در افغانستان غیر از چاچه سلیمان کسی نه شاعر است و نه نویسنده . اندیشه داشتن یعنی ضد دین بودن و هر چ ه را که دیگران گفته ان غلط است . این آدمک جز نشخوار اندیشه دگران چیزی در چانته خود ندارد ,کور خود و بینای مردم.