر می رسد که حملات رو به افزایش طالبان، درین اواخر حامیان پاکستان را وادار ساخته تا در استرا تیژی خود تجدید نظر کنند، چرااقدامات نظامی نه تنها هزینه هنگفت مالی را ایجاب می کند، بلکه تداوم آن موجب بحرانات اقتصادی را نه تنها در پاکستان بلکه در کشورهای حامی پاکستان بمیان آورده است. این حالت و شرایط متحول جنگی درقدم نخست ضرورت مذاکره را در بین افغانستان و پاکستان از یک طرف، واز طرف دیگر همکاری عاجل کشورهای منطقه به کمک سازمان ملل متحد و طالبان بازخواهد کرد؛ برای اینکه در دام این همه فتنه گرفتارواغفال نشویم، جای دارد تا پیرامون وپیامد خطــــــرات، مفید یت و شا یستگی مذاکرات که در آینده صورت خواهد گرفت، از دقت بیشتر کار گرفته شود.
پاکستان به عنوان سرزمین که محصول منازعه قومی- مذهبی در یک متن جغرافیایی نا متجا نس وحا شیه های نا متقا رن رقم خورده است همواره از درون خود مستعد بروز بحران می با شد ؛ به همین دلیل حا صل جمع ا ین معادله ا ستعما ری در یک محیط توسعه نیا فته پیش از آنچه موجب تسا حل ومدارا تلقی شود، منجربه بروز وظهوربنیا د گرایی وتنا زعات مزمن قومی ومداخله به حریم کشورهای همسا یه چون افغانستان وهند خواهد بود، به نظرنمی رسد بتوان درین ا وضاع واحوال بر ان نقطه پایان گذاشت. ازاغازبوجود آمد ن پاکستان توسط بریتانیا، دولت مردان ان کشور که بر مسند حکومت نشسته اند، از مذهب به مثابه سلاحی مهم بحیث افزار علیه همسایه ها ا ستفاده کرده ومی کنند.نگاه پاکستا ن از زاویه عملکرد ووقایع که در جنوب سرحدات ما بوجود می آورد، بدون در نظر گرفتن سابقه تاریخی شکل گیری وبستر نا متجانس در جغرافیایی سرزمین آن، از اسا س می تواند گمراه کننده وا شتباه به حساب آید.
شما از ما بهتران کاملاً در جریان حوادث اخیر در افغانستان هستید که حکوما ت این سه دهه اخیر در افغانستان در مرحله اول به دلیل نحوه تقسیم قدرت داخلی وتقسیم غنا یم جنگی به حیا ت خفت بارخود ادامه دادند؛ وزمینه مداخله کشورهای بیگانه را مساعد ساختند. درهم چو اوضاع واحوال جامعه وتوده های مردم برای ایجاد مشکل علیه استبداد، بیش از حد ضعیف ساخته شدند، چرا ثروت وقدرت در دست عده ای معدود وزورگو وغاصب انباشته شده ؛ فقر وبیکاری ازیک طرف واز همه بدتر که وحدت ملیت های باهم برادر را به تنظیم وگروهای شمال وجنوب توسط ایران وپاکستان به دستور استعمار کهنه کار به هفتگا نه و هشتگا نه تقسیم کردند، وتا اکنــــــون پیامد ونتا یج این اعمال ضد منافع علیای کشور را در خشونت ها مشاهده می کنیم ؛ این وضع قبلاً در ایران و پاکستان توسط قدرتهای استعماری برنامه ریزی وبرمردم ما عمداً تحمیل گردید! تاجاييكه تجربه سالهاي متمادي بما آموخته است كه مبارزه جدي عليه تروريزم بي رحم وبنياد گرايي از طرف پاكستان چشم اندازي قابل اعتماد در گذشته وجود نداشته، درينصورت چرا بايد درين مسير قدم هاي تكراري ورد پاي نظاميگران واستخبارات پاكستان را تعقيب وازموده را بازهم در معرض امتحان گذاشت.؟ با يد به اين پرسش پاسخ داده شود كه در طول ساليان پاكستان نتوانسته ويا نخواسته راه هاي براي صلح بيا بد؛ تا از طريق مذاكرا ت به صورت تدريجي اعتماد سازي وجلوي مداخلات بي مورد خودرا در افغانستان بگيرد ؟ تعدد مراكز تصميم گيري به مثا به جنگل قدرت در پاكستان موجب شده تا هركدام از سه منبع قدرت، چون نظاميگران، استخبارات و دولت ملكي نه تنها براي تشويق يك ديگر براي صلح وآشتي در داخل آن كشور كاري نكرده اند؛ بلكه در حذف يكديگر دست بگريبانند و زمينه تشنج ومداخله را در كشورهاي همسا يه تداوم بخشيده اند. اين سياست چند پهلوموجب شده تا در هيچ مذاكره اي با افغانستان وهند به موافقه برسند.! درين اواخر پاكستان نظربه اوضاع غير قابل كنترول داخلي وبحرانات اقتصادي به اين فكر افتاده كه راه حل مشكلات كه خود ايجاد نموده در مذاكرات بعدي با افغانستان راه حل برد- برد را در پيش بگيرد، تا هردوطرف سود ببرند، البته درين روزها در پاكستان صحبت از اين مي شود كه در صورت رفع منازعات داخلي با گروهاي بنياد گرايي كه خود بوجود آورده به يك صلح مقطعي برسند؛ بدون شك اين امر وقتي ممكن است كه كشورهاي حامي پاكستان خواسته باشند، واز طرف ديگر پاكستان به اين نتيجه برسد كه خطرات آينده از نظر بار هزينه جنگ ومداخله در امور افغانستان غير اقتصادي و غير قابل تحمل باشد. اين را نبايد ناديده گرفت كه پاكستان در طول بوجود امدن در جوار افغانستان بصورت قطع عاد ت به ادامه روابط مسالمت آميزرانداشته وفاقد تجربه تداوم حيات شرافت مندانه بدون خشونت باهمسا يگان است.
مذاكرات ا بزاري بسيار مفيد در حل رده خا صي از مشكلات هستند، البته زما ني كاراي دارند كه اراده سياسي وصداقت در طرفين مذاكره ايجاد شود ؛ در حاليكه تا اكنون پاكستان براي همجو فضاي بستر سازي نكرده وهرگز در سياست خارجي اين كشور به اين مفاهيم اهميت داده نه شده است. تجربه مذاكرات در سطح جهان نشان داده شده است، هنگام كه صحبت بر سر موضوعات بنيادي نباشد امكان رسيدن به مصالحه وموافقه قابل قبول است؛ اما هنگاميكه بحث بر سر موضوعات بنيادي از جمله خط فرضي ديورند ويا د ست يا بي به در ياي ازاد وداشتن بندرگاه آبي مطرح مي شود، مذاكره ديگر راه حل مناسب براي رسيدن به تنيجه رضايت بخش براي د و طرف نمي باشد، دريك مذاكره طرفي برنده مذاكره است كه در ميدان مبارزه دست بالاي داشته باشد. مسلماً تمايل پاكستان بمذاكره ومبارزه عليه تروريزم وگروها ي بنياد گرايي افراطي اگر رياكا را نه نباشد، مي توا ند سريعاً توسط خود پاكستان خا تمه يا بد ؛ در حاليكه پاكستان خودرا هنوزبا داشتن نيروي اتمي وداشتن روحيه نظامي گري نيرومند ترين كشور در منطقه مي دا ند، وبه ا ين با ور است كه مي تواند در مقابل گروهاي تروريست وگروهاي بنياد گراي افراطي مذهبي به خشونت خود ادامه دهد، احتمالاً بشكل مقطعي علاقه مند است تا با مخالفين داخلي سازش كند، ولي با كشورها ي همسا يه در اتاق مذاكره ممكن خطرات بسياري در كمين باشد.!؟ طوريكه در ين چهار دهه اخير عهد شكني پاكستان به ثبوت رسيده است، انچه براي سيياست مداران وديپلما تان ما يك امر نهايت ضروري پنداشته مي شود اينست كه نها يتاً از دقت توام با بينش عالي ودانش مسلكي وشناخت عيني كه از پاكستان در طول شصت سا ل همسا يه داري دارند استفاده عظمي در مذاكرات ها ييكه در اينده قراراست پاكستان زمينه سازي كند كار گرفته شود.
بحث روی موضوعات بنیادی و کلیدی از موضوعات فرعی تفکیک وبرای ادامه مذاکره زمینه باز باشد تا صداقت و پایبندی پا کستان وحامیان طبعی وسنتی آن روشن شود،که تا کدام حد به حل موضوعات اساسی ضما نت اجرایی می دهند.
البته ازین آمر نمی توان انکارکرد که در روا بط بین ا لمللی، مذاکره به حیث ابزار بسیار مفید در حل قضا یا بین دولتها موثر واقع می شود، به شرطیکه صداقت وتوازن در دوطرف معادله طور نسبي مسا وی باشد. اما نبا ید فراموش کرد که معضلات در بین افغا نستان وپاکستان سابقه وسر درازی دارد، چرا هرزما نیکه، موضوعات بنیادی وکلیدی از جمله خط (دیورند) و راه یافتن به آبهای بین المللی از طریق بندر( گوادر) حتی موضوعات بسیار عادی از جمله تجارت با پاکستان عنوان می شود ؛ طرف پاکستان برای افغا نستان مشکلات مضاعف را ایجاد، ولبه تیز مداخلات خودرا دوچندان ساخته است، تاریخ شاهد وگویا است که پاکستان در طول تاریخ همسا یه داری، هرگز به تعهدات خود با افغانستان وفا نکرده ودر عمل برای مدت کوتا از ان سرباز زده است.
از انجا ییکه در پاکستان مراکز تصمیم گیری متعدد واز ادرسهای جداگا نه، اجنداهای گوناگون عنوان می شود، به اطمینان گفته می توانیم که در بسیاری مواقع مذاکره با پاکستان به صورت گزینشی صورت گرفته است. هرنوع پیشنهاد صلح از طرف پاکستان به جا نب افغا نستان توام با ریاکاری و از فرصتها سوء استفاده می نما ید. شما شاهد بودید که پاکستان در سرهم بندی وایجاد دفتر نما یند گی برای طالبان در قطرتمام نورمهای بین المللی واداب دیپلو ماسی را را نادیده وزیرپای خود کرده، سازمان ملل متحدرا به مسخره گرفت، وعلناً در امور افغانستان گستا خا نه بمداخله خود تداوم بخشید.شما به تاریخ وعمر کوتای به اصطلاح ایجاد پاکستان اشنا یی دارید، که تمام تهد یدا ت، داخلی وخارجی را به فرصت های قابل استفاده تبدیل نموده، نه تنها مردم پاکستان را اغفال کرده ؛ وتمام مشکلات وبحرانات اقتصادی واجتماعی که دامن گیر آن کشوراست بشکل فریب کاری به عمر سیاسی خود ادامه داده است. شاهد مدعای ما فرصت طلبیهای پاکستان اینست،که درهرمقطع زمانیکه اقوام بلوچ وپشتون در گذشته علیه حکومت نظا می واستخبارات آن کشور جنبش هارا براه انداخته اند ؛ با حیله ونیرنگ تن به اعطا یی امتیاز ات زود گذرشده است ؛ ولی در مد ت کوتا انرا نقض نموده است.شما شاهد بودید که درین اواخر طالبان در پاکستان، از قدرت کافی برخوردارشدند؛ انهم توسط استخبارات به همکاری نزدیک نظامی گران پاکستا نی بخاطر مقا بله با شوروی سا بق و تداوم مداخله با دولت های بعدی که بخواهند بشکل مستقل در افغانستان بوجودایند، پاکستان با علاقه مندی با ب مذاکره و امتیاز دادن را برای گروهای خشمگین طالبان داخلی در زیر پوشش برقراری صلح تن به مذاکره ومصالحه مصلحتی داد ؛ واين زماني است كه به اصطلاح مخالفين داخلي دولت را به چالش كشيده اند، ودر غير ان هر زمانيكه پاكستان بتواند مخالفين خودرا تحت سيطره بگيرد ناجوانمردانه توافق نامه هارا زير پا مي كند. هرزمانيكه خطرات وتهديدات از داخل وخا رج در برابر پاكستان بر داشته شود، بدون در نظر داشت موافقتنامه ها ي قبلي به اعمال فشار ومداخله خود در افغانستان مي افزا يد.
پرسش بعدی اینست که در صورت عدم موافقه وناتوانی هریک ازطرفین در آینده چه راهای برای رسیدن به اهداف خود خواهند داشت !؟؟برعکس اگر توافق نامه ای حاصل شد، در صورتی که یک طرف عهد خودرا نقض کند وبر خلاف تعهد نامه از نیروهایش برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند ؛ چه ضمانتی بین المللی وجود دارد که کشورخاطی را مطابق ماده هفت منشور مل متحد برای اعاده صلح نه تنها محکوم بلکه مفاد ماده هفت را بالای ان تطبیق کند؟ درغیر ان طرف مقابل چه کاری می تواند انجام دهد.؟
پرسشی اخری که مطرح می شود اینست که ؛ فرض کنید درین مذاکره همه چیز در مذاکره خوب پیش برود، انگاه لازم است بپرسیم : نتیجه چگونه صلحی خواهد بود ؟ آیا زندگی امروز مردم افغانستان بهتر از وضعیتی خواهد بود که ملیت های ساکن در افغا نستان متحمل رنجها از جانب پاکستان شدند؛ ایا این صلح شا یسته این ملت شریف است که بخاطر آن شروع به مبارزه کرده واکنون هم به آن ادامه می دهند.!؟Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 313 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.