Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

به بهــانۀ ســفر معــراج پیامبــر اســلام PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 21 تیر 1395 ، 11:40

۲۷مهرالدین مشید ماۀ رجب برابر است؛ روزی که پیامبر در شب آن به سفر بزرگ معراج نایل آمد. به گواهی آیات قرآنکریم، خداوند سیر داد، بندۀ ( محمدص) خود را در آن شب از مسجدالحرام به مسجدالاقصی، مفسران سفر معراج پیامبر را دو بعدی ارزیابی کرده اند که مرحلۀ اول آن جسمانی و مرحلۀ دوم را معنوی و فراجسمانی تعبیر کرده اند و پیامبر پیش از سفر به آسمان ها به گونۀ شگفت انگیز از تمدن های بزرگ آنروز یعنی تمدن شرق و غرب که یکی در نماد مسجدالحرام و دیگری در نماد بیت المقدس ارایه شده است، به سوی آسمان ها سفر کرد؛ یعنی پس از درنوردیدن و شناخت تمدن ها و فرهنگ های زمانش به سفر آسمانی نایل آمد. این بیانگر این است که سفر پیامبر، سفر عادی نبوده و پیامبر پس از آگاهی کامل از تمدن ها و فرهنگ های زمانش در یک سفر شگفت انگیز ظرفیت و توانایی های پیامبری خویش را به انجام رساند. وی به گواهی قرآن در این سفر حیرت انگیز در زیر درخت صدره رسید که به اندازۀ قاب و قوسین پله به پله برای ملاقات با خدا نزدیک شد؛ در مقامی که پیش از ملاقات با خدا جبریل را در زیر آن درخت یافت. درختی که در واقع  نماد به شگوفایی رسیدن آگاهی های پیامبر است که همه در زیر این درخت نمادین به گونۀ تازه یی القا می یابند و در یک تحول جدید پیامبر وارد مرحلۀ جدیدی از شناخت انسان، جامعه و تاریخ می شود. به قول فلاسفۀ تحلیلی آگاهی های طبیعی و ماوراالطبیعی پیامبر چنان تعمیم یافتند که او را وارد یک دگرگونی شگفت انگیز کردند. او خود را در مقامی یافت که به قول مولانای بزرگ روم” .... از ملک پران شد ... و  آنچه اندر وهم ناید آن شد” یا به قول مرحوم علی شریعتی او انسانی شبه خدا شد که شمه یی از آن را می توان در پشت سخن رازآلود انالحق منصور و سبحان ماعظمی الشانی بایزید بسطامی به جستجو گرفت. پیامبر در این مقام معنوی چنان حضور نورانی در آستان خدا پیدا کرد که گویا او به گفتۀ انشتاین ، به مثابۀ موجود مادی به موجودی نورانی بدل شد و به آگاهی های خارق العادۀ جدید دست یافت که ظرفیت پرشکوۀ پیامبری او را بحیث خاتم رسالت به نمایش نهاد.
سفر معراج تنها یک سفر نبود که بتوان به ساده گی در ماحولش سخن گفت و پرده از راز های پنهان آن برداشت؛ زیرا این سفر ا راز های پنهان و ناکشف شدۀ علمی نیز سخن می گوید که افزون بر بعد علمی آن بعد چهارم را نیز به نمایش گذاشت. از همین رو است که امروز دانشمندان سفر معراج را وارد بحث های بعد چهارم کرده اند و می گویند که این سفر قدرت خارق العادۀ پیامبر را بحیث یک انسان و به جوش آمدن آگاهی های شگفت انگیز او  به تماشا نهاد که بحث روی آن فرا سه بعدی است؛ زیرا انسان در این سه بعد سخت زندانی است و به قول مولانای روم در قفس تن اسیر است و حواسش محدود به همین سه بعد شده است و هرگاه یارای رهایی از این قفس و یا به تعبیری این زندان را پیدا کند. به شناخت های بزرگ فرازمانی و فرابعدی می رسد که به قول مولانای روم ”پای استدلال در آنجا چوبین ”می شود. طلوع اندکی از این شناخت در وجود رومی بزرگ سبب شد که او سخن از موضوعی بزند و شناختی را آشکار کند که هفتصد سال بعد از حیات اش انشتاین موفق به کشف آن شد. کی می تواند شک کند که این سخن مولانا ” دل هر زره را که بشگافی ... آفتابی دراو نهان بینی ” رهگشای تحقیقات علمی انشتاین شد که بالاخره موفق به کشف اتوم گردید که کشف او موضوع فزیک کوانتم را به پیش کشید. دانشمندان استدلال می کنند که مولانا بحیث یک انسان عادی توانست تا با دریدن اندک ترین پردۀ وهم یا سه بعد موفق به شناخت اتوم در بعد چهارم شود؛ پس پیامبر که قدرت اخذ وحی را خدا برایش عنایت فرموده بود؛ پا گذاشتن وی به صدره های تکامل شناخت و دست یابی او به راز های پنهان و ناکشف شده در هستی مستحیل نه که ممکن هم است. پیامبری که با وجود بار رسالت به قول خدیجه و عایشۀ صدیقه زنان پیامبر؛ زمانی که وحی برایش نازل می شد، صدای زکنال ها شنیده می شد و نوعی لرزه براندامش هویدا می گردید. این روایت، حرف ” خرا صاعقا” قرآن را در ذهن انسان تداعی می کند که چگونه قوم موسی تاب تماشای نور وحی را نداشنتد و همه هلاک شدند و حتا موسی ع از هیبت آن بیهوش شد. این بدین معنا است که در زمان نزول وحی، پیامبر به مثابۀ آخذه مانند هر پیغمبر در شرایط خاص و مکان محدود قرار می گرفت و وحی برایش نازل می شر که نزول وحی تنها محدود به پیامبر میشد و تنها او صدای چبریل را می شنید و نه شخص دیگر که حتا در نزدیک اش قرار می داشتند. بنا بر این قوم موسی از آن رو بیهوش شدند
که دایرۀ نزول وحی به مثابۀ محل آخذه وسیع تر شد و بیرون تر از محدودۀ موسی ع نور افگنی کرد و صدای وحی را نماینده گان قوم او شنیدند. هرگاه فضای بیکران الهی را نقطۀ مرسله و زمین را نقطۀ مرسله قبول کنیم، می توان در روشنایی شناخت های جدید ماهواره یی و قبول کردن یک کمپیوتر به گونۀ مثال به دست کمی از رمز و راز های پنهان وحی و پروسۀ آ ن پی برد که چگونه در زمان وحی زمان به صفر تفرب می کند هرگاه در پروسۀ وحی زمان به صفر تقرب نمی کرد، نور پر فروغ وحی هر آن جهان درونی انسان ها را یک سان مشتعل می کرد و شور الهی پیامبری جهان گیر می شد و در چنین حالی آشکار است که نظم جهان را آشفتگی فرا می گرفت و هلهلۀ نبوت که دغدغه یی برای هدایت انسان از گمراهی و ضلالت است، به وسوسۀ دیگری بدل می شد که بدون تردید تمدن و فرهنگ بشری را به گونه یی سیر می داد که خلاف اقتضای بشری است. در این صورت نیابت ادامه پیدا می کرد که خلاف ایجابات الهی است . از این رو نیابت پایان یافت تا انسان بحیث خلیفه خدا به گونۀ( العلما وارت الانبیا” زنجیر رسالت را تا آخر زمان به اهتزاز درآورد و با ادای رسالت خود حق نیابت و ویژه گی های الهی خود را به اثبات برساند. در غیر این صورت تبعات آن بیشتر شباهت به حادثۀ قوم موسی را می داشت. از سوی دیگر یکی از زیبایی های آفرینش تنوع، تفاوت و اختلاف است و انسان در سایۀ آن به شگوفایی و تکامل دست می یابد و تمدن و فرهنگ و پیشرفت های بشری در بسا موارد ودیعۀ همان تنوع و تفاوت های انسانی است که هر روز بشر را در عین دشواری هایش پله به پله به آستان خدا نزدک و به راز های آفرینش آگاه تر می کند.الغیب عندالله


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 113 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.