Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

عملیات شفق PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط روح الله رحمت زاده   
جمعه ، 29 بهمن 1395 ، 09:39

روح الله رحمت زادهچندی پیش وزارت دفاع جمهوری اسلامی افغانستان اعلام نمود که بخاطر سرکوب دشمنان ( طالبان وداعشیان ) در فصل زمستان عملیات گسترده ای را تحت نام عملیات شفق در سرتاسر افغانستان راه اندازی خواهند نمود که این عملیات درسرکوب دشمنان نهایت موثر خواهدبود وبیشترین نقاط آسیب پذیر راکه تحت تصرف وحاکمیت دشمنان است

در قدم اول آن نقاط را از وجود دشمنان پاکسازی نموده ودر آن نقاط قطعات خاصی را جابجا خواهند نمود .تا دیگر دشمنان سوگنده خورده مردم افغانستان نتوانند که در آن نقاط دسترسی پیدا کنند .
اما با تآ سف باید گفت که همه ای  این اظهارت صرفآ وصرفآ جنبه  تبلیغاتی داشته ودرعمل تا اکنون آنچنان که مردم توقع داشتند صورت نگرفت .
دشمنان مردم افغانستان همچنان در جا های خود کمه کان باقیست وحتی گفته میتوان بیشتر از پیش تجهیز وتمویل نیز شده اند . قوای مسلح کشورطبق وعده های که به مردم افغانستان داده بودند تا اکنون نتوانسته که یک خطوه هم پیشروی کنند .
مردم به این باور اند که اگر دولت نتواند بر مواضع دشمنان در ایام فصل زمستان راه پیدا کند وآنها را ازمواضع شان بیرون براند .مردم ما بهار وسال آینده خوبی پیشرو نخواهند داشت.
زیرا تجربه نشان داده که دشمنان در فصل زمستان آنچنان که درگرما میجنگند تاب مقاومت را دربرابر قوای مسلح کشور ندارند .پس چه خوب است . تا قوای مسلح ما همانطوریکه به مردم خود وعده  سپرده اند عملیات خود را تا ازبین بردن آخرین لانه های دشمنان درفصل زمستان ادامه دهند ودر عمل ثابت بسازند که دشمنان مردم افغانستان تاب مقاومت را دربرابر قوای مسلح کشور ندارند . تا باشد که مردم ما آغازگر بهار وسال نوخوبی باشند .

 

***********************


نحوه دورکردن فساد از سر زبانها
برای آنکه در حکومت وحدت ملی موضوع فساد بیشتر ازاین آبرو وعزت دولتمردان را صدمه نزند واین واژه شوم از سرزبانها دورکرده شود باید حکومت وحدت ملی نکات آتی را در نظر بگیرد.
1-    تقررفساد پیشه گان به حیث سفرا در خارج از کشور .
2-    تقرر فساد پیشه گان به حیث مشاور در ارگانهای دولتی .
3-    معاف نمودن فساد پیشه گان از پیگرد قانون.
4-    حفاظت سر ومال فساد پیشه گان توسط ارگانهای امنیتی .
5-    حمایت فساد پیشه گان برای افشآ نشدن رازهای پنهانی ویا رازهای پس پرده .
6-    حمایت از فساد پیشه گان برای تقویه روحیه قوم گرایی ، سمتی ، لسانی ونژادی.
7-    دادن مصونیت قضایی برای فساد پیشه گان .
8-    سرتاسری ساختن فساد توسط فساد پیشه گان
قابل ذکر است زمانیکه فساد سرتاسری شد از الف تا ی به فساد غرق شدن آنوقت کسی پیدا نخواهد شد که از دایره فساد بیرون بماند به این ترتیب هیچکس به یکدیگر خود از شرم فساد پیشه گفته نخواهد توانست وواژه فساد خود بخود ازسرزبانها دورشده ودیگرکسی قادر نخواهد بود که واژه فساد را به زبان بیآورد .این بود نحوه دورکردن واژه فساد از سرزبانها . اما فساد به حال خود باقی خواهد ماند.

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 29 بهمن 1395 ، 09:48
 

TOLO TV LIVE

SHAFI AYAR - 326

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 169 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.