Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607
نـــوروز بــــاز هـــم مــی آیـــد PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - عنعنـــــوی
نوشته شده توسط دکتر صاحبنظر مرادی   
پنجشنبه ، 27 اسفند 1388 ، 06:59

نـــوروز بــــاز هـــم مــی آیـــدمقدم برهمه فرارسیدن سال1389هجری خورشیدی وجشن نوروزباستانی را بهمه عزیزانیکه برین سطورمرورمیکنند صمیمانه مبارکباد میگویم، وبرای همه عزیزان وهموطنان گرامی درهرجاییکه هستند، درین سال موفقیتهای مزید وبرارکارآرزومیکنم. دکتر صاحبنظر مرادی
بهاردرسرزمین ما ودیعه کمنظیرطبعیت است، که باآهنگ برابری شب وروز، وبالبخند هستی سازنوروزآغاز میگردد. نوروزبا خودپیامهای جدیدی درزمینه های رویش وباروری واحیای ارزشهای سیال زندگی ازمتن طبعیت بخواب رفته زمهریری رابه نسل دهگان وبذرافشان مااهداء میکند.


نوروز با ارزشمندیهای هستی سازی که برای آغازفصلی اززندگی انسانها دارد، قابل تمجید است. چه آنانیکه این فصل فرخنده وپرمیمنت راازعینک غرض ورزانی که خودازین ودیعه الهی بی بهره بودند، نگریستند ویا هنوزهم کسانی با همان دیدگاه هنوزهم بدان مینگرند، نمیتوانند نوروزراازاحساس وروان انسانها بزدایند وتبعید کنند.

 

درین روزها که آمد آمد بهار وحلول نوروزبا آهنگ رویش ونفسهای روح نوازبه امیدواریهای رادرعواطف مردم ما هستی بخشیده است، کسانی باافکارطالبانی ونوروز ستیزی بااستفاده ازمنبرمقدس مسجد مردم راازتوصل به برقراری وپاسداشت پیوندهای تاریخی وفرهنگی نوروز بازمیدارند. گویا اینکه نوروزبا منشهای دینی ما اختلاف دارد. حالانکه نوروزنه جشن کدام دین وآیین است ونه باهیچ دین وعقیده ای مخالفت دارد. نوروزجشن انسان وطبعیت است. بهمین خاطرتا حیات وزندگی وکاروتلاش بخاطردوام هستی باقیست، نوروزنیزبا پایایی تداوم خواهد یافت.

انسان که خود دردامان پررمزوراز طبعیت زاده میشود وپرورش مییابد، ازبام تاشام زندگی بامحیط پیرامون خود که هماناطبعیت بیکران میباشد، روابطی درعرصه های کاروتولید برقرارمیکند. این رابطه انسان با طبعیت ازنو روزآغازمیگردد وتایکسال آینده ادامه مییابد.

خداوند(ج) انسان رااشرف مخلوقات نام نهاده، واورادرتلاش وپویش باطبعیت پراسرارهستی واستفاده ازارزشهای آن ماموریت داده است، ازین رو طبعیت، خودمکتب تجربه وآموزش انسان درراستای تامین مایحتاج زندگی، ومهارکردن دشواریها وناممکنات درروندهستی اوست. وانسان آگاه بایست ازگذشت سال وماه بیاموزد وازنوروزتانوروزدیگردست آوردهای معیین داشته باشد.

انسان باحلول بهاروخورشیدفرحبخش برج حمل که آغازگرفصل شادمانی طبعیت است، وچهره غم اندود پاییزوزمستان دفترخاطرات زندگی خودرارقم زده، وازین جوش وخروشها وآن انجمادورکودها بحیث نمادهای نیک وبد زندگی استفاده نموده وآموخته است.

درواقع نوروزرانمیتوان بحیث یک واژه درقاموس زندگی ودرطیف رنگین طبعیت اقلیمی سرزمین ما معنا بخشید، نوروزمفهومی چون، اهرم کثیرالسطوحی دردرک وشناخت نظام طبعیت است، که درهریک ازسطوح آن میشود تمثیلهای حرکت وتحول، تعادل وتوازن، تاریخ وفرهنگ، نجوم وریاضیات وشعروادبیات رابارسایی هرچه تمام بخوانش گرفت.

بگواهی تاریخ وگاهنامه های اساطیری آریایی، نوروزجشنیست همزاد آدم. ازروزگارکیومرث که با قدمهای زمان راه پیمود وپیام انسان دوره های ناشناخته راازسرزمینهای دورودرازاسطوره ای و تاریخ بزمانه پیشدادیان وکیانیان رسانید.

قصه ها وحکایات فراوانی وجوددارد که جمشید نخستین شاه پیشدادیان باختردرهمین روزبه پادشاهی رسید، وباتوجه باینکه نوروز سرآغازفصلی اززندگی پرمیمنت انسان است، این روزرامبدای حکومت خود قرارداد، وآریاییان آن راهمه ساله باپندارها وباورهای دینی وشگونهای نیک وباورمند، وباامید عنایت فریزدانی اهورامزدای واحد پیشوازمیگرفتند.

براساس روایات اساطیری وتاریخی: درنوروزکشتی نوح ازطوفان بلاجست وبرکوه جودی نشست، درهمین روزحضرت موسی کلیم الله وحی گرفته است، حضرت عیسی ابن مریم مقدس درنوروز به پیامبری مبعوث گردیده، ودرهمین روز حضرت سلیمان(ع)انگشتر خودراکه رازحشمت وحکمت اوبود، پس ازچهل روز بازیافت، ویا خلقت عالم درهمین روزپایان یافته است. این روایات و باورها وروایات فراوان دیگر، نوروزرادرپیشگاه نسلهای متوالی انسان آریایی واین منطقه جهان معززگردانید وبه بقاء ودوام آن افزود.

ازین لحاظ فرهنگ وگاهنامه های نوروزی درتاریخ وادبیات سرزمین کهنسال ما بارنگ وبوی فراوانی نمودارگردیده، وبه گنجینه عظیم و پرغنای ادبیات باستانی وسنتهای سرزمینی مادرآمیخته وبامضمون زندگی عصروزمان ما بصورت بنیادی پیوند یافته است.

نوروز درتاریخ دوره اسلامی ما نیز ازجایگاه وبینشهای بلندی برخوردارگردیده است. رویات کتبی درنوروزنامه های ادبی ما چون شاهنامه های ابومنصوری، دقیقی بلخی، خدایی نامک اردشیر بابکان، تاریخ الرسل والملوک ازمحمد بن جریر طبری، تاریخ ابوالفضل بلعمی، شاهنامه فردوسی و آثار اسدی توسی، ابوریحان بیرونی ومنابع دوره های غزنویان، غوریان وسلجوقیان حاکی ازآنست که دردوره اسلامی برخی ازشخصیتهای اسلامی وپادشاهان خراسان، ماموریت اجتماعی خودرابانوروزآغازکرده اند.

گویند حضرت علی(ک) خلیفه چهارم اسلام درنوروزبه مقام خلافت اسلامی دست یافت، این ابیات کاشف درین خصوص نمونه اعتقاد شاعرواهل زمانه اوست:

 

نوروزرسید، عید اکبرگردید
برگردِ سرِ ساقی کوثر گردید

امروزعلی نشست برتخت نبی
زانست که روزوشب برابرگردید

 

همینطورگاهنامه های تاریخی وچکامه های ادبی وشعری دوره اسلامی ما مالامال ازروایات منظوم ومنثوردروصف نوروزاست، وکمترشاعروچکامه پردازی راسراغ داریم که درین خصوص نوروزنامه ای یاشعرونبشته نسروده باشد.

درعهد جلال الدین ملکشاه سلجوقی که خوددرنوروزبرکرسی پادشاهی تکیه زد، چون سالنامه مهتابی برویت هلال آغاز میگردید، نه ازروی محاسبات نجومی، ازین رونارسایی درزمینه ماه وسال بوجود آمده بود. بنابرآن ملکشاه درسال458 هجری به منجمان ذبده زمان خود چون: ابوالمظفر اسفزاری، حکیم عمرخیام نیشاپوری، ابوالحسن لوگری(سکاوندی)وعبدالرحمن خازنی وظیفه سپرد تا برمبنای محاسبات نجومی، سالنامه هجری-خورشیدی راترتیب نمایند.

براساس کاروتلاش این فرهیخته گان، آغاز سال درنقطه اعتدال بهاری باتوازن وبرابری شب وروز تثبیت گردید، ونوروزبحیث نخستین روزبهاراعلام گردید. این درجه فرخندگی وبخردی این فرزانه گانست، که توانستند مرزهای دقیق تغیریابی ایام رابافرارسیدن یکی ازباشکوه ترین جشنها وسرافرازترین اعیاد تاریخی سرزمین ما توام سازند. ازهمینجاست که سالنامه هجری خورشیدی را"تقویم جلالی" خوانده اند.

مسئله مهم دیگردررابطه با نوروزومراسمهای نوروزی برافراشتن جهنده بزرگداشت ازین روزفرخنده برفرازآرامگاه حضرت علی بن ابیطالب خلیه چهارم اسلام درشهرمزارشریف وسایرزیارتگاهها واماکن متبرک اسلامیست.

درکتاب "الرحله الهرویه" اثرابوسعید هروی مربوط به قرن سوم هجری که نسخه اصلی آن درکتابخانه قاهره موجوداست، ذکری ازمزارحضرت علی(ع)دربلخ رفته است، که قدیم ترین روایت درین خصوص دانسته شده است.

همین روایت رادانشمند دیگرهروی بنام ابوالحسن علی ابوبکرمتوفی611هجری درشهر حلب سوریه، درکتاب "الاشارات الی معرفه الزیارات" طبع دمشق ازموجودیت زیارت حضرت علی درقریه ده خیران بلخ دارد.

شهاب الدین عبدالله احمد الغرناطی اهل اسپانیه درسفر نامه خود بنام "تحفه الالباب ونخبه الاعجاب" این موضوع رانیز نقل نموده وگفته است که "والی ناحیه ولشکریان اووعلما به چشم خویش جسد خلیفه راکه متلاشی نشده بود، دیده اند" که این گفته هادرمنابع وکتبی چون "فضایل بلخ" و"طبقات ناصری" ونوروزنامه ابوریحان بیرونی نیز روایت شده اند. امیر علیشیر نوایی که درعصر سلطان حسین بایقراء آخرین پادشاه تیموریان هرات پس ازخوابی که درخصوص زیارت شاه اولیاء درتپه ده خیران بلخ دیده بود، درراس یک هیئت بلند پایه دولتی به مزارشریف رفت، ودریافتهای خودرادرقصیده بالابلندی سرودکه ازجمله گفته است:

 

گوهری غایب شد اندرقعردریای نجف
وین زمان ازقبه الاسلام بلخ آمد پدید

ثانی خلد برین یعنی مزارشاه دین
در مقام لازم الاکرام بلخ آمد پدید

 

باینحال دیده میشود که نوروزازپیشینه طولانی وبادیدگاههای محقیقانه اهل بینش همراه گردیده، وبه جشن فرخنده طبعیت ونمایشگرخامه صورتگرآفریدگارهستی درسرزمین ماآمده است وکسانی چون امیر علیشیربی محابا به توصیفش پرداخته اند. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی(رح) دروصف نوروز چه زیبا سروده است که:

 آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار هرگیاهی که به نوروز نجنبد، حطب است

با چنین جشن طبعیت که درطول هزارساله ها با سنتها وعنعنات ملی وباورهای متعدد دینی وفرهنگی مردم این سرزمین ریشه گرفته است، نمیشود به دیدگاههای نوروزستیزانه آنهاییکه درعصرحاکمیت خود نوروزراتکفیر نموده اند، نگریست وآنراصحه گذاشت.

 

با توجه به وارستگیهای طبعیی وتاریخ نوروز، امسال ملل متحد برای نخستین بار، نوروزرابحیث یکی ازجشنهای بین المللی جهان اعلام نموده، وازین روزتاریخی درسرتاسر گیتی، بخصوص درحوزه کشورهای آسیای مرکزی با مراسمهای شانداروویژه ای تجلیل میگردد.

باین دیگرگونیهای ژرف پیرامون نوروز دیده میشود که نوروزدیگرازمرزهای امرونهی اهل غرض فرارفته وبی توجه به ناهمواریهای ذهنی متحجرین به سیرطبیعی خودادامه خواهدداد.

 

 

Advertise your business here. Click to contact us.
 • میکده  - سلام

  جناب محترم مرادی!

  بگذریم از کلمات زیبای شمادر مورد بهار، آمدآمد بهار، حلول، نفسهای تازه و امثالهم که اضافات بر آنچه میخواستید بگویید. شما در قسمت اول گفته اید نوروزنه جشن کدام دین وآیین است ونه باه یچ دین وعقیده ای مخالفت دارد. نوروزجشن انسان وطبعیت است اما بلا فاصله پس از چند فقره یا جملاتی نوشته اید که جمشیداین روزرامبدای حکومت خود قرارداد، وآریاییان آن راهمه ساله باپندارها وباورهای دینی وشگون های نیک وباورمند، وباامید عنایت فریزدانی اهورامزدای واحد پیشوازمیگرفتند. تناقض گویی همچون روز روشن ا ست. وقتی میگوییم باورها و پندار ها ی دینی دیگر نیازی به این نیست که بگوییم نوروز فقد آن اضافات زیبای که شما نوشته اید نوروز یعنی پندار پیشدادیان و ...... از دیگر مثال ها بگذریم که هیچ کدام چندان سندی ت وقوت لازمه را جهت فتواندارند.لطفاً نیاید برای اینکه یک روز را جشن بگیریم و شادمانی کنم به تولد حضر ت موسی و یا حضرت عیسی و یا بر تخت تکیه زدن این و آن با به ناف جناب حضرت شیخ ببندیم. حالا هر فتوای در هر مورد داده شد بیایم و فریاید بزینم که این تفکرات طالبی است یا متحجرانه با ..... لطفاً بدانید که نو روز را پندارانه جشن میگرفتند نه بخاطر سبزه ها ، گلها، آه درختان سبز ، آبشار ها. برای یک عمل غیر اسل امی صد تا دلیل غیر موجه و بی بنیاد میاورید و فکر میکنید که آدمکهای هستند که با چار تا کلمات چنین و چ نان فکر میکنند که جناب محترم مرادی صاحب واقعاً صاحب نظر اند.میکده
 • ناشناس

  Mikada

  Like it or not Nowrouz is here to stay in an increasingly glorious manner, reach more a nd more nations and continue to bring smiles to our kids lips who are struck by poverty and pain of a tribalist governance originating from Southern borders. If you cannot be part of it then leave us alone and mind your own business
 • می پرست  - نوروز را تحریف کرده اید
  آقای صاحب نظر
  ابوریحان بیرونی چیزی به نام نوروز نامه نوشته نکرده، این عمر خیام است که نوروز نامه را نوشته کرده است. جهنده نیست "ژنده" است که معنی توغ را می دهد.
  شما نوروز را هم تحریف کرده اید، لطفاً حقیقت نوروز رادر این آدرس مطالعه نماید
  www.satavez.blogfa.com
 • خرا سانی

  کی میگو ید که نورو ز متعلق به یک قو م ویا یک سر ز مین نیست این امر بدهی است وتما م کسانکه از این روز خجسته تجلیل میکند این ره میدا نند که نوروز یکی از عنعنات وفرهنگ درینه ردمان"ایران قدیم ویا آریا ایها"است که از قر نها بدین طرف این روز را جشن میگرفتن تا اینکه کار بجا ی رسید جهان دا نست که این روز روز حوشحا لی است با ید از این روز تجلیل شود می بینیم که حالا جها نی شد .
  از برا درآنکه به این ب اوراستن نوروز مر بوط به یک سر زمین و یا یک ملیت نیست میتوانم بپر سم که چرا نورز حالا جها نی شد اگرم نوروز در ابتدا تعلق به یک سر زمین ویا یک ملیت نمیبودپس خود اش در اصل با ید جها نی میبود نیاز به این اعلان (نوروز جها نی شد) نمی داشت .
  راستی دعوای کسا نکه میگو یند نوروز در اصل جها نی بوده ومربوط به ه یچ ملیت نمی شود بجا است چون طبعت انسا ن است که هر چیزه را با ارزش تر یافت تلاش میکند تاراه برای پویس تن به آن پیدا کند وبه زعم خویش ثا بت سا زد که این فرهنگ مشترک است بین تمام جها نیان تا بتوا نداز همی ن طریق خودرا شریک فرهنگ پر شکوه دیگران بسا زد اما اینطور نیست باید برا یتان بگو یم که نوروزرا مردمان "ایران قدیم ویاآریاایها"به دیگران هدیه کرده اندهر کشور ویاملیت بدو ن اینها دعوا کند که نورو ز ریشه سا بقه در کشور مادارد دروغ است وهیچ منطق اینرا قبول نمیکند اگرم بعض اشخا ص که ازایران تا جکست ان ویا افغا نستان دعوا جها نی بودن نوروز را بکنند وبگویند که نوروز مربوط به یک ملیت نمیشو د اینها کس انی شا ید با شندکه از طرف دیگر ملیتها دکته شده با شند مثلاًدر افغا نستان پشتون هم زنده گی مکیکند در حالکه تجلیل از این روز(نوروز) در فرهنگ آنها نتنها اینکه سا بقه ندارد بلکه تا حال از این روز تجلیل نم یکنند حا لا شا ید پر بال بزنند تا اینکه یکراه برخود پدا کنند برای تجلیل کردن از این روز درخشنده وپر میمه نت  
 • اسلام الدین از شهر کابل

  میکده صاحب !
  مثلیکه تا هنوزهم تاثیر می بر روح و روان شما باقی مانده ؟

  شنیدم که یک عده وهابیون در کابل گفته اند که جشن نوروز یکی از عنعنات آتش پرستان است که دین اسلام با آن توافق نداردو حتی قطعنامه ای نیز صادر کرده اند که در بخشی از آن آمده است نوروز از جمله روزهایی است که در دوران جاهلیت خصوصا آ تش پرستان یعنی مشرکین فارس از آن تجلیل می کردند و در آن روز دست به آتش افروزی می زدند و آن را مورد پ رستش قرار می دادند.

  مثلیکه شما هم در جمله آنها قرار دارید ؟

  « مجمع عمومی سازمان ملل متحد بتاري خ 23 فبروری 2010 "نوروز" را به عنوان يک مناسبت جهانی به رسميت شناخت وپايه اساسی حمايت قانونی از نوروز را بنياد گذاشت.

  در خبر منتشر شده از سوی ملل متحد در باره اهميت نوروز آمده است: " نو روز برای بيشتر از 300 مليون نفر در سراسر جهان آغاز سال نو است وبيش از سه هزار سال است که در مناطقی ا ز بالکان، منطقهء بحيره سياه، قفقاز، آسيای مرکزی وخاور ميانه ونقاط ديگراز جهان جشن گرفته ميشود" »
  تجلیل از نوروز در گذشته ها به هر عنوانی بوده امروز هموطنان عزیز ما نیز منحیث اولین روز بهار و اولی ن روز سال جدید یعنی نوروز از آن استقبال میکنند و جشن میگیرند.

  به لحاظ خدا در هرچیز بهانه جویی کرد ید. بالای زبان ، نام زبان و وازه های های اصیل زبان فارسی ایراد گرفتید و تاپه خارجی زدید مگر حالا به رسوم و عنعنات پسندیده مردم چه غرض دارید ؟
  اگر موافق هستید خوب در غیر آن شما به روز نو روز به کله پ زی بروید و علاقمندان نو روز را بگذارید که با خاطر آرام مثل صدها و هزاران سالهای گذشته رسم و رواج های عنعنوی را تجلیل کنند و لذت ببرند.
 • محمد احسان
  سلام به تمامی دوستان وهمزبانان ونوروز دوستان وراهیان نور ونوسازی وبهسازی هر روزتان نوروز نوروز تان پ یروزباد !
  سلام های جداگانه خودرا حضور جناب میکده که نام شان چندان هم اسلامی به نظر نمی خورد تقدیم میدارم .
  جناب شان با تاسف عقده یی برخوردکرده اند وچه معلوم که از اصل وریشه تفاوت با نوروز ونوروزیا ن داشته باشند . آقای مرادی تمامی دلایل را نوشته اند کما اینکه من به شما می عرض میکنم که درعربستان سع ودی با آن تعصب وکج اندیشی که وجود دارد بعداز 1400 سال بازار عکاظ دوران جاهلیت عرب باز می گردد.
  ومای ان که جشن بزرگ چندین هزارساله را که پیوند عمیق با طبیعیت دارد تجلیل می کنیم وبا نو شدن طبعیت با تجلی ل آن خودوافکار خودرا تازه می سازیم وخوش می بشیم چه منافاتی با اسلام وباور های دینی ما خواهد داشت .
  از جناب شماسوالی دارم :حضرت پیعمبر (ص) که درعربستان معبوث شد وصد ها حکم که دردوران جاهلیت وجود داشت داخل اسلام ساخت اگر درمحیط ما قرار میداشت آیا این جشن را نفی می کرد؟
  خداشما را به راه نیک رهنمایی ک ند مردم سزاوار این هستند که شادباشند .
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 29 اسفند 1388 ، 09:30
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 140 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.