Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

…دیوانـــگی هــم عـــالمی دارد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عید محمد عزیزپور   
سه شنبه ، 24 آذر 1394 ، 08:50

…دیوانـــگی هــم عـــالمی داردانــدرباب لاف حامــد کــرزی و گــزاف عبدلغفـــار لیـــوال
به گزارش طلوع نیوز، حامد کرزی رییس جمهور سابق در خبرنامه ای ابراز امید واری کرد که سفر رییس جمهور غنی به تامین صلح در افغانستان بیانجامد و روابط دو کشور بهبود یابد. اما او با پاکستانی دانستن مردم وزیرستان سخت واکنش نشان داد و گفت که خط دیورند، خط استعماری است و از سوی افغانها پذیرفته نخواهد شد. در ضمن، خبرنگار طلوع نیوز از چند باشندۀ وزیرستان نیز پرسید که آیا آنان خود را پاکستانی می دانند یا افغانی؟ آنان با صراحت گفتند که آنان پاکستانی هستند نه افغانستانی.
وقتی که چنین خبر ها را می شنوی، با خود می گویی که «دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد». همین عالم دیوانگی است که سردمداران افغانستان را در عالم دیگر برده است: عالم خیال و رویا. اما ادارۀ کشور با دیوانگی به سر منزل مقصود نخواهد رسید. هرخردمند و عاقل این را نیک میداند.
درین جا از دهن کرزی دو سخن ستیهنده و متضاد باهم شنیده می شود: یکی امیدواری به تامین صلح و آرامش با پاکستان، و دیگری ادعای ارضی به پاکستان یعنی نابودی پاکستان که در عدم شناسایی خط دیورند بیان می گردد.
او نمی خواهد بداند که ادعای ارضی به یک کشور همسایه و خواهان نابودی آن و یا کم از کم خواهان تجزیۀ آن کشور شدن باعث صلح و بهبود رابطه ها نخواهد شد. بیان چنین سخنانی را تنها از زبان کسانی می توان انتظار داشت که فکر می کنند با خیال و رویا می توان زیست.
حامد کرزی که به باور بنده، خاین ترین زمامدار افغانستان در همه زمانه هاست، درینجا دیوانه وار گپ میزند و یا کم از کم، دروغ شاخدار می گوید. دروغ بودن گپ کرزی درین است که می گوید خط دیورند از سوی افغانها هرگز به رسمیت شناخته نخواهد شد. آقای کرزی فراموش کرده اند و یا خود را به نادانی می زنند که خط دیورند بارهاست که از سوی زمامداران کشور شناخته شده است. تمام کسانیکه خط دیورند را به بررسی گرفته اند با سندها و مدرک های انکار ناپذیر و حقوقی ثابت کرده اند که نپذیرفته بودن خط مرزی میان افغانستان و پاکستان سخنی است بیهوده، پوچ، بیمفهوم و نابخردانه.
نویسندۀ این سطر ها ده سال پیش با نوشتن مقالۀ به فرنام «نگاهی به رد پذیرش معاهدۀ دیورند وموازین حقوق بین لملل» (http://www.ariaye.com/dari2/siasi/azizpoor2.html) با سند ها و مدرکهای استوار، سنگین و انکار ناپذیر حقوقی به اثبات رسانیدم که پذیرش خط دیورند از سوی دولت افغانستان امری است پذیرفته که برآن خلافی نیست. اما اینکه زمامداران قوم پرست و قومگرا می خواهند اقرار به زبان و تصدیق به قلب اخلاف و پیشینیان خود را از یاد ببرند، چیزی است که تنها و تنها به قوم پرستی آنان ارتباط می گیرد و کاری به واقعیت عینی ندارد.
باید گفت از تمام مرزهای افغانستان، یگانه خط مرزیی که به امضا پادشاه افغانستان یعنی امیر عبدلرحمان خان رسیده است، همین خط مرزی دیورند است و همو این مرز را با اجرای مراسم خاص در کابل به زبان اقرار کرد و با دل تصدیق نمود.
خط مرزی افغانستان با کشورهای دیگر یا از سوی فرمانداری های مرزبانی امضا شده است و یا هم با امضای کسی دیگری که از سوی امیر گماریده شده بود. خنده آور این است که مرزهای که از سوی یک مرزبان یا از سوی یک حاکم شهر به هدایت امیر عبدالرحمان خان امضا شده است، پذیرفته می شود. اما آن مرزی را که پادشاه افغانستان بعد از مذاکرات طولانی و دوامدار به قلم خود امضا کرده است و با گرفتن جشن و محفل شأندار و مجلل اعلام کرده است، از سوی زمامداران کنونی افغانستان پذیرفته نمی شود. آیا این بیانگر عقل سلیم زمامداران این کشور است؟
سحنان کرزی بیانگر اندیشه های پوچ و تندروانۀ گروهی است که بدون در نظرداشت منفعت ملی و کشوری، بیهوده سخن می گویند و هیچ توجه و غمخواری به کشور ندارند، کشوری که نام افغانستان را به خود یدک می شد. این کسان به این نمی اندیشند که چنین اظهار ها افزون بر خشم پاکستان، می تواند احساس مردمان دیگر را که درین کشور می زیند و با مردمان همسایه های دیگر افغانستان پیوند های تباری و زبانی دارند، جریحه دار کند و سر انجام باعث تباهی و تجزیۀ افغانستان شود.
گدایی به نام مردم افغانستان و بخشش به شهروندان کشور بیگانه
اندیشه های فاشیستی و قوم گرایانۀ اینان به حدی لگام گسیخته شده است که حاضر اند مردم افغانستان را فراموش کنند و حتا بورسهای تحصیلیی را که از گدایی برای جوانان افغانستان بدست آمده است به شهروندان پاکستان بدهند. چنانکه عبدلغفار لیوال معین وزارت اقوام و قبایل افغانستان چندی پیش اعلام نمود، که از سهمیه بورسهای تحصیلی برای دانشجویان افغانستان به کشور های خارجی به" فرزندان محروم ماورای مرز دیورند" نیز داده شود.
از همه نخست، باید گفت که موجودیت یک وزارت به نام اقوام و قبایل که تنها به خدمت منفعت های مادی و معنوی یک قوم خاص در افغانستان است، نمایانگر سیاست تبعیضگرایانه در برابر سایر باشندگان افغانستان است. موجودیت این وزارت با مادۀ بيست و دوم قانون اساسی تضاد آشکار دارد که در آن گفته می شود:
«هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند».
در مادۀ چهارم قانون اساسی آشکارا بیان شده است که «ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک،‌ هزاره، ازبک، ترکمن،‌ بلوچ،‌ پــــشه يي، نـورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوي وسايـر اقـوام مي باشد».
پس، آیا وجود یک وزارت خاص تنها برای امتیازگیری به یک قوم خاص با مادۀ چهارم قانون اساسی کشور که ملت افغانستان را متشکل از، نه تنها، اقوام پشتون، بلکه همچنان، از اقوام تاجک،‌ هزاره، ازبک، ترکمن،‌ بلوچ،‌ پــــشه يي، نـورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوي وسايـر اقـوام می داند، و با مادۀ بیست و دوم قانون اساسی که هر گونه تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان را ممنوع اعلان کرده است، ناسازگار و درتضاد نیست ؟
مطابق مادۀ فوق مردم افغانستان متشکل از قوم های یاد شده در آن ماده است. از سوی دیگر، در مادۀ بيست و دوم قانونی اساسی گفته می شود: «هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است». به سخن دیگر همه شهروندان کشور مطابق قانون با هم برابر اند و حقوق و وجیبه های برابر دارند. بر اساس همین برابری، هیچ قومی نباید به خاطر وابستگی به قوم خاص امتیاز گیری کند. هر امتیاز به هر قوم باید با امتیاز همسان و برابر به قوم های دیگر افغانستان جبران شود.
زمانیکه معین وزارت اقوام و قبایل افغانستان اعلام می نماید که از سهمیه بورسهای تحصیلی برای دانشجویان افغانستان به" فرزندان محروم ماورای مرز دیورند" نیز داده شود، باید قوم های دیگر افغانستان نیز همین ادعا را برای همتباران و همزبانان خویش در آن سوی مرز افغانستان داشته باشند. به سخن ساده بسیار منطقی است که تاجکها همین درخواست را برای تاجکان آن سوی مرز، هزاره ها، همین درخواست را برای هزاره های آنسوی مرز؛ ازبکها، همین درخواست را برای ازبک های آن سوی مرز؛ ترکمنها،‌ همین درخواست را برای ترکمن های آن سوی مرز، بلوچ ها،‌ همین درخواست را برای بلوجهای آن سوی مرز؛ پــــشه يي ها، همین درخواست را برای پشه یی های آن سوی مرز، نـورستاني ها، همین درخواست را برای نورستانی های آن سوی مرز؛ همچنان ايماق ها، عربها، قرغيزها، قزلباشها، گوجرها، بـراهـــوي ها وسايـر اقـوام همین درخواست را برای همتباران شان در آن سوی مرز داشته باشند.
بسیار دردناک است که زمامداران پشتون تبار از پیامدهای گفتار و کردار خویش آگاه نیستند و یا نمیخواهند آگاه باشند و خود را به نفهمی میزنند. مسوولیت قوم پشتون به عنوان آن قومی که قدرت سیاسی به دست شان است، این است که، بکوشند با رفتار و کردار خود، تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور را نگهداشته و حفظ نمایند، نه اینکه گام به گام، با گفتار و رفتار ناسنجیده به سوی تجزیۀ کشور به پیش بروند. سرانجام، کاسۀ صبر قومهای دیگر کشور به سر میرسد، و پیامد های سهمگین آن تنها به دوش زمامداران قومگرای پشتون خواهد بود.
به روشنی بیان میدارم که مخاطب این مقاله برادران پشتون ما که همراه با همه قوم ها و قبیله های افغانستان همیشه برادروار زیسته اند، نیست بلکه آن گزافه گویان و لافوک ها است که از نام این قوم شریف و بزرگوار تجارت سیاسی می کنند و کشور را به ورطِۀ نابودی می کشند.
به کسانیکه رویای پشتونستان بزرگ را به سر دارند، می گویم که این یک خواب است و خیال. گیریم که زمانی برسد که تمام پشتونهای افغانستان و پاکستان یک دولت واحد را بسازند. من باور دارم که آنگاه جنگ میان پشتونهای افغانستان و پاکستان برای زعامت و قدرت سالها طول خواهد کشید. زیرا پشتون های پاکستان، همتباران افغانی خود را سخت پسمانده، بی سواد و جاهل و دور از مدنیت می دانند. آنان هرگز حاضر نخواهند بود قدرت دولتی و زمام حکومتداری را با پشتونهای افغانی حتا به نسبت ¾ تقسیم کنند، یعنی حتا ¼ قدرت دولتی به پشتونهای افغانستانی بدهند. حال اینکه هم اکنون قدرت حکومتی در افغانستان میان پشتونها و سایر اقوام افغانستان از دید بسیاری ها به نسبت ¾ به نفع پشتون هاست.
آنگاه، پشتون های افغانستان بخت فرمان روایی را در یک دولت واحد پشتونستان بزرگ بسیار کم دارند. بهترین گزینه همین است پشتون های افغانستان، سرنوشت و بود نبود خود را با مردم افغانستان پیوند دهند. همانگونه که تا کنون با همه بدبختی و نگون بختی ها؛ با همه ناداری و گدایی گری ها از کشور های بیگانه، باهم زیسته ایم، پس ازین نیز باهم خواهیم زیست. اما شرط مهم این است که همانگونه که قانون اساسی بیان داشته است، و منطق و خرد حکم می کند، هر گونه تبعيض و امتياز بين اتباع، قوم ها و قبیله های افغانستان هم در قانون ممنوع باشد و هم در عمل عملی.
اگر موجدیت وزارت اقوام و قبایل یک نیاز است، پس باید تنها به خدمت قبایل پشتون نباشد، بلکه برای همه قوم ها و قبیله های ساکن در کشور باشد که در آن اقوام تاجک،‌ هزاره، ازبک، ترکمن،‌ بلوچ،‌ پــــشه يي، نـورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوي وسايـر اقـوام نیز نمایندگی داشته باشند، در غیر آن باید این وزارت را از میان برداشت، زیرا وجود آن با قانون اساسی در تضاد است، زیرا تبعيض و امتياز را میان شهروندان، قوم ها و قبیله های افغانستان ترویج میکند و با مواد قانون اساسی در تضاد قراردارد.
آیا اعلان عبدلغفار لیوال معین وزارت اقوام و قبایل افغانستان مبنا بر اینکه از سهمیه بورسهای تحصیلی برای دانشجویان افغانستان به کشور های خارجی به" فرزندان محروم ماورای مرز دیورند" نیز داده شود، اساس حقوقی دارد؟ پاسخ با آن این است که این بیان چون مبتنی بر تبعیض و امتیازگیری است، هرگز اساس قانونی ندارد. از سوی دیگر، دولت افغانستان مسوول رفاه مادی و معنوی شهروندان کشورهای بیگانه نیست.
اما پرسش این است که آیا پاکستانی ها محروم تر از افغانستانی ها اند؟ آیا دولت افغانستان مسولیت دارد که شهروندان کشور بیگانه را به عوض شهروندان خویش برای تحصیل به خارج روان کند؟ آیا کسی محروم تر از فرزندان افغانستان که همه روزه مکتب های شان سوزانیده می شود و هست و بود شان در آتش جنگ می سوزد، وجود دارد؟
اعلام این که از سهمیه بورسهای تحصیلی برای دانشجویان افغانستان به کشور های خارجی به" فرزندان محروم ماورای مرز دیورند" نیز داده شود، عملی است غیر مسوولانه و سخت قوم پرستانه که به نفع افغانستان نبوده و نخواهد بود. این عمل یکی از خاینانه ترین، بی شرمانه ترین و زشت ترین عملهای است که از سوی بی شرم ترین انسانها می تواند انجام یابد. بورسهای تحصیلی حاصل گدایی و دریوزگی از نام مردم افغانستان به پیشگاه کشورهای خارجی و جامعۀ جهانی است. این بورسها را کشور های خارجی، به نام مردم بیچاره و جنگزدۀ افغانستان اعطا می کنند، نه به نام مردم پاکستان، این بورسها به نام مردم افغانستان داده می شود که به نظر کشورهای خیرات دهنده به این گدایی نیاز دارند.
این زمامداران خودکش و بیگانه پرور نباید بورسهای تحصیلی را که برای جوانان افغانستان داده می شود، به بیگانگان بدهند. ما هزاران جوان در ولایت های محروم افغانستان مانند زابل، غزنی، کنر، لغمان، دایکندی، سرپل، غور، بادغبیس، فاریاب، فراه، جوزجان، نورستان، بدخشان و ولایت های دیگر داریم که از دل و جان آرزوی تحصیل و دانش آموزی را دارند، اما به سبب ناداری و ناتوانی اقتصادی نمی توانند تحصیل کنند یا هم نمی توانند از سوی برادران ناراضی کرزی و مخالفان مسلح اشرف غنی درس بخوانند. این بورسها برای آن جوانان است نه برای پاکستانی های آن سوی مرز.
مردم افغانستان باید صدای خویش را در برابر این بیعدالتی ها بلند کنند. ما باید در برابر چنین اعمال خاموش ننشینیم. اعتراض در برابر بی عدالتی، به معنای مخالفت با قوم برادر پشتون کشور نیست بلکه مخالفت با بی عدالتی و بی دادگری در برابر قوم پرستان است که کشور را به تباهی می کشند و هیچ احساس مسولیت در برابر کشور، مردم کشور و جوانان کشور ندارند.
چیزی بدتر از آن نیست که بورسهای که به حساب گدایی بنام مردم افغانستان برای جوانان افغانستان اعطا می شود، به مردم کشور بیگانه سپرده شود، به کشوری که نیم قرن است هراس و دهشت به کشور ما می فرستد و هنوز هم آن را پایانی نیست.
فشردۀ سخن:
۱ - خط دیورند، از سوی افغانها بارها پذیرفته شده است و بیان اینکه این خط از سوی افغانها پذیرفته نخواهد شد، عوام فریبی بیش نیست.
۲ - وجود وزارت اقوام و قبایل در حالت کنونی با قانون اساسی افغانستان در تضاد است، زیرا تبعيض و امتياز را میان شهروندان، قوم ها و قبیله های افغانستان ترویج می کند و باید، یا از میان برداشته شود، و یا نمایندگان تمام قوم ها و قبیله ها در آن سهم بگیرند.
پایان
عید محمد عزیزپور
۱۲ دسمبر ۲٠۱۵

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 272 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.