Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

گزینش دوباره آقای کرزی اشتباه سیاسی است سجده سهو ندارد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط اکبر نوابی   
دوشنبه ، 22 تیر 1388 ، 00:02

     گزینش دوباره آقای کرزی اشتباه سیاسی است سجده سهو ندارد
12  juli 2009 
انتخابات رکن مهمی از نظام دموکراسی در جامعه است، اجرای این امر در جامعۀ دموکراتیک و قانونمند صورت میگرد. بر اساس این اصل نظام خود کامه و دیکتاتور از جامعه رخت بسته و جای خود را بری نظام مردم سالار میسپارد.


در نظام مردم سالار مردم در تعین سرنوشت شان مستقیماً شریک شده، نظامی را پایه ریزی می کنند که نتنها پاسخ گو و خدمتگزار باشد، بلکه در برابر چالش هایکه کشور درگیر آن است نیز راه حل پیداه میکند..

انتخابات را میتوان گزینشی فراقومی و فرا ملیتی عنوان کرد، که بر اساس محیار های پذیرفته شدۀ قانونی که در جامعه  حاکم است صورت گرفته، همه شهروندان را در برابر قانون یکسان ساخته، قانون محوری را حاکم بر جا معه و نظام  می سازد. البته در چنین جوامع که قانون نظام و اساسات شهروندی را تعین و معین می سازد، اقلیت و اکثریت، قوم و زبان، سیاه و سفید مفهوم خود را از دست داده، مجازات و مکافات بدون در نظر داشت امتیاز خاصی در دایرۀ قانون صورت می گیرد.

از این رو برای مردم مفهومی ندارد که چه کسی در رأس قدرت ایشان قرار می گیرد، محیار آن انتخاب اکثریت مردم  از برنامه های نامزدی که در قبال مسا ئیل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و نحوۀ تعامل در منطقه و جهان طرح های عملی داشته باشد نه شعاری غیرعملی، زیرا شعار های میان تهی و غیرعملی، اعتماد و باور مردم را از   رهبرانشان سلب نموده و آنان را نسبت به آینده بی باور میسازد.   

پیروزی بارک اوباما در انتخابات ایالات متحده امریکاه به وضاحت نشان داد که مردم در پی انتخاب برنامه های نامزد ریاست جمهوری آینده خویش بودند، نه کدام اصلی دیگری، برنامۀ که با شعار«تغیر» آغاز شد، تغیریکه چالش های موجود را درجامعه شناسائی کرده بود، استراتژی دقیق و سنجیده شده برای رفع آن پیشنهاد میکرد.
کارشناسان امور سیاسی و منطقوی امریکاه و اروپاه در یک برسی، کار صد روزۀ بارک اوباما را خوبتر و بهتر از کار دورۀ هشت سالۀ رئیس جمهور اسبق اعلان کردند، که این نشان دهندۀ تغیر عملی در برنامه های او بحساب می آئید. 

 در کشور های دموکراتیک نامزد های ریاست جمهوری در طرح و ارائه برنامه های انتخاباتی خود با همدیگر به رقابت پرداخته کوشش و مساعی خود را در جهت توزیع بهتر از برنامه های که مبنی بر بهبود در وضیعت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم و کشور باشد بخرچ میدهند، نه از طریق معامله گری و ترفند های سیاسی.

البته مولفه های یک انتخابات آزاد و دموکراتیک را میتوان در شفافیت و عادلانه بودن آن دانست، انتخابات غیرشفاف و غیر عادلانه بازی با سرنوشت مردم است. زیرا نظامی که از طرف مردم انتخاب نشود از مشروعیت بر خوردار نبوده، انتصابی است، که عواقب آن برای کشور و مردم زیان بار خواهد بود.

انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برای بار دوم در شرایطی برگزار میشود که هفت سال و اندی از فرو ریختن حکومت تبارگرای طالبان در کشور میگذرد، جناب حامد کرزی زمام امور مملکت را دراین مدت در دست دارند. در این مدت طولانی که از دورۀ حکومت مؤقت و انتخاب ایشان به صفت رئیس جمهور منتخب را در برمیگرد، دیده میشود که نتنها تغیرات در زندگی مردم رونما نگردیده بلکه وضیعت اقتصادی و امنیتی مردم روز تا روز در حال بدتر شدن است.

با وجود کمک بلیون ها دالراز طرف جامعۀ جهانی که د رتاریخ افغانستان بی سابقه بوده، حکومت جناب کرزی نتوانسته ازین کمک ها بصورت مؤثر استفاده نماید. وضعیت امنیتی هر روز نگران کننده شده، مخالفین دولت در به چالش کشیدن امنیت د رهر گوشه و کنار کشور قوی تر شده اند. ترور، اختطاف و بی امنیتی در حال گسترش است. 

 اقتصاد کشور و مردم سیر نزولی داشته، بیکاری و فقر روز افزون خانواده ها بیداد میکند، تورم، مهاجرت مردم بخصوص جوانان که از نیروی فکری و جسمی شان باید د رکشوراستفاده شود  جهت کار یابی به کشورهای اروپائی و همسایه ها که با آزار و اذیت شان د رکشورهای میزبان همراه است بیشتر شده، فساد اداری زمینه های رشد و خود کفائی را از مردم سلب کرده، اقتصاد کشور و مردم را دچار آسیب های شدید نموده که جامعه جهانی، و دولتمردان ما خود بر آن اذعان داشته و در مهار کردن آن عاجز مانده اند. و از برنامه های که در از بین بردن بیکاری، اشتغال زائی، فقر زدائی، بهبود در رشد زراعت و صنعت، رفاه اجتماعی، خدمات شهری و اولیت های دیگر را برای مردم محیا سازد خبری نیست.

حکومت موجود در ایجاد سیستم منظم وسالم در کشور، که توانائی بکار گیری از ظرفیتهای انسانی،اقتصادی و علمی را در جامعه دارا باشد، و راهکار های را که منجر به بیرون رفت از مشکلات و چالش ها کنونی را فراهم کند هیچگونه دست آورد و موفقعیتی نداشته است.   

اکنون که کشور در آستانۀ دورۀ دوم انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، دیده میشود که خوشبینی مردم نسبت به دورۀ اول انتخابات کمتر است، که علت آنرا میتوان در ضعف ادارۀ موجود  و بی برنامه گی آن در قبال مسائل نامبرده  و عدم سیستم و راهبرد های مؤثر در سیاست خارجی، و سیاست داخلی که همخوانی با وضیعت جاری  در کشور را داشته باشد میتوان عنوان کرد. 

در بخش اقتصادی دولت موجود دارای هیچ دست آوردی نبوده، انتخاب بازار آزاد در کشورهایکه از لحاظ  ساختاری  دارای سیستم و روش های منظم و پذیرفته شدۀ تولیدی باشد کارائی مؤثرتری دارد نسبت به کشوریکه فاقد آنست، از جانب دیگر سیستم بازار آزاد و جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی مستلزم تأمین امنیت سرمایه گذار و ادارۀ سالم که فاقد از فساد اداری باشد را میطلبد، در غیر آن زمینۀ سرمایه گذاری مساعد نبوده و موجبات فرار سرمایه و سرمایه گذار را فراهم میسازد. اگرحکومت موجود از ظرفیت های کافی و مناسب در جهت رشد اقتصادی و از بین بردن فساد اداری را در کشور میداشت، بدون شک وضیعت امنیتی، ثبات سیاسی و اقتصادی صورت بهتر و شایسته تر از امروز را میداشت.

اکنون که حامد کرزی رئیس جمهور کشور، خود کاندید دورۀ بعدی نیز استند، تا حال کدام برنامۀ جدیدی که منجر به بهبود در وضیعت کنونی و رهائی از چالش های موجود را داشته باشد، ارائه و توزیع نداده اند. بنابرین انتخاب مجدد جناب ایشان انتخاب برنامه های تکراری، کهنه، و ناکارآمد، است.   

در بخش ساختار سیاسی نظام، نظام موجود کارآئی مؤثری نداشته، تبدیل این نظام از ریاستی به پارلمانی و انتخابی شدن والی ها و شهر دار ها  که از جانب داکتر عبدالله عبدالله پیشنهاد شده است، میتواند گزینۀ معقول و مناسب برای ساختار نظام سیاسی آیندۀ کشور به حساب آید. به باور ایشان« نظام پارلمانی یا صدارتی مناسب ترین نظام با متن جامعۀ افغانستان و مکانیزم مناسب برای توزیع قدرت و افزایش نقش مشارکت حد اکثری مردم در تصمیم گیری های کلان سیاسی است. آقای عبدلله همچنان انتخاب والی ها و شهر دار ها را به نفع دموکراسی و مردم سالاری و تمرکز زدائی دانسته و گفته است که اگر مقامات محلی توسط مردم انتخاب شوند سطح خدمت گذاری و توجه شان به مطالبات مردم بیشتر خواهد گردید.» (1)

البته در کشور های دموکراتیک و پیشرفته که که دارای سیستم قوی، منظم و قانون محور در نظام حکومت و دولت استند، فرد اول کشور و افرادی عادی در جامعه مکلف به اجرای قانون و رعایت از آن استند، وظایف و مکلفیت های  ملت، و دولت که متشکل از قوای سه گانه میشود هر کدام در بخش های خودشان مشخص و معین است. و اما در حکومت موجود اختلافات در قوای سه گانۀ دولت خود زمینه ساز بی قانونی و اساس قانون شکنی را در جامعه نهادینه کرده است.

از ین رو بایسته است که سیتم نظام ریاستی در افغانستان جای خود را به نظام پارلمانی واگذارد. زیرا « نظام پارلمانی نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد میشود. در رژیم های پارلمانی قوه مجریحه ( دولت ) و قوه مقننه ( مجلس) در همکاری با یکدیگر فعالیت می کنند و ابزارهای برای تأثیر گذاری و نفوذ بر یکد یگر بر خوردارند.» (2)

با در نظر داشت ویژه گی های فوق در نظام پارلمانی، آنرا میتوان نظام متعلق به مردم دانست که مشارکت و تصمیم گیری مردم  که از شاخص های عمدۀ آن بحساب می آید. نظام پارلمانی نقش تعین کنندۀ را در ایجاد تغیر و تحول سازنده و مثبت که جوابگوی رفع چالش ها و ناهنجاری ها را در شرایط کنونی باشد، بعهده دارد. 
  
 
رویکردها:
(1) سایت جبهه ملی افغانستان
(2)   شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان
 
 
از: اکبر نوابی

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 22 تیر 1388 ، 15:40
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 226 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.