Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

کــوتاه ســخنی پیــرامــون بــرخی از نوشــته هــا PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - نامــه هــای رســیده
نوشته شده توسط سلیمان راوش   
شنبه ، 10 بهمن 1388 ، 12:56

 سلیمان راوشباغستان درختان سرمازدۀ ادبیات و نقد کشورما، که در پسینه سالها نه، که در پسینه قرنها، از رویش نهالینه ها و شگفتن گل و ثمر دهی، بی برگ و بار بوده اند. گاهی در گوشه و بیشۀ این باغستان بزرگ و خاکستر نشین، عطری از گل بته ای و سیبی از درختی به مشام و به دید می آید. چنانکه باره و ستیغ بلند باغستان های شکوهندۀ اندیشه های ذکریای رازی و راوندی و دقیقی و فردوسی و هزاران باغبان دیگر هویت ملی و فرهنگی باغستان کهن ما را به یاد می آورد که با تکیه به گرما و نور آفتاب به نبرد اهریمن سرما و شب می تازیدند تا باغستان نیایی خویش را با گل و درخت آراسته نگهدارند و قامت نامیمون سرما وشب را شرمگینه سازند.

 

ولی هیهات و دریغ؛ که اهریمن و اهریمن اندیشان، باغبانان ما را کشتند و باغستان را با تبر هزاران نیرنگ خشکانیدند وشاخه های سبزدرخت هویت ملی و فرهنگی و آیینی ما را هیزم تنور آشخانۀ های منافع خویش ساختند. هر سبزه و بته و درختی که بعد از سوختن باغستان در باغ سر میزد، به آیین اهریمن آبیاری می کردند و اگر این بته و درخت ثمری میداد نذر برده شدن و کنیز شدن خویش را میداد. این حکایتی است بس اندوهبار و به درازی هزاروچندصدسال که توان شنیدن آن به آنهای میسر می تواند بود که چشم و گوش باز دارند و در جستجوی آن اند که ریشه های درخت هویت ملی، فرهنگی و آیینی این باغ را که اهریمن خشکانیده بکاوند و در شکستن تبر اهریمن باشند.


 در روزگاران پسین، مهرورزانه باید گفت که چنین توانمندی هایی به ویژه در وجود نسل جوان و سرشار از غرور ملی و فرهنگ نیایی به وجود آمده است. بلندتر از دیگر قله ها اینکه این نسل برومند برفرازینه های نقد حال و گذشتۀ تاریخ وادب فراز آمده وبا غریو تندرانۀ هنجار وناهنجار ها را آفتابینه می سازند، آنچه را شکوهنده بوده و است عاشقانه می ستایند و آنچه را که ابلیسانه و وحشیانه بوده و است بیدریغ به شلاق توفان خشم زمان می بندند.


آخرین نوشته هایی را که در چندین برگ از فصل نامۀ خط سوم از سوی نویسندگان، به ویژه در شمارۀ سه وچهار که ویژۀ روشنفکر بوده ونیز نوشتار در نشریۀ انترنیتی کابل پرس از چند نویسندۀ جوان و نیز در برخی دیگر از سایت هایی هموطنان مانند {اصالت}، { مشعل}،{کوفی}، {خاوران}، { رسانۀ نور}، {روزنه} { زندگی} و غیره که به خوانش گرفته ام، بدون شک، گمانه ها در برابر حقیقت پیرهن درید که بدون هرگونه تردیدی دیگر بهارینه فصل کاویدن ریشه های گم شده هویت ملی و فرهنگی و آیینی ما، و دوران راندن سرمای اهریمن و دزدان وجدان باغستان نیایی به عینیت فرا رسیده است.


به نظرمی آید که دیگر سزاوار نیست که ازهمسویی با آنهایی که ازهر موضع فکری و سیاست اندیشی که بر غارتگران هویت ملی، فرهنگی و آیینی ما می تازند، دریغ ورزید و احساس مسؤولیت نکرد در باره آثار و نوشته های آنها برای معرفی و اشاعۀ آن اندیشه ها.


 باری محمود دولت آبادی نویسنده خراسانی تبار ایرانی که کتاب "کلیدر" آن در ذهن بسیار از ما جا دارد در شکایتی، وقتی رومان" روزگار سپری شده مردم سال خورده" که آن را ورق شناسنامه ملت خود می داند، می گوید:

{ چند جا افراد احساس مسؤولیت کردند، این کتاب را معرفی کنند تا اکثریت آدمها بفهمند که پدر و مادر تاریخی شان کی بوده و از کجا آمده اند} 1


بدون شک یکی از وظایف ملی و رسالت فرهنگی این است که در نقد و معرفی آثار ارزشمند، چه کتاب است و چه مقاله، َدین خویش را ادا نمود. این بار را باید کسانی بدوش بکشد که دلبستۀ فرهنگ ملی خویش اند و همچنان در عرصه سیاست وابسته به سیاست های استعماری نیستند و در پی استقلال و آزادی جامعه و کشور خود از قید هرگونه تعلقیت می اندیشند.


 در باره نوشته ها یی که بحث در مورد دین و مذهب را در اجتماع دکانداران دین مردود می شمارند، ولی از استبداد بیضه داران دین مثال می آورند، تنها اینقدر گفتنی است که: واقعاً نمی شود در حوزۀ شمشیرزنان دین بدون قوت و قدرت به مبارزه با آنها پرداخت. اما وای به حال آنها یی با وجود آنکه از حیطۀ استبداد آنها به دور اند ولی برای منافع خویش که عبارت از راهیابی به آن حیطه و حوزه و گرفتن مقام و غنیمت می باشد، دم بر نمی آورند. اگر چنین باشد شاید همه موافق باشند که چنین کسان را نمی توان بخشید و افشاء نکرد.


 ایدون باد

 

-------------------

1 – مصاحبه با محمود دولت آبادی،سایت بی بی سی، 21 ماه می 2008

 

Advertise your business here. Click to contact us.
 • مصطفی محمدی  - فکر اهریمنی در کلۀ بی مغز راوش « رشدی » است
  مدیر صاحب سایت خاوران السلام علیکم ! مدیر صاحب اول از شما خواهش میکنم که این نظر را چاپ کنید .دوم ای نکه این سلیمان راوشِ رشدیِ مرتد که در تمام مقاله های بی ارزش خود از هزار و چند صد سال گپ می زند و هد ف کفر آمیزش اهانت به اسلام و محمد ( ص ) است و فقط دین زردشتی را تبلیغ میکند ، فکر اهریمنی دارد نه اس لام و حساب اسلام واقعی با مسلمان نماهای دروغی که طرفدار بی دینی و ترور هستند فرق میکند . سوم مدیر صا حب سایت خاوران آیا اگر مقاله های این آدم ملحد و کافر را نشر نکنید فکر می کنید که سایت شما بی مقاله م ی ماند و یا خدا ناکرده شما هم فکر او را دارید ؟ شما را به خدا به همه چیز فکر کنید .
 • پروانی
  محمدی جان؛ تا کی ریش عرب ها ره شانه میزنی یک کمی شرم کو. تو از خود فرهنگ داری ، هویت داری یانی؟ اگه چیزی در کله داری آنچه که راوش صاحب می گوید با دلیل و منطق رد کو، تو حتماً طالب هستی مث آنها تهدید م ی کنی، مدیر مسوول خاوران نوکر تو نیست که به گپ تو کند. باز تو حتماً اهریمن هستی که گپ راوش صاحب سرت بد خورده اگه نی نه او محمد چیزی گفته و نه قرآن. زرتشت جز فرهنگ ما است ، آدم بی عقل در ایران هر روز د ر بارۀ زرتشت و دیگر مردان دانشمند همین سرزمین کتابها نوشته می شود هیکس کسی کسی ره نمی گوید که زرتشتی است. باز زرتشت از وطن من تو بوده . نمیدانم تواز این وطن هستی یا نی اگر هستی باید که از تاریخ کهن خو د دفاع کنی . یک کرت برو محمدی جان تاریخها را بخوان که پدر هایت عرب چطور مسلمان ساختند. باز هم اگر طا لب ها ترور فزیکی می کنند تو می خواهی ترور فرهنگی کنی. مرد واری در میدان مثل راوش صاحب بر آیی ، تروری ست زیر نامها و چادر پت می شن فامدی. هر کس که از فرهنگ زبان و تاریخ سرزمین ما دفاع کند مثل راوش زنده باد.
 • مصطفی محمدی  - حماقت آقای پروانی !!!!
  پروانی جان ! مه ریش عرب ها ره شانه نمی کنم و عرب های بی غیرته بد می بینم ولی تو شرم کو و حیا داشته ب اش که ریش راوش و سلمان رشدی ره شانه میکنی . مگر تو نمایندۀ مدیر صاحب خاوران هستی که به جای او جواب م یتی . اگه مدیر سایت خاوران می خواست خودش جواب مره نوشته میکد و حاجت بتو نبود . مه از اسلام دفاع میکن م و انسانیت . تو اگه کتاب ها و مقاله های دگه راوش کافره بخوانی می فهمی که او چرا ده هر نوشته خود گپ هزار و چهار صد ساله میزنه . مه فرهنگ دارم و دلیل هم دارم ولی تو نادان هستی و اگر نادان نمی بودی همی مقاله آخری او ره بنام نه آریانا وجود داشته و نه آریایی بوده بخوان و ببین که کی بی فرهنگ اس . مه مثل تو و راوش که به اسلام و قران و محمد « ص » اهانت می کنین ، نه به زردشت توهین می کنم و نه به دیگر ادیا ن الهی . و نه به هیچ قوم و نژاد و مردم دنیا . ترور فکری ره شما میکنین چون واقعاً اهریمن هستین .
 • said
  اقاى محمد من سخننا پروانى راتأئد مئکنم وبه شماگوشزد مکنم نوشته هاى آقاى راوش همه حقئقت انکار ناپزئر بوده وخواننده علاقمند زئاددارد اگرشماانکار مئکنئد دلئلبىاورئد ما قضاوت خوهمکرد بادشنام چزى حاصل تان نخواهدشد.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 167 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.