Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

پروفیسر راعی برلاس به رحمت حق پیوست PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط داکترعنایت الله شهرانی، بلومنگتن – اندیانا   
جمعه ، 23 مهر 1395 ، 11:28

پروفیسر راعی برلاس به رحمت حق پیوست
برلب جـــوی نشـین وگذر عمرببین
کاین اشارت زجهان گذران مارا بس
(حافظ)

ستادراعی برلاس ازبرجسته ترین دانشمندان ونویسندۀ کم نظیر افغانستان، که عمرگرامی اش رادرتدریس ونویسندگی سپری نموده بود، درشهر استامبول ترکیه داعی اجل را لبیک گفت. انالله واناالیه راجعون

پروفیسرداکترقیام الدین راعی برلاس، درتاشقرغان، دریک خانوادۀ منور ونامدارچشم به جهان گشود، پدرش مرحوم مخدوم محمداسماعیل سناتورولایت بلخ وبرادرش روانشاد حمیدالله خان برلاس که صاحب منصب عسکری بود، شاعرسبک هند وازپیروان ابوالمعانی بیدل، که پنج جلددربارۀ سبک، تفسیراشعار ونقدبیدل تألیف نموده، میباشند.  استادراعی تحصیلات ابتداییه درزادگاه، عالی رادرمکاتب ابن سینا و دارالمعلمین کابل وفاکولتۀ ادبیات دانشگاه کابل وبعد درچین وترکیه به اتمام رسانیده است.
پروفیسرراعی درآغازکاربا شادروان پروفیسرمیاحسن مجددی اسستانت وهردوکتابی رادربیدل شناس تألیف وبه چاپ رساندند. افزون برآن استادبرلاس سالهای زیادی منحیث مدیرمسؤول مجله «ادب» کارکرد که درزمان سردبیری وی مجلۀ ادب به اوج شهرت رسیده بود. استاد درچندین مجله منحیث هیأت تحریر بوده وخودنیز شخصا موسس جریدۀ «جهش» که درجرمنی آنربه مدیریت جناب داکترعبدالله رحیمی به نشرمیرسانید، بودند.
استاد راعی برلاس سالها زیادی دریونیورستی استامبول منحث پروفیسر بلندپایه، وظیفۀ تدریس وآمریت شعبۀ ادبیات راپیش میبرد، به سبب اینکه استاد دانشمندعالیمقام وبزبانهای مختلف ازجمه زبان چینی رامی دانست، چندین سال سفیرکبیرافغانستان درچین ایفای وظیفه نمود. اگر چه استاد زبانهای فارسی، پشتو، انگلیسی وچینی رابخوبی میدانست، اما نه تنهابه زبان تورکی اوزبیکی به حداعلی وارد بود، بلکه تورکی استامبولی وچندین لهجۀ تورکی دیگررا میدانست، ودرترکیه به زبان تورکی تدریس مینمود، ودرحقیقت یک تورکولوگ متبحر ومحقق بی همتا بود، اگرکسی درصحبت وی حصه میگرفت، میدانست که در مجلس اوچقدرکتابهارا یکی پی دیگر بامتون شان شرح وبسط میداد.
درتاریخ وادبیات، استادراعی آیتی بود، به قواعدزبان بخوبی میدانست و به شاگردانش طرز تحقیق وپژوهش رابصورت جدی تدریس میکرد وازسرقت ادبی وتحقیقات بی منابع برحذر میداشت. بسی ازعلما و دانشمندان افغانستان ازدوستان وآشنایان استادبرلاس بودند، که یکی از آنهاپروفیسرداکترعبدالقیوم قویم بود، ویقین دارم ازمرگ نابهنگام استاد برلاس سخت متاثرشده باشد. استادبرلاس صدهامقاله نوشته وده هاکتاب تالیف نموده است که درین مختصرذکرآنهامشکل میباشد.
راقم این سطورزمانیکه متعلم صفن هشت بودم، وی ازصنف دوازده دارالمعلمین کابل منحیث معلم درصنف ماتشریف می آورد، همه استادان میگفتند که درهرساحه ازوی میتوانید سوال کنید چونکه مطالعات آفاقی وخارجی واندوخته های علمی زیاددارد. پس ازینکه دربزرگسالی باوی آشنایی نزدیک حاصل گردید، درهرصحبت و مجلس ازاو چیزهایی می آموختم. پروفیسرداکترقیام الدین راعی برلاس یک معلم توانا ودانا، یک دانشمند فرهیخته، یک فرهنگی و ادیب عالیمقام، مرد باوجاهت، جدی، مصمم ودارای شمایل خاصی بود. وی هنوزبه سن هشتادنرسیده بودکه خداوند(ج) ویراجانب خلدبرین خواست.
تاجاییکه خبرشدیم، محافل سوگواری درشهراستامبول ونیزدر اروپا برگزارشد. درین دوماه اخیردومردبزرگ که علمای برجسته کشور بودند، داکتراکرم عثمان وداکترراعی برلاس ازمیان مهاجرین به دیار عدم شتافتند وجایگاه شانراخالی گذاشتند. بدا بحال سیاستمدران پلیدو بی همت وغیرت که ازدست شان ملیونهاهموطن، بی نام ونشان، در سراسردنیا درحال آوارگی مردند وملیونهامنتظر سفرهای خوداندتا (آیا کی کندقبرشان و کی دوزد کفن شان)!؟
به حضوردوستان وشناساهای جنت مکان پروفیسر راعی برلاس چون پروفیسربسم الله خان میمنگی، پروفیسرداکترسیدعبدالحکیم جوزجانی، داکترهمت فاریابی، جنابان غلام سخی سخا، اکبراندخویی، داکترعبدالله رحیمی، محمدایوب ساعی، انجنیرمحمدرحیم عابدی، محمدایوب عرفانی، داکترقمرالدین مصلح، حاجی محمدسعیدجان، انجنیررحمت الله خان عظیمی، جنرال سراج الدین خان قیتمش، عثمان بیلم، محمودی، آسیابان، علی جان فیضی، عبدالرسول وثیقی، پروفیسرداکترمحمدنظیف شهرانی، استادبرهان الدین نامق، داکترسراج الدین رسولی،پروفیسر رسول رهین، استادعبدالقیوم ملکزاد، محمداسحق ثنا، داکترفیض الله ایماق، استادفخرالدین مصلح، پروفیسرداکترعبدالمنان تاشقین، استاد عبدالحلیم یارقین،استادان فاکولتۀ ادبیات، استادان دانشگاه استامبول و تمام شاگردان وبازماندگان عرض تسلیت میرسانم وبدربار خداوند دعا میکنم که استادعالیمقام خلدآشیان پروفیسرداکترقیام الدین راعی برلاس راخلدبرین جا دهد. آمین
یادداشت: اداره وهمکاران قلمی هفته نامۀ امیدوفات شادروان پروفیسر راعی برلاس راضایعۀ بزرگ علمی وفرهنگی دانسته، روان مرحومی را درجواررحمت الهی شادمیخواهندوبه بازماندگان شان صبرجمیل آرزو میکنند.  
بیوگرافی پروفیسرقیام الدین راعی “برلاس”
قیام الدین فرزند محمد اسماعیل مخدوم ولدیت داملا قلندر تاشقرغانی آخند شهزاده ها در دربار امیر عبدالرحمان خان.
تخلص و نام خانوادگی : راعی برلاس/محل تولد : گذر گرم سیلی، شهر تاشقرغان، خُلم قدیم/سال تولد : 1940/01/09
مقام علمی : پروفیسرداکتر
تحصیل و وظایف: مکتب ابتدایی خُلم 1946-1951/متوسطه ابن سینا : 1951-1954/لیسه دارالمعلمین : 1954-1957/یک سال معلم انگلیسی ابن سینا : 1957-1959/فاکولته ادبیات کابل : 1959-1963/استادفاکولته ادبیات کابل:1966-1971/ یونیورستی استانبول : داکتری در زبان و ادبیات ترکی از 1971-1978/استاد فاکولته ادبیات کابل : 1976-1980/استادیونیورستی استانبول: 1980-1988/محرر و نطاق رادیوی اروپای ازاد و رادیوی آزادیبخش ازبیکی1988-1997 مونشن جرمنی/سفیرکبیر افغانستان درجمهوری مردم چین پیکنگ : 2002-2005/مدیر عمومی روابط فرهنگی وزارت امورخارجه افغانستان : 2005-2008
آشنایی بازبانهای : فارسی ، ازبیکی ، ترکی ، انگلیسی ، چینی و المانی
آثار :1. شرح احوال، آثار و چگونگی زبان ادبی ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل فاکولته ادبیات کابل 19662. تئوری ادبیات و نقد ادبی ، فاکولته ادبیات کابل 19673. تاریخچه معارف افغانستان، جلد دوم تعلیمات عالی، پوهنتون کابل 19684. ساختار اتنیکی افغانستان در روشنی واقعیت ها ، ناتمام
مقالات :مقالات بیشمار حاوی مطالب سیاسی، تاریخی ، اجتماعی و ادبی در باره افغانستان،منطقه و جهان بزبانهای دری، ترکی و انگلیسی از سال 1980 تا ایندم بلا انقطاع.اشتراک درکنفرانسها و سمینار های بین المللی درکشورهای مختلف بصفت پروفیسرمهمان وایراد بیانیه ها.
درشمارتازه ترین مقاله هاشرح حال مختصر داملاقلندرخان تاشقرغانی، درمجله آریانا برونمرزی، شماره تابستان 2013 منتشره سویدن بچاپ رسیده است.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 137 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.