آقای سلیمان راوش در این نوشته اطلاعات جامع - همه جانبه و بسیار مفید و ارزنده ای را ارایه داده اند
که برای پژهشگران و آنانی که آرزمند کسب اطلاعات در زمینه ی نوروز و پیشینه ی تاریخئ آن هستند اهمیت ب ه سزایی دارد. پیروزی های بیشتری رابرای آقای راوش در زمینه ی پژوهش های فرهنگی آرزو می کنیم. رادیو رن گین کمان هم به پیشواز نوروز برنامه هایی دارد که علاقه مندان می توانند از این دریچه همین حالا گوش ک نند:
www.radiorangeenkamaan.com