Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

گــودبای اوبامــا! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی تحلیلگراموربین المللی- مسکو   
جمعه ، 21 آبان 1395 ، 08:45

گــودبای اوبامــا!بارک حسین اوباما «4 اگست 1961» ازاعجوبه های بزرگ  سیاسی درتاریخ امریکا وجهان باقی خواهد ماند. 44 مین رییس جمهورامریکا ازویژگی های خاص چون جوانترین ونخستین فرزند سیاه پوست کنیایی وزن سفید پوست برای دودوره چهارساله اداره اموررا در قوی ترین کشوردنیا دردست داشت واولین رییس جمهورامریکا است که درسال اول ریاست جمهوری برنده جایزه صلح نوبل گردید. اوباما به امریکا چون سرزمین امکانات بزرگ ومهد آزادی افتخار می نماید. «پدرمن باکارزیاد وپشتکاری توانست فرصت درس خواندن رادرمکان جادویی چون امریکا یابد، کشوریکه که مهد آزادی وفرصت برای بسیاری ازآنهایی بودکه بیشتربه این کشورآمده بودند.» خانم تونی موریسون غول ادبیات معاصر     امریکا که درسال 1993 برنده جایزه ادبیات نوبل گردید و دررمان بدعت گزارخود بنام « دلبند» طرزتفکروبیان امریکا رادرباره تبعیض عوض نمود، دلبند داستان مادرسیاه پوست  است که کشتن دخترخودرا به خاطرآزادی ازرنج ودرد بردگی به زنده ماندن ترجیح می دهد، او پیروزی اوباما را به مقام ریاست جمهوری امریکا خوابهای بدون تعبیرمادر ومادربزرگ اوباما می داند، من نمی دانم اگرآنها زنده می بودند ودرکاخ سفید زندگی میکردند چه تصوری می داشتند. اوباما برآمده ازحزب دموکرات امریکا است، اودرفلسفه سیاسی خود تغیرات رابه تجارب کذشته ترجیح میدهدومخالف استفاده ازتجارب گذشته واحترام به سنن نیکو نیست ولی استفاده ازتجارب کذشته را باتفکرات منسوخ وپوشالی نفی می نماید.ازدیدگاه اوباما تغیرات برای رهبربودن وبرتربودن امریکا درجهان باید ازطریق مشارکت عمومی لیبرالها، محافظه کاران ،سیاه وسفید وهمه افرادجامعه درزیریک سقف که ایالات متحده امریکا نام دارد تامین گردد. اودرسال 2004 درهمایش حزب ملی دموکراتها گفت« امریکا لیبرال ومحافظه کاردرمیان نیست، بلکه ایالات متحده امریکا مطرح است،امریکای سیاه وامریکای سفید وامریکای لاتینی وامریکای آسیایی درمیان نیست... بلکه ایالات متحده امریکا مطرح است... مایک ملت هستیم که به پرچم ستاره وخط دارامریکا سوگندوفاداری خورده ایم وفقط مدافع ایالات متحده امریکا هستیم.» اوباما مخالف سیاست بوش درعراق بود وازجمله سناتورانی بود که  به جنگ عراق رای منفی داد واین موضعگیری اودرجامعه ضد جنگ ازحمایت اکثریت برخوردارگردید.استراتژی سیاسی بوش بعدازحادثه 11 سپتمبرباشعار« امریکای ناامن مساوی باجهان ناامن است» با اعلام دکترین ائتلاف برای جنگ ، محبوبیت وشهرت اوباما را که ازصلح وهمزیستی مسالمت آمیزحمایت می نمود درمیان اقشار مختلف افزایش بخشید . سیاست زورگویانه وجنگ طلبانه بوش ازیک طرف به اوباما کمک نمود تا درانتخبات پیروزگردد وازجانب دیگر افغانستان وعراق را برای اوباما به میراث گذاشت. باورود اوباما درکاخ سفید همه درانتظارتغیرسیاست امریکا درافغانستان، خاورمیانه وجهان بودند که دست درازی های امریکا  درامورداخلی سایرکشورها قطع میگردد، خوداری اوباما از شعار جمهوری خواهان« ائتلاف برای جنگ» به مخالفت اسرائیل درخاورمیانه وانگلس دراروپا وجمهوری خواهان محافظ کارونئوریالیسم درداخل مواجه گردید واوباما لیرال وادارگردانید تا درفلسفه سیاسی خود دراموربین المللی محافظه کارانه عمل نماید وبویژه که نظامیان واستخبارات وروسای صنایع بزرگ در سیاست خاریجی امریکا نقش بارز دارند و رویداد های سالهای اخیر درکشورهای مختلف ازآن جمله سوریه نشان داد که میان نظامیان ودیپلماتهای امریکا درمبارزه باتروریسم اتفاق نظروجود ندارد. اوباما درچهارسال اول ریاست جمهوری منظره صلح وامنیت را در افغانستان وخاورمیانه ترسیم نمود وسربازان امریکا ازعراق اخراج گردیدند، اما درافغانستان برای مبارزه باالقاعده ومتحد آن طالبان صدهزار سرباز امریکایی انتقال داده شد. دردوراول ریاست جمهوری اوباما ،سرگیری روابط باروسیه آغازگردید، اوباما درسال 2009 با دیمتری میدودیف رییس جمهورروسیه درکاخ کریملین فقط درباره همکاری های دوکشورپیرامون امنیت، مبارزه باتروریسم وترافیک موادمخدر درافغانستان موافقه نمودند تاهمکاری های مشترک را درچارچوب  شورای روسیه وناتوانجام بدهند. دراین دیدارروسیه ازحضورنیروهای ناتو درافغانستان حمایت نمود وبطوربی سابقه توافق نمود تاهواپیما های ناتوازفضای روسیه محموله ها وتجهیزات نظامی ناتو را به افغانستان انتقال بدهند،راقم درآن دیدار  چون گزارشگر این رویدادتاریخی به علاقمندی وموضعگیری های مشابه دوابرقدرت اتمی احساس خوشبینی داشتم که قدرت های بزرگ جهان اراده سیاسی قوی دارند تامردم افغانستان ازنعمت صلح وامنیت برخوردارگردند واختلاف نظرمیان آنها درباره افغانستان وجود ندارد.اوباما وعده دادکه سربازان امریکا تاسال 2014 افغانستان راترک خواهد گفت والقاعده وطالبان تارومارمیگردند ونیروهای مسلح افغانستان تقویت میگردند تا خود ازامنیت افغانستان دفاع نمایندو دوای درد های افغانستان را باپذریش دموکراسی، استقرارصلح پایداروبرنامه های اقتصادی توسعه محورتشخیص نمود. اجرای این توافقنامه تحقق نیافت، آئینه بی اعتمادی روابط روسیه وامریکا بعدازتهاجم امریکا به لبیا مکدرگردید وهمکاری های شورای روسیه وامریکا بعدازالحاق جزیره کریما به روسیه  وحمله نظامی روسیه درسپتمبرسال 2015 درسوریه  به داعش وسایرسازمانهای تروریستی به تعلیق افتاد ودر شرایط کنونی دوابرقدرت اتمی جهان  همدیگرراتهدید ومتهم به نقض قوانین بین المللی می نمایند  واگراین رقابت ها احتمالن ازکنترل خارج گردد عواقب خطرناک برای همه خواهد داشت ، بحران منطقه خاورمیانه  وجنگ سوریه بعد ازپیشروی های روسیه مواضع امریکا را ضعیف گردانده است وبیشتر ازهمه رسانه ها وتحلیلگران امریکایی اوباما را چون ضعیف ترین رییس جمهور انتقاد می نمایند. امریکا درطولانی ترین جنگ درافغانستان بامتحدین خود نه توانست امنیت را تامین وبرتروریسم پیروزگردد وحتی نتوانست طالبان را واداربه مذاکره بگرداند.اوباما لانه تروریسم جهانی وحامیان مالی آنرا میداند ودرسخنرانی خود خطاب به مردم امریکا اعلام نمود « وقتیکه به کودکان درپاکستان درس نفرت میآموزند، کودکان امریکا رانیزتهدید می نماید» موضعگیری های دوگانه امریکا درمقابل پاکستان باعث تشویق بیشترتروریستها درمنطقه گردید وکشورهای منطقه را مجبور گردانید تابرعلیه سیاست های دوگانه وزورگویانه امریکا متحد گردند.امروزامریکا درمنطقه آسیا درمحاصره کشورهای متخاصم باید ازمنافع خود دفاع نماید. امریکا با ارسال صدهزارنیروهای نظامی و مدرن ترین تجهیزات طی پانزده سال درافغانستان قیمت گزاف پرداخته است، نظربه گزارشهای موثق امریکا درجنگ افغانستان درشهرها ومناطق کوهستانی 700 ملیارد دالر مصرف و3300 نظامیان امریکایی تلف گردیده اند وتلفات مردم معمولی درافغانستان بیشترازبیست هزاراست، هواپیما های بدون خلبان امریکا بجای القاعده وتروریست ها دهات، قصبات وحتی محافل عروسی را درافغانستان بمباران می نمایند. بمباران شفاخانه شهرقندوزدرسال 2015  که منجربه کشته شدن صدهاتن بیماران بی دفاع گردید، کارشناسان نظامی وسیاستمداران بیطرف آنرا چون جنایت نظامی محکوم می نمایند. امریکا برای بازسازی دولت کارآمد صدملیارد دالرسرمایه گزاری نموده است اما باوجوداین رقم نجومی اکثریت مردم نه تنها ازنعمت امنیت بلکه از ساده ترین رفاه اجتماعی نیزمحروم گردیده اند ،اکثریت جوانان افغانستان بیکاراند وبرای نجات ازدیو فقرمجبوربه فراربه کشورهای خارج میگردند، کشت خاشخاش ازسال 2001 تا کنون 40 درصدافزایش یافته است و 90 درصد تریاک تمام جهان درافغانستان تولید میگردد.مردم درزندگی شخصی خود کمک های مالی امریکا راحس نمی نمایند، دست نشاندگان امریکا از واژه های چون عدالت اجتماعی ، حاکمیت قانون ووحدت ملی ، برای استحمارمردم عوام وتفرقه افگنی های قومی وزبانی استفاده ابزاری مینمایند،ارگ ریاست جمهوری که درتاریخ کانون کودتا ها وقتلگاه شاهان بوده است امروز به مرکز دسیسه بازی ها، شکارمخالفین،سرکوب جنبشهای حقوق بشر وعدالت طلبان بدل گردیده است، رییس اجرائیه رییس جمهوررا ناکارآمد وشایسته این مقام نمی داند، معاون اول متفکردرجه دو دنیا را که تمام عمر خودرا درامریکا گذرانیده  است متهم به نژادگرایی و اتمر مشاورشورای امنیت ووزیردفاع رابه تروردولتی محکوم می نماید، مقصر این دولت ناکارآمد وترورامریکا میباشید . اوباما باگشاده رویی وتبسم رقبای امریکا را درروابط بین المللی به دکتاتوری، ترور ونقض حقوق بشرمتهم می نماید امادرافغانستان که ارگ ریاست جمهوری مرکزترور گردیده است چشم پوشی مینماید،آقای اوباما میداندکه درافغانستان نه تنها تعدادی ازمقامات والادرجه دولت ونمایندگان مجلس ونخبگان بلکه اکثریت مردم افغانستان دروغگویی های بی آذرم اشرف غنی وآدم کشی ها وترور ودسیسه سازی های اطرافیان اورا نفرین ومحکوم مینمایند وتنها احمق ها به دروغ های رییس جمهورباورمی نمایند.درانتخبات ،مردم با قبول خطر به امید صلح وامنیت وعدالت اجتماعی رای دادند اما اشخاص وافراد مورد نظر راشما انتخاب نمودید، اشخاصیکه اندکترین احساس مسئولیت وجدانی درمقابل مردم ندارند وبقای خودرا نه به رضایت مردم بلکه به خوشی ورضایت ارباب خود می دانند. مهم ترین ناکامی سیاست اوباما درافغانستان مسئولیت ناپذریری برنده جایزه صلح است درحالیکه نویسندگان و سیاستمداران  وحتی  نظامیان محافظ کار امریکا داد میزنند که امریکا درافغانستان ازاشخاص وافراد فاسد وجانی حمایت می نماید که جیب آنها مهمترازخون سربازان است . امریکا درجنگ باطالبان ازسیاست دوگانه استفاده مینماید و درسیاست دوگانه به تقسیم قدرت موافقه نموده است ،طالبان به اکثریت ولایت ها کنترل دارند.دولت وحدت ملی نیز توافق به حاکمیت دوگانه است.  اوباما باامضای مواقتنامه امنیتی حضورامریکا رابرای مدت طولانی تازمانیکه بخواهد درافغانستان قانونی گردانید وبااین اقدام خودرا ازخودکشی سیاسی نجات داد اما اراده شخصی در برقراری امنیت ومبارزه باتروریسم نداشت، افغانها مردم باسپاس وقدرشناس اند،آقای اوباما ازاینکه  نگذاشتدید تا جنگ داخلی درافغانستان تکرارگرددوازانیکه از آزادی های بیان ومطبوعات دردولتهای فاسد افغانستان که سنت های منسوخ عهد فیودالی را برعقل، قانون وحتی دین  ترجیح می دهند دفاع نمودید ممنونیم. و مردم ما مانند قهرمان « دلبند» که دخترش راکشت تا ازرنج وعذاب بردگی آزاد گردد حاضراند جانهای شیرین خودرا قربانی عدالت اجتماعی ، تساوی طلبی های بشردوستانه وکرامت های انسانی نمایند تا فرزندان خودرا نجات بدهند. گود بای اوباما.
دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین المللی- مسکو


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 164 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.