سلام و احترام خدمت داکتر صاحب بصی کامجو
در حفظ و پنای خدی یکتا باشید. بسیار مقبول، زیبا و عالی بود خ داوند در قلم شما و در تفکر شما برکت بیافزاید. من هم در ارتباط حمایت از نوشته شما میخواهم چیزی بنویسم . شرایط کشور ما صد در صد مطابق همین نوشته عالی شما است. روزی جمعی از گرگها به جمعی از سکها گفت که هم ین شما ها (سکها) هم از قماش ما(گرگها) بودید اما نظر به قبولی حلقه غلامی حالا شما به سکها تیدیل شده ا ید و غلامی میکنید تا نان لقمه نان بی غیرتی را به دست آرید. گرگهای جهان امروز همین ابر قدرت ها هستند که بگونه میخواهند شکار خود را بدست آرند. غرب امروز توسط همین سکها (کرزی و دار دسته اش) میخواهند که م انند همان شیر های درنده در کشور ما عمل نمایند و این سکهای زنجیری است تا قسم طفیلی زندگی نمایند وشرای ط شمار را برای شیر هار درنده (امریکا، انگلیس و و و) مهیا سازند. یگانه راه نجات ما اتحاد اقوام تاجک، ازبک، هزاره، ایماق، نورستانی، ووو میباشد تا جلو این سکها (کرزی و تیمش) و شیر های درنده (امریکا، انگل یس وووو) را بگیرند. شرایط کشور هر روز بحرانی تر میشود. ملا کرزی دشمن را برادر خطاب میکند. سخنگوی طال بان (ملا فاروق وردک) عملا" از حملات انتحاری شان چشم پوشی میکند و به بسیار وقاحت و بیشرمی ادعا می کند که سوختاندن مکاتب کار طالبان نیست. خلاصه کلام اینکه همه پشتونها در یک صف واحد در صدد تحکیم سلطه از بین رفته شان میباشند و میخواهند که سطه نظام قبیلوی بار دیگر تحکیم و تاسیس شود. حالا بر همه فرض اس ت تا در فردای نسل های خویش بار دیگر در زیر سلطه حکومت قبیلوی پشتونی قرار ندهند. ملیت های تاجک، ازبک، هزاره برخیزید تا جلو دسایس ملا کرزی و تیم فاسدش را بگیرید. به تاریخ مراجعه کنید و بیبیند که قوم پشت ون به جز خیانت و خوردن حق شما دیگر چه به ارمغان آورده است. حالا بار دیگر عبدالرحمن فاشیست زنده شده ه مه همین کرزی ملعون است. خاموشی شما خیانت به نسل های بعدی ما ها و مشا ها است. برخیزید چهره های این شی اطین (ملا کرزی و تیمش) را افشا کنید. داکتر صاحب کامجو بار دیگر اظهار سپاس از نوشته عالی شما.